John 3:16 in Many Languages Dear friend

Here is good news for you - John 3:16 in over one thousand languages. I pray that you are happy with this wonderful message. The Lord's Prayer and other scriptures may be included.

To search for country, language or any word: press [control F] on your keyboard.

ASIA: Afghanistan

Aimaq AIQ 9 Siedna wa Abana rebbi illadzi phi smawat; berkat ismic k elhakkem; 10 melkutick yakoounu; kama phisma kadalica ala ol-lord ya taphi al-amorich. 11 Aattina chobzna alyôom ya siedna rebbi ghopher lina dnoobna kama smah-na almochottien; 12 wa lat kubbluna nattsadchullowa al lawr: walakin enjima min alsherir. Lord's Prayer

Farsi: East, Dari PRS زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. John 3:16

Wakhi WBL Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt i dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!“» John 3:16

Wakhi WBL Йисо йавəр х̌атəй: «Сайишт ҙи дəо царəв, х̌анəв: „Ей бзыргв̌ор Тат ки дə осмонəт цəй! Ти бəзырг нунг бəр олам ымыт! Лəцəр дəв̌рони Ти подшойи г̌ат-əт, зəмин-əт зəмон дə ҳыкми тав̌ ымыт! Спо рысқ-əт рызи сакəр нəсиб цар! Цə спо гəноəн шəхс! Сак бə куй, ки сакəр шакиг̌ цə кəрк! Кых̌тəр бахш̣əш̣ царəн. Цə банди нафс-əт ав̌асəн, Цə в̌асв̌асайи Иблисəн саки нига д̌ыр!“» John 3:16

Wakhi WBL Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr! Lord's Prayer

Wakhi WBL Yisioi Masi mawlud rəwor 1 Dа waxt Awgust qaysar ыkm kərtəy, ki sartosari Rum qəlamraw kы xalgvi ruyxat carən. 2 Yət, də Kvirin okimi dawra də Šom awalыng isobot tu. 3 Yanəv kы rəɣ̆d x̆ы wətanər tər ruyxat x̆ati šəxsvak. 4 Yisыf bə cə Nazorai J̌əlilən gəzd rəɣ̆dəy tər ṣ̌ari Bətlami ki də Yahudo cəy, tər Dowыt wətan, čizər ki yaw x̆at Dowыt kətor tu. 5 Yaw də Məryamən, ki yar nomzad cə vitыw wəzdəy tə r ruyxat x̆ati šəxsvak. Məryam x̆at dыǰon tu. 6 Yan də Bətlam yaw zman x̆ak soat bə ɣ̆aty-ət. 7 Yawən vit awalыng wanǰ zman. Yət bə ya kыdaki wəṣ ̌tək go, yan didiɣ̆dəy ki də mimonxona, yavər ǰay nast, yuti kart i yaw rə zraxur. 8 A dət qribiɣ̆ šbыništ tu. Yawišt naɣ̆d də čəroxurga sək mol sar alətыw. 9 Yiw tu, ki Xəδowand Fəriṣ̌ta yavər nozil vity-ət nыri Ilohi skav ɣ̆atey. Yawišt ɣa ṣ̌ux wəṣ̌təy. 10 Amo Fəriṣ̌ta yavər x̆atəy: «Mə wəṣ̌yəv! Wuzum savər xыš xəbar wozomdəy. Yət təy yi xыšiɣ̆i bzыrg kыli xalgvər. 11 Wudg də Dovыt wətan sav nəjotbaxṣ̌ Xəδowand Masi cə nanən vitəy. 12 Yaw niṣ̌on savər a-yəm, ki sayišt a-ya wəṣ̌təki də yi zraxur gotəv». 13 Tum x̆nakər də Fəriṣ̌ta ən ǰыr cə ɣəybən kы osmoni ləṣ̌kar ozir vity-ət Xəδoyəv stowdəy, x̆atəv: 14 «Sano a-ya bzыrg Xəδoi osmoniər, Sыl-ət safo a-y a bəndai xokiər, ki Xəδoyər aziz cəy». 15 Yan Fəriṣ̌taišt to də osmon ɣəyb di-ət ya šbыništ yomanar x̆atəy: «Č̣aəv tər Bətlam. Didɣ̆ən ko yaw čiz twətk, ki Xəδow and sakər yaw xəbar cə ɣ̆atovodəy». 16 Yawišt strob tər vdək nyəṣ̌təy. Məryam-ət Yisыfəv a-da wəṣ̌təkən ki də zraxur cə tu, gotəy. 17 Ya kыdakəv, to wind-ət, a-ya Fəriṣ̌ta qsaəv mərdы mər naql kərtəy. 18 Yət šbыnvi qəsa kṣ̌ыyakər mərdыm kы ayron vitəy. 19 Amo Məryam kы a-yət qəsavi də x̆ы pzыv wodortəy. 20 Yət šbыništ pšətəy x̆ы ǰayr-ət Xəδoyəv šəkrat kər t, ki cə qədrati yawən yət tuməv kṣ̌ən-ət tuməv wind, a-ya soxt ki fə riṣ̌ta cə x̆nətыw. Luke 2

ASIA: Azerbaijan

Azerbaijani: North, Azeri AZB Ey göylərdə olan Atamız, Adın müqəddəs tutulsun. Səltənətin gəlsin. Göydə olduğu kimi, yerdə də Sənin iradən olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver. Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi, bizim borclarımızı da bağışla; Və bizi imtahana çəkmə, lakin bizi şərdən xilas et. Amin. Lord's Prayer

Azerbaijani: North, Azeri AZB Еј ҝөјләрдә олан Атамыз, Адын мүгәддәс тутулсун. Сәлтәнәтин ҝәлсин. Ҝөјдә олдуғу кими, Јердә дә Сәнин ирадән олсун. Ҝүндәлик чөрәјимизи бизә бу ҝүн вер; Вә бизә борҹлу оланлары бағышладығымыз кими, Бизим борҹларымызы да бағышла; Вә бизи имтаһана чәкмә, Лакин бизи шәрдән хилас ет. Амин. Lord's Prayer

Azerbaijani: North, Azeri AZB ،اى ﮔؤيلرده اولان آتاميز .سنئن آدين موقدّس اولسون .سلطنتئن ﮔلسئن ،سنئن ائرادن، ﮔؤيده اولدوغى كئمى .يرده ده اولسون .ﮔونده لئگ چؤريئمئزى بو گون بزئه ور ،و بئزئم بورجلاريميزي بو گون بئزة باغيشلا .نجه كى، بئز ده، بئزه بورجلى اولانلارى باغيشلاييريق ،بئزى ائمتاحانا چكمه .لاكئن شرّدن خئلاص ات Lord's Prayer

Azerbaijani: South, Azeri AZB Allah dvnyany ele sevdi ki, wz yekane Oglunu feda etdi; Ona kwre ki, Ona iman ketiren ner kes helak olmayyb, ebedi heyaty olsun. John 3:16

Azerbaijani: South, Azeri AZB Çünkı Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun. John 3:16

Azerbaijani: South, Azeri AZB Чүнки Аллаһ дүнјаны елә севди ки, ваһид Оғлуну она верди; буну она көрә етди ки, Она иман едәнләрин һеч бири һәлак олмасын, һамысынын әбәди һәјаты олсун. John 3:16

Azerbaijani: South, Azeri AZB چونکی تاری دونيانی الہ سودی کی، اۋز يگانہ اوغلونو فدا اتدی. اونا گۇرہ کی، اونا ائمان کتئرن هر کس هلاک اولماييب، ابدی حياتی اولسون. John 3:16

Talysh TLY

ASIA: Bangladesh

Bengali, Bangla BNG কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন য়ে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, য়েন সেই পুত্রের ওপর য়ে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে৷ John 3:16

Bengali, Bangla BNG হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পূজিত হউক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক, আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও, আর আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্ত মন্দের হাত থেকে উদ্ধার করো। Lord's Prayer

Bengali, Bangla BNG Kenaná I'shwar jagater prati eman dayá karilen, je ápanár adwitíya Putrake pradán karilen; táháte tán+̱hár bishwáskári pratyek jan naṣhṭa ná haiyá ananta paramáyu páibe. John 3:16

Bengali, Bangla BNG Pitá armadiguer, poromo xorgué assó, tomar xidhi nameré xeba houcq; aixuq amardigueré tomar raizot. Tomar zé icha xei houq, zemon porthibité, temon xorgué. Amardiguer protidiner ahar amardigueré azica dió. Amariguer corzó qhemó, zemona morá qhemí amardiguer corzioré. Amardiguere cumotité porrité na dio; ar amardigueré xocol monddó hote raquiá coró. Amen. Lord's Prayer

Bengali: Musselmani, Bangla: Musselmani BNG John 1:1

Darlong DLN Pathianin khawvel a hmangaih em em a, maleia chun a Naipa neisun a pek a, ama chu tupai a ring ta phawt chu boiral nawh ni a, chatuana nunna an neina dingin. John 3:16

Sylheti SYL Lord's Prayer

Tippera, Tipperah TPE

ASIA: Bhutan

Dzongkha DZO །། དཀོན་མཆོག་གིས་སྲས་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཕྲིན་བཟང་འགོ་ཟོག་དི།། Mark 1:1

Dzongkha DZO ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དཀོན་མཆོག་གིས་ག་ཅི་དེས་ཅིག་བྱམས་པ་མཛད་དེ་ ཁོ་རང་གི་སྲས་གཅིགཔ་དེ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གནང་ནུག་ འདི་འབདཝ་ལས་ སྲས་ལུ་དད་པ་བསྐྱེད་མི་གཅིག་ཡང་ མེདཔ་མ་ཐལ་བར་ ཁོང་ག་ར་གིས་ཚེ་མཐའ་མེདཔ་ཐོབ་ནི་ཨིན། John 3:16

Lepcha, Rong LEP Mark 1:1

ASIA: Cambodia

Bru: East BRU Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Cỗ án ayooq lứq nheq tữh cũai, ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Con án sễng ỡt tâng cutễq nâi. Cũai aléq ca sa-âm Con nâi, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma lứq samoât án tamoong mantái. John 3:16

Jorai JRA 1 Tơlơi pơphŭn c̆ơdŏng mởng Tơlơi Phrâo Hiăm kơ Yêsu-Krist, Ană Ơi adai. 2 Tui hăng hơmâo c̆ih amăng hơdrôm (sŏp) hră pô laĭ-lui-hlâo Êsai: "Anai-nê Kâo pơkiaŏ nao ding kơna Kâo sa c̆ô c̆i anăp Ih, ñu c̆i pơkra brdi jơlan ƀơi anăp Ih ... (Malaki 3:1) 3 Hiăp mơnuih anŭn ur amăng tơdrŏn c̆uah tui anai: Pơkra brdi jơlan kơ Tha Yang, dôm dở (hơdai mnông) abih bang jơlan Ñu." (Esai 40:3) 4 Yôhan hơmâo rai amăng tơdrŏn c̆uah laih anŭn ñu ngă batem hăng pơtô laĭ kơ tơldi batem brdi kô arăng ngă bơkơhmal tơldi soh kơ arăng pô, kiăng kơ dưi tŭ tơldi pap brdi. Mark 1:1-4

Khmer: Central KMR ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ John 3:16

Kuy KDT John 1:1

ASIA: China: Beijing

Chinese: Kuoyu CHN John 1:1

Chinese: Mandarin CHN Shen ai shiren, shenzhi jiang tade dushengzi cigei tamen, jiao yiqie xin ta de, buzhi miewang, fan de yongsheng. John 3:16

Chinese: Mandarin CHN Shàng Dì lien-ai shi+̤-ren shen-dji+̤ dziang duh-seng Dzí+̤ tsi+̤-gih ta-men, giào fān sìn Tà dy buh djì+̤ miehwang bih dēh yung-seng. John 3:16

Chinese: Mandarin: Pinyin CHN Wo men zai tian shang de fu yuan ren dou zuen ni de ming wei sheng Yuan ni de guo jiang lin yuan ni de zhi yi xing zai di shang, ru tong xing zai tian shang Wo men ri yong de yin shi, jin ri tsi gei wo men Mian wo men de zhai, ru tong wo men mian le ren de zhai Bu jiao wo men yu jian shi tan, jiu wo men tuo li xiung er. yin wei guo du, chuan bing, rong yao, chuan shi ni de, zhi dao yong yuan, a-men. Lord's Prayer

Chinese: Mandarin: Simplified CHN 神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。 John 3:16

Chinese: Mandarin: Traditional CHN

Chinese: Wenli: Easy CHN John 1:1

Chinese: Wenli: High CHN John 1:1

ASIA: China: Fujian

Chinese: Chihli CHN

Chinese: Foochow CHN I+̌ng Siông-Dá+̤ gı+̌k tiáng sié-ga+̌ng, sé+̤u+̤ I+̌ du+̌k-se+̌ng gì Giāng gáung-sié, ī-dé huàng séng I+̌ gì nè+̤ng â+̤ miēng tìng-lùng dáik īng-se+̌ng. John 3:16

Chinese: Gan KNN

Chinese: Hakka HAK John 1:1

Chinese: Hakka HAK Yîn-vi Song-ti thung-siak sṳ-kiên-ngìn, só-yî chiông Kì Thu̍k-yit ke Lai-é su-pûn kì-têu, oi pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn m̀-voi me̍t-mòng, fán-chón tet-tó yún-yén ke sâng-miang. John 3:16

Chinese: Hakka HAK Yin-vùi Shòng-tì kâu tet òi shè-kài, chì-tò tsiong kî tshù+̤-ka thúk-sen kài Tsú+̤ lôi sù+̤-pun, sú+̤-tó thài-fâm sìn-khàu kî sâ m-sú+̤ lûn-mông, fan-chóu tet yu yún-sen. John 3:16

Chinese: Hakka HAK Yí-chhiu su-chho yî-chhièn, Tho yí-kîn chhùn-chhai. Tho lâu Song-ti thùng-chhai; Tho chhiu-he Song-ti. John 1:1

Chinese: Hakka: Wukingfu HAK

Chinese: Hangchow CHN Zen-min sang-s doh-sen-tih R-ts, iao kyao vanpeh siang-sin t'a tih zen peh ts mih-vang pih-din iu long-sen: Zen-min zö-ts' ai-sih s-zang-tih zen. John 3:16

Chinese: Hankow CHN

Chinese: Hinghwa CHN John 1:1

Chinese: Hinghwa CHN Tai-che u Do, Do gah Siong-Da dongcai, Do cuh si Siong-Da. John 1:1

Chinese: Hokkien, Amoy CHN Lord's Prayer

Chinese: Kiaotung CHN

Chinese: Kienning CHN

Chinese: Kienyang CHN Íng-do+̤+̍ng bái Cû+̤ no+̌+̤i gé Shiò+̤ng-Dó+̤i, loh-loh niò+̤ng hhoh-sò gyu+̌+̤. Matthew 4:10b

Chinese: Kinhwa CHN

Chinese: Min Dong CDO Min Dong Genesis 1

Chinese: Nanking CHN

Chinese: Ningpo CHN Ing-weo Jing-ming æ-sih shü-kæn-zông zing-ts-ü s-loh Gyi doh-seng Ng-ts, s-teh væn-pah siang-sing Gyi go feh we mih-vông, tu hao teh-djoh üong-yün weh-ming. John 3:16

Chinese: Sankiang CHN

Chinese: Shantung CHN

Chinese: Shaowu CHN Hien2-tai1 in3-tong1 hén5-t'au6, mai5 ni6-shi2 tan1-tan1 t'iang1 t'au6, ts'i6-p'ien3 ts'i6-ka1. James 1:22

Chinese: Soochow CHN

Chinese: Swatow CHN John 1:1

Chinese: Swatow CHN In-ũi Siãng-tì hièn ài-sieh sì-kài, chì-kàu chiang I'kakī tók-sen kâi Kián lâi sù+̤-pun, sái huâm sìn-kõu I kâi nâng, mién sí-buâng, huân-tŃg õi tit ióng-sen. Uân-khî Siãng-tì sái Kián jip sì-kài m + ̄-sĨ àin sìm-tuàn sì-kài; sĨ àin sái sì-kài tshông-tõ I tit-kiù. John 3:16

Chinese: Taichow CHN Ing-yü zông-ti e-sih si-zông, zing-ts-ü s-lôh Ge doh-ke N-ts, peh væn-pah siang-sing Ge fe djü-mih, tu hao teh-djôh üong-yün weh-ming. John 3:16

Chinese: Tingchow CHN Yéng-tong pái Trurh ni-ké Shòng-tí, chŷr yeu fù-sỳr ke, tshèu-hè Matthew 4:10

Chinese: Wenchow CHN Iang-'ù Ziè-tì è-sih sì-kà, záng-tsz+̀-ü sz+̀ Gi duh-sæ N-tsź, chiæ va-pah sàng Gi-ge nang fú whaì mieh-voa, whaì teh-djah iúng-yüé-ge 'ohmìng. John 3:16

ASIA: China: Gansu

Dungan DNG Йинви жыгə, ниму жымужя чито Анлахў: Вəму тяншонди Ада-я! Вəму панвонди җё жынму ба Ниди гуйҗун минзы ду тэнэни; Вəму панвонди җё Ниди Гуйжя куэ до димяншон лэни. Вəму панвонди, җё Ниди вонщён зэ дишон лян тяншон йиман ду юни. Җё Ни ба вəму җиргэ йитян чыди мəмə ги вəму гигини, Җё Ни фоншə вəмуди җон, зущён вəму е ба гэ җонди жынму фоншəдини; Ни бэ җё вəму шу жынбучўди зыянли, Ни ба вəму да иблисди шуни җефончўлэ. Lord's Prayer

Dungan DNG Ба Эрса Мэсих сынёнхали 1 Нэҗитян, Римди хуоншон Август гиди фынфу, җё тянщяди жынму ду ба тамуди фур суанчулэни, йинви җыгə таму ё до зы җиди чынпуни чи, ба тамуди щинмин щелини. 2 Квириний җыҗон Сирияди сыхур, җысы жынму туйибян чи щели зыҗиди щин минли. 3 Йиче жынму ду до зыҗиди чынпуни ще щинмин чили. 4 Юс уф е да Галилея дифоншонди Назарет чынпуни чўлэ, доли Иудея дифоншонди Давуди чынпуни (җыгə чынпуди минзы җёди Вифлеем), йинцысы Юсуф зусы Даву йизў8йиҗяди жын. 5 Ю суф лян Мария лёнгəр е ще щинмин чили. Нэгə сыхур таму л ёр хан мə чынфон пыйдуйни, кəсы Мария дўли хуəйди вава. 6 Таму до нэтар Мария куэ ё зуəйүəни. 7 Та ба туйигə Эрзы сынёнхали; б а йүəвазы лян бу гуəчу чедо мацонили, йинцысы кифонзыни мəю вифы нлэ. 8 Зэ нэгə дифоншон ю фон8ёнди жынни, таму йиванщи хуанбан зыди кан ёндини. 9 Анла дафа чиди тянщян зандо таму мянчян ди сыхур, Анла щянчўди гуонлён сымян8баха ба фон8ёнди жынму җолёнл и, ба таму хазали. 10811 Нэгə тянщян дуйчў таму фəсы: «Ниму бə хэпали! Вə ги ниму фə до дуйчў йиче жынмушон ю хын гощинди сычин : җиргə зэ Давуди чынпуни ба даҗю нимуди Эрса Мэсих сы нёнхали. 12 Ниму зэ нэтар нын кандо йигə йүəвазы физэ мацони лян бу гуəдини; җы зусы ги нимуди җихо». 13814 Мынмын тяншовди да җүндуй лян нэгə тянщян йидарни куаҗён Анла фəли: «Җы ган тяншонди Хўда! Ги Та щинэди диҗешонди жынму панвон пинн ан!» 15 Тянщянму ба фон8ёнди жынму лёха, йиху шонли тянли. Фон8ёнди жынму йигə ги йигə фəди: «Заму зудо Вифлеем чынпуни чи кан Анла ги заму фəхади сычин зу». 16 Таму хуонхуон8монм онди чили шынли, доли нэгə дифон, зу ба Мария лян Юсуф зожу əли, җар фон8ёнди жынму зу ба мацони фиди Эрвазы канҗянли. 17 Йи ху таму зу ба тянщян фəхади нэгə Эрвазы либянди хуа ги д аҗя ду фəли. 18 Даҗя ба фон8ёнди жынму фəхади хуа тинли йиху, ду чёчихали. 19 Мария ба ыщезы сычин җидо зыҗиди шиннили. 20 Фон8ёнди жынму хуэйлэ зу куаҗён Анлади, йинцысы таму тинхади дэ җянхади йиче сычин җынсы лян нэгə тянщян ги таму фəхади йиён. Luke 2

ASIA: China: Guangdong

Chinese: Yue, Cantonese YUH Yan-waî Sheûng-Taì oì shaì-kaaì, shâm-chì kaaı+̌ k'uı+̌ tūk-shang-chiTsz+́ ts'z+̀-kwòh-k'uı+̌-teı+̌, lîne taânfaān sùn-k'uı+̌-kè, miı+̌-chì mīt-mōng, yaû tak-wı+̌ngshang. John 3:16

Chinese: Yue, Cantonese YUH 神 爱 世 人 , 甚 至 将 他 的 独 生 子 赐 给 他 们 , 叫 一 切 信 他 的 , 不 至 灭 亡 , 反 得 永 生 。John 3:16

ASIA: China: Heilongjiang

Manchu MJF

ASIA: China: Guizhou

Dong, Kam KMC 1 Dens qit, Wangc Menl daengv menl daengv dih. 2 Xic jah dees dih mans mans mongh mongh, naengl mix wenp yangh, bens dengv dus dus. Guaenl Wangc Menl xonh nyaoh wul naemx. 3 Jav Wangc Menl baov: "Yuv lis guangl," suh lis guangl. 4 Maoh nuv guangl lail. Lenc, maoh suh deic guangl nyimp dengv pieek bail. 5 Wangc Menl hap sint guangl weex "maenl", sint dengv weex "nyaemv". Aenl nyaemv touk aenl hedp suh jangs maenl jih edl. Genesis 1:1-5

Gelo, Gelao, Kopu KKF Mark 1:1-4

Hmong, Miao: He HEA Mark 1:1-7

Hmong: Dou, Miao: Hwa CQD Mark 1:1-4

Hmong: East, Keh-Deo HEA Mark 1:1-6

Miao: Chuan CQD Mark 1:1-4

Miao: Qiandong CQD Lord's Prayer

Mien, Yao YOC Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo. Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc. John 3:16

Zhuang: Zhongjia, Chungchia CCX Mâe báe Sû Sâng-dî mèng, ká+̱k lai sâeo dí. Matthew 4:10b

ASIA: China: Hainan

Chinese: Hainan, Hainanese CHN Siāg-dì hià-seh tì-kag kàu ceh sim, ciag i dók tæ kâi Kiá tió-sì tì-kag, ioh fág tìn i-kâi nâg vô kàu mít-vâg, na nôg dit-dióh jóg-tæ. John 3:16

Chinese: Hainan, Hainanese CHN Lord's Prayer

ASIA: China: Nei Mongol

Mongolian: Peripheral MVF ᠪᠣᠷᠡᠡᠡᠨ ᠦ ᠡᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠢᠰᠣᠰ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲᠣᠰ ᠦᠨ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠡᠢᠨᠣ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢᠯᠣᠬᠡ Mark 1:1

Mongolian: Peripheral MVF 1 ᠪᠣᠷᠬᠨᠨ ᠦ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠭᠡᠷᠢᠰᠲᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠥ᠂ 2 ᠡᠰᠢ ᠥᠵᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠢᠰᠢᠢᠢ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠣᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠥ᠂ 《ᠥᠵᠡᠳᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠥ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠴᠢᠨᠥ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠥ ᠪᠣᠢ᠃ 3 ᠭᠣᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠳᠥᠷ ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠠᠨᠥ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠥᠷ ᡂᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠳᠦᠨ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠦᠢ ᠅ Mark 1:1-3

Mongolian: Peripheral transliterated MVF uneeek Eery Epnaxqeexj Teqecec xxk mxwpD c Tenk Wety veexneqewpc , Tecem tecek Temk y geeeak EpxMj Zpcek mxntelj Epxnpsxzek , vewpeK uxmc Temk c SpxspcCek SxtpVac xc Esk Spxrpcem uxcepk venxk Tetk ReM TpM WpxeVcej xxk Eewc Resy xc mxntecewpc . John 3:16

Daur DTA А Тэӊрі дэріҕ ачанэр! тӓнаҕ иэрэ мӓндэ јіҕ болтхаі! тӓнаҕ кэш хутурі мӓндэ іртхӓі, тӓнаҕ дорара газір тэӊрідэ хӧ болтхаі! Удур тоlан мӓндэ укуҕ будаі эндур мӓндэ курҕэ! Мӓнаг уіlэ хо гэ, мӓндэ мӧ χізін оlорогі ба базэ гзээн, мӓна јаргудаӊі мӧдэ бу варіlҕа, kаму kачін моҕазін мӓнӓгі гарха. Тӓнаҕ kучун, тӓнаҕ кэш хутурі, тӓнаҕ хутурі фэӊшэн муӊkу болубаі. Амін. Lord's Prayer

ASIA: China: Shanghai

Chinese: Wu WUU We-ts Zung e s-ka-laung nyung, zung-ts-yui nau Yi-kuh dok-yang Nyits peh yi-la, i-ts van-i siang-sing Yi kuh nyung mien-theh mih-vaung lau tuh-dzak ioong-sung. John 3:16

Chinese: Wu, Kinhwa, Jinhua WUU Ing-teh Jing jing-ae shiae-ga-shông tao s Geo doh-sang-geh Ng, ioh-teh va-pah siang-sing-geh nyin mia-diao long-vông teh-djoh yüin-nyun wor-ming. John 3:16

Chinese: Wu, Shanghai WUU John 1:1

ASIA: China: Xinjiang

Uyghur UIG John 1:1

Uyghur UIG chunki huda dunyadiki insanlarni xu qeder soyiduki, ozining birdinbir yegane oghligha etiqad qilghan herbir kixi halak bolmay, mengguluk hayatqa erixixi uchun, uni qurban boluxqa ewetip berdi. John 3:16

Uyghur UIG Tengrining oghli Eysa Mesih haqqideki Xosh Xewer mundaq bashlidi. Mark 1:1

Uyghur UIG Тәңриниң оғли Әйса Мәсиһ һаққидәки Хош Хәвәр мундақ башлиди. Mark 1:1

Uyghur UIG چونكه خدا دنيانى شونداغ دوست توتّيكه اوز يالغوز اولغلىنى بردى تاكه هركيم انگا ايشانسہ هلاك بولماغاي بلکه انينك ابدی تيريگليکی بولغای John 3:16

Uyghur UIG چۈنكى خۇدا دۇنيادىكى ئىنسانلارنى شۇ قەدەر سۆيدۇكى، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر يىلگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان ھەربىر كىشى ھالاك بولماي، مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن، ئۇنى قوربان بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى. John 3:16

Uyghur UIG ھەزرىتى ئەيسا چۆمۈلدۈرۈلۈپ سۇدىن چىقىشىغا، ئاسمان يېرىلدى. ئۇ خۇدانىڭ روھىنىڭ كەپتەر ھالىتىدە ئاسماندىن چۈشۈپ، ئۈستىگە قونۇۋاتقانلىقىنى كۆردى. John 3:16

Uyghur: Kashgar UIG Mark 1:1-4

ASIA: China: Xizang

Tibetan BOD John 1:1

Tibetan BOD །ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་མི་འཆི་བར་ཚེ་མཐའ་མེད་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། དཀོན་མཆོག་གིཡ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གནང་བ་ཙམ་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་བྱམས་པར་མཛད་དོ། John 3:16

Tibetan BOD ། ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཕྲིན་བཟང་གི་ཐོག་མ་ནི ། Mark 1:1

ASIA: China: Yunnan

Atsi ATB 1 Karai Kasang e Yang zaw Yesu Hkristu e kabu gara danglu e, apun awang hkyaw ngut le. 2 "Wu a! Nang e hë ma nang e hkyaw lajang lang ra, Nga e lagyaw le Ngaw nang kat be." 3 Yaw-saw-man-bung hkau ma puk e hte gë, "Hau Yumsing e hkyaw lajang taw ke. Yang e hkyaw zo pe le shiting ke," ga lwi, mihtoi Esaia mau sau ma ka to e ra jung za. 4 Yubak hkyut pyam bi ra ma tu, mit ling baptisma hkyaw tai gyaw lwi e yaw-sawman-bung hkau ma baptisma bi e Yawhan gë. Mark 1:1-4

Kado KDV Luke 1:1-4

Khmu KJG 1 Peter 5:10-11

Lahu LAH John 1:1

Lahu LAH Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha miˬ guiˬ yaˇ hat˰ ha˰ jaˇ ve pa taw, yawˇ ve Yaˇ hpu tiˍ piˇ laˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Yaˇ hpu hat˰ hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ maˇ g'a luˬ maˇ g'a sheˆ ve awˬ hk'oˆ ka˰, co ti˰ ha ti˰ ha˰ g'a ve yoˬ John 3:16

Lashi LSI Khasu" wim gari Mangso da" nya: zoo: ri loem" jeing" bang: hang" nghoid loug we' ashid: loo za. Apyaid ato: kangso' yo" yu baja" ga: Mangsoo gi nya: zooti" zoo: ri byid: pyam jang moo ju" sho' Mougmyid xangsu: byu yi ri jheddab nyid. John 3:16

Lawa LCP

Lisu LIS Amangami yi tv jw nya ma myyesi, thizhithipama svmya mynama, Wusa nya yi qati gykq kwachi, minv zhoqa tv ninwlo. John 3:16

Lisu: East LIS John 1:1

Lu KHB John 1:1

Naxi, Na-Hsi NBF Mark 1:1-4

Ngochang, Achang ACN Khasoeh ge lyis nyang lyis 4 lomsjingh bang dvnganhmoq gas dyoqbis zis ma xauh, vcaiq vto kang yoh das xiklyis, Mangso ka nyah Loteh lyis dyei tyamp shoq mungkvn lyis jyetdap. John 3:16

Shan SJN Mark 1:1-4

Ya, Tai: Ya YYA Matthew 3:1-4

Yi: Yunnan, Nosu NOS Mark 1:1-4

Yi: Liangshan III Lord's Prayer

ASIA: India: Andaman

Bojingijida, Andaman: South CAQ Hê maw'rô kôktâr len yâ'tê môllârdû'rû îa Abmâ'yola, ngîa Ting'len daiîj'î-mûgû-en'inga îtân'. Ngôl'lalen môllârdû'rû met'a mâ'yola ngen'âke abchâ'nag ij'ila bôdig. Maw'rô kôktâr'len teg'ilûtmâ'lin yâ'tê ngîa kân'nik, kâû'bada âr'lâlen âr'lâlen èr'emlen îtân'. Kawai' mollârdû'rûlen âr'lâ-naikan yât mân. Mollârdû'rû mòl'oichiklen tigrêl' yâ'tê òl'oichiklen ârtîdû'bû, kich'ikan-nai'kan met' âryen'ami ârtîdû'bû. Mollârdû'rûlen ôtigû'jûnga îtân ya'ba; Dô'na môllârdû'rûlen abja'bagtek ôtrâj'. Ngôl kich'ikan kâ'nik yâp'ke. Lord's Prayer

Nicobarese: Car CAQ Töl-ngö ha-nā-ngen-lōn An ngam Tēv töng panam, tön u-roh nö kě-ěng ngam töng hěng ms-neuk kūṇ-re; pòn sōk-tu vēa ṙA-mā-tö el-lön-re nö in Ò, nöt-kô-lò; hōk-tu pö-ri ngam nô-mö tö-ör-heu-heuaṅ nö in cha. John 3:16

Nicobarese: Central, Nancowry NCB Adorama maméenhe Gnallæh me, rīio wat me adorar. Matthew 4:10

ASIA: India: Andhra Pradesh

Kannada KJV ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿರುವನು. John 3:16

Kannada KJV Amanzeà bappa tum sorghim assoi: Tugém naum thoru zaum: Tugém ragî amancam heùm: Tugi cocsi zoszi sorghim zabá, tossi soumssarant zaum. Anim amancio disporttò grassagi amancam di: Anim amancim pattacám boghossu zoszi amin amancer zzuccullelanku boghossitan: Anim amancám haunie poddunu duinaca: punu póddünu gèn eta. Tem vivar. Lord's Prayer

Koya KFF థేమండు ఈ లోకాతె మంథాని మనుసుర్కిని బెచ్చొ పేమిసనొ. అంత్కాటె ఓని ఒరోండే మర్రిని మనాంకి ఇత్తొ. బేనొ అతుకు ఓని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసిత్తోండొ, ఓండు పాడాసి థాయకుంట బెస్కెటికి బతికి మంత్తో. John 3:16

Kupia KEY

Lamani, Lambadi LMN John 3:16

Lamani LMN Weikunthadage íhò namma tandi, nimma hessara pùdschisikombo hage íhódú: nimma radschia bârâli: Nimma sitta weikunthadage hage madisikobeko hage pumandaladage madisikobéku. Andadé namma anna nammage ihottijekodabéku: Namma salagedige nau hage talikolli: Nammana schodiniwalage prawesa madabeadi; adaré kettadarawalaginda nammana ratschisakolli. Haudu. Lord's Prayer

Santali SNT Ente Isor (it) dhạrtirenko nonkae dulạṝket'koa, je aạren ekaput Hopone emkedea, jemou unire joto pạtiạuh+˙ko aloko nosṝok, bickom jaejug jion ko η+́am. John 3:16

Santali SNT Ente Isor do dhartirenko nonkae dularketkoa, acren eskar janam Hopongeye emkedea, jemon unire patiauk mit ke mit hor aloko nostok bickom jaejug jion tahentako. John 3:16

Telugu TCW దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. John 3:16

Tulu TCY John 1:1

ASIA: India: Arunachal Pradesh

Adi, Abor Miri, Mishing, Galo ADI Depe emnam de Ishor bui tani amo sim siddipe aiato, depe bui agi-ke O atelem bingum-shuto, emla seko di buim muingke-shuye di, bui nyogmape, dekom turyar-namem paye. John 3:16

Adi, Abor Miri, Mishing, Galo ADI Kapeila Shedi bi tani amongem airupe ayangkane seko Jisume arope mingke suyedi bi nyokmadope idakla turyar namem paadope emla bi agike Oo atelem bingumsuto. John 3:16

Nisi, Nissi, Nishi, Nyishi DAP Ngo:g tumanam Thiopilas, Eija:g pota xe:nbo nyitulunge ngulug suucaso goml lyol mulungam xe:pul apgenkun. Luke 1:1

ASIA: India: Assam

Anal ANM Dahpa vadote, Asapavan tuwng doltipam to unsah lopah nu, tutuwng vachara pasalsang to penu, tutuwng aku pajoso ama piidun tento itom inema ihringna to iphana hrangpa. John 3:16

Assamese ASM 9 He āmār svargat thakā pitri: Tomār nām pujânīya haok. 10 Tomār rājya haok. Ŷenêkâi svargat, tenêkâi pŗithibīto tomār icchā pūr haok. 11 Āmār prayoânīya āhār āji āmāk diyā. 12 Āmār dhâruvahatak āmi ŷenêkâi kşamā kârilõ, tenêkâi āmāro dhār kşamā karā. 13 Āmāk pârīkşālâi ninibā, kintu pāp-ātmār parā āmāk dhâri rākhā. Lord's Prayer

Biete, Biate BIU Pathianin rammual lung a thlung tak tak sikin a Naipa neisun a peka; tukhom ama iam kan chu thi loia kumtluang ringna an nei theina rangin. John 3:16

