Ayta: Mag-Antsi New Testament

Ayta: Mag-Antsi New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Ayta: Mag-Antsi 1

Ayta: Mag-Antsi 2

Ayta

John 3:16 Gawan ha hadyay pamanlugud ni Apo Namalyari ha balang miha, ay in-utoh na ya kamiha-mihaan nan Anak ha luta, ta ÍmÍn hilay ampaniwala kana, ay a migtan ha impiyerno, noa, madyanan biyay ya ayn angga.

John

English

All

Our Visitors