Naga: Maram Gospel Recording

Naga: Maram Gospel of John

New Testament

Naga: Maram 1

Naga: Maram 2

Naga: Maram 3

John 3:16 Kadapokii Saraanii sazyii pouryiigo hangkasii lungkasyii jangpii, mpounah sapfii mpou hangniniisang hangninii roinii kalei go tei pyiitakle, teipiinii nah sapfii mpou gotei malum kalumei hang teinii gasupii, kalui kaga karing tei doutang karamle.

English

All

Our Visitors