Bodo, Boro, Boroni, Kachari BRX Ishora shonsharkhou eshegrap' onbai, bio gaoni shashe lo sharijanai Bisha houakhou oroino hobai, bikhou phothaigra shaphrombo hophaioi badi, bobekhani jobno goioi gothankhou monnai badi. John 3:16

Bodo, Boro, Boroni, Kachari BRX Manôna Ishôra shoṅsharkhôu eshegrap' onbai, biô gaoni shashe lo sharijanai Bisha hôuakhôu ôrôinô hôbai, bikhôu phôthaigra shaphrômbô hophaiôi badi, bobekhani jôbnô gôiôi gôthankhôu mônnai badi. John 3:16

Bodo, Boro, Boroni, Kachari BRX Songsarkou swrjinaini sigang, batra dongmwn. John 1:1

Bodo, Boro, Boroni, Kachari BRX Ô jonni Nokhranao thanai Apha, Nonni muna, gôthar mani janai jathôn. Nônni raijôa phôithôn Nônni gôsôa nokhranao jerôi jabôdôn hayaobô bibadinô jathôn. Jônni janô nangôukhôu dinôi jônnô hô, ar jônni daiphôrkhôu jônnô nagar, jerôi jônbô jonniao dai halamgraphôrkhôu nagarô, ar jônkhôu anjarao dalan, bobekhani hamôiniphrai jônkhôu bôkha. Amen. Lord's Prayer

Chakma CCP Kia Ishyor ei jogodore en kuas pelo je, nijor eguagori Puare dan gori dilo, jen je kio tare bichas gore, te binash no oy, mattor Omor Jibon pay. John 3:16

Chakma CCP 1 Jisu Kristor Sugh Sombador suru: Te Ishyoror Pua. 2 Jen Isaia bhabobadir boiot legha age, "Co, mui nij peadare tor aghe dipadhang, te tor poth toyar garibo." 3 Eg jonor ro dhuat kaner, "Probhurodiey rasta toyar goro, tar pothani uju goro." 4 Ei koda pura goribadiey Johon dhuat el; te pap pucibadiey, monbodolonor burmaron procar gordo lagil. Mark 1:1-4

Dimasa DIS Bedehe Ishor habsaukho isi khasaukha, jarni Bysa sausi mamang hajaisbakho rikhe, sereba sereba bytemaikho lonkhade bo gymaia-gotai, tikabo tauiaiaba hang maire. John 3:16

Dimasa DIS Karon Ishor hamsi ning ibo hapsaukhe khasauba; odebani boni sa saushikhe riba sere bokhe longdu bode thiya, thikhabo thauglauni haiyu maingma. John 3:16

Garo GRT Isol agilsakna inditan kasaaha, ua antangni saksa kamkam Depantekon onjok, maikai uo beberagipa sakanti gimagija jringjrotni janggiko mangen. John 3:16

Garo: Abeng GRT Luke 3:1-4

Garo: Achik GRT Maina Isol agilsakna inditan kasaaha, ua antangni saksa kamkam Depantekon on·jok, maikai uo beberagipa sakanti gimagija jringjrotni janggiko mangen. John 3:16

Garo: Achik GRT 1 Isolni Depante Jisu Kristoni nama katani a-bachenga. 2 Maikai Isaia katchinikgipani katao sea gnang, Nibo, anga an-tang sa-greko nang-na skang watata, Ua nang-na ramako tarisogen; 3 Bakrao aganprakgipa saksani ku-rang, Gitelni ramako daksobo, Uni re-aniko dimbrenga tbo; 4 bakrao baptize ka-atgipa aro paprangko watanina gisik pil-ani ni baptize ka-ako aganprakgipa Johan re-baaha. Mark 1:1-4

Garo: Achik GRT ইসল মান্দিখো ইন্দাকফিল্লে খা·সানি গিম্মিন বিনি সাকসা খাম·খাম দেফান্থিখো হন·জক, জেদাক্কে উয়া দেফান্থিও বিবিরা·গিবা দিমদাকান নামগিজাও গা·আকজা ইন্দিবা ফাংনাজলনি জাংগিখো মা·ন্না। John 3:16

Hmar HMR Pathienin khawvel a hmangai emem a, chuleichun a Naupa neisun chu a pek a, ama chu tukhawm a ring taphawt chu an bohmang nawh a, chatuona hringna an nei lemna dingin. John 3:16

Hmar HMR Pathienin khawvel a hmangai êm leiin a Naupa khat nei sun chu a pêk a, ama ring taphot chu bohmang loa chatuon hringna an nei lemna dingin. John 3:16

Kachari BRX Lord's Prayer

Karbi, Mikir MJW Thangbakma Sopo aphan kekroi atum angbong pen baduta ke-virvedetji bonta kejut une achethe kedoji aphan Arnam amethang aSopo po epumpet pilo; Arnam lapu anta pirthe aphan inghonlo. John 3:16

Karbi, Mikir MJW Thangbakma Arnam pirthe athak amonit aphan laan akanghon do, la Alangli Sopo aphan badule bisaslote, lake virvedetsi, kejut un-e achethe kelongji aphansi, Alangli hala Po epumpet Asopota pidetlo. John 3:16

Karbi, Mikir MJW Sining athak kedo netum a Po, Nang men pangthirnang, Nang rat pevangnang, Sining asonthot pirthe athakta Nang ning kehang peplengnang. Pini netum kanangji a-an pini netum aphan ne pitha, lapen netum along apreng kedo atum aphan netum kadiiatang asonthotle, netum aphan ne diiatha, lapen asat kelangji le netum aphan ne ponrinon bonta kahingno ajakong pen netum aphan ne pejoktha. Amen. Lord's Prayer

Rabha RAH

ASIA: India: Bihar

Bhojpuri, Bihari: Bhojpuri BHJ

Bihari: Kortha MQM

Kurux, Kunrukh, Oraon KVN

Magahi, Bihari: Magahi MQM John 1:1

Maithili MKP हँ, परमेश्‍वर संसार सँ एहन प्रेम कयलनि जे ओ अपन एकमात्र बेटा केँ दऽ देलनि, जाहि सँ जे केओ हुनका पर विश्‍वास करैत अछि से नाश नहि होअय, बल्‍कि अनन्‍त जीवन पाबय। John 3:16

ASIA: India: Chattisgarh

Chattisgarhi HNE

ASIA: India: Gujarat

Bhili: Central BHB

Bhili: Dehwali BHB

Bhili: Valvi BHB

Gamit GBL

Gujarati GJR હા, દેવે જગત પર એટલી બધી પ્રીતિ કરી કે તેણે તેનો એકનો એક દીકરો આપ્યો. દેવે તેનો દીકરો આપ્યો તેથી તેનામાં દરેક વ્યક્તિ જે વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંતજીવન પામે. John 3:16

Gujarati: Parsi GJR

Koli: Kachi, Kutchhi GJK

Koli: Kachi GJK Ca-haua ze chossà vancat, uzil atilambiltà a-Cabà. Cichàlta a-vuahual. Chibanùcta nacauah arudn chiruch ichoch, auihole tabanuc ze chossà. Chaketa kech ibom hunke hunke ca ua. Chazàstala camac hocle, aho nacazach i mac rech le-ahmàcob kech. Bota auach chizà ibanunkil camac. Yalta cho-auoizi ze-sihk. Hòcta chinu. Lord's Prayer

Mawchi MKE

Saurashtra, Sourashtra SAZ

ASIA: India: Himachal Pradesh

Bunan, Lahuli: Bunan BFU

Chameali, Chambiali CDH Luke 1:1

Kanauri KFK

Kului KFX

Mandeali, Mandiali MJL

ASIA: India: Kashmir

Dogri-Kangri, Panjabi: Dogri, Kangra DOJ John 1:1

Kashmiri KSH Khudayi sindis Nichiv Yisu' Masih sinzi khushkhabari hund god. Mark 1:1

Ladakhi LBJ

Lahuli: Chamba, Manchad LAE

Lahuli: Tinan LBF

Zangskari ZAU

ASIA: India: Jharkhand

ASIA: India: Karnataka

Konkani GOM Devan son vaaracho itlo mog kelo ki Tannem Aplea ekleach Putak vopun dilo, Tacher visvas thevtat team sogleancho nas zainam zauncheak, punn tankam sasnnachem jivit mellcheak. John 3:16

Konkani: Goa GOM Orombak Sôbd aslo, ani Sôbd Deva sovem aslo ani Sôbd Dev zaun aslo. John 1:1

Konkani: Goa GOM Amchea Bapa sorginchea, Tujem Nanv povitr zaum, Tujem raj amkam ieum, Tuji khuxi sorgar zata toxi sonsarant zaum. Amcho dispotto giras azamkam di, ani ami amcher chukleleank bhogxitanv, toxem amchim patkam bhogos ani amkam tallnent poddunk dium naka, ponn vaittantlim amkam nivar. Amen. Lord's Prayer

Konkani: Goa GOM Kiteak Devan sonvsaracho itlo mog kelo, ki Tannem Aplea ekleach Putak vopun dilo, Tacher visvas dovorta tacho nas zainam zauncheak, punn taka sasnnik jivit mellcheak. John 3:16

Konkani: Goa GOM Amchea Bapa Tum sorgar asai, Tujem nanv vhodd povitr zaum. Tujem raj amkam ieum. Tuji khoxi sorgar zata toxich sonvsarant zaum. Amcho dispotto gras aiz amkam di. Amcher patok korteleank ami bhogxitanv toxem Tum amchim patkam bhogos. Ani amkam tallnent poddunk dium naka, punn odruxttantlim amkam nivar: kiteak raj ani podvi ani mhoima Tujich sasnnachea sasnnak. Amen. Lord's Prayer

Konkani: Kanara: South KNK John 1:1

ASIA: India: Kerala

Malayalam MJS തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവന്‍ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നലകുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. John 3:16

Malayalam MJS Swargasthanaya, nangaludae pithavae. Angayudae naamam puchithamakanamae. Angayudae rajyam varenamae, Angayudae thirumanasseh swargathilae polae bhumiyilumakanamae. Annannuvenda aaharam innu ngangalkku tharenamae ngangalodeh thettu chaiyunnavarodeh ngangal kchemikkunnathu polae ngangaludae thettukal ngangalodu kchemikkenamae. Ngangalae pralobhanathil ulppedutharuthae thinmayil ninnum ngangalae kathurakshikkenamae. Aaamen. Lord's Prayer

Paniyan PCG

ASIA: India: Madhya Pradesh

Awadhi AWD परमेस्सर इ दुनिया स इतना पिरेम करत रहा कि अपने एकलौता पूत क दइ दिहेस, जइसे कि ओहमाँ बिसवास करइवाला कउनो मनई क नास न होइ, ओका अनन्त जीवन मिल जाइ। John 3:16

Bagheli BFY John 1:1

Bhalay BHX Weikuntam-mathé ahè amtzè pité: Tumtzè náwe pudsawitthahouna assúne-dene: Tumtzè radschiá jawe: Tumtzè shinta weikuntam-mathé keiisse karunekaweki, teiisse puman-delihi karunekawe. Tadi-tadiza amtzé anna amhase áshitra dene: Amtzé karsadarase amhi keiisse samsunegetoki, tumhihi amtzé karsása amhaze samsunegawe: Amhase dsodinija-mathé na-prowese-karunaka: Sahalateri wawithamathune amhase ratzschunekene. Lord's Prayer

Bharia BHA Babá-likang, dó lo gwogwón ki. Ti, anyan karin-kunök kwákwaca. Anyan deket-inot gwegwè gwôco í ki cona lunga í kak ni. I lólor tí yi muntye-nikang ná loron ling. Kölöki yi torónyetji-kang, gwóco yi kökölökin katorónyak-kang. Kó pik yi dudúmaji, ama luöki-luök yi i nárok ling. Amen. Lord's Prayer

Duruwa, Dhurwa Parji PCI

Gondi GON

Gondi: Adilabad GON

Gondi: Betul GON John 1:1

Gondi: Chhindwara GON

Gondi: Koi GON Álágé maṭṭi úhṭni oro pápuṭóni shenka Dévuni ḍúṭániki kushéli manṭe inji míki keṭsóre minnána. Luke 15:10

Gondi: Mandla GON

Halbi HLB Mark 1:1

Malvi MUP

Pali PLL John 1:1

Sanskrit SKT

ASIA: India: Maharashtra

Marathi MRT John 1:1

Marathi MRT होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जीवन मिळावे. John 3:16

Marathi MRT Ká tar Dewáne jagáwar ewaḍhí príti kelí kí tyáne ápalá ekulatá Putra dilhá, yásáthí kí xo koṇí tyáwar viṣhwás Ṯhevito tyátsá náṣh hoú naye, tar tyálá sarwakáatsṡ jÍwan hwávṡ. John 3:16

Marathi: Konkani MRT Devac itlo mog aslo soumcaracho qui tanem patoilo aplea eclach Putrac qui zo con soth mandta tacher tho mornantlo vatoumcheac anim sasnanc jiomcheac. John 3:16

ASIA: India: Manipur

Kom Rem KMM Ajarchu Pathenin vanhnoi ralei hi hingtuk hrep alungset jarra ASapa inkhat rok kha apek jo, tuachang innum ama kataksen rakip thi inhmangmak ning, takkha kumlei koa hringna anei jo. John 3:16

Meithei, Manipuri MNR John 1:1

Meithei, Manipuri MNR Maramdi Iswarna taibangpanbabu asup nungsibire, haibadi, Ibungo mahakki amata nagaiba macha nipa adubu pibire; aduna macha nipa adubu thajaba mi khudingna mangdaduna, lomba naidaba hingba phangnanabani. John 3:16

Simte SMT Ajiahchu Pathian in khovel alungsiat mahmah a, huchiin a Tapa tangkhat neihsun apia, koipouh Amah gingta in abeimang louh a, hizongleh kumtuang hinna aneih jawhna diingin. John 3:16

Simte SMT 1 Huleh, nithum ni-in, Galilee gama Kana khua ah kitenna a um a, hu a chu Isu nu a um a; 2 Isu leh a nungjuite jawng kitenna ah a ko va. 3 huleh, wine ata sam tava, Isu nun chu a kawmah, 'wine neinawn aih uh' a chi a. 4 Huleh, Isun a kawmah, 'Numei, nang hung hetsah ding bang a um ei? ka hun a tung nai sih,' a chi a. John 2:1-4

Vaiphei VAP Pathian-in chaw-vêl a he-pi mâ mâ, zia-ziak-jun a Ja-pa jang chat a nei shiun a pi-a, ama ju kua-lê a ging ta-po mang-thâi pua'n nâ u, jatuana hin' a nei zâwk-na ding u'n. John 3:16

Vaiphei VAP Pathianin khawvel a hepi ma ma a, chutichun, a chapa changkhat neisun chu a hun pe tan, ama chu kuale a ging taphawt chu mangthai lova, kumtuang a hinna a nei zawkna dingun. John 3:16

ASIA: India: Meghalaya

Khasi KHI Naba U Blei u la ieit katta katta ia ka pyrthei, katba u la aiti noh ia la u Khun ba la kha marwei, ba uei uei ruh uba ngeit ha U un ym jot shuh hynrei un ioh ka jingim bymjukut. John 3:16

Lalung, Tiwa LAX O chinge Pa, sorok chaw thawa, Ne mung khumur hongthong Ne sima phithong Ne mon hongthong mathiw puh soroke maha. To os chinga etha chinge thinphudina chana aro to chinggo map ri chinge phapgo chinggo kiria riwarawgo chinge map riwa maha aro jaknia chinggo ta lang thebo kiriawane phana chinggo ere hal os. Amen. Lord's Prayer

ASIA: India: Mizoram

Lushai, Mizo LSH Pathianin khawvel a hmangaih em em a, chutichuan a Fapa mal neih chhun a pe a, amah chu tupawh a ring apiang an boral loh va, chatuana nunna an neih zawk nan. John 3:16

ASIA: India: Nagaland

Naga: Angami NJM Siro Ukepenuopfu-a kijuu khriethor zo di puo Nuopfuliu khashu zo, kekreilamonyu themia kehoupuorei puo pelekelieu kau juta mo di kechachie kerhei ngulieketuo la. John 3:16

Naga: Angami NJM Teigei kebau hie Puo, Mia bu n za ü kemesau chüliechie. N kedi chü vorliechie. Kijü ha rei pie teigei kemhie n neiu chüliechie. Thie thie va kha hie tsüchie, Siro hie kejoko vashü hie tsüchie, Hie rei mia kejoko vapie mia tsükewa tuoi. Siro hie khapie kedokechü nu shü hiechie, sikechüu monyü kesuou dzie nunu hie kelaliechie. Lord's Prayer

Naga: Angami NJM Sirâ Jihovaa kijüu khrie thâr zâdi puo Nuopfüliu khashü zâ, mhakekreilamonyü themia kehupuorei puo pelekelieu kaüjütamodi keehachie kerhei ngulie ketuola. John 3:16

Naga: Ao NJO Anungji nenoki yamai sarasademang: Kotak nung aliba Obala, ne nüng temeshi suang. Ne yimli arung. Kotak nung koda lir, alima nung aji oda ne mulung sang. Tanü onok chiyungtsü onok nem kua. Aser ozüi kechi koda pi tai toka lir, aji oda ozü tai tokangma. Aser tatitangi onok tanima, joko tamajungba nungi sotang. Lord's Prayer

Naga: Ao NJO Kechiaser Tsungreme meimchir oda meim nung pae pei Chir ketang agütsü; anungji pa amangba ajake masamae teti taküm angutsü. John 3:16

Naga: Ao NJO Kechiyong Tsungremi alima oda meim nung, shirisa pa dak amanger mesamatsu saka teti takum akatsu pai pei ajaso Chir agutsu. John 3:16

Naga: Chang NBC Aiyei Muhghaei kaodak to kheinyutham sanoubii ka aoyouei hao to mailemta uhailabii, lausikei ponpen langkei haplabii shanga hao Shou jayangshou kukei. John 3:16

Naga: Khiamngan NKY

Naga: Konyak NBE Hangjingne Kahwange kahta nyuhate huke kenpuwe aoyinne Ite utinglak lakei yemahlak huyangpoi jintepu uyin ngohlak jingne Iye yoi halom pha. John 3:16

Naga: Lamkang LMK

Naga: Lotha, Kyong NJH Etena ezüp ekhiv thung ombona e züpicho, Ete enov ji ombo nothukcho. Tole etena jo ombo ji Potsow na khangshia tsayita vancho. Tokhatola ete mmen tsükona ombo tssatssocho, Etena n mhom tsso ji man ombo erhüpcho. Isaiah 53:4

Naga: Lotha, Kyong NJH Ntiotsole ochona Jihova lambam tsoa penphiana, mbo a teonyuni, ayilo osi ayo. Mark 3:35

Naga: Lotha, Kyong NJH Ntiotssole Potsow na limha ji nzankhüngcho lona ombona ombo tsoe tsonthi ji khi picho; hoji tsükona ochoang kvütata na ombolo longtsüa sana jiango n chü, tolea kümali eküm hunguv. John 3:16

Naga: Liangmai NJN Palamra Tingwang niu kadihpiri haitu haijiukha lungsakhai-e, chiubora paniu panah pumlibo situ pikhai-e, sichiujiu patu malum mai hina shaimakjiu ting theng ringbo daorabo-e. John 3:16

Naga: Mao NBI Oramei no ojiphe yi leshishu kocho duno pfo Napfoto pfolio sii pie, siitowo omei katako pfo yi lochichu kolo mei sii mohowo mo, chisa kahri sii neloe. John 3:16

Naga: Maring NNG Wed yanga wed yanga Gos rabapo ri laba yeba renkub ri laba yeba la. Genesis 1:1

Naga: Maring: Khoibu NKB

Naga: Mzieme NME Iciu eh Tinggwang au kideube de kuham eh pena kepumlibe de kaibeu, iciu eh mina keheibe dede pecu nlum kelube de peu kap eh gadi melie ne kelungta kering ngaulu kera ziemne. John 3:16

Naga: Phom NPH 1 Sunggigü nyugü Jisu Khrista zolokegwa zo kerigü. 2 Ndyuka Isaya sidüzokehagü lesü nyu, Hire nmhun kehyu mhundü Ale Alokethyünyu nishüti; A-le ntson ndati; tehen-nyu nraseng-o, 3 Hagun Npugü tsonndalo; A-tson keshe ai dukezhülo chi, tsonkehü khwe tsüle A-le le; tsonkethyü thu kenjü hontse. 4 Tsühontse Johan tehen nyu me Baptaiz thyükehügüle gunryü-o kemujülo kegwa nyunkelu kelo Baptism pe mesenthyü. Mark 1:1-4

Naga: Pochuri NPO

Naga: Poumei PMX Daiolouzii Ramaino deiphao maiye leshishoyu dono puhno puh-vei likhuyu Nah Poutuoye peire, siidono puhye louche louyu maita-1 isii hakhailai moe, ana teisa ahrisii ngaoloue. John 3:16

Naga: Rengma NRE Sunggigu le kazu sogwari ketsin genyu A-nyu chyegu khishu, tson-o temi liguhigu-e tenyen kelogu le nkiela mvule, kethonthen kerhung hyulo nrun genyu. John 3:16

Naga: Rengma NRE Tsâo Sunggigüle kazü sogwari ketai genyu Anyu Chegü ni shü, thakechagenyumvule temi ligühlgüe tenyün kelo güle n kela mvu, ayi kethâthe kerhüng hyuloti tse kethü genyu. John 3:16

Naga: Rengma: North NRE

Naga: Rongmei NBU Kalumthu Ragwangh ruai mbanta heidi kum njianlou the, tumeithu, Kamei ruai Ka Nah Mpouh kalu akhut nameita tilou the, mitei ruai thou punih Ka khou lummei ruai mman muknga ring suangmei latou khung nge. John 3:16

Naga: Sangtam NSA

Naga: Sema NSM Küta ghenguno kumo no timi khukhumu Alhou gho shikichemi tipanano, ithiküzümi, ipelimi, o izake ghenguno; ipi. Mark 3:35

Naga: Tase, Tasey, Tangsa NST Shülangve Theophilus! nanok ahinti pahiarah manna na-tsam mungna aphamah rüta atüsubna saüli mra dongtah thunka, manphan ikha vaitthvtah. Luke 1:1

Naga: Tangkhul NMF Khikhala jila Varena okathuili leishina kahaiwui vang awui Naoho chi miya; Nao chili shitkasanga mi kachiva mathila katang makhavai kharing samphangra. John 3:16

Naga: Tangkhul NMF Khikhala jila Varivarāna āpuk āpagvali hiyākkha lukhamashan hina, Ishāmei āwui khani makakā naoshinno mayārnao chili miya, ānao chili shitkasanga mi zaikora china māshimānmada makashimān manglā samphanga. John 3:16

Naga: Yimchungru YIM Tumutusho Thrunpuhnu alomi akiangnu muzhokhinu, api Tsuhru khulang lang alakhi jih, jumonu sherunu api kheak kinbanu musheshi tushe kamrururu rhangdong lapa. John 3:16

Naga: Zeme NZM Hera ne kedeipeirei ze hung gesang di dadege Pe Na hangkat gap bambe peigai lei, mimigede Pechu 'nnumka'mmibe kau a 'ngga ramak, kane keringbe betunmakbe ngau gu lei. John 3:16

ASIA: India: Orissa

Agariya AGI Pita assadha dgjrkerį hé aschamaneté, até howé navn téda; até awaén patischai tédi. Ate howé achtijar téda gimé aschamanįte tiwe terti tei. Schoraki assadi dhehįridi dé aschakłm adhju. Raschik papa aschadha até aschį beshkaschu une haku gjč aschadlé gunagar howen. Até na genewana aschaku harkat rukś; rajegeno aschaku schahatana kanna. Zad-dje hé. Lord's Prayer

Ho HOC John 1:1

Kui KXU Luke 1:1

Kui KXU John 1:1

Kuvi KXV Nī Paramushreela āti prabhutaki whorkīhiwalia evanaki mātromi sēba kījali walle. Luke 4:8b

Oriya ORY ହଁ, ପରଲମଶ୍ବର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏଲତ ପ୍ସରମ କଲଲସଯସସ ତାହାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲଲ। ପରଲମଶ୍ବର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲଲସଯପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଲତ୍ୟକକ ବ୍ଯକ୍ତି, ବିନାଶସହଲବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲବ। John 3:16

Oriya: Adiwasi ORY

Santali: Oriya SNT

Sora, Saura SRB Aparamangtan Bernan dakule, bar anta Bernan Kitungan ampara dakule, do anta Bernan Kitungan na. John 1:1

Sora, Saura SRB Aparamangtan Kitungan riangan do ordaran gabdeleten. Genesis 1:1

Toda TCX

ASIA: India: Punjab

Panjabi: East, Punjabi PNJ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਗਵਾਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। John 3:16

ASIA: India: Rajasthan

Harauti HOJ John 1:1

Marwari MKD John 3:16

Marwari: Bikaneri MKD

Marwari: Jaipuri MKD

Marwari: Mewari MKD

ASIA: India: Tamil Nadu

Badaga BFQ Melokado ibba yengappa, ninna hesaru pari suddavadadagali. Ninna rajiya barali; ninna chitta melokado apa henge bumi, odagavu agali. Bekada yenga hitta jinajinaga yengaga ta. Idu allade yenga papava yengaga parihara madu yekandale yengu yenga tappugararuga buttaneyo. Innu engruva sodanega setade kedunda tappisu. Lord's Prayer

Luke 1:1

Tamil TCV Dhevan, thammuxdaiya ore berana kumaranai visuvasikiravan evano avan kextu pohamal nithiya jivanai axdaiyum baxdiku, avarai thandharuxli, ivvaxlavai ulahathil anbu hurndhar. John 3:16

Tamil TCV தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். John 3:16

Vaagri Boli VAA

ASIA: India: Tripura

Kok Borok, Usipi TRP O bayab Thiopil: Chini bisingo asvk vngvi thangmarogno baksa baksa yaphang buchuk svi narvkna naikha. Luke 1:1

Ranglong RNL Hintin hin Pathianin maniapūr ādita, a Nāi Pasal nei salep ei hong pēk, tukareng Nāi Pasal a iam tak chu pei anchang nō ni, tenchu taituan damna kēng ei man ani zei. John 3:16

Riang RIL Chini thing yo samung tangphai yagmo rao ni kautma rao no je mkoih baithang bai nuh ye abo kau ni bandra uo samung tangnai rao le chini thing yo sakhouh khnaripai ha. Luke 1:1

ASIA: India: Uttar Pradesh

Braj Bhasha BFS

Hindi HND Kyúη+̱ki Ishwar ne jagat ko aisá piyár kiyá, ki us no apná eklautá Putr diyá, ki jo koí us par bishwás kare so násh na hoe parantu anant jíwan páwe. John 3:16

Hindi HND क्‍योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्‍तु अनन्‍त जीवन पाए। John 3:16

Hindi HND kyonaki parameshvar ne jagat se aeesa praem rakha ki us ne apana aekalauta putra de diya, taaki jo koi us par vishvas kare, vah nash n ho, parantu anant jeevan paae. John 3:16

Kanauji BJJ John 1:1

Kharia KHR

John 3:16

Korku, Kurku KFQ Chōjāki Bhagwān mānāiken1 ētō jiūkēkū ki dīj hējā mīāka kōnken ilēnej ki jo ye kā bhi dījā liēn imān2 sāgē nāsōyū bang metin shōbōkā dinā jiū ghātāyū. John 3:16

Korku, Kurku KFQ 1 Etä tisrä din Galil kà Känän mïä bïau dän, do Yisukà äntë dënëjkà dän. 2 Do Yisü do hëjä chëlakü bhi dï bianen könjkëkü dän. 3 Do dï kendön ingürä sïdü sïäyën Yisü kà äntë dijäten menän, ki: "dïkü mërän sïdü bängü." 4 Yisu dïjäten menän: hë bai ingken ämaten choj kämö täkä? Ai ingya wakato hej dün ka. Mark 1:1-4

Malto, Rajmahali MJT Gosan+̱yith ga qéqle gáṙehi maṙ menjath á lagkith áth ortaqadi Tan+̱gaden, ahin patyarur áṭgrlor, je juga jugi ujen qaqler athik chichath. John 3:16

Malto, Rajmahali MJT O merg̣eno ḍóku em Abba, Nin̲g námith pák menándeth. Nin̲g rájith an̲ṛsán̲deth. Nin̲gki maṛeth merg̣eno meníth á chow, qéqlno hon̲ menándeth. Inti lapen ine eme qaṭa. Ante emki pápen máp nana; ém jahan̲ em bahano argrurin máp nanim. Ante emen ṭákyek oyoma je emen ḍagrahante choga. Lord's Prayer

Mundari MUW John 3:16

Pauri, Pawri, Powri PWR Mark 1:1

ASIA: India: Uttaranchal

Garhwali GBM John 1:1

Garhwali: Srinagaria GBM Matthew 3:1-4

Garhwali: Tehri GBM Tú Parmesur apná Issur-ka-taiṉ munḍwáṉ wor khálí tai-kí sewá kar. Matthew 4:10

Garhwali: Tehri GBM Ye amárá Bubá jo gainí-matthe chhab, Tero nauṉ suchcho kari jaṉyaṉwaṉ. Tero rajwāṛo áṉwáṉ. Terí rájí, janní gainí-matthe, tanní búṉwaṉ bí woṉwaṉ. Amárí diná-kí roṭí amuṉ-haní áj de. Wor amuṉ-haní amárá rin chhoḍi de, janná amunn bí apná riniyuṉ-haní chhoḍi dinye. Wor amuṉ-haní parekhana-maṉjo naṉ likar, par amuṉ-hanv nakhrámaṉgann chhuḍai de. Keik-taiṉ kí rajwāṛo, wor karlút, wor ṭhullo-nauṉ, sadáín teroí chhah. Lord's Prayer

Jaunsari JNS Tū Parmeshwar apη+̰ĕ Ishwar-ŏk ḍhāl kŏr, or khālī tĕskī sewaη+̱ kŏr. Matthew 4:10

Jaunsari JNS He umūrĕ Bābā, jo gain̰ī-ver ŏsŏṉ, Tero naun̰ sūchā chain̰-ūn̰ŏn. Terī syān̰chārī chain̰-ayiṉ. Terī goṉ kŏrī pāndĕ, jĕsĕīn̰ gain̰ī-ver-ŏn̰, tĕsĕīn̰ dhainī-phunḍĕ bī-ŏn̰. Umārī dūskuryā-ki kodweṉ ĕlā āmuṉk de. Or Tū āmuṉ-pāndī umāıĕ kŏrjā chhoḍī-de, jĕsĕ āmĕn̰-īn̰ bī apn̰ĕ kŏrjwānŏṉk chhoḍī-dineṉ. Or āmuṉk pāsī-āndĕ nīyā nūn̰, balkan āmuṉk burĕ-ver-īṉ undā-gāḍ: Ĕttukī khātir ki syāṉchārī or jor or bŏḍāī Terī ŏsŏṉ dūsaiṉkyā. Ĕsŏīṉ-chaiṉūṉŏṉ! Lord's Prayer

Kumauni, Kumaoni KFY

ASIA: India: West Bengal

Sadani, Sadri, Bihari: Nagpuria SCK John 3:16

Bengali, Bangla BNG Kenaná I'shwar jagater prati eman dayá karilen, je ápanár adwitíya Putrake pradán karilen; táháte tán+̱hár bishwáskári pratyek jan naṣhṭa ná haiyá ananta paramáyu páibe. John 3:16

ASIA: Iran

Bakhtiari BQI

Dzhidi JPR Lord's Prayer

Farsi, Persian PES Zira Hda geanra ainqdr mhbt nud ke fsr ikane hudra dad ta erke br au aian aurd elak nkrdd blke hiat gaudany iabd. John 3:16

Farsi, Persian PES زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر‌که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. John 3:16

Gilaki GLK

Judeo: Persian JPR Lord's Prayer

Kurdi: Kermanshahi KDB

Luri, Lori LDD

Mardini AYP

منْ لَ كذاِ حَبّ اَلله العالَمْ حتّى ابْنو الوَحيدْ عَطى بْشانْ كلْ من يآمنْ فِيو لا يهْلَك يتْتَوبَلْ ف الخَطيِّة، بَلىِ ينالْ حَياة الاَبَديِّة.John 3:16

Zend, Avestan AVE Lord's Prayer

ASIA: Iraq

Accadian AKK Lord's Prayer

Arabic: Baghdad ACM

Aramaic ARA Lord's Prayer

Aramaic ARA ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀ Lord's Prayer

Aramaic ARA Abwoon d'bwashmaya, Nethqadash shmakh, Teytey malkuthakh. Lord's Prayer

Aramaic: Peshitta ARA Ekna gir ahb Alea lolma, aikna dlbre ihidia ntl, dkl mn dmeimn be, la nabd, ala neuun le hia dlolm. John 3:16

Aramaic: Peshitta ARA הכנא גיר אחב אלהא לעלמא איכנא דלברה יחידיא נתל דכל מן דמהימן בה לא נאבד אלא נהוון לה חיא דלעלם. John 3:16

Assyrian AII Lord's Prayer

Assyrian AII Aboon Dbashmayo Nethcadosh shmokh teethe malkuthokh, nehwe sebyonokh, aykano Dbashmyo off bar'o. Hab lan lahmo dsooconan yawmono, washbook lan howbain wahtohain aykano doff hnan shbakn il hayobain lo thaalan il nessyoono elo fasson men beesho metool ddelokhee malkootho. Lord's Prayer

Assyrian AII Cbb edka muhbla Alea lolma, daki dlbrune ihidia iebla, dkl mn demn bie la tlq, ala eui le hia dlabd. John 3:16

Babylonian TMR Lord's Prayer

Chaldean CLD Lord's Prayer

Chaldean CLD Baban deele beshmaya, payesh mkodsha shimukh, athya malkothokh, hawe ojbonokh, dikh deele bishmaya hawe ham bara. Halan lokhman sumqana dadyou. Shwoq talan gnahan wkh-tiyathan, dikh d-ham akhnee shwiqlan ta ana dim-tu-dela ellan. La mab-yeretan bjoraba, ella mkhalislan min beesha, bsabab deokh ela malkotha, hela wtesh-bohta, laalam almeen, Amen. Lord's Prayer

Chaldean CLD Hadakh b'elë Alaha l'alma wël dë hwëllë Broneh ihidhaya, d kul man dë mhemën bgaweh la k-halëk, ëlla bëd hawelë khayë dël abad. John 3:16

Kurdi KDB Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. John 3:16

Kurdi KDB Чьмки Хwәде ӧса дьнйа һ'ьз кьр, кӧ Кӧр'еф хwәйи тайе т'әне бәрва да, wәки һәр кәсе кӧ wи баwәр бькә ӧнда нәбә, ле жийина wийә һ'әта-һ'әтайе һәбә. John 3:16

Kurdi KDB چونكه‌ خودا به‌م جۆره‌ جیهانی خۆشویست، ته‌نانه‌ت كوڕه‌ تاقانه‌كه‌ی به‌ختكرد، تاكو هه‌ر كه‌سێك باوه‌ڕی پێ بهێنێت له‌ناو نه‌چێت، به‌ڵكو ژیانی تاهه‌تایی هه‌بێت. John 3:16

Kurdi KDB چونکہ خڵا دنيايی وها حُباند کہ کوری تاقانی خوی دا هتاکوهر کس کہبہوی ايمان َيينی هلاك نبی بڵا ژيانی ابدي يی John 3:16

