Paranan New Testament

Gospel of John

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Paranan

Dumagat 1

Dumagat 2

God's Simple Plan

John 3:16 Gapu mahal a tarud nen Diyos en atanan a tolay ti munduwiday, kaya inyatád na en bugtung na a Anak, tánni deyaman en sumampalataya dikona ay awan mepahamak nan magkahud ti biyag a awan ti katapusan.

The Lord's Prayer

John

English

All

Our Visitors