Naro Gospel Recording

Naro Gospel of John

New Testament

Naron 1

Naron 2

Tsâaokhoe

John 3:16 Nqari ba nqõó ba ncẽeta noose ncàm̀a hãa domkam kò Gam dim Cóám cúíse ábàèa hãa ba tcg'òóa hãa khama, nxãasegam gha dìím wèém ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba táá kaàkaguè, igabam gha chõò tamas kg'õè sa úú ka.

English

All

Our Visitors