Mixteco: Yosondua Gospel Recording

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Yolotepec

Mixteco: Yosondua 1

Mixteco: Yosondua 2

John 3:16 Ni kunda'u xaan ini Yandios yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ja yukan kuu ja ni taji ya se'e ya ni kii ya, vasu maa ɨɨn ya ni kuu Se'e Yandios. Ni kii se'e ya nuu ñuyɨvɨ nava taka yɨvɨ na kandixia ya, ti tukaa jna'nu ndatu i, ti kunchuku i jiin Yandios ja kuu saa ni.

English

All

Our Visitors