Tacana Gospel Recording

Tacana Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Tacana 1

Tacana 2

Tacana 3

Tacana 4

Genesis 1

John 3:16 ‘Tata Diusu ja pamapa cristiano cuana ebia su ibuneda batana putsu, mesa piada quita ebacua ye mundo su beitutana mecuana sa jucha cuana jepuiti emanu puji. Quebata tu peje su jei epuani su, aimue matsejiji epu mahue. Tueda da d'eji su pu putsu, cielo su Diusu neje eid'e yanienitiyu.

English

All

Our Visitors