Rawang Gospel Recording

Rawang Gospel of John

New Testament

Rawang Genesis 1

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story Audiodrama

Rawang 1

Rawang 2

Rawang 3

Rawang 4

Rawang 5

Dingra 1

Dingra 2

Ganung Zewang

Kwinpang 1

Kwinpang 2

Lungmi 1

Lungmi 2

Tangsarr 1

Tangsarr 2

John 3:16 Ang kaq kv́m vsvng kagǿ ínìgø màmvng nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m dvpvt, Angcè Lòngzàpè zi daqì høqshaq ni Gvray nø rvgaq tø̀m vsvng kaq shóngshìe.

English

All

Our Visitors