Sambal: Botolan New Testament

Sambal: Botolan Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Sambal: Botolan

Sambal 1

Sambal 2

Zambal

Genesis 1

John 3:16 Masyadoy panlalabi nin Diyos ha kaganawan tawo; kayà inggawà na hi Apo Hisos ya mimihay Anak na emem hinoman ya tompel kona ay ahè mipalako ha impirno, no alwan magkama-in yan biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos.

Mark 1:1-4

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John

English

All

Our Visitors