Kurdi: Behdini KMR چنكو خودێ وەسا حەژ جیهانێ كر كو كوڕێ خۆ یێ ئێكانە دایێ داكو هەركەسێ باوەریێ پێ بینیت ژناڤ نەچیت، بەلكو ژیانا هەروهەر بۆ وی بیت John 3:16

Kurdi: Kurmanji KUR Cimki Xude evqas pir (zehf) hez ji dine kir ku, Lawe xwe ye delal u tene da, (yane feda kir). Wisa ku, yen iman bi Wi binin qet kesek ji wan mehf nebin, feqet hemu bigihen jiyana abedin. John 3:16

Kurdi: Kurmanji KUR Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. John 3:16

Kurdi: Kurmanji KUR Чьмки Хwәде ӧса дьнйа һ'ьз кьр, кӧ Кӧр'еф хwәйи тайе т'әне бәрва да, wәки һәр кәсе кӧ wи баwәр бькә ӧнда нәбә, ле жийина wийә һ'әта-һ'әтайе һәбә. John 3:16

Kurdi: Mukri KDB

Kurdi: Sorani KDB چونكه‌ خودا به‌م جۆره‌ جیهانی خۆشویست، ته‌نانه‌ت كوڕه‌ تاقانه‌كه‌ی به‌ختكرد، تاكو هه‌ر كه‌سێك باوه‌ڕی پێ بهێنێت له‌ناو نه‌چێت، به‌ڵكو ژیانی تاهه‌تایی هه‌بێت. John 3:16

Suryoyo, Syriac: Modern: Elkoosh SYR

Suryoyo, Syriac: Modern: Turoyo SYR

Suryoyo, Syriac: Modern: Urmi SYR John 1:1

Syriac: Ancient SYR John 1:1

ASIA: Israel

Arabic: Palestine APC Mark 1:1-4

Aramaic, Nestorian script ARA Matthew 6:9

Aramaic, Hebrew script ARA .הכנא גיר אחב אלהא לעלמא איכנא דלברה יחידיא נתל דכל מן דמהימן בה לא נאבד אלא נהוון לה חיא דלעלם John 3:16

Aramaic transliterated ARA ekna gir ahb alea lolma aikna dlbre ihidia ntl dkl mn dmeimn be la nabd ala neuun le hia dlolm. John 3:16

Hebrew HBR Ki kke aeb eAleim at eoulm od asr ntn at bnu at ihidu lmon la iabd kl emamin bu ki am ihie hii oulmim. John 3:16

Hebrew HBR Ki ko ohav Elohim et ha'olam ad ki natan et Bno ychido lama'an lo yovad kol ha maamin bo, ella yinchal chayyei olam. John 3:16

Hebrew HBR כִּי־אַהֲבָה רַבָּה אָהַב הָאֱלֹהִים אֶת־הָעוֹלָם עַד־אֲשֶׁר נָתַן אֶת־בְּנוֹ אֶת־יְחִידוֹ לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־יֹאבַד כָּל־הַמַּאֲמִין בּוֹ כִּי אִם־יִחְיֶה חַיֵּי עוֹלָם John 3:16

Hebrew HBR כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים. John 3:16

Hebrew transliterated HBR ki kke aeb ealeim at eoulm od asr ntn at bnu at ihidu lmon la iabd kl emamin bu ki am ihie hii oulmim. John 3:16

Knaanic HBR Lord's Prayer

Ladino SPJ Lord's Prayer

Lishana Deni LSD

Samaritan SMP Lord's Prayer

Yiddish YDD John 1:1

Yiddish YDD וואָרים גאָט האָט אַזוי ליבּ געהאַט די וועלט, אַז ער האָט געגעבּן זיין בֶן־יָהיד, כּדי יעדער איינער, וואָס גלויבּט אין אים, זאָל ניט פאַרלוירן ווערן, נייערט האָבּן אייבּיק לעבּן. John 3:16

ASIA: Kazakhstan

Kazakh Inmar KAZ sokem dunneez yaratiz, Asles'tiz ognaz vordis'kem Pize syotiz, kot'kudiz no Soli oskis' murt medaz biri, solen birontem ulonez med luoz suysa. John 3:16

Kazakh KAZ Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңілік өмірге ие болады. John 3:16

Kazakh: Kazan KAZ Кудай дӳнӳӧнӳ соншама жаксы кӧргендиктен, Ӧзӳнӳҥ жалгыз туган Улын бирде, Оган нанушы ӓр-ким мӓҥги турушы болсун, тек ӓлек болмасын, деп. John 3:16

Kazakh: Xinjiang KAZ ويتكەنى قۇداي ادامزاتتى سونداي قاتتى سۇيگەندىكتەن، ٴوزىنىڭ جالعىز ۇلىن قۇرباندىققا بەردى. ەندى وعان سەنۋشى اركىمنىڭ جانى توزاققا تۇسپەي، ماڭگىلىك ومىرگە يە بولادى. John 3:16

ASIA: Korea

Hamgyongdo KKN

Korean KKN Hananimi sesangl icvlvm salanghasa dogsengjall jusyvssni, inn jvll midnn jamada myvlmangci anhgo yvngsengl vdge halyv hasiminila. John 3:16

Korean KKN 요 한 이 모 든 사 람 에 게 대 답 하 여 가 로 되 ' 나 는 물 로 너 희 에 게 세 례 를 주 거 니 와 나 보 다 능 력 이 많 으 신 이 가 오 시 나 니 나 는 그 신 들 메 를 풀 기 도 감 당 치 못 하 겠 노 라 그 는 성 령 과 불 로 너 희 에 게 세 례 를 주 실 것 이 요 John 3:16

Korean: North

ASIA: Kyrgyzstan

Kirghiz KDO Анткени Кудай бул дүйнөнү ушунчалык катуу сүйгөндүктөн ар бир ишенген адам тозокко түшпөй, тескерисинче түбөлүк өмүрлүү болсун деп жалгыз Уулун курмандыкка берди. John 3:16

Kirghiz, Arabic script KDO

قۇداي بۇل دۉينەنۉ ابدان سۉيگەندۉكتەن، ەزۉنۉن جالعىز ۇۇلۇن بۅردى. قۇداي انى اعا ىشۅنگۅن ار بئر ادام ەلبەي، تۉبەلۉك ەمۉرگە ۅۅ بولسۇن دۅپ بۅردى.John 3:16

ASIA: Laos

Bru, Brao BRB Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Cỗ án ayooq lứq nheq tữh cũai, ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Con án sễng ỡt tâng cutễq nâi. Cũai aléq ca sa-âm Con nâi, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma lứq samoât án tamoong mantái. John 3:16

Hmong: Njua, Blue BLU Rau qhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb kawg li, nws thiaj li txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis. John 3:16

Khmu, Khamu KJG

Lao NOL John 1:1

Lao NOL ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ໂລກ​ຈົນ​ໄດ້​ປະ​ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ວາງ​ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ຈິບ​ຫາຍ​ ແຕ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ຕລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ John 3:16

ASIA: Lebanon

Arabic: Levantine, Lebanese, Palestinian APC Abūna ellé bel-sama, Xallé esmak yet’addas, Xallé malakūtak yejé, Xallé mašī’tak tşīr bel-aređ metel ma bel-sama. Xebezna ħājetna kel yōm cţīna yyē. W sēmeħelna ğalaţna metel ma neħna mensēmeħ lallé ğelţo macna. W ma tdaxxelna bel-tajerbé, Bas xalleşna men el-šar. La’anno la-elak el-malakūt w el-uwwé w el-majed lal-abad. Ēmīn. Lord's Prayer

Arabic: Levantine, Lebanese, Palestinian APC Lane ekja ahb Alle aloalm hti bjl abne aluhid lki la ielk kl mn iumn be bl tkun le alhiat alabdit. John 3:16

Levante APC Padri di noi, ki star in syelo, noi volir ki nomi di ti star saluti. Noi volir ki il paisi di ti star kon noi, i ki ti lasar ki tuto il populo fazer volo di ti na tera, syemi syemi ki nel syelo. Dar noi sempri pani di noi di kada jorno, i skuzar per noi li kulpa di noi, syemi syemi ki noi skuzar kwesto populo ki fazer kulpa a noi. Non lasar noi tenir katibo pensyeri, ma tradir per noi di malu. Lord's Prayer

ASIA: Malaysia

Biatah BTH Tapa ruai rindu ong ndŭg ka mbŭh nggen Anak tambŭ-I, isa barang naan adi sabah di Ayŭh dŭh re kabŭs pak dapŭd udip adi sawŭ adi tan adu adu. John 3:16

Bisaya BSY 1 Tior embulor injil Isa Almaseh, Anak Allah. 2 Na senurat lam kitab nabi Yashaya, Aku nyu penyuroh-ku tegulu tad ijun, Ior akan ngusai lenggayor mor; 3 Ior-nior suara jilama yang ngadim lam pagun lotos, kajun nor, Kor ngusai lenggayor Tuhan, Kor nulid alun-alun nor. 4 Nikot Yahya maptis jilama lam pagun lotos selajur meritor pembaptis nyosol genau akan ngampun dosa jilama. Mark 1:1-4

Bonggi DBG

Dusun: Bundu DTP 1 Nga tentek de suab dine em hare e makan basar de mikain de hile-d pemegunan de Kana id suang de wates de Galilaya, em iri negi i tina di Isus nga hile. 2 Em na'angatan negi i Isus em i murid Dau de rumiket de hile-d makan basar de pinikainan. 3 Nga tentek de ekere e waig de anggur, em beres ka di tina di Isus de-d dau, "Aise ne waig de anggur diti tulun". 4 Nga beres ka di Isus dau, "Ei tendu, nunu e kentek de pengentek de-d pielitan Ku em ia? Det amu pe neriket e jam Ku". John 2:1-4

Dusun: Ranau DTP 1 Iti no o Habar dot osonong do i Yesus Koristus it Tanak do Kinorohingan o komoyon. 2 Nimpuunon nopo om miagal di boros do Kinorohingan di nokotulis id suwang do Surat di Nabi Yosaya do poingkaa, "Intangai pogi nga monuhu Oku nod susuhon Ku do mogulu Dika om iyau no o mamarantis mantad do ralan do wayaan Nu," kad Kinorohingan. 3 Iri no o komoyon it tulun di minlohou hirid kapakaan do poingkaa, "Rontisan no mantad o ralan do wayaan do Tuhan, om potingon ot talu-alun do wayaan Diyau," ka. 4 Om rikot no i Yaya hirid kapakaan, om pambatis nod tulun, om ponuduk nogid rumologod dusa, om mokibatis nogindo, om ompunan-id Kinorohingan o dusa. Mark 1:1-4

Dusun: Rungus, Momogun DRG 1 Iti-no i kinotimpuunan di habal do kovosihan dit Yesus Kristus. 2 Iadko i nokosurat laid sid Kitab di nabi Yesaia. Boros di Kinoringan, Monuhuoku di ponuhu-ku do mogulu dikau, tu pangatagon-ku iosido dit ralan-nu, ka di Kinoringan. 3 Om iri-ogi, Dolou dot ulun minggogongou sid belantara dot, Atago-no dikou i ralan di Tuhan om tulido-no dikou it ongovazaan dau ka di dolou dino. 4 Manjadi riumikot-no i Yahya minomotsu dit ongoulun sid belantara om minangahabal di pomotsuan di koulian sid Kinoringan om i ralan do kaadaan do kasalaan. Mark 1:1-4

Iban IBA Laban Allah Taala balat rinduka dunya, nya alai Iya meri Anak Tunggal Iya, ngambika genap iku orang ke arapka Iya enda mati tang bulih pengidup ti meruan belama iya. John 3:16

Iban, Dyak: Sea IBA Aku tu penerang dunya. Barang sapa ti nitih ka aku deka bisi penerang ti ngasoh idup, lalu enda agi bejalai dalam pemetang. John 8:12

Iban, Dyak: Sea IBA Allah Taala rindu ka mensia, datai ka iya mri Anak tunggal iya, ngambi ka samoa orang ti arap ka iya enda lalu mati, utang bulih idup meruan. John 3:16

Iban, Dyak: Sea IBA Apin dunya nyadi, Jako endang udah bisi. Iya enggau Allah Taala, lalu iya endang Allah Taala. John 1:1

Jama Mapun SJM Ni panagnaan, pag pinapayak me' Tuhan junya' ka langit, kuwan junya', ya' lagi mantuk maka ya' gi isihan, lindom lagi labbasakayi maka masi gi limun me' bohe'. Suga' luu na pin Ru Tuhan me' ga paang-ang pajata' man kuwit bohe'. Pag-anu, pagka lindom gi labbasakayi, ilooy ma magpalman na Tuhan, yuk na, "Po' ko danta'." Dari, ilooy ma luu du danta'. Pag nda' Tuhan me' looy, kamahapan na ya. Genesis 1:1-4

Kadazan, Dusun DTB Tu' nosianan no kopio o Kinorohingan do tulun do hiti'd pomogunan, gisom do pinatahak dau i Tanak dau dit iso-iso', om pointikid-tikid do tulun di monongkuyaan dau om amu' no apatai, suwai ko' kaanu do koposion dit otopot kopio om i poingompus. John 3:16

Kadazan DTB Tama za doid surga Apantang daa oh ngaan nu Koikot oh Perintah nu Kaandak nu adadi doiti id Tanah miga doid Surga. Pataako dagai oh takanon za do tadau diti Om pohiongo dagai oh douso za miaga dagai do popohiong di nakahasa doid dagai Kada zikoi pohogoso doid ponginaman katapi pahapaso zikoi do mantad ngaavi do kalaatan. Amen. Lord's Prayer

Kadazan: Labuk-Kinabatangan DTB

Kayan: Rjang REE 1 Dua' dau men'uh anan té' ji kuman aya' dau hawa' ha' daléh Kana té' tana Galilia, hinan Yésus pah té' tinan lahuh. 2 Yésus dahin anak sekulah Na' pah en daha' mangei tei kuman aya' hawa' anan. 3 Tegu ata' bua agun daha' pah, "Nusi' té' ata' bua agun daha' la'an," ken hinan Yésus duan Iha'. John 2:1-3

Kelabit KZI 1 Kuwan Tuan Theophilus, mulaq lemulun nenulis lem ayuq kerja nuk sinaruq Tuhan lem erang tauh. 2 Idah nenulis abi nuk keliq idah let ngen lemulun nuk nekeliq ulun mey keraja Yesus. Lun nuk nekeliq kerja mey ulun Yesus inah pengeh kuh pemadaq karuh Tuhan ngen lemulun mulaq. 3 Let pu’un kerja Tuhan inah nejadiq pengah uwih neperisaq idih ngen dalam-dalem kadiq neh uwih ngelinuh uwih perlu nulis abi nuk keliq kudi inah ngen dooq atur 4 kidih teh iko kerab keliq ngen dooq li’o lem ayuq Yesus nuk binala dulun ngen iko. Luke 1:1-4

Kenyah XKL Bio' puyan Allah mala' neng ilu kelunan kusun tana' ini, ina uko' o mencai Anak ke ia' bang ca ina le milu, apan mung kelunan dia' ngelan neng ia abe' un tai matai penco, un sepu'o ida ke ala' udip sahe' keline' ia' ngeriman. John 3:16

Kimaragang KQR

Lundayeh: Lun Bawang, Murut: Sarawak LND Karna barang isai ngal kandak Allah ior sa-tari-ku Yang mayansi, maya sa-tari-ka yang kekimu, maya indu ku. Mark 3:35

Lundayeh LND Ngacheku ineh dómuyuh sembayang kudeng ini: 'O Taman kai luk bang surga, dó ngadan-Mu uen ngerayeh. Idi imet-Mu uen ngaching, idi luk pian-Mu mangun bang taná kudeng bang surga. Maré nekai acho sini akan luk petap. Idi maré dó ratnan amung-amung baleh kai mepad kudeng kai pangeh nemaré ddó ratnan amung-amung baleh dulun. Idi aleg nguit nekai amé bang luk nutun, iamdó muit nekai ratnan luk dat. Ngacheku Iko luk kuan imet idi lalud idi rayeh maching ruked-ruked peh.' Lord's Prayer

Madang, Lepo'tau: Kenyah MQD

Malacca Creole, Kristang MCM Pai nussa ki teng na seu Santafikadu bossa Nomi Bossa reinu beng Bossa bontadi kumpri Na terea assi kuma na seu Dar nussa pang di kada dia Perdua nussa pekadu Assi nus perdua nussa inimigu Nag dessa nus teng mal itentasang Mass libra kum nus di tudu mal Amen. Lord's Prayer

Malay MLI Bapa kami yang ada di Syurga Dimuliakanlah nama-Mu Datanglah Kerajaan-Mu Jadilah kehendak-Mu di atas Bumi seperti di dalam Syurga Berikanlah kami makanan hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami dan jaganlah masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lord's Prayer

Malay MLI Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. John 3:16

Malay: Baba BAB Kerna bgitu-nya Allah sudah kaseh ini dunia, sampai dia kasi Anak-nya yang tunggal spaya masing-masing orang yang perchaya sania din jargan binasa, ttapi dapat hidop yang kkal. John 3:16

Malay: High MLI Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya Anaknya yang tunggal, supaya tiap-tiap manusia yang percaya akan Anak itu tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. John 3:16

Malay: Low MLI Karna demikian-lah Allah mengasehi isi dunia ini, sa-hingga di-beri-nya Anak-nya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang perchaya akan dia jangan ia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3:16

Murut: Tagal MVV Nga maayo hua bonsoi asi' nu Ala ra ulun nu tana' hitu suku' io nanaak ra Anak no saumi hili aun-aun ulun angintopot rio ikaa aukuman io yak akaundut ra bayah otopot am ampus-ampus. John 3:16

Murut: Timugon TIH Nga maayo kaga' guang ri Aki Kapuuno' ra ulun ru tana' ti, saboi nanaak Io ra Anak Langkuir Nano, maa' raginio moonong ulun ondo' mangintopot Riso kalo mapuso, kaa' mokoowot ra kaayagan mantilayun. John 3:16

Penan-Nibong, Punan PNE Uban ja'au penika Allah ngan kekat kelunan tong tana' iteu', inah Iah mena' Anak Néh éh jah de' ke' inah, dokoo' séé'-séé' éh ngelan tong Anak Néh, bé' éh matai bang néh omok alaa' urip pelinguh. John 3:16

Semai, Sengoi, Senoi SEA Sabagei adeh loh hanno Jah ha dunnya adch, loi kiok ya Iloi Ikenon du kihaloi ajeh, supaye barang bo pun kipechahya ha Iloi to pe jehanam, ketapi kiberkop sui du kekal. John 3:16

ASIA: Maldives

Dhivehi SNM އިއްޒަތްތެރި ތިޔޯފިލުސްގެ އަރިހަށް އަހަރުމެންގެ ތެރޭގައި އީސާގެފާނާމެދު ކަންތައްތައް ހިނގާމިދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަޔަށް ލިޔެ ބަޔާން ކުރެވޭތޯ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތް ފެށުނީއްސުރެން ނިމެންދެން ލޮލުންދުށް މީހުން އެ ޚަބަރުތައް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ އެހެންކަމުން މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ލިޔާ މީހުން އެވާހަކަތައް އެލިޔަނީ އެކަންތައްތައް ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން ލޮލުންދުށް މީހުން ދިން ހެކިތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޯދާ ބަލައިފީމެވެ ވީމާ މިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާދިޔަގޮތް ތަރުތީބުން ލިޔެ ތިޔަބޭފުޅާގެ ފަރާތްޕުޅަށް ފޮނުވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ ތިޔަބޭފުޅާއަށް އީސާގެފާނާއިމެދު އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ ތެދު ދޮގު ތިޔަބޭފުޅާއަށް ވެސް އޭރުން ސާބިތުވެ އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ Luke 1:1-4

Dhivehi SNM izzaiytheri thiyoafilusge arihah, aharumenge thereygai eesaagefaanaamedhu kanthaththa' hingaamidhiya gothuge vaahaka furihamayah liye bayaan kureveythoa etha' bayakuves vanee varah bodah masakkaiykohfaeve. 2 mikanthaththa' hingaadhiyagoiy feshuneessuren nimendhen lolundhuh meehun e khabarutha' fethurumah masakkaiy kurieve. ehenkamun mikanthaththa' hingaadhiyagothuge vaahaka liyaa meehun evaahakatha' eliyanee ekanthaththa' feshuneessure nimendhen lolundhuh meehun dhin hekithakaai eggothasheve. 3 alhugandu ves mikanthaththa' hingaadhiya goiy varah rangalhah hoadhaa balaifeemeve. veemaa mihurihaa kame' hingaadhiyagoiy tharutheebun liye thiyabeyfulhaage faraaiypulhah fonuvun eee alhugandu dhekenee rangalhu kamegge gothugaeve. 4 thiyabeyfulhaaah eesaagefaanaaimedhu ivivadaigenfaivaa khabaruthakuge thedhu dhogu thiyabeyfulhaaah ves eyrun saabithuve engi vadaigannavaaneeve. Luke 1:1-4

ASIA: Mongolia

Mongolian KHK John 3:16

Mongolian KHK John 3:16

Mongolian KHK Burhan yertontsiig uneheer hairlasan tul tsoryn gants Huugee ogson. Ingesneer Huud itgegch hen ch mohohgui, harin monh amitai boloh yum. John 3:16

Mongolian KHK Ertwnciyn Ezen hvn twrwlhtwnd vneheer hayrtay ujraas ganc hvvgee ilgeesen yum; Ujir ny, mwnhiyn zovlond oroh yostoy hvmvvs hvv Esvst ny itgevel mwnhiyn amydrald orzh jadna. John 3:16

Mongolian KHK Бурхан дэлхийг ийнхүү хайрлаж ганц Хүүгээ өгсөн нь Түүнд итгэх хүн бүр үл мөхөн, мөнх амьтай болохын тулд болой. John 3:16

Mongolian KHK Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. John 3:16

ASIA: Myanmar

Akha AKA John 1:1

Akha AKA Miˬyehˇ miˇ tsaˬ zaˬ-ahˇ gaˬ dui dui-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ tiˬ g'aˬ teh ̭ k'aw ̭ bi ̭ nehˬ le ̭-euˬ meh. Zaˬmaˇ-ahˇ k'aˇ jah-eu tsawˇ haˬ maˬ ya cawˆ-iˇ-eu uˬ ta ̭, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ za-eu meh. John 3:16

Burmese BMS ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏။ John 3:16

Chin: Asho CSH

Chin: Bawm BGR Pathian nih laikulh thungâi a dâwt le, churawhchun a Fapa neihlem a pêk, amah chu âuzawng a zumhtu vial thi lo hen, zungzâl nungnâk an nei khonâk ding hen. John 3:16

Chin: Cho CCN Khanpughi naw khomdek chang gui m'hni aih netah tumat bäng ah Ahtapa cu zuk m'kyum lawk ci, Ani zum ciah chang phung cu sihnak ung kä gawk ne angtäi ghin nak gah ci. John 3:16

Chin: Daai, Dai Chin DAO

Chin: Falam, Hallam HBH Pathian in leilung hi a duhdawt zet ruangah a Fapa neihsun a pek ih amah a zumtu hmuahhmuah cu thi loin kumkhua nunnak an co ding. John 3:16

Chin: Falam, Hallam HBH Thu ngai ka lo sim hngai. Keimah i zum mi cu kum khua nun nak an ngah zo tiah a sim. John 6:47

Chin: Haka, Hakha CNH Pathian nih vawlei hi a dawt hringhran caah a Fapa ngeihchunte kha a pek, cucaah amah a zum mi paoh cu an thi lai lo, zungzal nunnak an ngei lai. John 3:16

Chin: Khumi CKM Tameuh my kaileaung pri y khri khri pa-rei tamen, hunaibaly my i Chapo leaungrei awm khyh nai pei keih, ami py mymy ai ym nai ngierei ly tamo y ai, deungtasarei hengra nga lawh ai. John 3:16

Chin: Khumi: Areng CKA A-mi a-mi pä Tameuh-i ka-ngai sa-nai ngie-re lä, hu-ni lä kai m'zu-m nau hawi, ta-cho hawi, m'nu hawi nei, na-pi. Mark 3:35

Chin: Khumi: Awa CKA

Chin: Mara, Lakher MRH Khazopa-ta khizaw kyu a pacha ngaita kawh, cha tana chata a Sawchapawpa matlupa a hneipa, pi ta, ano cha ahyrai a ngiapâpa mai leidia leip’aw ta, chhazaw hrona ama hnei n’awpata. John 3:16

Chin: Mara, Lakher MRH Khazopa ta khizaw ky pacha ngaita ta, chatanachata a Sawchapaw matlupa pi ta, ano cha ahyrai a ngiapapa mai leidia leipata, chhazaw hrona tlao ama hnei nawpata. John 3:16

Chin: Matu HLT Pathen lawng dilai he a lungna tangkiik dawngah a Capa khat bueng khueh duen te a peek, ahih te aka tangna boeih tah duek manawh, dungyan hingna te a khueh ai. John 3:16

Chin: Ngawn CNW Ita him ti tale Pathian in leihum hi a ih leita hangin a Capa neihcalam pia in amah a sangtu hempoh cu thi ngawlin kumkhua nunnak nei haw tuk hi. John 3:16

Chin: Paite PCK Banghanghiam chih leh, Pathian in khovel a it mahmah a, huchiin a Tapa tang neihsun a pia hi, huchia kuapeuh amah gingta tuh a man that louh a, khantawna hinna a neih jawkna dingin. John 3:16

Chin: Sizang, Siyin CSY Pathian in leitung mite it mama ahikom, khat bek a nei a Tapa hong pia a, ama a um peuma in thi nawn ngawlin tawntung nuntakna a nga natu ahi hi. John 3:16

Chin: Sizang, Siyin CSY Pathian in a Tapa a um mihing theampo thi ngawlin nuntak tawntungna a nga natu in, khat bek a nei a Tapa hong piak dongin leitung mihingte hong it hi. John 3:16

Chin: South MWQ A-nī nauk-ko, A-pā 'Lī ḄĽi: talā tawn-nē-nā, nī 'klaung-lū, Kyē: nauk-eu, Kyē: na-ḅī, Kye: neu-'ā:, 'tawn-nööt, dit a-hau-'ööt. Mark 3:35

Chin: Tedim CTD Pasian in a Tapa khat bek a piak dongin leitung mite a it hi; Tua Tapa a um mi khempeuhte in kisia lo-a nuntak tawntungna a ngah nading ahi hi. John 3:16

Chin: Thadou, Kuki TCZ Ajeh chu Pathenin hibanga hi vannoi angailut ahin, koi hijongle ama tahsan chan chu mangthah louva tonsot hin kemlou anei theina dingin, Achapa chang khat chu apetan ahi. John 3:16

Chin: Thadou, Kuki TCZ Izeh-inem itile Pathennin vannoi hi adeibehseh zeh-in achapa chang khatseh ahinpen, koi hileh ama tahsanchan chu mangthah-louva hinkemlou amunadingngun. John 3:16

Chin: Zaniat CFM Zaimaan in tifangin, Pathian in laivum iit ze maan in a naihhnaak lam a Fapa khiah pe ii, amah sangtu zongzong thi lo in kumzaangza nung tuh ii. John 3:16

Chin: Zokam, Zomi ZOM Pasianin vanneiy a it seng seng a, khuchiin a Tapa tangkhat nei sun a hing pe ta, koizong ama ging tapou khu mangthang loua kumton hinna a nei zoh na ding un. John 3:16

Chin: Zokam, Zomi ZOM Pasian in leitung it lua ahi manin, a Tapa a um khempeuh mangthang lo-a nuntak tawntungna a neih nadingin a Tapa khat neihsunf a pia hi. John 3:16

Chin: Zotung CZT Pawccecize Pachia nynh laephi hyn eih a sungsah keiccuze a Ccapaw hoithypaw oun pyaza amaw a zynpaw miakaw tuh chivaelang khyh haeza zungzae hiinnaw ah hoi cih hae. John 3:16

Gangte GNB 1 Pathien Chapa Isu Krista Chanchin Pha tun kipatna chuh. 2 Thiemgâu Isaiah lehkhabuah, "Ngai tie, ka sâwlchâk na ma ah ka sâwl a, A mah chun na lampi siem ina." 3 "Gamthipa mi kiko khat chun, 'Lalpa lamlien lâi unla, A lampi hei zangun,' a tii," 4 ti a, a zik guol khan, gamthipa baptist Johan khah, thilhihkhelh ngaihdamnân lungheina baptisma thu gên in, a hung pâwt a. Mark 1:1-4

Hrangkhol HRA

Kachin, Jingpho, Singpho CGP Shawng ningpawt č Mungga nga si; dai Mungga gaw Kărai Kăsang hte rau rai nga ai rai nna, dai Mungga nan Kărai Kăsang rai nga ai. John 1:1

Kachin, Jingpho, Singpho: North CGP Manani Phra i phadegap goi indai sot unggohadai, khina Kesa goi gedai i yum, khi inthendi, inthumde insa lu-a-jo ningkhani, khina sidai aima chu Kesafe luhadai. John 3:16

Kachin, Jingpho, Singpho: South CGP Kăning rai nme law, Kărai Kăsang a Kăsha hpe kam sham ai ni nlang htē gaw, hten bya n hkrum ai sha, htani htana asak lu la mu ga nga, Kărai Kăsang gaw shi a Kăsha shingtai hpe jaw kau ai kaw du hkra, mungkan ga hpe tsaw ra wu ai. John 3:16

Kado, Kadu KDV

Karen: Bwe, Bghai KAR

Karen: Black, Pa Oh, Taunthu BLK John 1:1

Karen: Paku JKP

Karen: Pwo PWO John 1:1

Karen: Sgaw KSW John 1:1

Kayah: Li, West KYU

Maru, Lhaovo MHX Pe"mung: ga" re Mao"So wa- mug:myid byu qere gyai jhid' de, mung:- yao: zo: re lam" ra" mo, yaug khao: ngo" wa mashid lo:- apyad ato: kao so' qo" yu genae" qhid' mae" yao" zote: zo: re byid' pye' ra". John 3:16

Maru, Lhaovo MHX 9 Airu. mung: nao=nhaung" akyu" mho' gelao"- ceru: mho' ge,- Mug: gaung dao mae" ngo=nhaung" Pho" we"- Ni" gyang" lho" ra" mang A re phug' myao: vageshao:- 10 Ni" mung" dan: joe" lo vashao:- Mug: gaung dao mae ni" nhag' dag: ru we' dakhyo: myid gaung: dao mae re: dag: lo vashao wo"- 11 Ngo=nhaung" qo: ra" zo: ve ana" ba ngo=nhaung" re byid: la,- 12 Ngo=nhaung" re shad' ra" mo; qobo re ngo=nhaung" khyad' byid' ru we' dakhyo: ngo=nhaung" qobo re re: khyad' byid: la,- 13 Ju" phyo' ra" khyo ngo=nhaung" re maye: nhao lo: makhyang: yaug: lo, mae" ngo=nhaung" re khyad' yu la, wo"- Lord's Prayer

Lu KHB Mark 1:1-4

Maghi, Arakan MHV John 1:1

Moken, Salon, Salong MWT Twu+̆n dēlōōē m'baw kä m'me+̆n Thēdä, päkä käni+0306 chē, päkä bēnī chē, e+̆nōng chē nu+̆. Mark 3:35

Mon MNW Lord's Prayer

Mru, Mro MRO Nang mangkrih nang Säthaw te ah sälam päu khä, ämä üng qaitä ameh pä; näteh täri vih. Matthew 4:10

Mru, Mro MRO 1 Tu, tutauhtthünga, Baptis sausaiteh Zohana mä "Auilawih, thawasang pre lä anai vih däuh" näkhä Zudai daithung kägang üng thoh khä chäka thui vih. (äma vih däuh, Buisawh Isaia mä:- Daithung käganga tälauteh lä, mangkrih manglai tai uh khä, lawnglang nauh kätaw sau uh,' nävih" näkhä ämä käthui tau vih. Tu, äni Zohana lä chäphu känawng käsau ämui käni hai akhu vih, akengkung alä saphu khaubai a kheng vih. äni üng buh lä khulawng hai khawitui vih. Matthew 3:1-4

Ngawn CNW Ita him ti tale Pathian in leihum hi a ih leita hangin a Capa neihcalam pia in amah a sangtu hempoh cu thi ngawlin kumkhua nunnak nei haw tuk hi. John 3:16

Nung NUN Yorlah Brah Ndu roùng haâu ngaùn ma neh ntu, koù taât Paùng aùn Kon Dul Paùng nôm, gay aùn ma mbu nôm chroh ma Kon Paùng naây, maâu rai yot oâh, æiaùlah geh nau reâh n'ho ro. John 3:16

Palaung: Pale PCE

John 1:1-10

Palaung: Rumai RBB

Rawang RAW Mark 1:1-4

Riang Lang RIL

Shan SJN John 1:1

Thado Kuki TCZ Ajeh chu Pathenin hi banga hi vannoi angailut ahin, Koi hijongle atahsan chan chu mangthah louva tonsot hinna anei theina din a-Chapa chang khat chu apetai. John 3:16

Wa WBM Maw hkeu Siyeh keht mo hakteh tete, Naw taw Kawn Ti pa kwe ti kau hkaing, son pwi pa sang yumrawm ka Naw hkanki ang lai hwet kra lau kra lui-ing, mai: pon ju lui-ing ju lui-ing hpan. John 3:16

Wa WBM Yam ja kwe Gumlo, Gumlo an ot mai: Siyeh, Gumlo an maw Siyeh heu-e. John 1:1

Wa WBM Maw hkeu nan pe rawk bwan yu nin, 'Kui-ing e pa ot pehang meung raoma keh ceukau Mai kwe kra yung kra yi heu-e. Keh meung Mai hwet heu-e. Awm naok alo Mai pehang meung raoma, ka pehang hakteh in kaw keh awm an heu-e. Taw pa i pa un pa lo e son singai leh-ak. Mai: plu-at ploi hpimap hpigram e leh-ak, awm plu-at ploi e pwi pa hpit ka e heu-e. Mai: paw veh e hwet ka dau kra nyaw kra glaw, vehang maw kaw nan tao e hkaing kaw pa cao leh-ak. Graw grawng naw meung hak-teh, mai: siawp sibrawm, mai: min plakngai, maw ceh Mai lui-ing ju lui-ing hpan heu-e. Amen.' Lord's Prayer

Yakhine, Rakhine

ASIA: Nepal

Chepang CDM

Gurung GVR

Gurung: East GGN

Jirel JUL

Karnali K01

Khaling KLR

Kham: Takale, Magar KJL

Koi KKT Lord's Prayer

Kurukh KVN John 3:16

Lhomi LHM

Limbu LIF निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ थिक्‍लक् कुस्‍साःन् पाङ्‌घु युःसुरो, हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽग मे़म्‍मे़क्‍ने़न्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् मे़घोःसुॽरो॥ John 3:16

Magar: East MGP John 1:1

Magar: West MRD

Nepali NEP हो, परमेश्वरले संसारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनु भयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दिनु भयो त्यस द्वारा उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहीपनि नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। John 3:16

Newari NEW John 1:1

Palpa PNP Lord's Prayer

Rai: Bantawa BAP

Rajbanshi RJS

Sherpa XSR

Sunuwar, Sunwar SUZ

Tamang: East TAJ तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङदा ल्‍हानान माया लसी ह्राङला गिक जेन झा पुइखजी। थेदा विश्‍वास लबागदे खालै नाश थातगै, तर जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै भिसीन चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। John 3:16

