Vietnamese New Testament

Vietnamese Bible

Bible 2

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

John 1

John 2

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children 1

Jesus Story Children 2

Vietnamese

Vietnamese: Hue

North Jesus Story

Vietnamese: South

Tin Mưng Cho Người viêt

Lam Thê´Náo Đê Nhân Biêt Thường Đê

Đâu là đường đưa tôi vào nước trời?

Hường đi

Annamese The Lord's Prayer

Vietnam

Luke 10:8-17

Tribes

Villages

Vietnamese 1

Vietnamese 2

Vietnamese 3

Vietnamese 4

1 John

All This I Did for Thee

Genesis 1

Help from Above

How to Live

John 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Mark

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors