Min Nan, Taiwanese New Testament

Taiwanese 闽南语

Taiwanese New Testament 2

Chinese: Min Nan (Hokkien) Talking Bible

Chinese: Min Nan (Teochew) Talking Bible

Gospel Recordings

Amoy Jesus Story

Amoy 1

Amoy 2

Taiwanese Jesus Story Children

Taiwanese

John

Amoy The Lord's Prayer 1

Amoy The Lord's Prayer 2

Amoy The Lord's Prayer 3

Amoy The Lord's Prayer 4

Hainanese

Hainanese Genesis 1

Hainanese The Lord's Prayer

Hokkien

Min Nan Genesis 1

Taiwanese 1

Taiwanese 2

Taiwanese Church

Taiwanese John 3:16 Siōng-tè liân I to̍k-it ê Kiáⁿ to sù hō͘ sè-kan, beh hō͘ ta̍k ê sìn I ê lâng bián bia̍t-bông, hoán-tńg tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā, I chiah-ni̍h thiàⁿ sè-kan! Taiwanese Mark 1:1-4

Taiwanese Mark 1:1-4

Teochew

English

All

Our Visitors