Mixteco: El Grande San Miguel Gospel Recording

New Testament 1

New Testament 2

Mixteco: San Miguel el Grande 1

Mixteco: San Miguel el Grande 2

Mark 1:1-4

John 3:16 Chi̱ Dios, xaa̱n ní kundá'ú ini̱‑ya̱ ñáyɨvɨ ñúyɨ́vɨ. Ja̱ yúán ní tájí‑yá Se̱'e‑ya̱ ní kii‑i, va̱sa máá tú'ún‑ni‑i ni̱ i̱o, náva̱'a ma̱ náa táká ña̱yɨvɨ kákandíja‑i‑ya̱, chi̱ sua kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni.

English

All

Our Visitors