Ngiti Gospel Recording

Ngiti Gospel of John

New Testament

Jesus Story 1

Jesus Story 2 Kilendru: Ndruna

John 3:16 Obhó tɨ́, Kàgàwà náazè yà adzɨ ɔ̌ alɛ atdídɔ̌. Nɨ́ kǐbho yà atdí tɨ́ arɨ́’ɨ̀ Idhùnà yà adzɨ ɔ̌, ndɨ́nɨ̌ ka nà’ù ɨ̀ngbà tɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà náadʉ̀ya tɨ́ nzɨ̌ àwǐ, pbɛ́tʉ̀ ndɨ alɛ adʉ̀ya tɨ́ dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga nábà.

English

All

Our Visitors