Makaa Gospel Recording

Makaa Gospel of John

New Testament

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Makaa 1

Makaa 2

John 3:16 Nəcé, Zɛmbî nyə á cɛɛl buud ɔ shí ga nə mbíya yáág-yáág cɛɛlí, váál á nə́, nyə a yána Cʉ́gə́ lʉ́ Mwán dɛ́ nə́ muud yɛ̂sh mə búgʉla nyə yɛ́ bág bə kú yə, a yidag bə nə cʉg á kandʉgə kandʉgə.

English

All

Our Visitors