Cantonese New Testament UNV 1

Cantonese Gospel of John

John 3:16 Yan-waî Sheûng-Taì oì shaì-kaaì, shâm-chì kaaı+̌ k'uı+̌ tūk-shang-chiTsz+́ ts'z+̀-kwòh-k'uı+̌-teı+̌, lîne taânfaān sùn-k'uı+̌-kè, miı+̌-chì mīt-mōng, yaû tak-wı+̌ngshang.

Cantonese New Testament UNV 2

Cantonese New Testament UNV 3

Cantonese New Testament RUV 1

Cantonese New Testament RUV 2

Cantonese New Testament SBV

Cantonese New Testament UVR

Audio New Testament

John 1

John 2

John 3

John 4

John 5

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children

Cantonese 1

Cantonese 2

Cantonese 3

Genesis 1

Genesis 1

John 1:1

Toishaan

English

All

Our Visitors