Huarijio Gospel Recording

Huarijio Gospel of John

New Testament

Huarijio

John 3:16 No'o Noono Riosia tísia nakikamepua weeechi mochikameo, ahkasi ahpo piiripikoi ahpo Taanao, pu'kawichio nehjakamepua, aaataoi weeechi mochikame ahpo Taanachi paparakameo, ki kokosari saaemichiopua no'o Noonoeo, ohso kaawe ki wahjiame ahjarikamera kiapuawichiopua.

English

All

Our Visitors