Maranao New Testament

Maranao Gospel of John

Bible

New Testament 1

New Testament 2

Masaka Ngka so Mipantag ki Isa

Maranao 1

Maranao 2

Gospel Recordings

Jesus Story

East

Lake Lanao 1

Lake Lanao 2

John 8:12 Saken i solo sa doniya. Saden sa pegonot raken na di den pekalalakaw ko maliboteng, ka ndodon so kaliwanag a pepangoyag.

John 3:16 Kagiya tanto a pekebabayaan o Allah so doniya na inibegay niyan so botong a Wata iyan kaan so oman i isa a peparatiyaya rekaniyan na di pekanaraka, ka kebegan baden sa kaoyagoyag a da a kaposan iyan.

English

All

Our Visitors