Tanna: Southeast Gospel Recording

Kwamera Gospel of John

Kwamera New Testament

Nafe New Testament

Nafe

John

John 3:16 Kumwesən rokeikei pɨk nərmama ia tɨprənə i, məriari pehe Tɨni anan kuatia mə nərmama me pam səməme tuhəni nɨpərhienien irə tuhəpkemhə mhə, mətə tuhəuvehi nɨmɨruien rerɨn.

English

All

Our Visitors