Nganasan Gospel Recording

Nganasan Gospel of Luke Selections

Luke 2

Luke 2:1-4 1 Ттүхəны ӈонсыдиə кəрсу хозүрь императорə Августəгəтə имə, хотəрəбтукутүө бəндəй ӈанасанə" Римə империетə". 2 Тəтти исүө нерəптə хотəрəбтукуся. Сыты мелызыры"дизə, каӈгə Сириятəны барбүмүнсүө Квириний. 3 Бəнде" коныдие" хотəрубтукусядя, ӈонəнтуӈ корузутүӈдя. 4 Иосиф тəбтə коныдие — Галилеягəтə, кору"китə Назаретə, Иудеядя, Давидə корузə"дя, нимти"литиə Вифлеемə. Коныдие тəниа, сыты исүө Давидə тансəгəтə иммə.

Nganasan

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

English

All

Our Visitors