Wakhi Gospel Recording

Wakhi Gospel of Luke Selections

Luke

Wakhi 1

Wakhi 2

Gojal

John 3:16 Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt i dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!“»

Luke 2

Luke 2

Luke 2:1-4 1 Dа waxt Awgust qaysar ыkm kərtəy, ki sartosari Rum qəlamraw kы xalgvi ruyxat carən. 2 Yət, də Kvirin okimi dawra də Šom awalыng isobot tu. 3 Yanəv kы rəɣ̆d x̆ы wətanər tər ruyxat x̆ati šəxsvak. 4 Yisыf bə cə Nazorai J̌əlilən gəzd rəɣ̆dəy tər ṣ̌ari Bətlami ki də Yahudo cəy, tər Dowыt wətan, čizər ki yaw x̆at Dowыtkətor tu.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

Alphabet

English

All

Our Visitors