Pangasinan New Testament

Pangasinan Bible - New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Jesus Story

Pangasinan 1

Pangasinan 2

Pangasinan 3

Pangasinan 4

Genesis 1

God's Simple Plan

Help from Above

John 3:16 Ta ontan lay impangaro na Dios ed mundo, ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian siopaman manisia ed sikato agnatawtaw, no ag wala so bilay ton andi angaan.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

English

All

Our Visitors