Palawano: Brookes Point Gospel Recording

Palawano: Brookes Point Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

John 3:16 Sabab mekasi banar Empu' eset menge' taaw atue╩╝t sengkedunyaan, ne binggey ye kenyeng bugtung na Yegang supaya isimaya', supaya sebarang mengandel kenye diki lang metiksa' dut Narka', segwa' maya biyag na' kaya seskeran dut elepan et Empu' Banar.

John

English

All

Our Visitors