Sena New Testament

Sena Gospel of John

New Testament

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Jesus Story Audiodrama

Sena

Malawi 1

Malawi 2

New Testament

John

The Lord's Prayer Babathu muli kujulu Jinanu icenesiwe Ufumwanu uje Kufuna kwanu kucitiwe Ninga kujulu Tenepo pontho panchi pano Mutipase phoso yathu yalero Mutikhulupilire ife pakudawa kwathu Ninga ife pinakhulupilira anyakudawira Musakwatire ife kokatiyesa tayu Koma mutipulumuse ife kwa nyakuipa Ameni.

John 3:16 Thangwi Mulungu afuna dziko, mbafikira kupereka Mwana wace m'bodzi basi, toera ale onsene anantawira aleke kufa, mbwenye akhale na upulumuki wakukhonda kumala.

English

All

Our Visitors