Tamang: West TDG

Tharu: Dangaura THL

Tharu: Rana Thakur THR

Tharu: Saptari THQ

Yakha YBH Urdwaloke stidó mat Pitahá, pawadia namadheïam pudsaniam bawatu; pawadia ratschiam agaschetu. Jasmat fittam urdwaloke iadha krijette, tadha pumapawi karótu. Anundinam mat pod sanam asmakam addia dehi. Asmadadha marnamam weiam iadha schaminaha, jujamapi tadha asmadrunam schantawiam. Asmanu schodhanaiam na prawesia; tadhaschedo duragate b'hia ratscha. Bawaté. Lord's Prayer

ASIA: Oman

Mehri, Arabic: Mehri MHR Wa-amrûh RU+0016Dt tháqsér bī lā de letrékš walerdêd Menš, de-hu hel siêriš lesîr wa-hel hātêmiš lehātem, fh+̮idtš fh+̮ídtō wa-bāliš b ālU+0014D. Ruth 1:16

ASIA: Pakistan

Balti BFT 1 Khuda-i Bu, 'Esa Masih-i Rgaskadpo-e ryakhsa. 2 De-chi, Yashaya pegambar-i shoqbu-ing nu rbise yodpo na zomse: hltoshik, Nga si Ngi pegambarpo, yiri lampo chatakh bek zere yiri dunu tanged. 3 Thangpobing nu qã byakhan chik-i, Khudawand-i rgyalampo chatakh byoshik, Khuri lam kun strongshik, zere skad chi kwed. 4 Yahiya ongse thangpobing nu baptisma tangedpa; yang ngyespong la bakhshish gwe phila yodpi toba be baptisma-i lukhsing nu Mark 1:1-4

Balochi, Baluchi: East BGP

Balochi: West BGN 1 Man an roshani Yuhanna tobalainokh rasitha, man Yihudiyah barra tank tawar khanana. 2 "Tanva khanedh ki asmani raj nazik en." 3 Mard haweshen ki eshiya kalam azh Yisai nabia dasta datho shutha gushi:— Man Barra gwanjanokhe tanke, Hudhawand rah jorene. Anhi daga sidha khane. 4 Wa hawan Yuhanna azh hustur phosta wathi jaran jan khat wa wathi sarenar; phost-saren-band; madhagh de ladhi benagh anhi whard bitha. Matthew 1:1

Balochi: West BGN مان ان روشانی یوحاننا توبالاینوخ راسیتا، مان یحودیاح باررا تانک تاوار خانانا۔ 2 "تانبا خانھد کی اسمانی راج نازیک ھن۔" 3 مارد حاوھشھن کی ھشیا کالام اژ یسای نابیا داستا داتو شوتا گوشی:— مان باررا گوانجانوخھ تانکھ، حوداواند راح جورھنھ۔ انحی داگا سیدا خانھ۔ 4 وا حاوان یوحاننا اژ حوستور فوستا واتی جاران جان خات وا واتی Matthew 3:1-4

Balochi: West BGN Ki Huḍha jihánar ikka dosti khutha, ki wathi WAHID-ZÁDA-BACHH dathai, an ranga ki har khas ki eshi nyama ímán dároḳh bi gár na bi, bale yamára zindaghi dárith. John 3:16

Balochi: West BGN Phiṯh manī, ki bihishtā asti: thai nām pāk bī. Thai rāj khāi. Thai marzī cho ki bihishtā phīlave, īrge jihānā phīļav bī. Mai harro whard maroshe mārā de. Cho ki mā waṯhī wāmdārār bashkṯho dātha, īrge thau mai wām bashk de. Mārā sai ma khanain, aẕh Shaitānā darbar. Lord's Prayer

Balochi: West BGN Вахте ки дуā-а канит, е давл бгушит: «Йā Парвардигāр! Тӣ нāм уқаддас бӣт, тӣ пāдишāҳӣ барқарāр бӣт. 3 Ризк у розӣ аммāpā ҳар роч бдай. 4 Аммай гунāҳāнā бахшā, чош ки кассе па аммā гунāҳе кант, аммā āйрā бахшāан. Аммāрā би васвасā ма прен». Lord's Prayer

Bhatneri BHN

Brahui BRH John 3:16

Brahui BRH Aē nanā bāva, nī kē āsmān ā us, nā pin pāk maningē, nā bādshāhī marē, nā khwashī, hamar kē āsmān ā pūrav marēk, daghār ā ham marē, nanē har dē nā iragh ē aēno nanē ēt, au amar kē nan tenā wāmdār tē bashkhānun, nī ham nanā wām tē nanē bashkhis, au nanē āzmāisht-tī hatepēs, balkin badī-ān batchif—āmīn. Lord's Prayer

Brahui BRH Da ḳhátirat ki Ḳhudá jiháne daḳhas dosti kare ki tena asitings malṬe tis, dá ḳhátirat, ki oṜae ímán bataroka, halák maf, lekin hamesha na zindagi tiḳhe. John 3:16

Chachi HNO

Dakhani URD Lord's Prayer

Dhatki MKI Acts 1:1

Hazaragi HAZ

Hindko: North HNO

Hindko: South HIN

Kashmiri KSH

Kashmiri KSH John 1:1

Kashmiri KSH Khudayi sindis Nichiv Yisu' Masih sinzi khushkhabari hund god. Mark 1:1

Koli: Parkari KVX John 3:16

Marwari RWR John 3:16

Panjabi: West, Musselmani PNB Kyún+̱n jo Ḳhudá dunyá nún+̱n ajihá piár kítá, pai us spṅá iklautá Beṭá baǣ3hshiá, tán+̱ jo jihṛá uh de utte ímán li-áwe, uh Wak na hoe, sagon+̱ uh nún+̱ sadá dí zindagí mile. John 3:16

Pashto: Central PST خُدائے دَ دے دُنيا سره داسے مينه وکړله چه خپل يکى يو زوئے ئے هم ورکړو چه هر هغه څوک چه په زوى ئے ايمان راؤړى هغه هلاک نۀ شى خو دَ تل عُمرى ژوندُون بيا مُومى. John 3:16

Punjabi, Panjabi: West, Persian PNB John 1:1

Purig, Purik, Purigskad BXR 1 Dekana sumij̄aqa Galilye Qanaeang baqston chik bas. 2 Yeshu-i ama der yodpin, yang Yeshu nang Khoe lzadrul-bakhan-unang baqston la yong zere khyespin. 3 Rgunchhu thsarbana, Yeshu-i amas Khoa zes: khonga rgunchhu thsare med. 4 Yeshus amā mols: NGā, yerang na drese chi las? Darang NGi namzao lebspamed. John 2:1-4

Saraiki, Siraiki SKR John 1:1

Saraiki: Multani SKR Lord's Prayer

Shina: Gurezi SCL

Sindhi SND ڇالاءِ⁠جو خدا دنيا سان ايترو تہ پيار ڪيو جو ھن پنھنجو ھڪڙو ئي فرزند ڏنو تہ جيڪوبہ مٿس ايمان آڻي سو برباد نہ ٿئي پر کيس دائمي زندگي ملي.John 3:16

Sindhi SND .هي عيسيٰ مسيح جو شجرو آهي جيڪو داٰئود ۽ ابراهيم جو اولاد آهي Matthew 1:1

Sindhi SND Mark 1:1

Urdu URD Mark 1:1

Urdu URD ہاں! خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اسی لئے اس نے اسکو اپنا بیٹا دیاہے ۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا تا کہ ہر آدمی جو اس پر ایمان لا ئے جو کھوتا نہیں مگر ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے ۔ John 3:16

Urdu URD Kyunki Khuda ne dunya se aisi mahabbat rakkhi, ki us ne apna iklauta Beta bakhsh diya, taki jo koi us par iman lae halak na ho, balki hamesha ki zindagi pae. John 3:16

Urdu: Dakhini URD

ASIA: Russia

Abaza ABQ 1 Дара ауат амшква рагӀан адгьыл шабгу йыквчӀвата йыбзазауа ауагӀа зымгӀва йыпхьадзата йыгӀвыхра атахъыпӀ йхӀван Цезар Аугустус ауаса йыщаквйыргылтӀ. 2 Ауи ауагӀа рыпхьадзара Квириниус Сириа дахъыта йаныйнапӀыцӀаз агӀан йапхъахауа уагӀапхьдзаран. 3 ДасузлакӀгьи тшандыныйцӀарныс дыджвыквылтӀ, дызачӀвызлакӀгьи йара йыкӀвыршарта ахьыла дыцахуан. 4 Ауи апшта Йусуфгьи Даут йытгӀачва-йыжвла даъауаз йыгӀалцӀуата Галилеа дытыцӀын, Назарет кӀвыршарта дытыцӀын, Галилеа йыгӀаланакӀуа БейтлехӀем кӀвыршартахӀва йазпхьауа Даут йыкӀвыршарта ахьыла дыджвыквылтӀ. 5 Йусуфи Йусуф йызырхӀвайыз Марйами тшанддырцӀарныс йыджвыквылтӀ. Марйам ауи асхъан дымгвадууын. 6 Ауаъа йаннадза Марйам лыхьара гӀалщахӀалтӀ. 7 ДыхьатӀ. Дыхьан апхъахъшата па дылоутӀ. ЙыгаракӀасква йыкӀвлыршан аччора дыталцӀатӀ, йауа уыхӀварыкӀвын Йусуфгьи Ларгьи асасырта йыздгылыз йырчвыта йыгӀацӀцӀын даргьи пхьартадаъа йыгӀанхатӀ. 8 Ауи агӀан архъа апны ауасахчачва ыквын, рыуасахӀвычаква уахъынла йырхчалун. 9 Анчва йдыура гӀайкӀачӀчӀауа, акӀкӀара йыхъагыла, Анчва йыхӀвачӀвыгӀвы ауаъапны зынла дыгӀаншан ауасахчачва рпахь дыгӀагылтӀ. Ауасахчачвагьи швара дыу алырхтӀ. 10-12 «Швымшван! Сара ауагӀа зымгӀва зыргвыргъьуш ргвыргӀъарадукӀ швасхӀвитӀ: УахьчӀва Даут йыкӀвыршарта апны швара швызымрыдзуаш ШвыхчагӀвы дыгӀадрийтӀ. Ауи ЙыхӀаракӀу МасихӀ йакӀвапӀ. Абар швара швыхъазла адыргагьи: АцӀайпшка агаракӀасква йыкӀвырша аччора дытата дыжвбуштӀ», — йхӀван йырайхӀватӀ ахӀвачӀвгӀвы. 13 Иара ауаъапны зынла цӀгӀва змам ажвгӀванд ар Анчва йыхӀвачӀвыгӀвы йыгӀайыдзхъагылтӀ. 14 «АжвгӀванд йыквчӀваквугьи Анчва дыдыртшыхъваларагӀатӀ! АчӀвыла ахъахь йыквта Ауи йылпха зыквшваз ауагӀа зымгӀвагьи ргвы-рпсы щтӀакӀызтӀ!» — хӀва ауат Анчва йыхьыз щӀырхуан. 15 «БейтлехӀем хӀыцапӀта ари акӀвапӀ йыгӀаншазхӀвата ЙыхӀаракӀу йыхӀызгӀайыргаз гӀахӀхӀырдырпӀ», — рхӀван ауасахчачва айчважватӀ ахӀвачӀвыгӀвчва ауат йыркъвыцӀхта ажвгӀванд йанхъалх амщтахь. 16 ЙыгӀадрыласын йгӀайын йыгьирбатӀ Марйамгьи, Йусуфгьи, аччора йтаз Апшкагьи. 17 Ауат анырба Апшка йыхъаз ахӀвачӀвыгӀвчва йырхӀваз Марйами Йусуфи йырархӀватӀ. 18 Ауасахчачва йырхӀвауа зыгӀаз зымгӀвадзугьи йырымаджьащахъван. 19 Марйамгьи арат ажваква закӀы агӀв лымщтуа зымгӀва лгвы йыталкӀуан. 20 Ауасахчачвагьи Анчва йыхьыз щтӀырхуа, Анчва дыдырдууа-дыдыртшхъвауа йыгӀахъынхӀвыхын йыгӀайхтӀ. Luke 2

Abkhaz ABK 1 Убарҭ амшкуа рзы акесар Август иҟынтә адҵара ҟалеит, Римтәи аҳәынҭқарра ахьынӡанаӡааӡо ажәлар зегьы ашәҟуы ианырҵаразы. 2 Ари ашәҟунҵара аҧхьатәиин Квириниа Шьамтәыла данахылаҧшуаз аамҭаз. 3 Зегьы дасу рықалақьқуа рахь ицон ианырҵаразы. 4 Дцеит иара убас Иосифгьы Галилеиантә, ақалақь Назареҭ аҟынтә, Ауриатәыла, Вифлеем захьӡу Давид дахьиз ақалақь ахь, избан акузар, уи Давид иҩнреи ишьҭреи датәын, 5 ҧҳәысс изҳәаны зцәа зтәымкуан иҟаз Мариа диманы, ашәҟуы даниҵаразы дааит. 6 Урҭ уа ишыҟаз Уи лыхшараура аамҭа ааит. 7 Дагьлыхшеит Уи Аҧхьахшаа Лҧа, амышәкуан дылаҳәаны ачьгхучаҭраҿы дышьҭалҵеит, избан акузар, асасааирҭаҿы урҭ рзы ҭыҧ ҟамлеит. 8 Ихарамкуан асакараҽ ахыньцәа уахынла араху рыхьчон. 9 Ргурҽанӡамкуан Ихдқуиҭыу Иҧааимбар раҧхьа даақугылт, Иҳақуиҭыу илашарагьы рыбла хнакыит. Ашәара ҕуҕуагьы рхалт. 10 «Шәымшәан; абар, ажәлар зегьы ирзыҟалараны иҟоу агурҕьара ду цхаражәҳәара шәзызуеит», — иҳәеит Аҧааимбар. 11 «Избанзар, иахьа Давид иқалақь аҿы дшәызиит Аҿыхҩы. Уи Христос Иҳақуиҭыу иоуп. 12 Абар, шәара шәзы адыргагьы: шәара дыжәбараны шәыҟоуп Аҧшқа амышәкуан дылаҳәаны ачыхучаҭраҿы дышьҭаны». 13 Иаразнак Аҧааимбар иццәырҵит ҵҩа змамыз жәҩантәи аҧсҭыр, Анцәа дыхьӡыртәуа: 14 «Ақаракыра изҳәазааит Хаҳь Иҟоу, аҧсабараҿы иҟазааит аҭынчра, Анцәа бзиа иибо — ауаа рҿы». 15 Амаалықьцәа урҭ ирҧырҵны ажәҩан ахь ианхала, - «хцап Вифлеем, иаабап уа иҟалаз, Иҳакуиҭыу здырра ҳаиҭаз», — ҳәа ахыпьцәа дара-дара еибырҳәеит. 16 Иццакны иаан ирбеит Мариеи Иосифи ачыхучаҭраҿы ишьтаз Аҧшқеи. 17 Урҭ ианырба, Ари Аҧшқа изкны ираҳаз адырра жәабжьны ирарҳәеит. 18 Изаҳауаз зегьы ахыпьцәа ирзеиҭарҳәоз џьаршьон. 19 Мариа арҭ ажәақуа зегьы Лара бзиабарала лгуы иҭалҵәах'уан. 20 Ахыньцәагьы Анцәа дырҳарак'уа, дырҽхуо ихынҳәит, ирбази ираҳази зегьы рзы, избан акузар, зегь ҟалеит Аҧааимбар ишраиҳәахьаз еиҧш. Luke 2

Adyghe, Adygei ADY Ublapxem vdezhy Gujvxer jvxag'. Ar thyem vdezhy jvxag', a Gujvxeri Thyeu arvg'e. John 1:1

Adyghe ADY Сыда пӀомэ Тхьэм дунаем ицӀыфхэр ащ фэдизэу шӀу зэрилъэгъугъэхэм къыхэкӀэу, ежь Ыкъо закъор ытыгъ, хэти Тхьэм ЫкъокӀэ шӀошъхъуныгъэ зиӀэр мыкӀодэу къэнэжьыным ыкӀи мыкӀодыжьын щыӀэныгъэ иӀэ хъуным пае. John 3:16

Adyghe ADY О тЯтэ лъапІэу уашъом щыІэр! ПцІэ цІыфхэм агъэлъаиІэу орэхъу. УиТетыгъошхо къэрэкІу. Узыфаер уашъом зэрэщыхъурэм фэдэу, чІылъэми щэрэхъу. Хьалыъоу тищыкІагъэр неиэ къытэт. Мыхъунэу тшІагъэхэр къытфэгъух, тэ мыхъун къытэзышІагъэхэм зэрафэдгъэгъурэм фэдэу. Шэйтаным псэкІод тигъэшІэнэу фит умышІы, ащи тыщыухъум. Lord's Prayer

Aghul AGX Іисайи пуная гебурис: ДуьгІе акье миштти: «Дад, Ве ттур гирами хьурай; Be Паччагьвел адирай. Тiалаб аркьая чин Вакес гьер ягьас гуни. Гъил гьушен че гунагьарилас, чинна гьил гьуршанду кІилди час Іайвелар аркьаттарилас. Хiа темех темехІера хьас амарта час». Lord's Prayer

Aghul AGX Yisaji punaja geburisi: - Du’gˡe ak’e mištti: "Dad, Ve ttur girami x’uraj; Ve Paččag’vel adiraj. Tyalab ark’aja čin Vakes g’er jag’as guni. G″il g’ušen če gunag’arilas, činna g’il g’uršandu kˡildi čas ˡajvelar ark’attarilas. Xya temexˡera x’as amarta čas." Lord's Prayer

Aghul AGX 1 Гьал ппараттар алучІуная ахъакьас че мисаъ хьуна, ккеттушу курарихъас. 2 Час ге курарикес хабарди аяфе Аллагьдин гаф файде инсанарикес, ге курар чиппин уларилди ке цІае кІилиас мич агуна. 3 Зунна кьастт акьуная, кІилди ке удигьас ягІар акьуна, садпеттилас мич вас ликІенас, хІуьлматлу Феафил, 4 вас агурай пуна, те вас ягІар акьунаттар дуз идеф. Luke 1:1-4

Aleut: West ALW Lord's Prayer

Altai ALT Кудай телекейди сÿÿген бойынча, сок jаҥыс Уулын берген, Ого бÿткен кажы ла кижи öлÿп калбай, мöҥкÿ jÿрÿмдÿ болзын деп. John 3:16

Altai ALT Бисте болгон керектерди кöп улус куучын эдип чийерге ченешкен. Luke 1:1

Altai: North ALT Lord's Prayer

Altai: South ALT Luke 11:2

b>Andi ANI 1 Гьигирул зубодахъи РумлIи къайсар Августишуб амру би гьоду эншуб ихтярукьиси улкалчIу гьину ибгьибгьаси гьекIаш уб хъвари! кIинир игьогъоду. 2 Гьигиб хъвари! кIинирло бикIоду Шам ул каллIи Квириний ханшуб заманала леседуба игьирси. 3 Къайсарш уб амрула рокъиду энубгу хъвари! кIинир игьолу адам живол вожумул эненубул шагьардало вашиду вукIудя вокIоду. Luke 1:1-3

Avar AVR Luke 11:2

Avar AVR Emen nedsher sovaldaisch bugewh, hallal bugabi dûr zar; watschagai kodolch'ti dûr; bugabi chatir dûr kin sovalda hagadin ratl'alda; tsched nedsher kol'goh tle nedsher dshaka; teh nedsher nalti kin nedshedsha toläh bugewh nedsher nalti bukarasa; betschegä nish kadi ralda, challastun nish tkuesch'tialda. Lord's Prayer

Avar AVR Гьаб дуниял Аллагьасе гьедигІанги цІакъ бокьулеб буго: гьес цохІо вугев Вас гьаниве витІана, гьесда божанщинав чи хунгутІизе, гьезие абадияб гІумру насиблъизе. John 3:16

Balkar KRC 2 Ол алагъа: «Тилек этген заманыгъызда былай айтыгъыз: ,,Эй кёкледеги Атабыз! Сени атынг сыйлы тутулсун Сени Патчахлыгъынг келсин, кёкде кибик жерде да Сени буйругъунг болсун. 3 Бизни кюнлюк ётмегибизни бизге хар кюннге берип тур. 4 Бизни гюняхларыбызны кеч, нек десенг, биз да бизни хар борчлубузгъа кечебиз эмда бизни терилиуге тюшюрме алай а бизни хыйлачыдан* къумхар“ деп айтыгъыз», – деди. Lord's Prayer

Balkar KRC Нек десенг Аллах дунияны алай бек сюйгенинден, Кесини жангыз Уланын, Анга ийнаннган хар адам, жоюлмай, ёмюрлюк жашаулу болур ючюн бергенди. John 3:16

Bashkir BXK Atabüs bsnüm, sirä bardur goklärda, jalturar ssänin atün; gam gelür padschalükin ssänin; wa bulur iriklikin ssinin bässalän guklärda wa dshirlärda; ikmäk bisniki nabaka birgändjur bisga asir; wa galgul banlärda birätschaklärmüsi amma bisdä dashdalmis birätschak kimssämärmissa; wa shitäkläma bisni bassbassaga, amma gutkar schaitandan. Amün. Lord's Prayer

Bashkir BXK Геӟ былай телӓк итегеӟ: эй, кӳктӓрӟӓге Атабыӟ! Данды булыб торг̇oн Ѓ̇инен исемеҥ; Килг̇ен Ѓинен батшалыгыҥ йерӟӓ лӓ беӟгӓ кӧндӧк икмӓгебеӟӟе биp. Кисер беӟгӓ бурыстарыбыӟӟы, беӟ ӳӟебеӟ бурысты булган кешелӓргӓ кисергӓн шикелде. Ирек куйма беӟӟе алданырга коткар беӟӟе йамандан. Батшалык-та, козӧрат-тӓ, дандык-та мӓҥге Ѓинеке. Аминь, тиб. Lord's Prayer

Bashkir BXK Сөнки Алла донъяны шул тиклем яратты ки, иман килтереүсе һәр кем һәләк булмаһын, ә мәңгелек тормошҡа ирешһен өсөн, Ул Үҙенең берҙән-бер Улын бирҙе. John 3:16

Bezhta KAP Доьъа богьцалаъ вагьдā ниса: «Йā Або, Дибо цāʰ аьдамлā илагьияб бикІзи йовала, Дибо Парчагьлъи йоʰкъала; Шибаб водиъ баццас баьба илол нилІа; Илла мунагьлāкьас кьодос тилІки, судлІо нисода илена къацІцІола илол кешлъи йōвакьас кьодс тилІбакца. Ми илос гьаьл бикъелална уьʰхолъāкъa». Lord's Prayer

Bezhta KAP 1-2 Илоъ эһдо йахъийо шинаб жо, аьһйддӓкьа бехъхъа йегӓйӓна Каламлил хъуллухъ богьцалӓна йеһйагьийӓ хабалла чӓхал муьхобалъна зукъойо тели аьдамла. 3 Вагьаълъобза, муьгьканлъилаъ вагьалъос нисол-илӀена, гьихъхъалакьӓ къацӀцӀо йахъийа жойлас дул чахал гьоькмо бахъийо диена, гьуьрмат кьоддӓс Теофил, 4 дул малъзи йӧйо шинаб жо гьаькъкъаб гаьгьийакьа дибо йакӀо йоһкъалъгъа. Luke 1:1-4

Buriat: Russia, Buryat MNB Юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ этигэгшэдэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдөө амидархынь тула Бурхан хадаа газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, өөрынгөө ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгөө бшуу. John 3:16

Buriat: Russia, Buryat MNB Ай манѝ окторгόдахи эсэгэ̀! Шинѝ нэрэ̀ тахикдаха̀ болтогόӥ; шинѝ хан ура́н ерхэ̀ болтогόӥ; шинѝ дура̀н окторго̀ дэ́рехи дэ̀ли газа̀р дэ́рэ адьлѝ болтогόй. Манѝ ӧдӧр бӱрин тэже́ли ма́нда энэ̀ ӧдӧр ӧгӧн ха́ӥрла. Манѝ ӧрнтӧндӧ ӧри́н охихы́н дэ̀ли манѝ ӧригѝ охѝн ха́ӥрла. Манѝ зэтхертэ̀ ору́лаи у̇гэй, харин манѝ му̀ ю́майн тотхобори́-гха абура́н ха́йрла. Lord's Prayer

Chechen CJC ХІунда аьлча Шен цхьаъ бен воцу КІант дІаваллал дезна Далла хІара дуьне, муьлхха а Цунах тешнарг, хІаллак а ца хуьлуш, Ша волчохь долчу хедар доцучу дахаре кхачийтархьама. John 3:16

Chukot, Chukchi CKT Luke 1:1

Chukot, Chukchi CKT 1 Игыр мыкычьыт энмэч энанымӈыԓявыӈӈогъат эмыръавагыргык, ваԓьыт кэтэм мурыгԓыку, 2 ынӄэн моргынан ԓыги мытытчын оʼравэтԓьайпы, микырык ынанторымгойпы чинитԓыԓетэ гэԓьуԓин тывъё ынкъам микынти гатваԓенат ыʼттъыёԓ тъэвэты ивыԓьу Таӈпыӈыԓык. 3 Ымы гым тывэтгычемгъок кэԓинӈивэтык гыныкы, вэймэну ԓынъёйгыт Феофилегыт, пыӈыԓтэԓык, янор ымыԓьо рычичьэтыпԓыткук. 4 Ынӄэн ратвагъа пытӄыэнанъомраво гынин гыёԓятгыргэты, раӄэты энмэч гэныгйивэтигыт. Luke 1:1-4

Chuvash CJU John 1:1

Chuvash CJU Тĕнчене питĕ юратнăран Турă Хăйĕн пĕртен-пĕр Тăван Ывăлне панă. Çакна Вăл ĕненекенĕсем пĕри те ан пĕтчĕр тесе, ĕмĕрлĕх пурăнăçлă пулччăр тесе тунă. John 3:16

Dargin DAR 1 Iт замана хIукму дурабухъун, сунезибра пача Августли лерилра мераначиб хIербирути адамти белгибарахъес хъарбарибси. 2 Ил цаибил хIисаб сабри, сабира Сириялис Квиринийли бекI деш дирухIели дураберкIибси. 3 СияхIлизи белкIахъес лебилра арбякьун, гьарил — сунела шагьарлизи. 4 Галиллизибси Назарет шагьарлизивад Юсупра арякьун Ягьудейлизи, сунес Вифл еем или бикIуси Даудла шагьарлизи. Luke 2:1-4

Dolgan DLG Luke 1:1

Dungan DNG 1 Нэҗитян, Римди хуоншон Август гиди фынфу, җё тянщяди жынму ду ба тамуди фур суанчулэни, йинви җыгə таму ё до зы җиди чынпуни чи, ба тамуди щинмин щелини. 2 Квириний җыҗон Сирияди сыхур, җысы жынму туйибян чи щели зыҗиди щин минли. 3 Йиче жынму ду до зыҗиди чынпуни ще щинмин чили. 4 Юс уф е да Галилея дифоншонди Назарет чынпуни чўлэ, доли Иудея дифоншонди Давуди чынпуни (җыгə чынпуди минзы җёди Вифлеем), йинцысы Юсуф зусы Даву йизў8йиҗяди жын. Luke 2:1-4

Enets ENE 1 То дебун Август император чукчи Рим империя дя тԑр энчу пазуҫь табеку оздэби. 2 Сирияхун Квириний бемууҫь тараба дёдигон чики, ортэ энчу пазгуба эби. 3 Озхуда кусай энчи керта ир камозухуда пухузуда пазуҫь каниби. 4 Иосиф ӈоб торь Галилеяхан ԑза Назарет камозухуз каниби, Бу Вифлеемуд, Иудея дяхан ԑза Давид соема камозуд каниби, керта Давид' тыс энчииҫь ԑԑда деон. Luke 2:1-4

Erzya, Mordvin: Erzya MYV

Even EVE Luke 1:1

Evenki EVN Ekhitken, ekun mit bugadut ovuvchavan, kete beyel dukulchatyn. Luke 1:1

Evenki EVN Эхиткэн, экун мит бугадут овувчаван, кэтэ бэел дукулчатын. 2 Тара мэртын ичэчэл бэелдук, Сэвэки турэнмэн бэелдулэ ихивдярилдук, мит сарап. 3 Тара би, тэкэмэдукин алагукса, синду, сомат аяври Пеопил, улбули дукудави дялдам, 4 си Исустули долдынас тар тэдедук тэде бихивэн садас. Luke 1:1-4

Ingush INH 1 Цу деношка Август цIи йолча паччахьа амар арадаьлар, Рим паччахьалкхе мел дола адам дIаязде аьнна. 2 Сири областа Куйриос доал деча юкъа, адамаш юхьанцахьа дIаяздеш дарцу хана. 3 Цудухьа хIара вар ше ваьннача шахьаре вахар дIаязвала. 4 Юсуп а вахар Галилай мехкара Назарт шахьарера ЯхIуд мехка, Дауд паччахь ваьча Байтлахам шахьаре, хIана аьлча из Дауда цIийх ваьнна вар. 5 Из шийн йиха ягIаш йолча, хIаьта берах йолча Маремаца дIаязвала водаш вар. 6 Уж Байтлахаме болаш дезалхо дунен чу валара йола ха тIакхаьчар. 7 Марема кIаьнк вир, ший хьалхара дезалхо. Цо из дIа а хьоарчаваь шоаш чу болчу доахан хьайчу виллар, хIана аьлча царна цIагIа моттиг кхаьча яцар. 8 Цу мехка, ара бийсана, шоай доахан лорадеш Іуй бар. 9 ЦІаьхха царна духьал Даьла Малейк Іоэттар, Везача Даьлера долча нурца уж сийрда а боахаш. ЧІоагІа кхера белар Іуй. 10 Малейко аьлар царга: «Кхера малелаш! Со шуга деррига адам доаккхий деш бола Хоза кхаъ бахьаш денад! 11 Тахан Дауда — шахьаре ваьв шу кIалхьардоахаргдар, Дала лаьрххIа, белгалваь вола Аьла. 12 Из шоана вовзаргва укх белгалонах: дIа а хьоарчадаь бер корадергда шоана хьайчу». 13 ЦІаьхха Малейка улув сиглара дукха малейкаш дессар. Цар, Далла хоастам а беш, йохар: 14 «Сигаленашкахъ Далла хоастам ба! Дуненчу Даъла раьза волча адамашта машар ба!» 15 Малейкаш сигал хьалдаьлча, Іуша шоайла аьлар: «Байтлахаме а даха, цига фу хиннад хьажа деза вай, вайга Дала байтар фу хоам ба». 16 Уж цига сихонца бахар. Царна корабир Марем а, Юсуп а, хьайчу уллаш бер а. 17 Бер бIарга дайча цар дийцар цунах шоашка бена хиннача хоамах лаьца. 18 Массавар а, ладувхаш мел хиннар, цецваьннавар Іуша дувцачох. 19 Бакъда Марема шийна мел хезар ший дагахь лоаттадора. 20 Іуй юха бийрзар, Далла хоастам а беш, хIана аьлча царна хезар а дейнар а малейко аьннача бесса хилар. Luke 2

Itelmen ITL Luke 1:1

Kabardian KBD 1 Амахуэхэм Рим къэралышхуэ псом ис цІыху псори ябжыну икIи я цIэхэр ятхыну Август кесарым унафэ къыдигьэкIащ. 2 Мыбы щыгъуэщ япэ дыдэу цIыхухэр щабжар. Ар къьщыщыхъуар Сирие хэкум и Іэтащхьэу Квириние зи цIэм и зэманыращ. 3 Арати, и цIэр яригьэтхын щхьэкIэ, щхьэж и адэ,анэр зыщыщ къалэм кIуэжащ. 4 Апхуэдэу щыхъум, Исуф Даут пащтыхьым къытехъукIа цIыхухэм зэращыщым щхьэкIэ, Галилей хэкум щыщ Назарет къалэм икIри, Иудей хэкум щыщ Даут и къалэ Вифлеем кIуащ. Luke 2:1-4

Kalmyk-Oirat KGZ John 1:1

Kalmyk-Oirat KGZ Юнгад гихлә, Бурхн орчлнд дегд хәәртә болад, Исуст иткдг күн үкл уга, мөңк җирһл эдлтхә гиҗ ор һанцхн Көвүһән өгсн мөн. John 3:16

Karachay-Balkar KRC John 1:1

Karelian KRL Tuatton! Pyhitettävä olkah siun nimes, tulkah siun valtakuntas! Anna meilä päivästä päiväh jokapäiväni leipä ta prosti meilä miän riähät, sentäh kun myöki prostimma jokahista, ken on meilä velassa. Eläkä suata meitä kiusaukseh. Lord's Prayer

Karelian KRL 1 Allus oli Sana. Sana oli Jumalalluo, i Sana oli Jumal. 2 Jo alguu müö Sana oli Jumalalluo. Kai on roinnuhes sanaspäi. Ni mi, mi on roinnuhes, ei ole roinnuhes ilmai händü. 4 Hänes oli elos, i elos oli rahvahan valgei. John 1:1-4

Karelian KRL Jumal, kačo, on suvainnuh muailmua muga äijäl, ga on andanuh ainavon Poijan: ku ni üksi häneh uskojis ei joudus häviemizeh, a suas ilmanigäzen elaijan. John 3:16

Karelian: North, Olenets KRL 1 Sih aigah suari Augustu andoi käskün ottua kaikkien rahvahien nimet kirjoile kaikes muas. 2 Tämä oli enzimäine rahvahan kirjoilep anendu, i se oli sih aigah, konzu Siiries pidi valdua Kvirinii. 3 Kaikin rahvas lähtiettih omih rodulinnoih kirjoilepandavakse. 4 Lähti Josifgi Galileispäi, Nazarietan linnas da meni Juudieh, Davidan linnah Viflejrmah, sikse ku häi oli Davidan roduu. Luke 2:1-4

Ket KET 1 Ким долаӄ закон, туре ӄясьда и Август баря ӄан дуббетин дэ'ӈнаириӈбет быльдэ ба'ӈдиӈт. 2 Кире овыльдэ ӄусям дэ'ӈнаириӈбет, бу уонь, аська Сирия-ба'ӈдиӈт татыӈӄовильда буря и Квириний-ӄый ӄя ке'т. 3 Быльдэ оӈ онь дэ'ӈ наириӈбетдиӈа, касьна биньдада колет. 4 Ке'т буря и Иосиф, Галилей ба'ӈдиӈиль, Назарет колетдиӈ иль, Иудеядиӈа, колетдиӈ а Давидда ди Вифлеем оонь, бу биньда дэ'ӈ наӈ аль Давидда овыдьдэ. Luke 2:1-4

Khakas KJH Худай, прай кізілерге тың хынғаннаңар, Позының чалғыс Оолғын даа ӧлімге ысхан. Ӏди ызып, Оолғына киртінчеткен полған на кізее ӧлбеске, мӧгі чуртастығ поларға оңдай пирген. John 3:16

Khakas KJH Худай Оолғы нанар, Иисус Христостаңар, Чахсы хабар піди пасталча. Mark 1:1

Khanty, Ostiak, Ostyak KCA Toryma og pona, pa adel luela lužita. Matthew 4:10

Khanty, Ostiak, Ostyak KCA Khazar Atamis kim köktä sen Algiszle bulsun sening ating kelsin sening hanlechin bulsun sening tilemegin neçikkim köktä allay ierdä kundegi ötmackimismi bisge bugun bergil dage iazuclarimisni bizgä bozzatkil neçik bis bozzattirbis bizgä iaman etchenlergä dage iecnik sinamakina bisni kuurmagil bassa barça iamandan bisni kuthargil. Amen. Lord's Prayer

