Trique: Itunyoso Gospel Recording

Trique: Itunyoso Gospel of John

John 3:16 Ni ̱ gataj ru̱hua' yún Jesús gunun Nicodemo: ―Hué dan ni ̱ ducu gahuin 'i ̱ ruhua Yan'anj ni'ya ni ngüi ̱ma̱n chruhua xungüi.̱ Ngaa ni ̱ riqui Yan'anj urin da'ni ga'na'̱ sí' chruhua xungüi ̱ nan. Ngaa ni ̱ daran' ni ngüi ̱ guxuman ruhua ni'yaj da'níj Yan'anj, ni ̱ si ̱ ga ni'ya ni sij mánj. Sani ̱ ga̱ne nig̱ anj ni sij nga̱ Yan'anj.

English

All

Our Visitors