Yukagir Gospel Recording

Yukagir Gospel of Luke 2

Yukagir: North 1

Yukagir: North 2

Yukagir

Luke 2:1-4 1 Таҥниги импираатэр Август Римскэй импиэрийэ йаwнай лэwэйнбурэбэпэдаҕа пиэрэпислэ wиэйуолмораw укааслэҥ (оорчиичэлэҥ) пулгэрэйльэлмэлэ. 2 Таҕи Сирияҕа Квириний лэмльэ ҥолнудаҕа эльилльэ пиэрэпис ҥолльэн. 3 Пиэрэписхэ сэwлҥинь көдэ йаwнар титтэ мэдьуолуол куоратпиэнь кэwэйлэльҥи. 4 Иосиф Давидхат параньэр, Галилея Назареттаҕат Иудеяҕа льэй Вифлеем ҥодьэ Давид куоратҥининь

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

English

All

Our Visitors