Khanty, Ostiak, Ostyak KCA 1 Щи артн Август хон ики Римский империя мўвӑт ԓуваттыйн мир нух хӑшты нєпек єтаԓтӑс. 2 Щит мєт оԓаӈ мир нух хӑашты вєр вəс Квириний Сирияйн ух хəя вəԓмаԓ артн. 3 Щирн кашиӈ хуят рəтԓаԓ вəԓты мўва мӑнӑс нух хӑншащты пӑта. 4 Иосиф ики ищи Галилея мўв эвӑԓт, Назарет вошԓ эвӑԓт, Иудея мўва мӑ нӑс Вифлеем воша — Давид хон рəт воша. Ԓўв, вантэ, Давид хон рəт пєԓа вəс. Luke 2:1-4

Komi: Permyak KOI 1 Сэк Римын юралісь Август эксу тшӧктіс гижӧтны йӧзсӧ аслас му пасьта. 2 Сирия муын Кыренейлӧн ыджыталан кадӧ сія гижӧтыс вӧлі медодзза. 3 Быдӧнныс мунісӧ гижсьыны асланыс чужан карӧ. 4-5 Ӧсипыс вӧлі Давид увтырись. Сійӧн муніс Галилей Назарет карись Юдей муӧ, Бетлем нима Давидлӧн карӧ, гижсьыны. Ӧтлаын сыкӧт вӧлі кикутӧма новйӧтчись Мари. Luke 2:1-5

Komi: Zyrian KPV John 1:1

Komi: Zyrian KPV Öд Енмыслы сэтшöм мусаöсь йöзыс, мый сетiс Ассьыс öтка писö, медым Сылы эскысь эз быр, а помтöг олiс. John 3:16

Koryak KPY Luke 1:1

Kubachi DAR 1 Са вахтла Римла Август патишагьле пурман ттаагъибли сав — либил Римла пачаллугъла гIянччалжибжуб ула перепись бакьахъий. 2 Ил Ссириялла КІвириний букIузив патишагьла вахтла уй квашубил ссибталлазиб перепись бужиблисаб. 3 Налжибле гьарил, вагьвала сав гьаттакIубзив шагьаррицце бидагул саб переписла кIалцце кабгахъий. 4 Юсупйа видагулсав Гателеялла улкалла Назарет букIузиб шагьарриццил Иудеял Даудла Виплеем букIузиб шагьаррицце, силийкIун идйа Даудла агьлулла ужиблину. Luke 2:1-4

Kumyk KSK Аллагь дюньяны олай сюе чи, Оьзюню биргине бир Уланын огъар берип къойду. Уланына иман салагъан гьар ким оьлмесин учун, даимлик яшав алсын учун, О шолай этди. John 3:16

Kurmanji: CIS KUR

Lak LBE 1 Га ппурттуву къайсар Августлул амру бувну бур щала паччахIлугърай ялапар хъанахъисса инсантурал сияхI дан. 2 Му хьхьичIра"хьхьичIсса сияхI дуллалисса чIумал, Шамуллал сардарну Квириний ивкIун ур. 3 СияхIрай цала цIа чичин даншиврул, гьарца инсан цала"цала шагьрулийн гьан багьлай бивкIун бур. 4 Лавгун Галилайнавусса Назарет шагьрулия Ягьудинавун, Батла хIим тIисса Давудлул шагьрулийн Юсупгу, цанчирча га Давуддул авладраясса ивкIун ур. Luke 2:1-4

Lezgi LEZ 1 Гьа йикгъара чилел алай кьван инсанар сиягьдиз къа чун патал Август пачагьдилай эмир атана. 2 Им Квиринияди Шамда наибвал ийизвай чIавуз сад лагьай сефер яз халкь сиягьдиз къачузвай вахт тир. 3 Чпин тIварар кхьиз тун патал, вирибур чпин бубайрин ватан тир шегьерриз хъфена. 4 Жалилиятдин Назарет шегьердай Ягьуд вилаятдиз, Давуд пачагьдин ватан тир Бейтлегьем шегьердиз Давудан сихилдикай тир Юсуфни фена. Luke 2:1-4

Mansi, Vogul MNS Nak toremenne chošgen i aku tavane sluǽitlen. Matthew 4:10b

Mansi, Vogul MNS 1 Та порат Август-хон тамле саккон таратас, потолн ойтнэ магыс ма янытыл олнэ мир наманыл пуссын нэпакн вос хансавет. 2 Сирия мат Квириния кусяйыг олме порат усь та овыл тамле хасхатнэ нак олыс. 3 Касыӈ хотпа рутэ самын патум усн хасхатнэ магыс минас. 4 Ущуп ос Галилея маныл Назарет нампа усныл Юдея ман минас. Ущуп Вифлеем нампа усн мйнас, Давидхон усн. Давид тавен рутыг олыс, таймагыс Ущуп Вифлеемн минас. Luke 2:1-4

Mari: Grassland, Meadow MAL Memnan uziu ilimaret kiusiuluste, tinin liumet volgu sestes, tinin munduschu tooles. Tinin gerck ilies, kusu i kusiuluste i ijulniu. Memnon kedzen kinde puske malana ikelset. I kode malana memnon suiluk kuse me kondena malano tuirulistiezij. I tzurtij memnon i langoske i utura memnan i jalaz. Amen. Lord's Prayer

Mari: Grassland, Meadow MAL Юмо тӱням туге йӧратен, Ик Шкет Эргыжымат пуэн; Эргыжлан ӱшаныше иктат ынже йом, а курымашлык илышым налже манын, тыге ыштен. John 3:16

Mari: High, hill, Cheremiss MRJ 1 Ти жепӹн Август кесарь мулäндӹжӹ мычкы халыкым шотлен сирäш шӱден. 2 Тидӹ пӹтäриш шотлен сирӹмäш ылын. Ти жепӹн Сириштӹ Квириний вуйлатен. 3 Цилäн ӹшке вырлыкыштын халашкы сирäлтäш кенӹт. 4 Иосиф Давидӹн вырлыкшы гӹц ылын, седӹндон Галилейӹштӹшӹ Назарет хала гӹц Иудейӹштӹшӹ Давидӹн Вифлеем лӹмäн халашкыжы кен. Luke 2:1-4

Mari: Low, Cheremiss MAL John 1:1

Mari: Low, Cheremiss MAL Ospod jumetlan kumalat i tudlan iktalan odola. Matthew 4:10

Mordvin: Erzya MYV Эдь Пазось истя вечкилизе масторлангонть, мик максызе Эсензэ вейкине тиринь Цёранзо тень кисэ: эрьвась, кона кеми Сонзэ эйс, илязо ёма, мекевланк улезэ тензэ пингеде пингень эрямо. John 3:16

Mordvin: Moksha MDF 1 Ся пингть Август римонь кесарсь кошардсь сёрмадомс ломаттнень марнек модастонза. 2 Тя ульсь васенце сёрмадомась, сон ётафтовсь мзярда Сирияса азорондась Квириней. 3 Сембе тусть прянь сёрматфтома, эрьсь эсь атянь'авань ошезонза. 4 Иосифовок тусь Галилеянь Назарет ошста Иудеяв, Давидонь шачема ошу, кона лемневсь Ветлеем; Иосиф шачемас коре ульсь Давидонь юромста. Luke 2:1-4

Nanai GLD Luke 1:1

Nenets YRK Luke 1:1

Nganasan NIO 1 Ттүхəны ӈонсыдиə кəрсу хозүрь императорə Августəгəтə имə, хотəрəбтукутүө бəндəй ӈанасанə" Римə империетə". 2 Тəтти исүө нерəптə хотəрəбтукуся. Сыты мелызыры"дизə, каӈгə Сириятəны барбүмүнсүө Квириний. 3 Бəнде" коныдие" хотəрубтукусядя, ӈонəнтуӈ корузутүӈдя. 4 Иосиф тəбтə коныдие — Галилеягəтə, кору"китə Назаретə, Иудеядя, Давидə корузə"дя, нимти"литиə Вифлеемə. Коныдие тəниа, сыты исүө Давидə тансəгəтə иммə. Luke 2:1-4

Nivkh, Gilyak NIV 1 Һуӈ ырӈ һавыл Рим империя император Август п'империя фиӈ ньивгун сиках п'райугуйньщ. 2 Нагвыл Квириний Сирия ызӈ муд. һуӈ ырӈ һавыл нуғидирк ньивгун дайудғун фуру. 3 Һагут ньивгун сик п'райутуйныт п'во-вороӽ видғун. 4 Иосифтьиӈ Галилея-миф ӽотоӈух, Назарет ӽауӈ ӽотоӈух, Иудея-миф ӽотоӈроӽ вид, Давид панӈ ӽотоӈроӽ, Вифлеем ӽауӈ ӽотоӈроӽ вид: Иосиф Давидғун ӽалӈ т'уғр эӻлӈ һаӈы. Luke 2:1-4

Nogai, Nogay NOG

Osetin, Ossete OSE

Osetin, Ossete OSE Уымӕн ӕмӕ Хуыцау афтӕ бауарзта дуне, ӕмӕ радта Йӕ Иунӕг Фырты, цӕмӕй Йыл чидӕриддӕр ӕууӕнды, уый ма фесӕфа, фӕлӕ йын уа мыггагмӕйы цард. John 3:16

Osetin: Digor OSE

Osetin: Tagaur OSE Lord's Prayer

Russian RUS Ibo tak vozlyubil Bog mir, jto otdal Syna Svoego edinorodnogo, dabw vsyakiy, veruyuxiy v Nego, ne pogib, no imel zhizny vejnuyu. John 3:16

Russian RUS Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. John 3:16

Rutul RUT 1 Гьа вахтинди Август-пагьIчаагьад бииругъ йидкьыр ай, дуьни-дуьниаадыы гьадухъунды илсанашды сиягь гьаъ хьур. 2 Квириний Сириядид кьухьды йишидаа хъуъ гьа сахьусды сиягьбыр йиъий. 3 Сиенебыр джвер сиягьма эдес дуруъура — гьIар выдж гьухуд шегьерди. 4 Йисухь ки руъура — Галилеядид Назарет хьур шегьердаа Иудеяди, Вифлеем хьур дур гъад Давыдды шегьерди. Luke 2:1-4

Saami: Ter, Lapp: Russia LPT

Selkup SAK 1 На челытӄын ӄоӈ Август мунтык илымпытый на тэттөӄын ӄумытыткини онты німыйымты нэкырӄа ӄуралтысыты. 2 На ӄумыт німып нэкырпытый нэкырса əсы посукый кущан мэрӄы ӄупӄа əппа Квириний Сирияӄын. 3 Ныны мунтык ӄэссөтын нэкырыйӄа, истамый онты ӄэттөнты. 4 Галилеяӄын əсы ӄэтты Назарет, на ӄэтты нөны Иосиф ӄэссы Давидты ӄэттөнты, кэрынтый Вифлеем, Иосиф сы Давидты мөты нөны ай тамтыр нөны əсы. Luke 2:1-4

Shor CJS Mark 1:1

Shughni SGH 1 Wi waxt-and farmûn naxtoyd xu yamand Rūm Qaisar rimodi yidê tamûmi zamīn-ti mardum saršumori kinen. 2 Yid awwalīn saršumori vad, wiy-en tām 3 naɣ̆ʒimč-at idê Sūriya okim Kwirinius ca vud fukaθ-en toyd tar saršumori, ar čāy tar xu xār. 4 Yesuf mis tūyd as Jalīl, as Nisor-andi, tar Tawudo, tar Baytlem nûm Dowūd xār, dûnd aven Luke 2:1-4

Shughni: Rushani SGH 1 Ik-duf mīθen Rūm qaysar Awgust qonūn ziwûsč idi tamōmi sarzamini Rūm imperiyā mardum rūyixat kinan. 2 Id awalīn rūyxat čīg Sūriyā-ndi Kivirin ukmrōnay dawrā-ndi vid. 3 At fukaθ-an ar čāy tar xu xār tāyd xu rūyxat čīgōw. 4 Yesuf mis az Jalīl, ar Nōsirā ar Yawudō, ar Dōwūd xār Bayt-Lem rawōn sut, in-dōnd aven idi yā az Dōwūd awlōd vid. Luke 1:1-4

Slavonic SLN John 1:1

Tabassaran TAB Аллагьдиз дюн’я гьаци ккун гъабхьнуки, Дугъу Чан айи-адру сар багъри Бай, Дугъахъ хъугъну, гьарсар кас дукІну даришри, хъа зат ккудудубкІру уьмур ибшри пну, гьаъну гъурбан гъапІну. John 3:16

Tat TAT 1 Бу э у рузгьо ведирамо фирман аз Подшогь Агустос эри нуьвуьсдеи хелгъ-жагIнет гьеммей хорире. 2 У бу суфдеи нуьвусдэи эн рехьбери Курениос Суриа. 3 Ве рафдуьт гьеммеки эри нувусде гьерки э шегьер хьуьшде. 4 Ве рафд гьемчун Исуьф эз Галилей эз шегьер Нэзэрэт э Иудей э шегьер Довид, гуфдире оморенигьо Бет-Лихьим, чуьнки у бу эз шивдой Довид. Luke 2:1-4

Tat: Hebrew TAT

Tatar TTR Ченки Алла дөньяны шулкадәр яратты ки, Улына иман китерүче һәркем һәлак булмасын, бәлки мэңгелек тормыш алсын өчен, Үзенең бердәнбер Улын бирде. John 3:16

Tatar TTR Чөнки Аллаһы дөньяны шулкадәр яратты ки, Улына иман китерүче беркем һәлак булмасын өчен, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен, Үзенең бердәнбер Улын бирде. John 3:16

Tatar: Crimean TPN

Tatar: Kazan TTR

Tatar: Siberia TTR Lord's Prayer

Tsakhur TKR 1 Шени заманайл Роомайни паччагь Августна гыргыни чIиел инсанаршин сиягьий ыккесда амыр вухьа. 2 Шамни оIлкайл Квириние паччагьийвалла гьааъанкъаI ин сифтайн сиягьийний водон. 3 Манке гыргынбы сиягьийбишейхъа оокIанас джони шагьарейхъа абкIынийнбы. 4 Галилейни Назарет шагьарейнче Ягьудейхъа, Давударшини Бетлегьемву эйгьени шагьарейхъа, сайир Юсуф гьаркIын, чунки мана Давударшини хаани насылакений ворна. Luke 2:1-4

Tsez, Dido DDO 1 Нелъ заманалъ АвгустлIин аьлIиру ханаь хIукму бойн РимлIин элIихозо хIукматйоль бичихоси насин халкъи цаха. 2 КвиринийалIин Сирийас хан йалъру заманалъ, жа халкъи гьичIчIа адаьси цаххо зовн. 3 Нелъкьаз райн насин бикIин къиIмес шагьарйатIа цахрера. 4 Йусупно икIин Галилейзас НазаретлIин шагьарйай Йагьудийалъхор, БиплеемлIин элIихозо Давудзо шагьарйагъор, шидалIин элIилъири жа зовн Давудзо тухумйос жекIу. Luke 2:1-4

Tuvin TUN Оглунга бүзүрээн кижи бүрүзү өлбезин, харын мөнге амыдыралдыг болзун дээш, Бурган Бодунуң эр чаңгыс Оглун берипкен. Ооң бо делегейниң улузунга ынакшылы ол хире болган-дыр. John 3:16

Udmurt, Votiak UDM John 1:1

Udmurt, Votiak UDM Gospod' inmaredly jibyrty, odyg soä no syla. Matthew 4:10b

Udmurt, Votiak UDM 1 Со нуналъёсы быдэс дуннеысь калыкез гожъян сярысь Август кесарьлэн косонэз потэм. 2 Квириниялэн Сириен кивалтыса улон дыръяз, та нырысетӥез калыкез гожъян вылэм. 3 Ваньзы, котькудӥз аслаз городаз гожтӥськыны мынӥллям. 4 Галилеяысь Назарет карысь Иосиф но мынэм Иудеяе, Давидлэн Вифлеем шуон городаз. Уго со вылэм Давидлэн юртысьтыз, выжыысьтыз. Luke 2:1-4

Veps VEP 1 Sil aigal andoi kunigaz Avgust käskön, miše kaikes valdkundas linneb rahvhan kirjutamine. 2 Nece kirjutamine oli ezmäine. Se oli tehtud, konz Kvirini oli valdanpidajan Sirias. 3 Kaikele rahvhale pidi mända kirjutamižen täht ičeze rodun lidnoihe. 4 Josif mugažo läksi Galilejaspäi, Nazaretan lidnaspäi i mäni kirjutamižen täht Judejaha, Davidan lidnha Viflemaha, sikš ku hän oli Davidan heimokundaspäi. Luke 2:1-4

Votia, Vod VOT Lord's Prayer

Wakhi, Wakhani WBL 1 Dа waxt Awgust qaysar ыkm kərtəy, ki sartosari Rum qəlamraw kы xalgvi ruyxat carən. 2 Yət, də Kvirin okimi dawra də Šom awalыng isobot tu. 3 Yanəv kы rəɣ̆d x̆ы wətanər tər ruyxat x̆ati šəxsvak. 4 Yisыf bə cə Nazorai J̌əlilən gəzd rəɣ̆dəy tər ṣ̌ari Bətlami ki də Yahudo cəy, tər Dowыt wətan, čizər ki yaw x̆at Dowыtkətor tu. Luke 2:1-4

Yakut UKT John 1:1

Yakut, Sakha UKT Тан̨ара а̄н дойдуну солкурдук тапта̄быта, арай Бӓйӓтін соб соготох тӧро̄̈бӱт Уолун, бары Кініӓхӓ ітӓгӓйӓччі ол́бӧтӱн, хата ӧрӱтӱн ты̄нна̄х буоллун діӓн, а̄н дойдуга біӓрбітӓ. John 3:16

Yakut, Sakha UKT Таҥара бу аан дойдуну ол курдук таптаан, Бэйетин Төрөппүт Сођотох Уолун, Кинини итеђэйэр ханнык бађарар киһи өлбөтүн, бараммат олохтонорун туһугар, биэрбитэ». John 3:16

Yazgulam YAH 1 Yoɣa vad ḱe du miθaθ naž Awgust - poččoi Rum - həkm mad ḱe ən kəli sarzamini Rum rûyxat kºənan. 2 Āy awalon rûyxat vad ata ən dawrayi həkmroniyi Kirinius ən Suriya wəraɣd. 3 Bu ar tanan dər xi qawni xaraθ šod ḱe əfi nəm ənda nəvəšan. 4 Isəfǰa naž Jalil, na xeri Nosira, əndoɣd ata dər Yahudo, i Dowudi xer šod ḱe du xeri nəm Bayt-lahm vad. Dabe-ay idab šod ḱe u, Isəf, naž Dowudi zot at qawn vad. Luke 2:1-4

Yukagir YKG 1 Таҥниги импираатэр Август Римскэй импиэрийэ йаwнай лэwэйнбурэбэпэдаҕа пиэрэпислэ wиэйуолмораw укааслэҥ (оорчиичэлэҥ) пулгэрэйльэлмэлэ. 2 Таҕи Сирияҕа Квириний лэмльэ ҥолнудаҕа эльилльэ пиэрэпис ҥолльэн. 3 Пиэрэписхэ сэwлҥинь көдэ йаwнар титтэ мэдьуолуол куоратпиэнь кэwэйлэльҥи. 4 Иосиф Давидхат параньэр, Галилея Назареттаҕат Иудеяҕа льэй Вифлеем ҥодьэ Давид куоратҥининь Luke 2:1-4

Yupik ESS Toiten Agaiutim tlamiut kinikkapigtshamíke kçngan Kitunrane tsikiutika, kina imna itlçnun ukfalra tamaskifkinako taugam nangiyuílingoramik unguvankriskluko. Toi Agaiutim Kitunrak kanerstâriyagtortstinrita tlamiunik, taugam anertömaskluke itlçkun. John 3:16-17

Yupik: Siberia: Central, St. Lawrence, Eskimo ESS

Yupik: Kuigpaq ESS Atamtaa qilit qaingatelnguq tamaaten tanqignaurtug atren elpet tamaaten tutnaurtuq angayugaucin, tamaaten piyunaurtuq picirkiucin, nunam qaignani qilit qaingatelngucimitun. Neqkamek nuuqekngamtenek cikirkut ernerpak, cali pellugcellaqiki assiilnguput, wangkuta pellugcilaucimcetun cangayugcetaartemtenek, cali assiilngircetengnaqumallemteni assiilngircetaanrilkuk, taugaam aviuskut iqlum tungiinek. Amen. Lord's Prayer

ASIA: Saudi Arabia

Arabic: Modern Standard ABV لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. John 3:16

Arabic: ABV ’abā-nā alladhī fī as-samāwāt-i, li-ya-ta-qaddas-i asm-u-ka! li-ya-’ti malakūt-u-ka! li-takun ma-shī’at-u-ka ʽalā al-’arḍ-i kamā hīa fī as-samā’-i! khubz-a-nā kafāf-a-nā ’a-ʽṭi-nā al-yawm-a! wa-aghfir la-nā dhunūb-a-nā, kamā na-ghfir-u naḥnu li-lmu-dhnib-ī-na ’ilay-nā! wa-lā tu-dkhil-nā fī ta-jribat-in, lakin najji-nā mina ash-shirrīr-i, l’anna laka al-mulka wa-al-qūwaha wa-al-majda ’ilā al-’anadi ’āmīn Lord's Prayer

ASIA: Singapore

Malay: Baba BAB 9 Sbab itu biar-lah kamu minta do’a bgini: ’Ya Bapa kami yang di shorga, biar-lah nama-mu di-kuduskan. 10 Datang-lah kraja’an-mu. Jadi lah kahandak-mu, sperti di shorga bgitu juga di atas bumi. 11 Bri-lah sama kami ini hari makanan kami yang s-hari-s-hari. 12 Dan ampunkan-lah hutang-hutang kami, sperti kami sudah ampunkan orang yang berhutang sama kami. 13 Jangan-lah bawa kami masok dalam pnchoba’an ttapi lpaskan-lah kami deri-pada yang jahat.’ Lord's Prayer

ASIA: Sri Lanka

Indo-Portuguese IDB Parque de tal maneira Deas Ja ama per o muudo, quo elle ja da seu Filho unigenito, que quemseja to outra banda de crõ n'elle nadia perece, mas acha vida eterna. John 3:16

Indo-Portuguese IDB Pai nosse qui está ne céos, santificádo seja tua nomi, venho nós a tua Reyno, seja fêto a tua vontade, assi ne terra, como ne céos; O pan nosse de cada dia nos dá ojo, e perdová nós nosse dívidas, assi como nós perdovamos nosse dividóris, e nan nos desse caí em tentaçan, mas livra nós de mal. Amen. Lord's Prayer

Pali

Sinhala SNH දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට කොතරමි ප්‍රේම කළ සේක් ද කීවොත්-, ස්වකීය ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් වුව ද ලොවට දෙවා වදාළ සේක-. එසේ කෙළේ-, උන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන සියලු දෙනා ම විනාශ නොවී සදාතන ජීවනය ලබන පිණස ය-. John 3:16

ASIA: Syria

Armenian: West ARM Ov hayr mer or erkink'n es: k'u anund surb ǝllay. Lord's Prayer

Armenian: West ARM Որովհետեւ Աստուած ա՛յնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ անգամ տուաւ իր միածին Որդին, որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: John 3:16

Armenian: West ARM Հա՛յր մեր՝ որ երկինքն ես, քու անունդ սուրբ ըլլայ. քու թագաւորութիւնդ գայ. քու կամքդ ըլլայ, ինչպէս երկինքը նոյնպէս երկրի վրայ։ Մեր ամէնօրեայ հացը՝ մեզի տո՛ւր այսօր. մեզի ներէ՛ մեր պարտքերը, ինչպէս մենք ալ կը ներենք մեր պարտապաններուն. ու մեզ մի՛ տանիր փորձութեան, հապա մեզ ազատէ՛ Չարէն։ Lord's Prayer

Arabic: Carshuni A01 Lord's Prayer

Syriac: Ancient SYR Edka muhble Alea lolma, daki dlbrune ihidia ieble, dkl mn demn bie la tlq, ala eui le hia dlabd. John 3:16

Syriac: Ancient SYR Aboon Dbashmayo Nethcadosh shmokh teethe malkuthokh, nehwe sebyonokh, aykano Kbashmyo off bar'o. Hab lan lahmo dsooconan yawmono, washbook lan howbain wahtohain aykano doff hnan shbakn il hayobain lo thaalan il nessyoono elo fasson men beesho metool ddelokhee malkootho, ou haylo ou Teshbohto, laolam olmen. Amen. Lord's Prayer

Syriac: Elkoosh SYR

Syriac: Urmi SYR

ASIA: Taiwan

Amis ALV Wama niyam i kakarayan, Nanay, mapahmek ko nika fagcal no gagan iso. Nanay, talahkal ko pikowan iso, Ta matiya o nika lahci no nafaloco'an iso i kakarayan ko nika lahoci no nafaloco'an iso itini i la'no. Paflien kami tono aniniay a saka'orip niyam. Hpolen ko raraw niyam matiya o nipihpol niyam to misatatiihay tamiyanan. Kriden kami to sakacaaw ka sawi niyam. Pa'oripen kami a paliyas nai tatiihay. Amig, han. Lord's Prayer

Atayal, Tayal TAY Lord's Prayer

Atayal, Tayal TAY Yaba myan cyux babaw kayal, pkwiqaw na squliq qu mtasaw lalu su; nway isu mlahang cinbwanan; nway mhtuw cinbwanan qu qsahuy inlungan su, mye'a su nqu maki te babaw kayal. Biqiy samiy nniqun myan kira. Swaliy qu alu myan te sunan, yan smwal samiy squ alu na squliq te sminan. Laxiy samiy pstnaqiy zihung na cinnalam; pchuciy samiy kahul qpzing nqu yaqeh na utux. Amen. Lord's Prayer

Babuza BZG Diameta ka tü vullum: Lulugniang ta manang oho: Mabatongal ta tao tu gou moho: Mamtalto ki kamoienhu tu naly mama tu vullum. Pecame kà cagniang wagi katta: Hamiacame ki varaviang mamemiang namia ta varau ki: tao ka mouro ki ruch emitang; Inecame poudanga dangach souajá mecame. Lord's Prayer

Bunun BNN Inaam tu tama sia dihanin, mahtuag suu a gaan atumas-haigun, mahtuag a kasu kunastutin min-ugti, mahtuag suu a iniliskinan kapimaupaun mas bunun nastutin, masđag isia dihhanin. saivavag kaimin aip mas nakaunun mađami. pinukaavag inaam a inulivaan, masđag mađami tu mapin-uka mas itu duma bunun tu inulivaan. katu punsainun kaimin sia kuag, sidagkađavag kaimin sia hanitu. amin. Lord's Prayer

Bunun BNN 1 Masatodip minsoma Baptesma to Ioxan sia Iudaia to vanglad-daingad masnava taxo to, 2 Malaskaxanain kamo; aupa tenkoku xa mapal-aiskoin. 3 Sain xai sintopa mas yongensia Isaia to bunun, topaun to, Isia vanglad-daingad ta-adaona sinlalatla mas bunun, to, Kasanosava ito Sasbinada dan, pitangsiav saitia to dankois. 4 Sain to Ioxan xai painokas ito lakuda to xopsil, tisxotas sapa to titisxot, maus xalodong mas vano to vuus. Matthew 3:1-4

Chinese: Min Nan: Amoy CFR Lord's Prayer

Chinese: Min Nan: Formosan CFR Ka ni-k'ma tyni-æn, Pi'æ'æym'd-ei-mau-kow pi'æ ki mamang k'atta, rou maæu-hakup kow makou-Alilid jau-an. Matthew 4:9

Chinese: Min Nan: Formosan CFR Lord's Prayer

Paiwan PWN Lord's Prayer

Rukai DRU 9 lhaakamani, lhu inuli numi amia madu kay: kusu ka tama nay ka ya subelhebelheng: Pawsakesakeenanga nayyan makanaele muswan; 10 asu kamani ku maaerece ku puku kawmasan; ani ngimia utalhuvayvay ku takirhemerheman su ikay kay kawmasan, mia ku tautalhuvayvajan ikay subelhebelheng. 11 baaja nayyan ku akanean nay kaykamean. 12 Lha paacepe ku tapasalivan nay muswan, mia lhu paacepe nay ku paasaliw nayyan ku umawmas. 13 Maja paki kituthiathiathingalh nayyan ku maakucingal; palibulha nayyan paki daylhi ki alima kurha ki ngiaalhisian. Lord's Prayer

Taiwanese TSS Siōng-tè liân I to̍k-it ê Kiáⁿ to sù hō͘ sè-kan, beh hō͘ ta̍k ê sìn I ê lâng bián bia̍t-bông, hoán-tńg tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā, I chiah-ni̍h thiàⁿ sè-kan! John 3:16

Taroko, Sediq TRV Lord's Prayer

Yami YMI Lord's Prayer

ASIA: Tajikistan

Tajik PET Zero Hudo jahonro junon dwst doxt, ki Pisari yagonai Hudro dod, to har ky ba W imon ovarad, talaf naxavad, balki hayoti jovidony yobad. John 3:16

Tajik PET Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Худро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад. John 3:16

ASIA: Thailand

Akha AKA Miˬyehˇ miˇ tsaˬ zaˬ-ahˇ gaˬ dui dui-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ tiˬ g'aˬ teh ̭ k'aw ̭ bi ̭ nehˬ le ̭-euˬ meh. Zaˬmaˇ-ahˇ k'aˇ jah-eu tsawˇ haˬ maˬ ya cawˆ-iˇ-eu uˬ ta ̭, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ za-eu meh. John 3:16

Hmong: Daw, White, Miao: Ch'uan MWW Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb; Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg. John 3:16

Isan TTS

Kachin, Jingpho CGP Kaning rai nme law, Karai Kasang a Kasha hpe kamsham ai ni nlang hte gaw, hten bya n hkrum ai sha, htani htana asak lu la mu ga nga, Karai Kasang gaw shi a Kasha shingtai hpe jaw kau ai kaw du hkra, mungkan ga hpe tsawra wu ai. John 3:16

Karen: Pwo: North PWO อ ไฌ่ บี่ โย้ กแช่ แยว้ เอ โพล้ง ฌางคู คู ท้อง อ เกล๊าง ไฆวะ อ พูแคว๊ โอ เว๊ ล แฌ้ ล้อ บี่ ซุ้ โพล้ง ลู่ง อ ชู่ง เว๊ นะ เว๊ ล แฌ้~ๆ นอ ล ซี๊ง ล้าง แบ เตา แบ แต๊ ล้า แบ แบ เด้าะ ม นี่ แบ ท ม๊า ล้างชู้ ล้างแกย ล้อ. John 3:16

Karen: Sgaw SGW Lord's Prayer

Kayah: East EKY

Khmer: North KXM John 1:1

Khmer: North KXM ปร็วฮ ทา ปเรียฮ ซลัญ มนึฮ กน็อง โลก นิฮ เลฺิง็ บาน ประเตียน ปเรียฮ บ็อฺดตรา ตา มูํย เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง พฺือ ออย มนึฮ กรุํบ คเนีย แดล ตุก เจฺิด็ น็อฺง ปเรียฮ บ็อฺดตรา นุฮ น็อฺง บาน ชีวิด แดล ร็วฮ เนิว็ รโฮด มัน ปัฮ วิเนียฮ เต John 3:16

Khun KKH

Lawa LCP Lord's Prayer

Mal MLF

Malay: Pattani MFA John 1:1

Thai THJ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ John 3:16

Thai THJ Ka tae prabida kong kappachao tang lai Praong satid eu nai sawan Pranam kong praong jong pen ti sakkara Pra-anajak knog praong ja ma tueng Ko hai tuk sing pen pai tam nampratai Nai paendin muan nai sawan Ko pratan ahan prajam wan kae kappachao tanglai nai wan ni Prod yok tod hai kappachao Muan kappachao yok hai pu uen Ya ploi hai kappachao tuuk prajon Tae prod chuia hai pon pai Amen. Lord's Prayer

Thai: North THJ John 1:1

Urak Lawoi' URK กรานา-จะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ซายัก ซูโงฮ กะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา ราตา กะฆีเตอ ญา ฮาลัย บรี นานะ ตูงัน นะ ญา บีดา-จะ ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ นานะ อีตู นะ เตด ฌาฮานัม ตาปี นะ อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. John 3:16

Yao YAO 1 zienb Eei txn ye-su ki-tu Eei Kuq tod leid Eei kiaj kxn. 2 Hāvq hiuq Dāvg e-sai-yā Eei sru kxvq, māvg kāj māb, yia xij paiq yia Eei pxvd puad mionb iam meib uaq Dāvg. ninb xij Kxi moib Eei Jauq. 3 iam teib puv Wav maib mienb eei qiaj heug Jenq kxvq, Kxi zyruq Eei Jauq. pun ninb Eei Jauq pcv zā?b Eei mivb. 4 ziuj naiq Jruj wāg, yo-han iam teib puv Wav Zwrtq tāib, zunb kxiq Hruq Eei leid Rauj, sr weig miend Zwrtq zwid nipg Eei. Mark 1:1-4

ASIA: Turkey

Gagauz GAG Zerä Allah ölä pek sevdі bu dünneyі, anі verdі bіrіcіk Oolunu, kі herkezі, kіm іnanacek Ona, kaybelmesіn, ama dіveç yaşasın. John 3:16

Kabardian KAB John 1:1

Kirmanjki, Zaza QKV Piyê ma Ya piyê mao ke asmên de, namey to mıbarek bo. Qılawuzê to bêro. Mıradê to bıbo hem erd u hem ki asmên de, Nana mawa vêrey ewro bıde ma. Se ke ma gunekaranê xo ef kenime, tı ki gunanê ma ef ke. Ma mesınevne, ma xırabiye ra rareyne. Çıra ke na padişaine, no qılawuz u qeder ebediyen ê toyê. Amin! Lord's Prayer

Kurmanji, Kurmancî KUR Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. John 3:16

Mardini AYP

منْ لَ كذاِ حَبّ اَلله العالَمْ حتّى ابْنو الوَحيدْ عَطى بْشانْ كلْ من يآمنْ فِيو لا يهْلَك يتْتَوبَلْ ف الخَطيِّة، بَلىِ ينالْ حَياة الاَبَديِّة.John 3:16

Mingrelian XMF

Tatar, Turkish: Crimean CRH Lord's Prayer

Turkish TRK Tanri dunyayy hyle sevdi ki, biricik Oqlunu verdi; soyle ki, ona her kim iman ederse mahvolmasin, ama sonsuz yasama kavussun. John 3:16

Turkish TRK Zira Allah dwnyayy hyle sevdi ki, biricik Oqlunu verdi; ta ki, ona imam eden her adam helawk olmasyn, ancak ebediw hayaty olsun. John 3:16

Turkish TRK Çünkü Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik oloğımış olan Oğlu'nu verdi; öyle ki, O'na ıman eden herkes mahvolmasın, ama sonsuz hayatı olsun. John 3:16

Turkish TRK Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. John 3:16

Turkish TRK Чюнкю Аллах дюняйъ ьойле севди ки, бириджик Олуну верди. Она иман еденлерин хич бири махволмасън, ама хепси сонсуз яшама кавушсун. John 3:16

Turkish TRK Atamız sen göktesin. Alkışlı (kutlu) olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin– nasıl ki gökte, ve yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Ve de yazıklarımızdan (suçlarımızdan) bizi bağışla– nasıl biz bağışlarız bize yaman (kötülük) edenleri. Ve de şeytanın sınamasından bizi koru. Tüm yamandan (kötülükten) bizi kurtar. Amin! Lord's Prayer

Turkish: Kazan TRK Lord's Prayer

Turkish: Osmanli TRK Zira Allah dünyayi öyle sevdi ki biricik Og+̑lunu verdi; ta ki ona her iman eden helâk olmayip ancak ebedî Hayata malik olsun. John 3:16

