Siriano New Testament

Siriano Bible - New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Siriano 1

Siriano 2

Genesis 1

John 3:16 ’Marip̃ ʉ i ʉ̃mʉ marãrẽ bʉro mais̃ iã̃, ig̃ ʉ̃ magʉ̃ sugʉ ããrig̃ ṹ̶rẽ iriudi ããrim̃ í. Ĩgʉ̃rẽ bʉremurãno perebiri peamegue waabirikuma. Ũm̶ ʉgasigue Marip̃ ʉ merã perebiri okari gapʉre oparãkuma.

John

English

All

Our Visitors