Rai: Sampang New Testament

Rai: Sampang Gospel of John

New Testament

John

Gospel Recordings

Rai: Sampang

John 3:16 यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीलाई मारी लालूखा मीऊची, खकामा ईत्‍ता मात्‍ताई तूवाक ऊम्‍छालाईसँ खोचीलाई पीऊची, आतामा खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबीची नासा छूमीनने खका हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तूचीने।

English

All

Our Visitors