Lhaovo, Maru New Testament

Lhaovo New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Jesus Story

John

John 2

John 2:1-4

John 3:16 Pe"mung: ga" re Mao"So wa- mug:myid byu qere gyai jhid' de, mung:- yao: zo: re lam" ra" mo, yaug khao: ngo" wa mashid lo:- apyad ato: kao so' qo" yu genae" qhid' mae" yao" zote: zo: re byid' pye' ra".

Langsu: Yingjiang Dehong Dai Jingpo

English

All

Our Visitors