Tanana: Upper Gospel Recording

Tetlin New Testament

New Testament 2

Tanana: Upper

John 3:16 T’oodįht’ay nan’ k’et hǫhchaah ts’ą’ koht’iin iin hǫǫtł’at xantsiin xaah, Diishye’e t’aa’ay eehǫǫłiin huutł’aa’įhtįį. Ay eh huuhįhdląą ts’ą’ łąy eh Yuunąy iin k’ahihtahteel ’oot’ey duunoo’ hǫhchaah ts’ą’ uhtaanayh.

English

All

Our Visitors