Vute Gospel Recording

Vute Gospel of John

New Testament

Vute 1

Vute 2

Mèín ɗɔ̀ɔ́b nyààŋɓàyèwá, nò kùb du ɓénɨ kìn yaácɨ̀ nɨ ku. ŋgə́ yaá gín mèèín, ŋgə́ nɨ̀mɨr yɨɨ́m mèín á.

John

English

All

Our Visitors