Hmong: Daw New Testament

Hmong Bible

Hmong: Daw New Testament

Bible

John 2

Bible

Genesis 1

Text

John 3:16 Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb; Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg.

Chuan Mark 1:1-4

Chuan Mark 1:1-4

White Mark 1:1-4

White Mark 1:1-4

English

All

Our Visitors