Turko-Greek TRK Lord's Prayer

ASIA: Turkmenistan

Jagatai CHG

Turkmen TCK Jvnki Huday dvnycni kwp swyycnligi vjin Ogluna iman edenlering hij biri helck bolman, ebedi yaxayxa govuxsyn diyip, Wzvning ekezhe Ogluny berdi. John 3:16

Turkmen TCK Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin, Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ýekeje Ogluny berdi. John 3:16

Turkmen TCK Чүнки Худай дүнйәни көп сөййәнлиги үчин, Оглуна иман эденлериң хич бири хеләк болман, эбеди яшайша говушсын дийип, Өзүниң екеҗе Оглуны берди. John 3:16

ASIA: Uzbekistan

Bukharian, Buchari BHH Lord's Prayer

Karakalpak KAC Себеби Ќудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен, Ѳзиниң жалғыз Улын берди. Оның Улына исенген ҳәр бир адам набыт болмай, мәңгилик ѳмирге ийе болады. John 3:16

Uzbek UZB Zero Hudo olamni xunjalik sevdiki, Wzining yagona Wglini berdi, toki Unga ixongan har bir kixi halok bwlmasin, balki abadiy hayotga erixsin. John 3:16

Uzbek UZB Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, O'zining yagona O'g'lini berdi, toki Unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. John 3:16

Uzbek UZB Зеро Худо оламни шунчалик севдики, Ўзининг ягона Ўғлини берди, токи Унга ишонган ҳар бир киши ҳалок бўлмасин, балки абадий ҳаётга эга бўлсин. John 3:16

Uzbek UZB 9 Bizning osmondagi Otamiz! Sening muqaddas isming ulug'lansin. 10 Sening Shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, erda ham Sening irodang bajo kelsin. 11 Bugungi rizq-ro'zimizni bergin. 12 Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, Sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. 13 Bizni vasvasaga duchor qilmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-kudrat va shon-shuxrat to abad Senikidir. Lord's Prayer

ASIA: Vietnam

Annamese VIE Lord's Prayer

Bahnar BDQ Ơ Bǎ nhôn mǎ oei tơ plěnh Thui e ư ang mǎt ih Thui dêh ih pơgơr lơlan. Lord's Prayer

Bru: East BRU Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Cỗ án ayooq lứq nheq tữh cũai, ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Con án sễng ỡt tâng cutễq nâi. Cũai aléq ca sa-âm Con nâi, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma lứq samoât án tamoong mantái. John 3:16

Cham: East CJM

Cham: West CJA

Chrau CHR

Chru CJE Pơnuaĭ c̆ơmơrờp Pơnuaĭ Brơhởu Brơhang Siam Yêsu-Krist, Anà Pô Lơngi. 2 Ngă yởu hu wă lăm Bôn Bơ-ar Ya Ê-sai, Mnih Đơm Dơlhởu: Ni Dơlhă pơdăr Tơdi-Tơdai Dơlhă năo găh ană sơ-ăi, N̄u tra ngă pơsiam jơlan Sơ-ăi; 3 Nởn săp mnih kơmrău lăm tơdrởn c̆uăh: Ngă pơ-siam jơlan Yang Prŏng. Ngă rĭng-gơŭ du jơlan Pô. 4 Ya Yôhan, Mnih ngă ƀa-tem mrăi lăm tơdrởn c̆uăh, n̄u pơto pơnuaĭ ƀa-tem brởi arang sơnửng-luởi-pơnuaĭ sŭng tò hu pơnuaĭ anĭt-luởi pơnuaĭ sŭng. Mark 1:1-4

Cua CUA Tsai tchen a dent Pou tche, a dent ouen y miang hen ching, y kouk nim kek. Y tchi seng heng è ki, yé è tchen en, a dent mang y kem il yé a, a il yong niang, y mien a tsai yé a yek mien pou a tsai tche, ou poul a hè ham è yeou kam, nai kou a è hiong ak. Ya-mong. Lord's Prayer

Halang HAL

Hmon, Miao BLU Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb. Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg. John 3:16

Hre HRE 1 Jò aih Joan, mangai maq broq ba sròeh, hnài bàu Chuaq oe ti nòe bràih càn oe ti Judia, doe, 2 "Cadac tuiq lui vìh vìa ma lem beq, ma jah qmang aih Diac Boc Plình haten trùh." 3 Aih la haq ma pajàu Isaia khôi doe, "Bau mangai crêu oe ti nòe bràih càn, 'Padon trong Chuaq beq, broq ma jang trong Haq.'" 4 Joan casùnh èo cvàn broq sam sàc asèh lac da, càt dalòng sam akea ti caqnam. Matthew 3:1-4

Jarai, Jorai JRA Blung hlâo hómâo Boh Hiăp, Boh Hiăp dŏ hrŏm hăng Ói Adai laih anŭn jing Ói Adai. John 1:1

Jorai JRA 1 Tơlơi pơphŭn c̆ơdŏng mởng Tơlơi Phrâo Hiăm kơ Yêsu-Krist, Ană Ơi adai. 2 Tui hăng hơmâo c̆ih amăng hơdrôm (sŏp) hră pô laĭ-lui-hlâo Êsai: "Anai-nê Kâo pơkiaŏ nao ding kơna Kâo sa c̆ô c̆i anăp Ih, ñu c̆i pơkra brdi jơlan ƀơi anăp Ih ... (Malaki 3:1) 3 Hiăp mơnuih anŭn ur amăng tơdrŏn c̆uah tui anai: Pơkra brdi jơlan kơ Tha Yang, dôm dở (hơdai mnông) abih bang jơlan Ñu." (Esai 40:3) 4 Yôhan hơmâo rai amăng tơdrŏn c̆uah laih anŭn ñu ngă batem hăng pơtô laĭ kơ tơldi batem brdi kô arăng ngă bơkơhmal tơldi soh kơ arăng pô, kiăng kơ dưi tŭ tơldi pap brdi. Mark 1:1-4

Jorai JRA Ơi Adai khăp biă mă kơ abih bang mơnuih mơnam tơl Ñu pha brơi Ană Ñu kơnơ̆ng hơmâo ha čô, kiăng kơ hlơi pô đaŏ kơ Ană anŭn, ñu anŭn ƀu či răm rơngiă hĭ ôh samơ̆ či hơdip hlŏng lar hăng Ơi Adai amăng plei hiam yơh. John 3:16

Jeh JEH

Katu KTV Luke 3:1-4

Koho KPM

Mnong: East, Ralam, Rolom MNG

Muong MTQ

Nung NUN Yorlah Brah Ndu roùng haâu ngaùn ma neh ntu, koù taât Paùng aùn Kon Dul Paùng nôm, gay aùn ma mbu nôm chroh ma Kon Paùng naây, maâu rai yot oâh, æiaùlah geh nau reâh n'ho ro. John 3:16

Pacoh PAC

Rade RAD Kayôadah hlei pô nga' klei Aê Diê čêǎng, mnuih anǎn jing ayong adei kâo, amai kâo leh anǎn ami' kâo. Mark 3:35

Rengao REN

Roglai: North ROG

Stieng STI

Tai: Dam BLT

Tai: Lue, White KHB

Tai: Ya CUU Matthew 3:1-4

Tay TYZ

God binɨb lum awl mɨdupsek kɨlop mapen lak anɨb ak tek, Ñɨne nokom ak kɨlop nen agɨl ñak agak. Ak nɨm, binɨb mɨdupsek nop gos lɨnɨgɨnɨgabal okok, pɨsnep ma kul gɨnɨgel, pel pelnep yenɨgel agak. John 3:16

Tho THO 1 Cṓc Tin-lành cúa Ðức Chủo Jêsus-Christ, là Lục Ðức Chủo Phạ. 2 Lủm dạ xáp chang'séc tiên-tri Ê-sai và: Nã̀y, câu khiền sử câu thâng tói nã̀ mưng. Cã̀n cọi khay tàng hứ mưng... 3 Mì tiềng rọng chang thồng vầng pã̀n nã̀y: Hạy khay tàng Chủo, Ban bầng cầc lò Thã̀u; 4 Giăng dạ thâng, chang thồng vầng vừa hắt vừa giăng phép bắp-têm giau phàn, hừ dây piṓi tội. Mark 1:1-4

Vietnamese VIE Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. John 3:16

Vietnamese VIE Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. John 3:16

Vietnamese VIE 9 "Vaäy, anh em haõy caàu nguyeän nhö theá naøy: "Laïy Cha chuùng con laø Ñaáng ngöï treân trôøi, xin laøm cho danh thaùnh Cha vinh hieån, 10 trieàu ñaïi Cha mau ñeán, yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi. 11 Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy; 12 xin tha toäi cho chuùng con nhö chuùng con cuõng tha cho nhöõng ngöôøi coù loãi vôùi chuùng con; 13 xin ñöøng ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ. Lord's Prayer

ASIA: Yemen

Mehri GDQ 1 Wîqa be-hayyôm ḥâkem de qaᶁôit de-he wîqa jô' birék âreᶁ, wa-siûr ġaij men Bêt-Laḥem Yahúda le-ġatirûb be-reḥebit de Mo'āb hê wa-ḥabúnhe tirú. Ruth 1:1

Soqotri, Sokotri SQT Wa-'émero Rūt ål tedliq he méthel láqalah bîš wa-lifrêd 'anš, ber bûgol té 'id é 'od, wa-bûgol lá 'mid á 'mod, dihêt náḥar dihó náḥar wa dihêt Allāh dihó Állāh. Ruth 1:16

AFRICA: Algeria

Arabic: Modern Standard ABV لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ.John 3:16

Arabic: Algeria ARQ John 1:1

Chaoui, Shawiya, Berber SHY Ahellil n Dawed. Yellu d anilti inu, ur a yitxussa lak d qli. Psalm 23:1

French FRN Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. John 3:16

Kabyle KYL Alakhater Rebbi ih+́ammel dounith armi d-ifka Emmi-s louah+́i'd, iouakken koul ouin ioumenen yi-s our ifennou ara madhe, lamâna a'd-isâou thou'derth n'daim. John 3:16

Kabyle KYL Ababat-nnegh yellan deg ‘genwan ad itswaqeddes yisem-ik tas ed tgeldit-ik. Ad itswaxdem lirad-ik di ddunit am deg ‘genni. Fkan-agh ed ass-agi aghrum nnegh b-wass. Ssurf-anegh ighilifen nnegh akken netsemmih ula d nekwni i wid i-gh-igan aghilif. Ur gh-ttsajja ‘ra a-necced’ Mâana kkes-anegh ed seg wayen n-dir. Imi tageldit ynek Tazmert ynek Lâazz d ayla-k I warra b-warra. Amn! Lord's Prayer

Tachelheit ašku ġunškad a-s-iḥnna rbbi f-ddunit aylliġ-d-ifka ġwalli igan yus, a-d-ikkis i-lhalak kullu wanna srs yumnn, išškšm-tn s-tudrt idumn. John 3:16

Tamazight TZM

Tarifit RIF A Babaṯnegh ğan ḏeg ujenna, Ḏ ameqran isem nnec, 10 Aḏ d yas reḥkam nnec, Aḏ teggeḏ mamec ṯexseḏ ḏeg ujenna, Amenni i gha yiri x ṯemurṯ. 11 Ucanegh aghrum i gha neḥḏaj nhara. 12 Ghefaranegh ddenub nnegh, Amecnaw mamec nesemmaḥ Neccin i yenni i kiḏnegh ixeḏḏan. 13 War ḏanegh tejja ca a netwagharra, Maca senjenanegh zi ccerr. Raḥeqqac reḥkam n nnec, ḏ ṯizemmar, Ḏ rɛezz i cek i rebda. Amin. Lord's Prayer

Tamahaq: Air

Tamahaq: Hoggar

Tamahaq: Timbuktu 1 Os-ɛd Jã Anabatist daɽ cilan windɛɽ, itawaɽax daɽ tɛnere n Jude. 2 Inna, Utabet, et tohax timinia n cinnawen. 3 Wadɛɽ a s ɛnta s ɛtuɛnna s ɛnnɛbi Esai, di idyɛnnen; Emɛsli n wa di ɛsraurawen daɽ tɛnere esmɛdynetet abiridy n Amakrac, sɛsɛɽɛdet tihīcɛrady ɛnnit. 4 Ilsa Jã tɛɖuft n tɛlmen, idyabbɛs s asidybis n ɛlɛm fɛll ɽɛbbɛrɛn nit; tetɛte nnit tacwalt ɛt torawat n tɛnere. Matthew 3:1-4

AFRICA: Angola

Chokwe CJK

Holo

1 Mu magumbi awane Joao Batizo wa jile, wa hosele mu mukala ya Yudia. 2 Ne wa bambela, Dilenu bituxi: mukonda kilamba kya Nzambi Mawezi kidi hehi. 3 Maka you udi gwindji wekamene profeta Esiasi wa hosele, wa mwambela, Mbimbi ya muntu umoxi wa dila mu mu kala, Yudikenu njila ya Ngana, lelamenya ne magesa manjila in dji. 4 Ne Joao himene wa sudikile kapote ya wonya wa kamelo, ne wa kutile mumbunda ni kikaba; ne kudia kwindji a kele nu pasu ne wemba ya foto. Matthew 3:1-4

Kiyombe YOM

Kongo, Kikongo: San Salvador KWY Muna lubantiku mwakal'e Diambu, e Diambu diakala yo Nzambi, e Diambu i Nzambi. John 1:1

Kwangali, Kwangala KWN Yeeyi Karunga kwa here uzuni unene-nene, yiyo ga upere Munwendi gelike a huru, asi nkenye ogu a mu pura a dire kuzonauka, nye a kare nomwenyo gwanarunye. Yeeyi Karunga kapi ga tumina Munwendi asi, a ya u pangure, nye asi uzuni u parukire mwendi. Johanesa 3:16-17 John 3:16-17

Kwanyama, Oshikwanyama, Angolan KUY Osesi oso Kalunga okua li e hōle ounjuni, mokujandja omo na uaje euifa; kisae ou te mu itavele, a ha kane, ndele no a kale nomuenjo ualuse. John 3:16

Kwanyama, Oshikwanyama KUY Osheshi osho Kalunga a kala e hole ounyuni, Oye a yandja Omona waye Ewifa, opo keshe ou te mu itavele a ha kane, ndelenee a kale e nomwenyo waalushe. John 3:16

Kwanyama KUY Hano, mu nokwiilikana ngaha: Tata yetu ou u li meulu! Edina loye nali yapulwe; ouhamba woye nau uye; ehalo loye nali wanifwe kombada yedu yo ngaashi meulu; omungome wetu womafiku aeshe u tu pa yo nena; tu kufila po omatimba etu, ngaashi nafye yo hatu kufile po ovanamatimba nafye; ndele ino tu twala momayeleko, ndelenee tu xupifa mowii. Osheshi ouhamba woye, neenghono odoye, nefimano oloye alushe fiyo alushe. Amen. Lord's Prayer

Kwanyama KUY Tota a monte. Hosa azure. Macla agisa. Anfonsa ara quereola azureta o amano. Afonnimonte iouro toma montiouro a fauco. O augamont plecha mon almont augumos plechomont. Ouanmont-cault plutech. Si auermont moiue. Amin. Lord's Prayer

Luchazi LCH Muomu Njambi ua lemene vakua mavu cikuma, ngecize ua hele Muaneni umo lika, linga uose a mu tsiliela kati a nonge, vunoni a kale na muono ka ue ku hua ua yaye. John 3:16

Luimbi, Chiluimbi LUM Cili ou we ku linga linga cizango ca Kalunga, ikeye mwanetu, yakeye mwaneta wa mphwevo, yakeye nana. Mark 3:35

Luvale LUE Mukiko vene mwavazangilile Kalunga vaka-mavu, kuvah anyina Mwanenyi umwe kaha lyamunwe, mangana ngwenyi, wose mwamwitavila akazeneke kunong a, oloze ngwenyi, atwamenga nakuyoya cahaya myaka yosena. John 3:16

Mbukushu MHW Mbundu: Benguella MLO Ocili oco muełe Suku a sola oluali, wa eca Omołahe ongunga hati, wosi o tava kokuahe ka ka nyołehe, o ka kuata muele omuenyo kopui. John 3:16

Mbundu: Loanda, Kimbundu: Luanda MLO Mbata Nzambi ua zola o mundu katé kia suku mu kubana Mon' ê umoxi-elele, pala uoso u mu xikana muene, kafue, maji a kale ni mueniu ki uàbua. John 3:16

Mbundu: Loanda, Kimbundu: Luanda MLO O dijina diê, mu ku di xikana, diene dia bana nguzu mutu iú, mua mu mono, mua mu ijiia: o kixikanu kiejila kua muene kiene kia mu bana o kudisanza, bu polo ienu oso. John 3:16

Mbundu: Loanda, Kimbundu: Luanda MLO ku dimatekenu kioso mundu kiluua a u bhanga, ku kala o Diambu; o Diambu anga di kala kua Nzambi; o Diambu muène Nzambi. John 1:1

Mbundu, Kimbundu MLO Tat'etu ûecala co máulu, accondeque o rigína riàe, heze co tuecâla o quifûchi quiâe: acuzélese o muchíma ûae inga boxi, inga béulu: O mussa ûetu ûa izúa yesse tubéo rieríno: tuéquie o macongo etu inguéqui tuéquia anha aturià o macongo: cutuéquie pè curigia mo quit uxi; tubánguelebó mo quiaíba. Egúè. Lord's Prayer

Mbundu: Uige MLO Ecuma pila Nzambi eazolele txi iauonso, hele Muan' Andi moxi caca, muna pila auonso nani o ocuiquila mu Iandi, calendi lala co, caxi ucala moio mvu ia mvu. John 3:16

Ndonga NDG Oshoka osho ngeyi Kalunga a kala e hole uuyuni, oye a gandja Omwana awike, opo shaa ngoka te mu itaale, kaa kane, ihe a kale e na omwenyo gwaaluhe. John 3:16

Nkhumbi KHU

Nyemba NBA 1 Litangua lia mu citatu kua kele vulo mu limbo lia Caná, mu cihuti ca Galilea, na naye ya Yesu kuá kele. 2 Na Yesu luhua na vandonge vendi va va lányene. 3 Mua via huile vinyu, naye ya Yesu ua mu lekele nguendi, ka vesi na vinyu. 4 Yesu ua mu kuanyene nguendi, Ove impuevo, vika n'neni n'ange? Intsimbu yange kanda i heta. John 2:1-4

Umbundu MNF Omo Suku a sola ndoco oluali, oco a ecela Omōlaye wongunga okuti wosi u kolela ka fi, puai o mola omuenyo ko pui. John 3:16

Umbundu MNF Oco likutiliili ndeci, hoti, A Isietu o kasi kilu, Onduko yove yi sumbiwe. Usoma wove wiye. Ocipango cove ci lingiwe posi ndeci ci lingiwa kilu. Tu ihe okuli kuetu kuetaili. Tu ecele okulueya kuetu ndeci tu ecaila ava va tu lueyela. Ku ka tu tu songuile veyonjo, pua~i tu popele ku~vi. Momo usoma, wove; unene, wove; ulamba, wove; oloneke vi enda ño-o hu~. Amene. Lord's Prayer

Xun XUU

Zemba DHM Iya Kalunga otjo a kala ae hole ouye, ye wa yandja Omuna Ongunga, opo auhe ngoka ngwaa itavela muye ahama keka, iya a kale ae na omwenyo waapehe. John 3:16

AFRICA: Benin

Aja-Gbe AJG

Bariba, Baatonum BBA Domi Gusunɔ u handuniagibun kiru mɔ ta kpã, sere u win Bii tɔn durɔ teereru bu wɛ, kpa baawure wi u nun naanɛ doke, u ku kam ko, adama u n wãaru mɔ te ta ku ra kpe. John 3:16

Bariba, Baatonum BBA Saa yee yellun di Gari waa. Gari yi waa ka Gusunc. Gari yi, yi maa saawa Gusunc. John 1:1

Bariba, Baatonum BBA Wunɛ Bɛsɛn tundo wɔllugi, A sun kɛ͂, su ko mɛ Kaa ka yĩsi geeru yari, A sun kɛ͂, tem girum kpuro, su wunɛn bandu wura A sun kɛ͂, tem mi kpuro, su wunɛn gɔ͂ru kiru ko, nde mɛ wollugiba mɔ̀. A sun kɛ͂ gisɔ, yè sa ko di gisɔn tɔ͂ru Mi sa tora, a suuru wuro, Bɛsɛn tii sa ra suuru wure Goo ù n sun gɔba kua Ye sa ko kpana, a ku sun yè sɔbi A sun kɔ͂sa wĩario. Ami. Lord's Prayer

Ditammari TBZ Kɛ yɛ̃́ Kuyie mmɛ̀nkɛ dɔkɛmɛ̀ kutenkù, kɛ duɔnní ku Birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kú, bɛ̀ mmɔkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. John 3:16

Ife IFE

Mokole, Monkole MKL Domi Ilaaɔ i bi inɛi andunya ŋa jiida jiida, hee i na ŋa ama inɛmɔkɔ akãɛ ku ba inɛ iyi i dasiɛ naanɛ fei kù maà ce nfe, amma ku nɛ kuwɛɛ iyi ci ya tã. John 3:16

Pila, Yom PIL

Waama WWA

AFRICA: Botswana

Kalanga, Kalana KCK Ngobe Ndzimu wa ka da hango zwingapa, u ka dza u k pa Nkololo wswo wa ka magwa ega, kuti bose be no gala moyo munli ba si lobe, koga ba be ne bupenyu gu singa pele. John 3:16

Kalanga, Kalana KCK 1 KUTANGA wakabe alipo wwi, Wwi wake anaNdzimu, Wwi wake aliNdzimu. 2 Iwoyo wakabe anaNdzimu kutanga. 3 Zwinu zose zwakayetiwa ndiye, kuhhe kukwe akuzoyetiwa tjimwe tjakayetiwa. 4 Kwake kuna kutjila muwunli, kukati kutjila kukabe tjedza tjebanhu. 5 Tjedza tjikapenya muhalima, koga hhalima lisitongotji amutjila. 6 Kwakahha nhu, atumwa ngeNdzimu, zina lile laka liyiJohane. 7 Iye wakaha kulayidzila, kusimisa ngetjedza, kuti bose bagalemoyo ndiye. 8 Iye wakabe asi itjoyitjetjo tjedza, koga wakabe aha kuti asimise ngetjedza itjetjo. 9 Tjedza tjemalebeswa tjakabe tjili itjo tjinopenyesa banhu bose ngokuha kwatjo muhango. 10 wakabe alimuhango, hango wakayetiwa ndiye, koga hango ayizowunziba. John 1:1-10

AFRICA: Burkina Faso

Bissa BIB Oro Zi k'a ti arzana K’i to hinna menga K’i kirbaren bu K’o y’iri horhoba talla bule Ambo bo n t’a ban arzana bin. K’i hobblè k’o hir k’a n’o bo K’i wod’oro minzunhun ma Ambo b’o wod’o munno minzunhun ma bin K’i ba tu k’o duu zizarlè non ye K'i minzabla gu my oro. Amina! Lord's Prayer

Bobo: Fing, Bobo: Madare BBO Basye no hon kwani, lanabe wo ye, ko dyatidebe, ko nemekyabs, ngwona dadogo sa. Ngwin yireyi pepe ma, ngwon nemskyabs. John 3:16

Bwamu BOX

Cerma GOT

Dagaari: North DGI

Gourmanchema, Gourma GUX U Tienu den bua ŋanduna yaaba kuli bonŋanla, hali ki puni o Bonja yenyenga, ke yua n tuo ki ŋoadi o ki dugi opo kuli n da bodi, ama ke wan yaa pia yaa miali n kan gbeni. John 3:16

Gourmanchema, Gourma, Gulmancema GUX Hali mi cicilima yua n yi mi Maama den ye. Wani mi Maama den taa gi ye leni U Tienu. Mi Maama yeni den tie U Tienu. John 1:1

Jula, Dioula DYU Ala ye diɛn kanu haali, fo a ye a Denkɛ kelenpe di, walasa mɔgɔ o mɔgɔ lara a la, o kana halaki, nga o ka nyanamanya banbali sɔrɔ. John 3:16

Jula, Dioula DYU Alla ka dougna kani hali, fo a ka a Den-Ke kelenpe ni, wole sisan mogoo-mogo be da a la, o kana tounou, o ka gnenamaya banbali soro. John 3:16

Karaboro: East KAR Driyɛ wātāhā yaha, wii tuu ma Yāhā Yɛ Yor u pye lɛ nii wa. U pye Yāhā ne, woo gɛ pye Yāhā. John 1:1

Karaboro: West KZA

Lobi, Lobiri LOB Caca fʋ paar ʋrɛ wɩ-n wenɩ Thɩmɩɩr kɔɔ māa hale, dɩ Thɩmɩɩrɩlera kɔɔ har kha na Thāgba, dɩ Thɩmɩɩrɩlera Thāgba a do. John 1:1

Lyele LEE

Moore, More MHM Yisa yéli nyènda, Bi fo logé Soutana, bòe yiñga? a goulesamé ti, Nyam' na wògé Zou'Soba nyam' Wìnnan, la nyam' na saké Bamoa oala. Mark 4:10

Nuni NNW

San HGN Lɛlɛ-lɛlɛ, Lawa laan bɛ a n kanaa diɛ, bɛ Boo tan. Bɛa Boo lɛ na á goã Lawa li, a na á goã Lawa lɛa. John 1:1

Senoufo: Sicite SEP

Sissala SLD

AFRICA: Burundi

Rundi, Kirundi RUD Imana yakunze abari mw isi, n’icho gituma yatanze Umwana wayo w’ikinege, ng’uw’umwizera wese adapfa nabi, ariko ahabwe ubugingo budashira. John 3:16

Rundi, Kirundi RUD Kuk' urukundo Imana yakunze abari mw isi ari rwo rwatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, ng' ūmwizera wese ntaz' apfe rubi, arikw ahabge ubugingo budashira. John 3:16

Rundi, Kirundi RUD Kukw Imana yakunze abari mw isi, n'icho gituma yatanzw Umwana wayo w'ikinege, ng'uw'umwizera wese adapfa nabi, ariko ahabwe ubugingo budashira. John 3:16

Rundi RUD Dawe wa twese uri mw´ijuru. Izina ryawe ni rininahazwe. Ubwamibwawe ni bukwire hose. Ivy´ushaka nibigirwe kw´isi nko mw´ijuru. Uduh´ivy´ukurya bidukwiy´uyu musi. Uturekulir´ ibicumuro vyacu. Nkuko natwe turekulir´ abatugiriye nabi. Ntudutereran´ ibitwosha nabi yamara dukiz´akabi. Amen Lord's Prayer

AFRICA: Cameroun

Bafia KSF

Bakoko BKH A Tanè waha Nyo alè a lo'o. Djo'o djo libè la ébégè. Likaniè djo lisso. Nsom wo a bonbè assi aka alè alo'o. Ti bèhè lidi djaha livi olo vilèn la lilakè li bèhè mibé maha. Aka bèhè ki binga la'akè bang binga alyè bèhè. Og mwarkèrè bé bèhè nè bi ku a mitjeglan ndi sun bèhè abé. Amen! Lord's Prayer

Bali BCN Mbi' N+́ikko+̱b ka ko+̱ṅ mvi titi, mfa ta' ṅko+̤ Mon i n+́in ṅga, ṅgo+̤ṅ bun me', bo tō nnu+̤ṅ ntu+̤ yab ndu i a, ma nda' mvo+̤ bo+̤, ndzu+̤ luṅ, a la' bi ko+̱ṅ a. John 3:16

Bameta MGO

Bamun, Bamoun BAX Mengaka Nyinyi ka ku njù tùtùn, mfa ndî nkùe Mon i, mi, mùn ùe ngéé sue ntù i ndun i na, i yié kù mvù i mo', ngéé shi' nkuot wume nkake na. John 3:16

Bamun, Bamoun BAX Tita yü nkutù pût, pe ngét pùen nkùepshe li shu. Ghét nga-fon tu tue. 10 Ghét nga yùe u nkû na, a pe ngét tù njù mansie yié a ngét nkutù pûr a. 11 Fa payù menshü'nshü' ne pü nshua'-shî. 12 Pe ndâne ghérapü shü yié pü ndâne yi pùen pùe pe ngét ne pü a mbü nka-pü na. 13 Ma tâ wü pü méé tù li' yùe pe-fa nga-mbükét fâne wü n۠ùrùr a. Pe ngume wü wume me mbue nga-mbükét. Lord's Prayer

Bassa: Cameroun BAS Inyu ngandag gwéha Nyambe a ngwéh nkoñ isi, jon a bi tine pombe yéMan, le to nje a nhémle nye a ôbi bé, ndi a bana nom boga. John 3:16

Bassa: Cameroun BAS A Tada wes nu ngii, Joi joñ li beghana, Anè joñ i loo, Ndjombi yoñ i boña isi kiki i ngii. Ti bes bijèg gwes bi koli lèn, Ni bañ mabè mes, Kii yag bes di mbañ ba ba ñunbaha bes, U nwas bañ bes lè di kwo i manòdè, Ndi heya bes i moo ma ñèmb. Amen. Lord's Prayer

Batanga, Bano'o BNM

Beti BTB A mëtari Ebug e nga bë, Ebug e nga bë abë Zamba, Ebug e nga bë Zamba. John 1:1

Beti BTB A Tara wòan o në à yob, dzoe doe a kiban. Edzoe dzoe e zaak, nyian woe o bòban fë à si, anë mbol ya yob. Haa bia amos di bidi biaan ya amos osë; o dzu fë bia mëmvola maan, anë mbol bi fë bi dzuya mimvomvola miaan; ai të wa kë ai bia à mëbobëla, hë o haga bia abë mbe mot. Lord's Prayer

Bulu BUM Ajô ete, mi ye'ela'an ana: A Tate wongan ô ne e yôb, jôé dôé e bo'o étyi. Ejôé jôé é za'ak, Nkômbane wôé ô boba'ane fe e si nyô aval ane yôb été. Va'a bia den bidi biangan ya môs ôse; Jamé'é bia memvôla mangan, aval ane bia fe bi jaméya bôt be bili bia memvôla; Te kee bia e meve'ele été, ve vaa bia e be mbia môt. Amen. Lord's Prayer

Daba DAB

Dii, Duru DUR

Doyayo, Dooyaayo DOW

Duala, Douala DOU Ebanja ninka nde Loba a tondino wase, ná a boli mpom mao ma Muna, ná to nja nu dube mo, a si mańama, nde a mabene longe la bwindea. John 3:16

Duupa DAE

Ewondo, Yaunde EWO Bo+̱an ngo+̱, anë mbol eso+̱a ya yob nâ anë ngo+̱. Luke 6:36

Fali: North FLL

Fali: South FLE

Fe'fe: Bamileke FMP Mba' yoh ka ntam pu la Zen zo ba leetia Ngu'o sa' mbi paah kwe'nimo ba sietcha' si' pa'ntam pu la Ha yoh ze' wuza mvak lie' Ndah nusipe moh Mvak pah ndah yi puh ka nguh yoh nusipe' laah O si nua pah scho na va'si Ta nteh yoh na nusupe' Amen. Lord's Prayer

Fulfulde, Fulani: Adamawa FUB Allah yiɗi duniyaaru masin. Ngam maajum o hokki Ɓiɗɗo maako bajjo; Koomoy nuɗɗini Ɓiɗɗo oo, halkataa, ammaa o heɓan ngeendam nduumiiɗam. John 3:16

Fulfulde, Fulani: Adamawa FUB Bana ni Allah yiɗiri duniyaaru, haa o hokki Ɓiiyiiko bajjo ngam koomoye nuɗɗinɗo mo, taa o halka, ammaa o heɓa ngeendam nduumiiɗam. John 3:16

Fulfulde, Fulani: Adamawa FUB Haa fuɗɗam, diga Allah tagaayno duniyaaru tawon, woodi bi'weteeɗo Wolde. Wolde maajum ɗonno wondi bee Allah, kayre woni Allah. John 1:1

Fulfulde, Fulani: Adamawa FUB Non Alla yiri duniyaru, nde hokki Biḍo goto danyado mako, ngam Jabbanḍo mo fuh mayata, amma marran yonki hax abada. John 3:16

Giziga: North GIS

Giziga: South GIZ

Isu, Isubu, Subu SZV A II, yani, mese l'embea Yehov a mikenggi; Mese di tokea ilali la ionggise lasu, motoko mo monyengge. Psalm 95:1

Kolbila KLC

Kom BKM

KoonzimeOZM

Kuo OKU

Kwanja KNP

Lamnso', Nso NSO

Limbum LIM

Mada: Cameroon MXU

Masana MCN kei gigekau ma li minda fi alauna, keine basu nana hidi basu nanda hidi sun nano. Mark 3:35

Matal MFH

Mbum, Mboum MDD Mi ka fanga hi vi: Bonmo tàḵalau ninga mo jal a maleikiyari a Ven nger a njuk beke sung pang ma söbir lau a ke. Luke 15:10

Mofu: South MIF

Mundani, BantiMUN 'Ni Kέέɣε Ngalá yέi yí ngelegóóh̃u, kε kái ngáá háwu nungáá ti wúfe í w̃a. 10 Í w̃ásandai í vá kái í ɣέ nuu kpέlεε mááh̃u, í líívo fái í ɣέ ngelewu, kíya nɔ́ɔ áá ɣέ ngelegóóh̃u. 11 Ni laa y͂έέni hé ni yaá ngelewo kúú yilá ngílangi fíli má, 12 Yí ni háá yɔítii suuhaaló kε kíya nɔ́ɔ naá sítii suuhaaló taá fáa y͂ɔ́u ɣέ ngáá ni ye. 13 Yálaa kε ngáá háwu suugɔ́vɔ kpángɔ ɔ́ɔ́ vá ni yelé ɔ́ɔ́ kε nɔɔ́ faa y͂ɔ́u ɣε, kέ yí ní w̃ááh̃u béle Ngutuwɔ́ Ỹína Nyɔí yáá. Lord's Prayer

Mungaka MHK

Ngumba NMG Meyi Song Nzambi ngwo; wa digi be na bonzambi bofī ko me; wa digi sa mfun pe kalie nye! John 1:1

Nomaande LEM

Pape, Dugun NDU

Parkwa, Podoko PBI

Pidgin: Cameroun WES God wen get so plenny love an aloha fo da peopo inside da world, dat he wen send me, his one an ony Boy, so dat everybody dat trus me no get cut off from God, but get da real kine life dat stay to da max foeva. John 3:16

Psikye, Kapsiki KVJ Nda tepate ghweme Shala le hɛɗi, te ŋwela Ghena ta ŋkɛ. Ghena shɛ ɓiyitsa, te ŋkwa nya kwetɛŋe hɛ le Shala. Ghena shɛ, Shala te hwǝ ghweme le ghǝa ŋkɛ. John 1:1

Tikar TIK

Tupuri TUI

Vengo, Babungo BAV

Yamba YAM

Zulgwa, Zulgo ZUL

AFRICA: Central African Republic

Gbaya, Baya: Banu GYA Nèdaka nè Nzapa koa oui-nou o ouinè, k'a ha nè pome Bi+̱-ouili ko-a, sè kè ouili bèi nè i+̱ng'a ko sèl'è hi, n'è tè fi go, k'è tè passa doumè. Mark 3:35

Gbaya, Baya: Gbea GYA Ouili+̱ nè dè mo olo Nzapa ko+̱doung a ga, èno+̱ o+̱ nè yan ko'm oué, nè yan ko'm ko, nè na ko'm. Mark 3:35

