Mansaka Gospel Recording

Mansaka Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Mansaka 1

Mansaka 2

Mansaka 3

Mansaka 4

Genesis 1

God's Simple Plan

John 3:16 Laban kyakarugunan nang Dios yang manga otaw disining donya, wakaw syosogo naan yang bogtong na Anak naan antak magpakamatay tungud sang sara nang manga otaw, na yang kariko nang masarig sang Anak naan di isilotan nang silot na way kataposan, awgaid atagan silan nang kinaboi na way kataposan.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors