Naga: Tase, Tangsa Gospel Recording

Naga: Tasey Gospel of Luke

Hakhun Jesus Story

Hakhun

Naga: Tangsa 1

Naga: Tangsa 2

Naga: Tangsa 3

Naga: Tangsa 4

Naga: Tangsa 5

Tasey 1

Tasey 2

Kaishan

Kaishan: Pangmi 1

Kaishan: Pangmi 2

Khemsing

Moklum 1

Moklum 2

Sangche 1

Sangche 2

Shan 1

Shan 2

Tikhak 1

Tikhak 2

Luke

Luke 1:1 Shülangve Theophilus! nanok ahinti pahiarah manna na-tsam mungna aphamah rüta atüsubna saüli mra dongtah thunka, manphan ikha vaitthvtah.

Shang Gei

English

All

Our Visitors