Paici Gospel Recording

Paici Gospel of John

New Testament

Paici

John 3:16 Ba po dau wânüma Pwiduée goo ê pâ âboro gòropuu, êkaa na é panuâ me wà Pwina naîê na é caapwi co, ba na wà pwina é cèikî naa gooé, âna câé caa bà, êco na o tà têe ê wâro dàra gòiri.

English

All

Our Visitors