Piapoco Gospel Recording

Piapoco Gospel of John

New Testament

Piapoco 1

Piapoco 2

Piapoco 3

Piapoco 4

Genesis 1

John 3:16 “Máiní cáinináca Dios iicáca macái èeri mìnanái íná cài imànica nalí: ibànùaca nalí Iiriwa abéerita yéewanápiná macáita cawinácaalí wenàiwica yeebáidéeyéica Dios Iiri itàacái càmita náucawa Dios íicha càiripináta, néese nadènìaca nacáucawa càmíiri imáalàawa Dios yáapicha.

English

All

Our Visitors