Iu Mien, Yao New Testament

Mien Bible - New Testament Unicode


Iu Mien New Testament 2

New Testament 3

Jesus Calms the Storm

Jesus Story 1

Jesus Story 2

John

Yao 1

Yao 2

Guangdong: Luyuan Dongpingda

Guangdong: Luyuan Longnan

Guangdong: Luyuan Yuxi

Guangxi: Guilin Guanyang

Guoshan Hunan Jianghua

Guoshan Hunan Jiangyong

Guoshan Lingchuan

Landian

Longsheng Heping

Nanding

Paili Annan

Panyao Ziyuan Hekou

Sanjiang Gaoqi

Sanzi Jinxiu Luoxiang

Tiane

John 3:16 Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo. Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc.

English

All

Our Visitors