Bahnar, Bana

Ơ Bǎ nhôn mǎ oei tơ plěnh Thui e ư ang mǎt ih Thui dêh ih pơgơr lơlan. Bahnar Matthew 6:9

Jesus Story
Jesus Story Audiodrama
Genesis 1
John 3:16

free web site hit counter