Gbaya, Baya: Mbere GYA Hazou touka enge Nzambe ngóya wi me nou, a ha ndang+̄a Bemwiwi pèa, wèn enge wi fet ndang ndang ka mèkiri ha wène, beyo na sona a bedoung tounó negpó. Mark 3:35

Gbaya, Baya: Yaiwe GYA

Kako KKJ

Kari, Karre KBN Ouone chi hang joukouli ta,k mi ko+̱ ke hi poumboui. Goune a me, joukou ko+̱ tousaou a me, ke ma lime-na ya, yé ke yana kambelè. John 3:16

Ngombe, Lingombe NGC Mojo bo Njambe apalaka ba-nase bo apa Mwana nde obotarna ornoci, bo moto na moto akatnojimea yo aditi bodimoa, oko a'sō ehelo na bosusu. John 3:16

Pana PNZ

Ruto, Luto, Konga NDY Kadi bonso bwabu Nzambi wazola nza, vo wavana Mwan’ andi mosi kaka, mpasi wonso unkunlekilanga minu kabungwa ko, kansi kala moyo wamvu ya mvu. John 3:16

Ruto, Luto, Konga NDY Kadi muna nzola kazolele nza o Nzambi i kavanin'o Mwan'andi amosi, kimana konso on'okwikilanga muna yandi ke vila ko, moyo a mvu ya mvu kevwa. John 3:16

Sango SAJ Tèti Nzapa andoyè sessé so tonga so, Lo mou Melèngué ti Lo Guènguèlé oko, tèti jo so ama na bè na Lo alingbi koui pèpé, mais lo yèké na fini ti la' koué la' kouè. John 3:16

Sango SAJ Tonga so, a lingbi i sambela na lègué so: Baba ti ani so ayèké na yayou, ani yè iri ti Mo aga ndjoni-kouè. Ani yè royaume ti Mo aga. Ani yè ala sala na sessé yé so bè ti Mo ayè lèguéoko tonga na ala sala na yayou. Mou na ani la' so kobé ti ani ti la' na la'. Mo pardonné koda ti ani lèguéoko tonga na ani pardonné aouakoda ti ani nga. Na Mo djia ani ti' na ya handa pèpé, mais Mo dji ani na ti ti ouato-sioni. Lord's Prayer

AFRICA: Chad

Arabic: Shuwa, Chad SHU Fî alâwwal alKilmê fî, wa alKilmê Hu fî jamb Allah, wa alKilmê hu Allah. John 1:1

Gidar, Guidar GID

Goulai, Goulei GVL

Karanga KTH Nokuti Wedenga wa ka de nyika no kudero, kuti wa ka pa Muẕare wake wa ka poniwa mumγ+̄e woga, kuti ani na'ni u no tenda kwa a ri, a rege ku fa, bva a v+̱e no v+̱upenyu v+̱u si nga peri. John 3:16

Kera KER

Kim KIA

Lele LLN

Marba, Azumeina MPG Jesus mi dum ala: An ni lovota, an ni gagazid'a, an narid'a mi. Sama i gen Abun bei an na nga d'i. John 3:16

Marba, Azumeina MPG Alona mi le od'a yam suma kur duniyad'a heî, gak mi he Gorom ma tu gid'engâ kaziya, kayam sama lara pî ma he gagazid'a kama, mba mi ba woi d'i, wani mi nga kari d'a didinda. John 3:16

Marba, Azumeina MPG Abumi ma sä akulona, ar suma pet a suburung simiyêngú. Ar ang mba á te leu manga yam andagad'a. Ar suma a le min manga yam andagad'a d'igi a nga lat sä akulo na mi. Ang hami ini te mami ma burâ ki burîna. Ar ang vat hurung ngei yam tcho mamid'a d'igi ami nga vad'ami hurumi woi yam suma a nga lami tchod'ina na mi. Ar ang imi kur kuka d'i, wani ang pad'ami woi abo Ma tchona. Lord's Prayer

Mbai MYB Titbé tô m'ndi m'elsi, rōnel tô rō malaïkogt lō Allah dô ngé-da-péchét-kida ïn haṇ tūb. Luke 15:10

Mbai MYB Bobji kikam döraNt doN, ki töi to kikunjrang! Ki koNBé loi ré! Nya'n i ndig, ki ran kam döningt nè, tit ki ndi ran nè kam döraNt doN! Ad'ji nyasaji ki ass ndö! I nya go majalg loji! tit jiN tö ki nya'n go majalg to ngéra séji majal yé ho. Öt kaou séji kad naNjin! na ngoNm Ngèmajal döjit! kitö koNBé i loi ki tog ki kossgön mbaN kinöt, Amen. Lord's Prayer

Mbai, Mbai: Moissala MYB

Mesme, Zime ZIM

Mosi, Musey MSE

Mundang MUA deb makene mo joŋfan mai masiŋ mo yae, sko na ma be ma wore, na ma be mawini, ne ma be. Mark 3:35

Musgu, Mousgoum MUG

Nancere, Nangjere NNC Weica Kuma leloeca kela pet ka ca kese ha laglag, ba sei be deng de Kwami ku ker ker, weikere wei wei ne ne bi sende na, ba ne dda wuja ddi, ama ba ne de gele ku gag germeleng. John 3:16

Ngambai SBA Allah ndigi deouje lai-laido nang nee, unda dee dann kemee'g bba unn Ngonnee ge ged-ged kara ba ulá ar dee mba kar nana bba ge om méee dea'g ndaà, a shi qe khem qe non lé, bóo a kudu ndan el. John 3:16

Ngambai, Mbai: Doba SBA

Peve LME

Sar, Sara-Majingay MWM

Tupuri TUI Taŋgu maa gá Baa hay bay de jɔŋ tamsir de fẹẹren wɔɔ wa ɗa mo kay, Wạạre sɛn la hay yaŋ gɔ, Wạạren hay wɔɔ de Baa, Wạạren diŋ Baa. John 1:1

AFRICA: Comoros

Comorian SWB Rangu mwandrisoni oho, na i Risala madza ika vavo. I Risala ika na Mungu, tsena ika Mungu. John 1:1

AFRICA: Congo

Alur, Lur, Dhu Alur ALZ Kum Mungu maru ng'om mumbe, ketho emio Wode kulong', kara ng'atu ma tek uyie kud erwiny ki, endre ebed ku kwo ma rondo ku rondo. John 3:16

Alur, Lur, Dhu Alur ALZ Wegwa ma ni i polo, dong' Nyingi bed leng' Dong' ker peri bin Dong' yeny ma cwinyi yenyo utimbre i ng'om calu m'etimbre ko i polo Tinuni mi iwa kwen mwa ma ku ba rupiny Wek dub mwa ma wadubo urwiny woko, calu wan de waweko dub ma judubo iwa urwinyo woko Kud itel wiwa i yoj abidhe Ento ilarwa re kud i dubo Kum ker ubedo peri, ku tego de, ku dwong' bende Ma rondo ku rondo. Amen. Lord's Prayer

Bongili, Bungili BUI Ko tobondima Mokonchi, Nzambi a ko, na ko totocha ko wango phencha. Matthew 4:10a

Jatsi J01 Mungu aze adz azeti, Ka nibu Iduna atditi Ndadi, ndale niape Ka u nirinzeadu avi, eyabini niradu adi dododo ipiro. John 3:16

Kakwa: Congo KEO Igwanaga ṅutu lo kondra ere Nzambe nyadru, lepe a loṅase lio ku sase nio, ku ṅote nio. Mark 3:35

Kele: Congo, Dikele KEB Nyongo Mungu aniyaka e ba bienda la losamo loeta, la eok'ao afaka Wana omwitoto wande mbo oyatolendelo Inde achaseeseleke, kongo ko eoloko liwawi lia loiko. John 3:16

Kele: Ongom, Dikele KEB

Koozime NJE

Lega-Shambunda, Kilega LEA Kubuno Kilaga eitide nunse kutunda ba ga kisi buno akasene Mwana Wage wangomo, buno unsania wamukatizia ntazimine, tondo abe na kalamo katanakuzinda. John 3:16

Lega-Shambunda, Kilega LEA Mukulinga muabezaga Idagi, nu Idagi abezaga na Kalaga, nu Idagi abezaga Kalaga. John 1:1

Mongo-Nkundu, Lomongo-Lonkundo MOM Jói ákí ndá liango, ko Jói ákí ĕle Njakomba, ko Jói ákí Njakomba. John 1:1

Mongo-Nkundu, Lomongo-Lonkundo MOM Mongo Eki Nzakómba okski benanga benkuma éfe, a kaki Bóna'okande owe likinda owe lende, wae bontu owa nko loswēle ónd'imedz'ende, a fao fitana, ókónde ifo ata loiko lo fao sila. John 3:16

Mongo-Nkundu, Lomongo-Lonkundo MOM Nd'ewel'eki Nzakomba okaka banto b'okili bouma eefe eleng'ene, wae akaaki Bona'okande owa likinda, wete wengi'onto ondoimeza afaofitana, lolo ifoata loiko ja seko. John 3:16

Mongo-Nkundu, Mpama MOM He zola zo Nyambe asakaka ulongo bwabona apeke Mwan'o Wi mimpenza bobwe uyambeli n'uyambeli o Wi emasila nkongo nde amazala n'omoi bw'ebikeli. John 3:16

Mongo-Nkundu, Mpama MOM Fafa ekiso ole nda loola kela lina likawe limemyame kela likulaka like liye kela wango bokawe bokelame nd'okuli. Elenge ekelama boko nda loola otokaya toma tokiso ta wengi mbile, ko ototungole lima bembale'ekiso, Elenge etungol'iso bale l'embale l'iso. Totokombake nda lomeko, lolo otosikole lim'ele ow'obe. Ele likulaka lile likawe, ko mpamba ele ekawe, ke imemya ile ikawe, bikeke la bikeke, O ngoko. Lord's Prayer

Munukutuba MKW

Nandi, Kinandi, Ndandi NNB Amu kicham Jehova ng'ony kot, kogoito Werinyi ne kigii inege, si mabet age tugul ne yani inendet, ago tinye sobondab koigeny. John 3:16

Nandi, Kinandi, Ndandi NNB Kosangwa Mungu moanza ekihugo, kialeka iniaha 'Mugala wuwe mobotwa mugoma, indi wasyamuikirirya siariendisyahera, asyabya nengebe yerikota. John 3:16

Nandi, Kinandi, Ndandi NNB Kusangwa Nyamuhanga mwanza ekihugo kyo atya kyaleka iniaha Mugala wuwe, Ekyusa kiwe, neryo oyukamwĩkĩrĩraya syahere, nĩkwa abye n'engebe y'erikota. John 3:16

Nandi, Kinandi, Ndandi NNB Okw'itsūka ly'crīmbere Ekīnywa kyabyaho, n'Ekīnywa ekyo kyabya haguma na Nyamuhanga, kandi Ekīnywa ekyo kyabya Nyamuhanga. John 1:1

Ngbandi, Mongwande NGB Oaleki lo nao Mbongo aye, lo ngambe mbi na ita mbi, na tala mbi. Mark 3:35

Ngbandi, Mongwande NGB Uzu ti Nzapa lingɔ sese ko, Tɛnɛ ndo da gã, Tɛnɛ na Nzapa ndodu ndo ndoni kɔi, Tɛnɛ ndo la Nzapa. John 1:1

Ngbandi, Mongwande NGB Bwa me ka yayu, E ndo gonda be ili mo, Du Gbia te e, E ndo li be ye ge tise na se nyo mo, Ma se me ka yayu ke, Nhe e la olo me, Te te e me e ndo te la kwe, Onde sio ye te e, Se me e ndo onde sio ye te afon e, Ta mo zia e ti na wango ma, Wa sara e na ya sio lo. Amen. Lord's Prayer

Poto, Lifoto, Lipoto, Lusengo LUS Libanza amungwa mokili fa ona ko, afa Mwana wa indi wa mompoko, ncina te motu la motu komoimisa c'alimwa, mba akwa ebiko ya libikela. John 3:16

Songe, Songye, Kisongye SOP Kwibedi kw'Efile Mukulu kupanga bintu byoso Mwanda ubaadi kwanka, Mwanda ubaadi n'Efile Mukulu, winyi Mwanda ubaadi Efile Mukulu namwinyi. John 1:1

Yaka, Iyaka: Congo YAF Me nadileeli: Bu buka ba khinya ŋa khul'abathumu ba Nzyambi mu nga masuma mosi ukingili mayele. Luke 15:10

AFRICA: Cote d'Ivoire

Abbey ABA

Abidji ABI

Adioukrou, Adjukru ADJ ɛgn ek' am kok ese Nyam etchi erur af a, ɛgn a tchɛ ell em lisidjim, ɛm lisidjɔu, lele ɛm, lis ab. Mark 3:35

Aladian ALD Ãwrɔ+0303 tito tɔ+0303 k'ãhã Owa krɔɛdzichi, ɔwɔ+0303r lɔ ŋde du mamaui, ma mamayoũ yɔwrɔ+0303ui ma mama nɔ+0303. John 3:16

Anyin, Agni ANY Abvbc nin anun, mc Nyanmian 'bc ninnge kvalaatin'n, anin svanlan kvn wc xbxlx. Svanlan sc'n, bx fxlx yi Nyanmian Anvan Xjclx. C nvn Nyanmian yx bx ti c. C Nyanmian sakpa. John 1:1

Anyin, Agni ANY Na biars mo okowio Nyamiapbili yi hulon, yi ye oti mi niams biansua oni mi niama bla oni mi nni. Mark 3:35

Attie, Atche ATI 'E 'huinbo'a, tsa "yi 'o -le -Zö 'mi'a bidzhu, -o 'huin 'la wcwc. -Zö 'mi'a bidzhu hun -Zö -shcn. -Zö 'mi'a bidzhu -le -Zö 'könköngba. John 1:1

Attie, Atche ATI Elahũɛ+̃fɛ+̃, tsa yi ɔ Zo kalayɛ leɛ, o tsaɛ mã ele mɛ+̃ nɛ+̃sɛ+̃, mɛ+̃ nɛ+̃shi, le mɛ+̃ nɛ+̃ amɔ+̃. Mark 3:35

Avikam AVI Le Efôuzou tété tchon efouzougba lè, ano ne zou è na e tchon-Ba tekri lè, lozou etchona tontonton lè eyiba zouè emiém broèchiè lè ya zin, le e yiba djan evilaba-bouboulo engouroba-kroein ne. John 3:16

Baule, Baoule BCI Afin Nyanmiɛn kloo mɛn'n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ'n mannin nan sran kwlaa ng'ɔ lafi i su'n, ɔ'a mlin-man, sanngɛ ɔ nyan anannganman nguan. John 3:16

Baule, Baoule BCI Ndɛ'n wo lɛ lalaa i sin nan Nyanmiɛn a bo ninnge'm be yilɛ bo, Ndɛ'n nin Nyanmiɛn be o lɛ, Ndɛ sɔ'n ti Nyanmiɛn. John 1:1

Bete: Daloa BEV 'Pɩɛ tɛnɩde, Wɛlɩ -bhlɩ la 'kɩ, 'mɩ Wɛlɩ -yɛ -Lagɔ 'sɔ -bhlɩ la -bha, 'n 'mɩ Wɛlɩ glɩnɩ la-a -Lagɔ. John 1:1

Cebaara SEF Sani dulunyanw í séli lè, Syɛɛnri maa téè pye yaà. Syɛɛnri bee maa pye ní Kolocɔlɔɔ ní. Syɛɛnri bee maa wɔɔ pye Kolocɔlɔɔ. John 1:1

Dan, Gio DAF 'Ö gun kö "sɛ waa- dhang- 'waa 'dhö kö (Atanna Gbö) 'ö- -wʋ 'ka bha yö -zë -yö -dhö kö wɛng- -wo wo 'ko "piʋ. -Yö -gun 'dhö -kpɛawo 'pö (=dhɛ Atanna 'dhö), yöö -dɩ 'pö -yö Atanna =në- 'ka. John 1:1

Dan: West, Gio DAF 'Dhiö -blɛɛzë kö 'kpongtaadhɛ yaa kë =kun, mɛ 'ö 'tɔ -yö -kë -wo 'ka, -yö -kë -dhö. 'Yö -wo 'ö 'dhö bhë 'yö -kë -Zlan 'piö; kë- wo 'dhö bhë -yö -kë -Zlan 'ka. John 1:1

Dida DIC N'tchiela-a, fi a o tchika lɛ Lago-a po gbi no na seagboko o gle n'mɛno ya n'no. Mark 3:35

Ebrie EBR Lo lepã a amantɛ Nyãkã mɛyi mpǝ mɛ nǝ+̃ ndi mɛ hǝ+̃sɛ+̃ me hǝ+̃ mbia le mɛ mma. Mark 3:35

Gagu, Gban GGU

Guere GXX 'Dhe dhɛ gbɔ i -de'aan- wlu -nɩ. Wlu nɩ 'o Nyɔsoa "bun, -wɛ wlu nɩ Nyɔsoa. John 1:1

Guro, Gouro GOA A pélisiana Dére a, 'té Dére a Kazambale va, 'té Dére a Kazambale va, 'té Dére a Kazambale nya. John 1:1

Kulango, Koulango: Bondoukou KZC

Kulango, Koulango: Bouna NKU

Nyabwa NWB

Senoufo: Cebaara SEF

Senoufo: Djimini DYI

Senoufo: Tagwana, Tagbana TGW

Teen LOR

Toura NEB

AFRICA: Egypt

Arabic: Egypt ARZ John 1:1

Coptic: Bohairic COP John 1:1

Coptic: Sahidic COP John 1:1

AFRICA: Equatorial Guinea

Benga BEN Ikabojana nonang ndi o Anyambě a tândâkidi he, ka Mâ-a vě Mwan' 'aju umbâkâ, na, uěhěpi a ka kamidě Mě, a nyange, ndi a na eměnâ ya egombe yěhěpi. John 3:16

Benga BEN 9 Nandi kalakiyani kakana: Hangw' 'ahu a jad' o Hëvën dina jâvë i diyake hole. 10 Ipangiya jâvë i vake. Upango muâvë u hamake o he, ka m' u jad' oba. 11 Vëkë hwë o buhwa tëkabo beja bea buhwa ka buhwa. 12 Na, nâvë o ka iyakidë hwë mabe mahu panika hwë-ho iyakidë ba hakë hwë bobe. 13 О valakidë hwë o iyëjudwë, ndi vë-ngëkidë hwë o bobe: ikabojana ipangiya, na ngudi, n' ivenda be nd' ibeâvë. Amën. Lord's Prayer

Bube BVB Tat'ato, we nde ho yué, ino o wa, wa ka yumedya, Kumu o, e ka dya; tondo gwa we nga wa m'inda ho toto di nga hu ywé. Lord's Prayer

Ngumbi, Combe NUI

AFRICA: Eritrea

Tigrinya TGN John 1:1

AFRICA: Ethiopia

Aari AIZ

Afar AFR Addunya takkeemik dumal elle, Qangara deqsittam ten. A Qangara Yalla lih ten; a Qangara kee Yalla inkiimiiy inki Yalla. John 1:1

Amharic AMH በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። John 3:16

Amharic AMH Abatachin hoy, besemay yemitnor, sime yiQedes mengisthi timTa, feQadih besemay indehonech, indyhum bemdr tihun. Yeilet injerachinin siTen zare, Bedelachininim yiQir bilen, iña yebedelunin yiQir indeminil. Wede fetenam atagiban, kekifu hulu adinen inji, mengist yante nat ina hail misganam lezelalemu, Amen. Lord's Prayer

Abbysinian AMH Abbahn schirfifu. Selenskgi zebonsha. Meffhaq spirsa. Ischir jergash. Semskan hirman egahquahn. Parchon pmlegron; ha parchons phlegonaos. Ne hibli kan cepi kha. Erupn ihapsa. Lord's Prayer

Anuak ANU Kipɛr manogɔ nɔ, woru wɔ lämu na ɛn nɔ, Ni Wääwa ni ɛn maal, nyɛŋŋï wɔɔr. Lord's Prayer

Anuak ANU Ni Wääwa ni εn maal, nyεŋŋï wr. Buyï oε, bε luummï caan piny beetka man w caani maal εn. Meek wa caapwa waŋcäŋi. Wεc moa manynyï bäätwa, beetka mana wεcwa moa manywa bäät j mk. Ni ba bwdhï wa kany mo wa di päänyny yiε. Baa piεm wa yïth raay. Lord's Prayer

Bilen, Bogos BYN

Gafat GFT

Gedeo DRS John 1:1

Geez, Ethiopic GEE John 1:1

Gimira BCQ

Gumuz GUK

ረባ ከፄ በሄከሽ ኤባ አል እኔያ በቦቆ፥ በኸኬ ሜታኽ ዱማ፤ ካ ኤተ ከምገሚል ከዱማ ኮዎማ፥ ከምራቆሥ መኢያ አል ግዢ ግዥ፥ ከምቴያኼ ሜተልኼ። John 3:16

Gurage: West Central, Gurage: Chaha GUY በዀት ያምር እንም የዘላለም ኧያም ይኸሬው ባንኸሬ፥ ኤጠፋኸማ እግዘር የዝ አለም ሰብ ንቃር የረመደኖዌ እማት ትከታ አበም John 3:16

Hadiyya HDY John 1:1

Kafa KBR Yeeri shawee toommooch beeti asheena'on oogichii bi shunnitoyich ikka bi Bushoon immiye; hini ikka bi Bushoon bi immito, bi mulloon bi toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmonaa shiwaree qaaqqooch bi giyaachemmonoyichiye. John 3:16

Kambaata KTB John 1:1

Kara: Falasha CFL

Komso, Konso KXC

Kunama KUM Anna lagga kesi akked' anda kimeno, Ikk' elloka kišima kišoke, unusi kobinima ka balla ibalennima dima oynia godda kinananditta. John 3:16

Oromo, Borana-Arusi-Guji GAX Yaa Abbaa keenyaa! Waaqa irra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa’u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqa irratti akkuma ta’e akkasuma lafa irrattis haa ta’u. Kan nu ga’u buddeena keenya har’a nuuf kenni, yakka keenyaa nuuf dhiisi, nuyis immoo kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu. Qoramatti nu hin galchin, hamaa nu oolchi malee, mootummaan kan keeti’o, humnis galannis baruma baraan, Amen. Lord's Prayer

Oromo, Borana-Arusi-Guji GAX Akasuma, ani isanini jeda, gamadi malaika Waqa dura jira nama daba toko ka ira debiu. Luke 15:10

Oromo, Borana-Arusi-Guji GAX Waaqi guddo lafa jaalate, tanaafi ilma ufi tokoca namaa kenne, aka nami tokoleen ka isa d'ugefatu imbanne, ammo jireena hegeri argatu. John 3:16

Oromo, Borana-Arusi-Guji GAX Wonto akanatiifi Waaqi guddo lafa jaalate, tanaafi Ilma ufi tokocha namaa kenne, aka nami isa d'ugefatu tokoleeni imbanne, ammo jireenna hegeri argatu. John 3:16

Oromo: Central GAZ Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti. John 3:16

Oromo: East HAE John 1:1

Oromo: Wellega: Central, Galla: Bararetta GAZ Manif ak suni Wain ha fed'e inama lafa, ak in fed'e, ak in Ilm isa tokocha kofa d'alete base, akum suni, namn d'ud'umt ka is d'uguomfetu ak im bane, ammo ha d'argetu fayum ta in dumne. John 3:16

Oromo: Wellega: Central, Galla: Ittu GAZ Yogga sana Yesus itti jede: garagali, ya saytana; kitabame jiraf: gofta Waqake insagadda, isa mo cala ingabarta. Matthew 4:10

Oromo: Wellega: Central, Galla: Shoa: South GAZ Waka akana tshalate tshira alami, Ilmma tokitsha aka kel+̄e, kan isati amǎne aka henbal+̄e, tshenan feia aka tauffe garra duri. John 3:16

Oromo: West GAZ John 1:1

Sidamo SID John 1:1

Wolaytta, Gofa WBC John 1:1

Wolaytta, Gofa WBC Xoossaa Na7aa ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa laattanaappe attin dhayonna mela Xoossay ha alamiya daro dosida gisho ba issi Na7aa immis. John 3:16

AFRICA: Gabon

Fang: Gabon FNG Sèmige Jehôva Anyame wie: boñe bisé bia étam. Matthew 4:10

Fang: Ogowe FNG E kôa, Azô e be; Azô e be bi ye Nzame, Azô e be Nzame. John 1:1

Fang: Ogowe FNG Togho na Nz+̂am'a ñga nda nyeghe bô be y'é si nyi abī, akal eto a ñga vē bo akikh e Mon dia na, é môr ase a ke buné nye ñ wu dia fe, égi a ke tabe y'ényiñ é ya mbè-mbè. John 3:16

Kele: Gabon, Dikele KEB Naidiambilindi+̆ Anyambie+̆. a midinh pe+̆nzhe nyi na thadinh thati+̆ tho+̆ tha ye+̆ mive+̆ Miana ngwe+̆i nawadikika, na mutyi je+̆she+̆ ngwa ye+̆ bunlie+̆ a tyi magwa nji a be+̆ na thaki' th' adukwa jeshe+̆. John 3:16

Kota, Ikota KOQ Mutu ahagyè a péka mambô ma Nzambé a nono, añgô bé mwanyañgw'amè, kagy'amè, na ina. Mark 3:35

Lumbu, Ilumbu LUP Una go va vangianga inzolulu i Nzambi, yandi mwans ngudyi smi, na iburu giami, na ngudyi ami. Mark 3:35

Myene, Omyene: Galwa MYE Konde itonda s'arondi Anyambiè aronde ntys yino s'avgi yè gô p'Ômwaṉu wè w'ikika inè om'edu e bekeliè avere, ndô e ga lwaṉe n'em+̃èṉo za koṉako. John 3:16

Myene, Omyene: Mpongwe MYE Konde Itonda s' arondi Anyambiè aronde ntye yinlo a' avangiè p'Ôñwanl' iyè wikiku, inlè ôm 'edu ô be bekeliè, avere, ndô e ga lwanle nl' em+̃èenlo zakonlako. John 3:16

Njebi, Nzebi, Yinzebi NZB Nzembi â-mono ting'abaata yalótala, nâ-sindala Muan'ande walékika mu niut'abo, mu ndé, Babaka-silala mamba mamu niut'ande basiba-kua ve, bo ka móyi ba-ka na nde wamubu na mubu. John 3:16

Punu, Yipunu PUU Nsambi amaronda bisi bulongu puela, la dibandu amaveyila Muana andi divingu, yiri uotsu oyimuvayili yitu akebungana, tumba abi na monyu umutubu. John 3:16

Sangu, Yisangou SNQ Mumbâra Nsâmbi âvura ronda bisi tsengi yotsu, âvega Muânândi udikika, mure wotsu una gitu mu yândi âsâkabungana, te âkabila na monyu umubu na mubu. John 3:16

Sira, Yichira SWJ

Tsogo, Getsogo TSV Menyani mbe Nzambé amanyôngéô oma muetso pepe. Ameetsa Muanedi ékika, gômbe ône eetsa môtémedi wetso na gôndé angô gébé na paga, asangawa ivô angaba na monyo aNzambé amôbô n'amôbô. John 3:16

Vili VIF Tat'itu, Djé ké ku me ilu Bu tinu bu’aku bu tuu:ke M’vuilu’aku u vangene fe li si bune bu ke ku ilu Tu va a:ni bu buay ndiwu’itu i muse be wuwu Tu kobulile mi sange mu n’nèke’itu Bune tu nkabulilange ivitu mi sange mu bane be tu bunduli U tu sulikini fe lu vulumuku ko Kasi tu yobuli fe mioku m’bi mambu. Amen. Lord's Prayer

AFRICA: Gambia

Mori MRG Langkai pompehohawado Oeë Ala a mia anoe nahi pompelangkalangkai, nde onae dopotoewoeo Oeë Ala a parentado. Matthew 5:3

Wolof, Jolof: Gambia WOF Ndege Yall asopa na aduna si be mu maye Dōm am ja di bajo, ndah ku mu mun a don kum gum chi mōm du sanku, wande mu am dūnda gu dul jêh. John 3:16

AFRICA: Ghana

Adele ADE Yema gelen gâ Wurubwarâ ee len bânæ-nyalâ, okoro gâ â ka nmæ Wobi-kælæn fô â tâ alâ, ânæ-kamasâ gâtâ eè to mæ e di fô ân nan ku e lulu, mô fô, eè wura nkpa gakpaakpa. John 3:16

Ahanta AHA Na Nana Nyamenle lɔle yuade sôma, kε ivale ira mɔ iwole i kô ne imanle, ma abiela mɔ idei idi ne yaminlinli, na yanya nwanle mɔ ini ayueleε. John 3:16

Akan: Akuapem, Twi TWS Mfiase no na Asɛm no wɔ hɔ, na Asɛm no ne Nyankopɔn na ɛwɔ hɔ, na Asɛm no yɛ Onyankopɔn. John 1:1

Akan: Akuapem, Twi TWS Yen agya a wowo soro, Wo din ho ntew, W'ahenne mmra, Dee wope nye asase so, Sedee eye osoro. Ma yen daa aduane nne, Na fa yen aka firi yen, Sedee yede firi won a wode yen aka. Na mfa yen nko sohwe mu. Na wo na ahennie ne ahooden ne Animuonyam ye wo dea daa. Amen. Lord's Prayer

Akan: Asante, Twi TWS Enti mommɔ mpaaeɛ sɛ: Yɛn agya a wowɔ soro, wo din ho nte, 10 w'ahennie mmra, deɛ wopɛ nyɛ asase so, sɛdeɛ ɛyɛ ɔsoro. 11 Ma yɛn yɛn daa aduane nnɛ, 12 na fa yɛn aka firi yɛn, sɛdeɛ yɛdɛ firi wɔn a wɔde yɛn aka. 13 Na mfa yɛn nkɔ sɔhwɛ mu, na yi yɛn firi bɔne mu. Ɛnyɛ hɔ. (Amen.) Lord's Prayer

Akan: Asante, Twi TWS Na sɛdeɛ Onyankopɔn dɔɔ wiase nie, sɛ ɔde ne ba a ɔwoo no korɔ no maeɛ, na obiara a ɔgye no die no anyera, na wanya dan nkwa. John 3:16

Akan: Fante TWS Na mbrɛ Nyankopɔn dɔɔ wiadze nye yi, dɛ ɔdze ne Ba a ɔwoo no kor no mae, ama obiara a ɔgye no dzi no ɔaannhera, na oeenya onnyiewie nkwa. John 3:16

Anufo Nyɛmɛ akoro durunya n nufɔm agaya n dɛɛ ti, na wɔ fa i kunnu Wa kun n kpein n afa ama bu, adena sɔnɔ kɛrɛ bo i yo i yara da, i mi ká má ŋgbɛɛn, ama, i nya ŋgɔɔ bo i la má awieeri ni. John 3:16

Bimoba BIM Kimaan Yennu mantik loon tingbouŋ na bonchiann; li paak, ki u turit u Bijayemmir, ki wunba teen u Bija maŋ yada u tan kan kɔɔ muu ni, ŋaan u sii mɔk manfoor nba kaa gbennue. John 3:16

Birifor BIV Nãaŋmɩn nʋ̃ naa a nɩbɛ na be ka a wɛr pɔ yɔɔ jaa, na wʋ de a wʋ Bidabʋ̃'yen tɛɛ kʋ sɩ, nɩrɛ jaa wa sɔɔ de wʋ, wʋ kʋ̃ wɛ ɛ, tɩ tara a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, Nãaŋmɩn sɛ̃. John 3:16

Buli BWU Naawen a yaali tka meena demma ka nna yegayega ate wa tom wa be yeka ba jigi, ate baai ale ta siaka ale wa la a kan kpi alege ba le nya nyuvuri dii ale kan ta kpeglimka la. John 3:16

Chumburung NCU A kaapo feyɛ Wuribware a kpa kaye-rɔ asesɛ kebaŋse-ɔ se, ne ɔɔ taa mò gyi koŋko wore kpeŋ ne o de-o sa ane feyɛ ɔkemaa ne ɔ kɔɔre mò a o gyi-o maa wu, amaa ɔ nya ŋkpa na kukyure ne a moŋ de kɛɛ-ɔ. John 3:16

Dagbani DAG Dama Naawuni yuri duniyanim' hal nti zaŋ o Bi' gaŋa n-ti ba ni ŋunkam niŋ o yεda ku ti bahi yoli, amaa o ni ti nya la nyεvili din ka bahigu. John 3:16

Dagbani DAG Di saha ka Yisa yεli o, wari sa, Sintani: dama bε sabiya, A kul ni dƷεm la a-Duuma Naawuni, kulla o ko ka a ni dƷεm. Matthew 4:10

Deg MZW Korowii dɛ nyin nɛwɛnyini taeh. A waa o gel men maa ɛ o Bibeŋkpoŋ gbo waa dɔɔ la ba harɛ nɔ ta, asɛ nomɛlbwa waa yarada n waa la bɛ sewɛ, kɛ ó dɔ o mkpa aa wola jaga dɔe bwa la. John 3:16

Ewe EWE Ale gbegbe Mawu lɔa xexeame bena, wòtsɔ ye ŋutɔ ƒe Tenuvi hena, bena amesiame, si xɔa edzi sena la, mele tsɔtsrɔ ge o, ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. John 3:16

Frafra GUR Teŋa wa pin'inluŋɔ na, se'em te ba daa yi'ira Yelehom la daa pon bɔna mɛ. A daa bo mɛ la Na'ayenɛ. Enŋa me n de Na'ayenɛ. John 1:1

Ga-Adangme-Krobo GAC Akεni Nyɔŋmɔ sumɔɔ je lε hewɔ lε eŋɔ Ebi nuu kome too lε eha, koni mɔ fεε mɔ ni baahe lε eye lε hiε akakpatã, shi moŋ ena naanɔ wala. John 3:16

Ga-Adangme-Krobo GAC Dangme Ejakaa Mawu suɔ je ɔ, nɛ e ngɔ e bi kake ɔ ngɔ ha, konɛ nɔ tsuaa nɔ nɛ heɔ e nɔ ye ɔ hɛ mi nɛ ko kpata, se mohu e na neneene wami. John 3:16

Gikyode ACD Ibono Wurubuaarɛ kya laarɛ aye anyamesɛ ilaa gikyɔ so mɔ, o kyu mɔ-bi kolon sa aye yɛɛ ɔbono o kyu mɔ-nyoro too mɔ-bi mɔ so mɔ ɔ' nyɛ kyena mɔ asɛ gɛkpaa-gɛkpaa. Ɔ mɛŋ sa ɔ' fuɛ mɔ-lɛwu gɛmara. John 3:16

Gonja, Gbaya Southwest DUM 1 Teofilo, kawul junkpar so na to, n kange kishen kama ne Yesu dan wora ne kanane e ngini na, 2 n ya fo kache na ne e sa bushungipo ne e lara na ebul ashi Kiyoyu cheen to; bu man mo so n yo esoso. 3 E lara mo b kumu n ngini basa ere mo b luwu b kaman, ne e ngini bumo sheda damta fane e kara ko nkpa; nche adena b kifee to e lar bumo so, n' ngini b umo Ebore b kuwura b ashen. Acts 1:1-3

Gonja, Gbaya Southwest DUM Hazu Sɔ ngoya nzan gdang, mɛgi a haa ndanga bewei pɛa, tuka nde, wi ndang ndang fɛt ka mɛkiri wɛnɛ afe na, ma, a bedung nɛ tunɔ kpoo. John 3:16

Gurenne GUR Te Na'ayenɛ daa nɔŋɛ teŋa wa zuo nɛreba mɛ. Bala n sɔe, te a dekɛ mam a dayɔa ma'an tehɛ te se'em woo n nam mam, kan sagom, ge a wan tara la vom n ka tare ba'ahegɔ. John 3:16

