Yao New Testament

Yao Gospel of John

Help from Above

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Malawi

John

John 3:16 Pakuŵa Mlungu ŵacinonyele cilambo capasi mnope mwakuti jwalakwe ŵampelece Mwanace jwakwe jumopejo, ni kuti jwalijose jwakukulupilila mwa jwalakwe akawa nambo akole umi wangamala.

English

All

Our Visitors