Rongmei Gospel Recording

Rongmei New Testament

Songs

Jesus Story

Naga: Rongmei 1

Naga: Rongmei 2

Naga: Rongmei 3

Naga: Rongmei 4

Luke 3:1-4

Genesis 1

Help from Above

John 3:16 Kalumthu Ragwangh ruai mbanta heidi kum njianlou the, tumeithu, Kamei ruai Ka Nah Mpouh kalu akhut nameita tilou the, mitei ruai thou punih Ka khou lummei ruai mman muknga ring suangmei latou khung nge.

English

All

Our Visitors