Samba Leko New Testament

Samba Leko Gospel of John

New Testament

Gospel Recordings

Samba Leko

John

Mark 3:35 Je deut ne den ma naken pen den Suandaran wo ni, gon naken bemi me, i nya me.

John 3:16 Vɛnɛ́b í' nɛ́b aa zɔ̀ŋə yɛ́b bə yée sɔ̀ɔ̀n; kə̀ taàbìá, piià taà Wàà nə́ŋgùm oòra. Nɛ́ŋə̀ aa bàg Wàà aarə, bɔ̀b gá, zá dá gɔ̀ŋsə́ aa bɛ́d bə gá rə bɔbàá.

English

All

Our Visitors