Raday Gospel Recording

Raday Gospel of John

New Testament

Raday 2

Raday 3

Genesis 1

Mark 3:35 Kayôadah hlei pô nga' klei Aê Diê čêǎng, mnuih anǎn jing ayong adei kâo, amai kâo leh anǎn ami' kâo.

John 3:16 Kyuadah Aê Diê khăp êdimi kơ lăn ala, tơl Ñu brei Anak Ñu pô mâo knŏng sa čô, čiăng kơ hlei pô đăo kơ Anak Ñu anăn amâo rai tuč ôh, ƀiădah mâo klei hdĭp hlŏng lar.

English

All

Our Visitors