Seri Gospel Recording

Seri 1

Seri 2

Genesis 1

God's Simple Plan

John 3:16 Tiix ihiisax com cöcacaaatj zo haquix piihx ihiisax com hant quih quicoopol com contsamaha. Iquiisax quih cmaa quiih quih hacx immiih taax cösiisaxaha Yooz quij cöpoofpx.

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors