Wubuy Gospel Recording

Wubuy Gospel of John

New Testament

Wubuy Gospel of Mark

John 3:16 Na-God ngarrani-ngaynbandii-windiyung warra-wurru-wurruj anaani-rruj-jinyung ana-lhal-lhangu ngurru-burraa, wudani-yung-gala ngarrani-yayn, nigawi-nyinyung naaynjaabu-nyung-bugij na-Niwiyayung. Nguynju yadhu, warraaynbaj-maynji ambu-jambarrgiiyn niga na-Niwiyayung, yagi wu-ngawi, warrubawi-yung ambu-wiri ambu-burraa anggu-wuguuguni.

English

All

Our Visitors