Mixteco: Atatlahuca Gospel Recording

Mixteco: Atatlahuca New Testament

New Testament

Mixteco: Atatlahuca

John 2:1-4

John 3:16 ’Chi Yaā Dios yōhyo ni cundáhú ni yā ñayuu ñayɨ̄vɨ́. Jeē yúcuan ní tají yá Sēhe ya ni quiji, vēsú mañúhún‑ni ya iyó, návāha tāca ñáyuu jeē candíje i jeē jnáma ya i, ma jnahnú ndetū, chi sa suhva cotecu i nɨ́ɨ́ cáni andɨvɨ́.

English

All

Our Visitors