Hedi Gospel Recording

Hedi Gospel of John

New Testament

Tur 1

Tur 2

Xadi

Hedi

John 3:16 Ɗvuɗva Lazglafta ta ghəŋa haɗik, kəl tsi ka vlatá Zwaŋani turtuktuk, dər wa ta zlghafta, zwaɗuta a wu, mutsafmutsa ta hafu ŋa kɗekedzeŋ.

English

All

Our Visitors