Mixteco: Costa Chica Gospel Recording

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Mixteco: Pinotepa Nacional

John 3:16 [Ni vii cahan ra Jesuu:] ’Cundahvi xaan ini ra Ndioo chi ņivi ņuņivi. Chacan cuu cha ni tava tiņu ra chi sehe ra, ta iin tuhun ni sehe ra iyo. Chacan cuu cha ņa cua ndoyo ņuhun ņivi chinu ini chi ra, soco cua coo ndito ņi chi ra Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu.

Mark 1:1-4

John

English

All

Our Visitors