Gurenne: Ninkare GUR Nawẽnnɛ nõŋɛ nẽrsaalba mɛ halɩ, tɩ a tõm a Bi-yẽŋa dũnia zuo, tɩ nẽr-sɛka woo n bↄ ẽ sɩra kãn sã'am, la a wʋn yẽ vↄm n ka ba'asrɩ. John 3:16

Hanga HAG Ok'uba Nymaye yahēra aryo abomuk'yalo mbu nende ok'uhana yahanayo Omwanawe omuterwa, mbu omundu yesi ousubira k'umubiriwe alek'ye ok'ugora, nabe nende obulamu obulahwaho ta. John 3:16

Kasem KAS Bɛŋwaanɩ Wɛ na tiini DƖ soe nabiinə tɩn mʋ pɛ DƖ tʋŋɩ DƖ Bu-dʋa sɩ o ba lʋgʋ baŋa, sɩ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn daa yɩ cɔgɩ, sɩ o na ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn. John 3:16

Konkomba KOS Uwumbɔr aah gee dulnyaa aanib saakpen pu na, nima le u di Ujapɔɔnbaan ki di tii ni, aan unii umɔk gaa u ki kii na taa koo mmii mu kaan junn na ni, u li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. John 3:16

Kusaal KUS Pin'ilugin sa ka Pian'ad la da pun deŋim be, ka Pian'ad la da bene ne Wina'am, ka a Wina'am. John 1:1

Lelemi LEF Ka Katɔti ɔɔyɔ́ bayawine geen ɔsu ni, úti Ubidi unwi pɛ ɔmmɔ úte. Na ukyuli biala ɔni mɔɔƒɔ́-nwu taadi ni, ulayii. Mmomu ɔdubɔkɛ ngba bɔni nsɔ naaadubo bɔsa kudii. John 3:16

Mampruli MAW Naawunni wurilim daa bɛ la duniya wa dima maa pam, halli nti zaŋŋi u bigaŋŋa n-tisi, ni sↄkam yi niŋi u yɛdda u ku baasi yↄri amaa u nin mari nyↄvuri kan ka tariga. John 3:16

Nafaanra NFR Imi na Nyiɛkpↄↄ waŋgra leele kori yi kre, ki tia u u Pↄ nunu chom wre tun, na ŋmba we u shↄ mbe li kre, mbe wa ku, la, mbe u blenyini ŋmaa ta. John 3:16

Nzema NZE Ɔlua kε Nyamenle zile hulole ewiade amra kpole kpalε la ati yεε ɔvale Ɔ Ra kokye ne ɔmanle a, amaa awie biala mɔɔ kεlie ye kεli la anwu na yeanyia ngoane mɔɔ εnlε awieleε. John 3:16

Pasaala, Pasaale SIG Wɩɩsɩ kyo dʋnɩya nala rɛ a mʋ parɩ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ kpa ʋ Biidɩgɩ hʋ ʋ aa kana a tɩya ma, dɩ nal hʋ buloŋ aa laa ʋ wɩya di, ʋ tɩɩna bɩ sɩ nyʋgɩsɩ, amɛ ʋ sɩ kaŋ mɩɩbol hʋ aa bɩ kaŋ tenii. John 3:16

Sisaala SSL Wia cho dunia niaa a mu kieli, ŋii nɛ tii u joŋ u Bii-bala a pila, di nii-la kala si laa u wiaa dii, u bi jaŋ lɛl, ama u jaŋ kɛŋ miisi-la si bi dɛrɛ. John 3:16

Tampulma TAM Koosa funɛ daŋni tɛɛnɛ nɔ maga nara kinkannɛ a fun tum o be bɛgim ba wati, chen ni Koosa wa zi na ba naa see su un galimsa a ta ba yɔri, amaa o ka zi kpa o mi fali naa vɛ kpak bɔu a nyɛ ba. John 3:16

Vagla VAG Kᴐraawiizi nᴐŋŋi durnya werge maa. Awiarɛ u gil mìŋ́ u biikpaŋkpaŋ ba. U ɛɛ gunnɛ, di hinla maa sɛɛ n wia di yardiŋ, í gilɛɛ siu ka í na Kᴐraawiizi miibᴐᴐ la n waa tunaa dᴐᴐwɛ la. John 3:16

Wali WLX 1 Yesu Kristo, Nanmimi Bie, duohisun mumpiilee. 2 Awo Nanmini danyɛra buɔna Isaiah an sɛu ka Manmini yɛliyɛn, Nyɛɛ, n tunɛɛ n tuntuna k'u diɛ i yie. Unan na wa a dan maali i-seri. 3 A la sɛu, Miɛ kanga kᴐkᴐrin tahina mᴐsugu puon, a yɛra, Yɛ maali ti Daana sᴐri k'u i siri, yɛ maali u sᴐri k'u i sun. 4 Una la John Nmini Kuᴐn Soree an daan bi mᴐsugu puon, a inɛ duohe ka niba lɛu yi ba yɛlibɛɛ puon, ka Nanmini di ba yɛlibɛɛ a chɛ ba. John 3:16

AFRICA: Guinea

Basari, Bassari BSC Gayike Kaxhanu go ane baxho iñgwenine, ga ile babo itoxh imate in déxhem, meñ ke iye, are ke wa én déxhem, a xho némi-na din, bari éxho chote a niyane ande. John 3:16

Basari, Bassari BSC Awa ako done slalénde: Faba irébi ire éxh gro rene, o wachore rédje giléxh pite, djowelexh o woun orédje, giléxh o bale o rédje gré bare ro ger gaxh gro rene. Ile-lebo kéyo-kéye édjambe éde yatidjo. Tébanelebo bén yiñenaxh béñ, ger ga ke meni sébanende bere ké rinde bén yiñenaxh. Kréi bo mela na gré infarane, bari dexhetele bo ger bén yiñenaxh, gayik wedji xhwenek o woun go djawe do gé chekwa, in ire din, Amén. Lord's Prayer

Crioulo: Upper Guinea POV Deus ama jinti di mundu dimas, tok i da si uniku Fiju, pa tudu kil ku setal ka ta pirdi, ma i ta ten vida ku ka ta kaba. John 3:16

Crioulo: Upper Guinea: Brava Island POV Pamó Deus amaba mundo de tal manêra que el daba sê Fidjo só que el tinha, pa tudo quel que tén fé na el ca ta pérde má ta tén bida iterno. John 3:16

Fuuta-Jalon, Fula: Pulaar FUF

Kpele GKP

Susu, Soso SUD Fenakh-ara Alla duniä rafail agbera naki, na a nakh-a aχa. Di suttoχ i kerremma fi, nanara nakh-an-o-nakh-an dankaniya a-tam ma, a namma halliχi, konno na a χa abbada nyi sutto. John 3:16

Toma TOD

AFRICA: Guinea Bissau

Balanta, Frase BLE

Bidyogo, Bijago BJG

Mandyak, Manjako MFV La prière du Notre Père: asin wënd, wi nan ci di batsi ; katimù kajënts ; pësiënùka baandi ; ko wi m ŋal wi, ù ci wi di ùtsia, bi ù ci di batsi, tsënk wënd tsari bariala ùnô ù ci wi ; jampësan gëgôs wënd, bi wënd jampësa bùnk, ban gôs wënd biki ; ba cats wët wënd, wënd yër di kafal ; na bùran wënd di ùjùatsal. Amen. Lord's Prayer

Papel, Oium PBO

AFRICA: Kenya

Bukusu, Lubukusu BUL Khubeela Weele asiima sibala mala aana Omwana wewe omutelwa, nio buli mundu omusubila alobe khutiba ta, mala anyoole bulamu bukhaliwayo ta. John 3:16

Bukusu, Lubukusu BUL Sikila Wele kasima sibala lukali, mala karusia Omwana wewe omutelwa, mala oyoyo omusubilamo alekhe khutiba ta nekakhali anyole bulamu bwekimiaka namindali. John 3:16

Burji BJI

Daasanach DSH

Duruma DUG

Embu, Kiembu-Kimbeere EBU

Endo-Marakwet ENB

Gikuyu, Gigikuyu, Kikuyu KIU Amu Ngai, tondu wa uria endete kirindi gia guku thi, niaarutire Muru wake wa mumwe, ni getha mundu o wothe umwihokete ndakore, no agie muoyo wa tene na tene. John 3:16

Gikuyu: Nyeri KIU Ithe witu waiguru ritwa riaku riamurwo´, uthamaki waku niuki gwikwo guku thi otauria gwikagwo kuu iguru. Tuhe omuthe iriu cia gutuigana na utuohere mehia maitu utauria ithuii twohagira aria matwihagia. Ndugatutware magerio-ini noutuhonokie uruine Niundu uthamaki ni waku, ona hinya, onakugocuo tene ona tene Amen. Lord's Prayer

Giryama, Giriama NYF Kwani ndo Mulungu arizhouhendza urumwengu, hata akimulazha Mwanawe ariyezhalwa hake-ye, kwamba kila amukuluhiraye iye atsaangamika, akale na uzima wa kare na kare. John 3:16

Giryama, Giriama, Nyika, Kinyika NYF Za higa, naambira muino, indakala furaha mberre sa malaika ga Mulungu, kua utu wa mutu mui mumengs aziutaye. Luke 15:10

Giryama, Giriama, Nyika, Kinyika: Ribe NYF

Gusii, Ekegusii, Kisii GUZ Naki Nyasae ayianchete ense, goika akarua Omwana oye omomoima, erinde monto onde bwensi oyomwegenire tasira, korende anyore obogima bwa kare na kare. John 3:16

Gusii, Ekegusii, Kisii GUZ Naki Nyasaye ayianchete ense, goika akarua Omwana oye omomoima, erinde 'monto onde bwensi oyomwanchire tasira, korende anyore obogima bwa kare nakare. John 3:16

Gusii GUZ Tata oito ore igoro, erieta riao risikwe; obonda bwao bochiche; ogwancha kwao gokorwe ins'aiga buna igoro; otoe bono endagera yaito ya bono; otorusie ebibe biaito' buna intwe togotiga abagotochegia; tobaisa gotobeta ase ogoteemwa, ineee,otogoberie korwa as obobe bwonsi. Amina. Lord's Prayer

Kalenjin, Kipsigis KLN Amu kicham Jehovah ng'ony mising', kot kogoito Werinnyi ne kigii inegei, si malus age tugui ne iyani inendet, ago si konyor sobondab koigeny. John 3:16

Kalenjin, Kipsigis KLN Amun kicham Jehoba ng'wuny got, kogoito Werinyin ni kigei iuege, si mabet age tugul ni yani inendet, ago kotinye sobondo ab koiginy. John 3:16

Kalenjin KLN Kwandannyo nemi kipsengwet, Ngolosunok kaineng'ung, Ingoitwech olaitornateng'ung, Ingoyaak kou ye imoje eng emet Kou ye ooksei eng kipsengwet. Gonech rani amitwogikyok jebo kotugul, Nyoiywech gat lelutikyok, kou ye kinyojini gat je lelwech, Mendaech tiemutik Ago sarwech eng yoitwogik. Amin. Lord's Prayer

Kamba, Kikamba KIK Nundu Ngai niwendete nthi, niwanenganie Mwana wake e umwe, ni kana o ula umwitikilaa ndakae, indi ethiwe na thayu utathela. John 3:16

Logooli, Luragoli RAG Nyasaye ya yanza avomkivala ndi, ya va ha Mwana wewe muderwa, ku vosi u mu suuvira a ta diva mba, navutswa a ve nelivamwoyo li ta hera mba. John 3:16

Luo, Dholuo LUO Kar chakruok Wach ne nitie, kendo Wach bende ne ni kod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye. John 1:1

Luo, Dholuo LUO Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ng'a ma oyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere. John 3:16

Luo LUO 9 Koro kama e kaka onego ulam: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor, 10 Pinyruodhi mondo obi, dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo. 11 Yie imiwa kawuono chiembwa mapile pile. 12 Wenwae gopewa, kaka wan bende waseweyo ne jogopwa. 13 Bende kik iterwa e tem, to reswa e lwet Ngama Rach. Lord's Prayer

Maasai MET Amu etonyora engAi engop, neishorua engerai enye nabo, ore oloiruk poki nemeimin, naketum engishon nemeiting. John 3:16

Maasai MET Papa lang otii shumata, meitisinyi enkarna ino, metabau enkitoria ino, metaasayu eniyieu te nkop anaa enatiu te shumata. incoo iyiook ena olong endaa ang nanaiki iyiook, nipaliki iyiook intorrok ang anaa enikipaliki ilooinyal iyiook, tirishie iyook enetii intemat, nilaku iyiook too ntorrok. Lord's Prayer

Meru, Kimeru MER Nikwethirwa Murungu niendire nthiguru ta u, kinya anenkera Mutanowe-wa mumwe, nikenda uria ugwetikia ndene yawe, atikaure, endi akone mwoyo jwa kenya-na-kenya. John 3:16

Meru, Kimeru MER Tontu bwa uria Murungu eendere kirindi kia nthiguru, naaritire Mutanowe-wa-mumwe, nikenda muntu kinya uriku uria ukamwitikia atikeeje kuura, indi eeje agite mwoyo jwa kenya na kenya. John 3:16

Nyore, Lunyore NYD Esibala nisisili okhulombwa Ling'ana yalinji ho, naye Ling'ana yali na Nyasaye, naye Ling'ana yali Nyasaye. John 1:1

Nyore, Lunyore NYD Okhuba Nyasaye yayanza buyanza abo musibala, yahana Omwana uwe owebulwa omutelwa, omundu oba namusubira aratiba, nebutswa abe nobulamu oburahwa. John 3:16

Pokomo, Kipokomo POJ Koro hivihivi Muungu kajudsaka lumwengu, hata kamuyavya mwanawe madiani, kwa kwamba yude jwonse amuhikizie jeje adsekwara, ela awe na mojo usiwosia. John 3:16

Pokoot, Pokot, Suk PKO Ombuwalo chi tukul nyo ighei chamata Tororat werincha nyinde ngo cheptencha ngo yonyan. Mark 3:35

Pokoot, Pokot, Suk PKO Ombuwolo ku le nyu kicham Totorut ng'wuny, tukutu Werinyi nyo le okong'o, tumepot chi tukul nyo ghunei nyinde, wolo tukusuch supon nyo pu kokoi. John 3:16

Rendille REL

Sabaot SPY Kicham:Yeyiin koorooni miisin kut kukoon lakwanyii nyooto akeenke baateey sukung'eet:chii ake tukul nyoo koosee keey lawanaa meebere makubot, nteenee makunyoor soboontaab kibchuulyo. John 3:16

Sagalla, Kisagalla TGA

Swahili SWA Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. John 3:16

Swahili SWA Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa Mwana wake wa pekee, ili kila amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. John 3:16

Swahili: Mombasa SWA Kwani Mwenyiezi Mngu, jinsi alivyoupenda ulimwengu, amewapa watu Mwanawe mzaliwa, pekee, killa mwenyi kuamini kwakwe asipotee, awe na uzima wa milele. John 3:16

Swahili: Union SWA Nawaambia, Vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika za Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Luke 15:10

Swahili: Union SWA Baba yetu uliye mbinguni: Jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji. Utusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule Mwovu. Is Baadhi ya makala za zamani zina; Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amina. Lord's Prayer

Swahili: West SWA Kwelikweli! Mungu alipenda kabisa watu ya dunia—sie hapana weza kupima kupenda Yake—Mototo ya Mungu iko moya, paka moya, na Mungu alituma Ye ku dunia hata munye kuamini Ye takimbia na Moto na tafika ku Bingoni. John 3:16

Taita DAV Angu Mlungu oregukundiege wurumwengu, hata ukamfunya Mwana wake uvalwaga wa ititi, uo ose urumiriaga kwake usetote anduangi, ela ukaiege na irangi ja kala na kala. John 3:16

Taita: Sagalla TGA Kwani hung' Mlungu washaile masanga 'gose, hatta akamfunya Mwana wake avelo mmojori, uu wose amdumusa sehaita, ela apate umaana 'gwa kale na kale. John 3:16

Tharaka, Kitharaka THA Nuntu Ngai nendete nthi neyanire Mwana wake, ura wasyarime, ari umwe, kanda ura umwitigagira atikaure indi ethirwe na muo utathira. John 3:16

Turkana TUV Kona kolong aminar Akuj ngitunga a ngakwapin tolemik ngesi Lokookeng lo edounitoe erai epei bon, sodi ani itwaan ni enupi ngakiro keng, nyebukor, nakaneni toriam akiyar na nyedaun. John 3:16

Turkana TUV Apa kosi lo iyei nakuj, kipuroi ekiro kon, akonipolou bu, na icamit iyong tosubae a nakwap kona esubenere a nakuj. Nakinae akwaar na akimuj kosi na a ngirwa ka daang; torimakinae ngasecesea kosi kona kirimakinea sua lu kisecanakinete; nyikirik sua nakininget, nakaneni toiunae sua a ni aronon. Amin. Lord's Prayer

AFRICA: Lesotho

Sotho: South, Sesotho, Suto SSO Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. John 3:16

Sotho: South, Sesotho, Suto SSO Hobane Molimo o ratile lefats+̑e, hakalo, o bile oa le nea Mora oa oona ea tsuetsoeng a 'nots+̑i; hore e mong le e mong ea lumelang ho eena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. John 3:16

Sotho: South SSO Ntat'a rona, ea maholimong, lebitso la Hao le halaletsoe, 'Muso oa Hao a o tle, Thato ea Hao e etsoe lefatšeng joaloka leholimong. U re fe kajeno bohobe ba rona, ba tsatsi le leng le le leng; u re tšoarele libe tsa rona, joaloka ha le rona re tšoarela ba re sitetsoeng; u se ke ua re isa molekong, u mpe u re ntše bobeng. Amen. Lord's Prayer

AFRICA: Liberia

Bandi GBA Faalɔ, ngimɔɔ kule í wú wá wú Ngalá fɛli, wáá ɣé ta, 'Ni Kέέɣε Ngalá yέi yí ngelegóóh̃u, kε kái ngáá háwu nungáá ti wúfe í w̃a. 10 Í w̃ásandai í vá kái í ɣέ nuu kpέlεε mááh̃u, í líívo fái í ɣέ ngelewu, kíya nɔ́ɔ áá ɣέ ngelegóóh̃u. 11 Ni laa y͂έέni hé ni yaá ngelewo kúú yilá ngílangi fíli má, 12 Yí ni háá yɔítii suuhaaló kε kíya nɔ́ɔ naá sítii suuhaaló taá fáa y͂ɔ́u ɣέ ngáá ni ye. 13 Yálaa kε ngáá háwu suugɔ́vɔ kpángɔ ɔ́ɔ́ vá ni yelé ɔ́ɔ́ kε nɔɔ́ faa y͂ɔ́u ɣε, kέ yí ní w̃ááh̃u béle Ngutuwɔ́ Ỹína Nyɔí yáá. Lord's Prayer

Bassa BAS Inyule Nyambe a lôôha gwés nkoñ 'isi, jon a tine pombe yé Man, le tonjee a nhemle nye a' nimil bé, ndi a gwé niñ boga. John 3:16

Bassa: Liberia BAS Sepoεe Geɖepɔ ɖεɓε ɓoɖoɔ mu miɔ, ɔ kɔ je ɔ to ma ɔ woɖoin Dyu gaa dyoaɖo kpe kpe, ɓε nyɔ kain sen sen dyi ɔ je jaa poin nyֵ ke se xwaɖan se, kε ɔ ke se na seε fεε ɓeɖe. John 3:16

Bassa: Liberia BAS À Ɓà, mɔ̀ nìà ɖé dyɔɔń wε͂ε, nì nyέnέɔ mε hwε ̀mú ɖé nyɔɔ̀n dyéɖéén. Nì nyɔ wuɖuí-kɔ͂̀-kɔ͂̀ɔ̀ mε dyi. Wa mε nyu nì mɔ́-ɖὲ nɔ̅ ɓóɖó-kpàà kɔ͂, kà wa nyuàà ɖéε dyɔɔń wε͂. Nyí à nììn ɖi-ɖὲ ɓέ à kɔ͂̀ ɓέ à ké zε͂̀ε̄ ɓéɖé kε. À ɖε gbà ɓèɔ mε hwὲ m̀ hwìɖìi, kà ɓέ ɖɛ gbà ɓè ɓɛ́ nyɔ ɓè nyuà à bu͂̀εε, hwὲà mɔ̀ɔ̀n hwìɖìiɛ. Mɔ̀ɔ̀n kpààìn à nììn mú-dɔ͂̀-dɔ͂̀ mú, kεε m̀ mε póèn à nììn Ɖɛ gbà nyu-nyɔ̀ɔ̀ xwaań. Lord's Prayer

Grebo GRB Kâre kre Nyesoa nuna konâ ăh nowănena, â hnyina â sĕyĕ ăh kokâ-yu donh, be nyâ be â po nâ hanhte, â neh te wanh, nĕma â mu konâ-se-honhnonh kâ. John 3:16

Grebo: E Je GRB

Kpelle KPE Gɔɔ pilanii Ŋóoi e kɛ naa; Ŋóoi nyaŋ e kɛ Ɣâla kɔlɛ. Nyaŋ Ŋóoi e kɛ a Ɣâla. John 1:1

Kpelle KPE Nui nin kele+̄ a Γala tuada ke+̱i, dia ha n+̇a kayo+̱a, da n+̇a de+̄. John 3:16

Krahn: East, Tchien KQO

Krahn: West KRW

Krumen: South TED

Kuwaa BLH

Loma LOM

Mano MEV Kɛɛ pɛ séí é tīá kɛɛ ɓea, Wééa e kɛ ɓe. Wéé e kília e kɛ Wálà píé, ɛɛ e kɛ Wálà ká. John 1:1

Sapo, Putu KRN

AFRICA: Libya

Arabic: Libya, North Africa AYL John 1:1

Tamahaq: Hoggar THV

AFRICA: Madagascar

Malagasy MEX Fa toy no nitiavan' Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. John 3:16

Malagasy MEX Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny ananranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena. Lord's Prayer

Malagasy: Tsimihety MEX Ambarako areo fô misy firavoravoaña hôtry izany koa edy eo añatrefan' ny anjely nihin-Jañahary amin' ny ampañano ratay araiky izay mibaboko. Luke 15:10

AFRICA: Malawi

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: East NYJ Pakuti chimwechi Mlungu adaliko nda jiko lino, mpaka anapacha Mwans wake wobadwa yeka yeka, kuti ali yenche avomela'yo pa iye asataika, nampo apate kulams kwa vyaka. John 3:16

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: East NYJ Pakuyamba adalipo Mau, ni Mau adali pa Mlungu, ni Mau adali Mlungu. John 1:1

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: South NYJ amene ali ense angadza chita ku funa kwa Mulungu, yemweyo ndiye mbale wanga ndi mlongo ndi amai. Mark 3:35

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: Union NYJ Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wace wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nao moyo wosatha. John 3:16

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: Union NYJ Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wace wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nao moyo wosatha. John 3:16

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: Union NYJ Cifukwa cace pempherani inu comweci: Atate wathu wa Kumwamba, Dzina lanu liyeretsedwe. Ufumu wanu udze. Kufuna kwanu kucitidwe, monga Kumwamba comweco pansi pano. Mutipatse ife lero cakudya cathu calero. Ndipo mutikhululukire mangawa athu, monga ifenso thakhululukira amangawa anthu. Ndipo musatitengere kokatiyesa, koma mutipulumutse kwa woipayo. Lord's Prayer

Nyanja, Chinyanja, Chichewa: West NYJ Kuti Mulungn monga nakonda dziko, kuti napatsa Mwana watshi wobadwa eka, monga kuti iemwe amvana ndi ie sakamwazika, koma akapotshera moyo wosamariza. John 3:16

Tonga, Gitonga, Chitonga: Malawi TOG Mu mtendeku mwenga Mazu, ndipo Mazu yo wenga kwaku Chiuta, ndi Mazu yo wenga Chiuta. John 1:1

Tumbuka, Chitumbuka TUW Mu mtendeko mukaʋa Mazgu, ndipo Mazgu wakaʋanga pamoza na Ciuta, ndipo Mazgu wakaʋa Ciuta. John 1:1

Tumbuka TUW Cifukwa Chiuta wakamanca kucitemwa caru, rekani wakapereka Kananda wake, mwakuti yose uyo wakupulikana nayo wareke kutayika, kweni waʋenge na Umoyo wa muyirayira. John 3:16

Tumbuka TUW Nteura para mukuromba, mutenge, W"adada w"itu imwe muli kuchanya, zina linu lichindikeke. Ufumu winu wize, khumbo linu lichitike pano pasi nga nkuchanya. Mutipe lero kurya kwitu kwa zuw"a na zuw"a. Mutigowokere kwananga kwitu, nga ndi umo nase tikuw"agowokerera aw"o w"akutinangira. Mungatitoreranga mukuyezgeka, kweni mutitaske kwa muheni. (Pakuti ufumu ngwinu na nkongono na uchindami, kwa muyirayira. Ameni.) Lord's Prayer

AFRICA: Mali

Bambara BRA Katougouni Alla ye dinye kanou ten hâli, fo a ye a Den-ke kelempe ni, walisa mogo-o-mogo be da a la, o kana halaki, bari o ka nyenamaya bambali soro. John 3:16

Bambara BRA K'a masɔrɔ Ala ye diŋɛ kanu haali, fo a ye a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a Denkɛ la, o kana halaki, nka o ka ŋɛnamaya banbali sɔrɔ. John 3:16

Bambara BRA I togo ka sènouya i ka fanga ka sé I sago bikè ardyana na tyoko min a ka kè dyen na tén I k'an tlé-o-tlé balo di an ma bi Iko minou bagara an maan bè hakèto ou yé tyoko min I ka hakèto an yé tén I kana to an ka do konosouli la Nka I k'an kissi kodyougou ma. Amina. Lord's Prayer

Bomu, Boomu BMQ Deeɓenu waâna ho diminyan sio haare fúa li tûo mî Yaro'ere sôo ho diminyaan â naa ɓa nìi naa yaawe à nùû woo nùû nɛ yi lâara laa, à hôo ɓɛɛ coo dê yaharamaa, à lo yî ho sìî nɛ ɓɛɛ vê. John 3:16

Bomu, Boomu BMQ Saani a Deebenu daan ho waa - ma li tuun, mu wo a hoo nx yenu Han Wara mi bin. Han Wara we xxnna ma Deebenu, a Han Wara a Deebenu mitee naa. John 1:1

Bomu, Boomu BMQ Lo dɛɛ bio wa wéé franâa nɛ, lo à wa bra lo Waa Maâ nɛ mi ho wáa--, à ɓa nìi wuree zuûn lo a ue odee a Deeɓenu, à o paa'amayaamu ɓuee, à ɓa nìi wê o sa'u li túun-- a'oo bio oo wêrâa o sa'u ho wáa--. Han wa ma wa dîrobee nɛ wa miinian naa zɛɛrɛ. Yaafa wa be'ue nɛ wa wô waa a'oo bio waa yaafanâa baa nɛ yi wô wa ma be'ue bee sîin. Βεε coo nɛ à dio woo è'a wa à wa tè be'uee. Fê wa Sitanni naa. Amiina. Lord's Prayer

Dogon: Habbe DOG Sabou Ama adouna gai ibebe, Aini wo se tourou go obou, ine woi wo le gawase ye, yamar’ ka omo sogo wo bemo ga. John 3:16

Senoufo: Supyire, Suppire SPP

̱ Songai, Songhai, Songoi SON Haya ka se miso tyille n Yerkoy ba addounia di, har a no ngou wane Idye fo di ka a hay, har boro koul ka go naney nda ga ma si halstyi, amma, a go dou houns douminte. John 3:16

Songai, Songhai, Songoi SON Sinti do kouna Tyini di dem, Tyini di dem Yerkoy do, Tyini di dem ka tyi Yerkoy. John 1:1

Tamasheq: Timbuktu, Tamahaq: Timbuktu TAQ

AFRICA: Mauritius

Morisyen, Creole: Mauritius MFE Parski Bondié ti telman contan le mond, ki li fine donne so s+¨ne sel Piti, pour ki némport ki met so confians an li, na-pa al dan perdision, mé gaïne la vi eternal. John 3:16

Morisyen, Creole: Mauritius MFE Nou Papa ki dan le siel Fer rekonet ki to nom sin, Fer ki to regn vini, Fer to volonte akompli, Lor la terre koman dan le siel. Donn nou azordi di pin ki nou bizin. Pardonn-nou nou bann ofans, Koman nou osi pardonn le zot ki fin ofans nou. Pa less nou tom dan tentation Me tir-nu depi lemal. Lord's Prayer

AFRICA: Morocco

Tachelhit, Shilha: Central SHI Psalm 1:1

Tachelhit, Shilha: Central SHI Psalm 23:1

Shilha: Central SHI ašku ġunškad a-s-iḥnna rbbi f-ddunit aylliġ-d-ifka ġwalli igan yus, a-d-ikkis i-lhalak kullu wanna srs yumnn, išškšm-tn s-tudrt idumn. John 3:16

Tachelhit, Shilha: North SHI

Tachelhit, Shilha: South SHI

Tamazight TZM Athaia amek' ilaq atszallem: A Babath ennagh illan g-ig'ennouan. Isem ik' ad'-itsouuaqeddes, seltena-k' ad-tsas, Ibghi inek' ad'-itsouakhed'em am g-lqàa am g-ig'enni. Efk-agh-d assa aghroum am koul ass, àfou-iagh siiath ennagh amakken nsemah i ouid' iag-ittellemen; our agh-tsaoui ara gher oujerreb, lakin sellek' agh g-cherr Echrir. Imi i ketch i daim, selttena tsizmerth d'-làdhima. Amin. Lord's Prayer

Tamazight: Tashlhiyt TZM Babat-ng illan g-ignwan, ittuqddas-iyt ism-nk, Taški-d tgldiyt-nk; Yili-iyt ma trit g-wakal ula g-ignwan; Fk-ang gassad agṛum-ng n-gassad; Amin ad-ang tssurft leaṛ lli nskr, nssurf i-willi gintng iskrn leaṛ; Ad-ang ur tmdit i-ubala; mašš žžnžm-ang g-gar. Amin. Lord's Prayer

AFRICA: Mozambique

Chopi CCE Seni koko Jesu aci khene kwakwe, Khuka Satani, ngu kuva ku batwe vaci, Una kidzamela mkoma Nkulukumba wawena uci tumela ene ekha. Matthew 4:10

Makhuwa, Macua MAK Tith'ihu muri wirimu! Nsina nanyu nivuwihiwe. Omwen'anyu onirwele hiyo. Otthuna wanyu wireye ntoko wirimu siso vathi-va. Munivahe olelo yoly'ahu ya khula nihiku. Munlevelele sottheka sahu, ntoko hiyo nnalevelelahu anitthekenle. Muhinihiye omora nehereriwaka; vano munakiherye sotakhala. Amen. Lord's Prayer

Lomwe, Ilomwe NGL Vawi Muluku ásivela elapo ya vathi wawihihá, wi ávaha Mwana'we óyariwa mekhiye, wi yowo anaroromela ahirimele, nyenya akhaleno okumi wohimala. John 3:16

Nsenga, Chinsenga NSE Pa chiyambiyambi penze Lizu, na Lizu enze kwa Mlungu, nalo Lizu enze Mlungu. John 1:1

Nsenga, Chinsenga NSE Pakuti Mlungu etemwesya ngako charo chino, ni pechipa Mwana wake wovyalikwa yeka, kuti ali wonse ommvwila yeve angataike, sembe awe na moyo wosasila. John 3:16

Nyungwe, Chinyungwi NYU Sabua tenepa Murungu adayandja pantsi, achipereka Muana uache Mbodzi yeka: sabua kuti uentse omue anitinchadidi mu iye, areke kutaika, ndipo ak'are na moyo uakuk'ariratu. John 3:16

Podzo, Shiputhsu POZ

Sena, Chisena SEH Mulungu afuna anthu a pantai pano pikulu pyene mbaapasa Mwana mbodzi ekha. Chinchino anthu onsene anakhulupira Mwana wa Mulungu, hanataika tayu, mbwenye anakhala na moyo wakukhaliratu. John 3:16

Sena, Chisena SEH Pakuti uyo wa ku-cita mafunilo a Mulungn, ndie mbale-anga na mbale-anga wa nkazi na mama. Mark 3:35

Sena, Chisena SEH Babathu muli kujulu Jinanu icenesiwe Ufumwanu uje Kufuna kwanu kucitiwe Ninga kujulu Tenepo pontho panchi pano Mutipase phoso yathu yalero Mutikhulupilire ife pakudawa kwathu Ninga ife pinakhulupilira anyakudawira Musakwatire ife kokatiyesa tayu Koma mutipulumuse ife kwa nyakuipa Ameni. Lord's Prayer

Swahili: Unguja, Zanzibar SWA Kwani kwa hivyo, Mungu alivyoupenda ulimwengu, alimtoa Mwana wake wa pekee, kila amtegemeaye asiangamie, ila apate usima wa kale na kale. John 3:16

Tswa TSC A kusanguleni gi wa hi kona Gezu, Gezu gi wa hi na Nungungulu, Gezu gi wa hi Nungungulu. John 1:1

Tswa TSC Hakuva Nungungulu i lo ranza tiko kota lezi, a kala a nyikela a N'wana wakwe a belekilweko yece, kasi ni wihi loyi a kholwako kakwe a nga lovi, kanilezi ave ni wutomi ga pinzukelwa. John 3:16

Tswa TSC Hikwalaho khongelani kota lezi: Dadani wa hina wa le tilweni, a vito ga wena a gi hlawuliwe. A wute mufumo wa wena. Kuranza ka wena a ku mahiwe misaveni, kota lezi ku mahiwako le tilweni. Hi nyike nyamutlha a kuga ka hina ka siku ginwani ni ginwani. Hi tsetselele milanzu ya hina, khwatsi hilezi hi va tsetselelako lava va nga ni milanzu ka hina. U nga hi yisi minzhingweni, kanilezy hi tlhatlhise ka loyi wa kubiha. Lord's Prayer

Tswa TSC 9 Hikwalaho khongelani kota leži: Dadani wa hina wa le tilweni, A bito ga wena a gi hlawuliwe. 10 A wute mufumo wa wena. Kuranza ka wena a ku mahiwe, misabeni kota leži ku mahiwako le tilweni. 11 Hi nyike nyamukla a kuga ka hina ka siku ginwani ni ginwani. 12 Hi tsetselele a milanzu ya hina, kwatsi hileži hi ba tsetselelako laba ba nga ni milanzu ka hina. 13 U nga hi yisi kuringweni, kanileži hi klaklise ka loyi wa kubiha. Lord's Prayer

AFRICA: Namibia

Akhoe AKE Ndeti tu |xoma re: 'N|îta Abotse n|anuaib n!a hâtse, sá |'onsa isi khaihe re. Lord's Prayer

Diriku, Gciriku DIU Rapererenu weno: Shetu wamuliwiru, Lidina lyoye li fumane; Untungi ghoye u tu yere; kupanga koye ku tike mo palivhu, yira muliwiru. Tu peko namuntji ndya detu dakehe liyuva; tu ghupire po maundjoni ghetu momo twa ghupiranga po natwe vandjoni vetu; Wa sha tu kengerera tu nengukire kundjo nani tu yovore kuudona. John 3:16

Herero, Otjiherero HER Orondu Mukuru otjing' a suvere ouje, kutja ua jandjere Omuna ue omukuatuaerike, kutja auhe, ngu kambura mu je, a ha pandjara, nanguari a kare nomuinjo uaarube. John 3:16

Kung-Ekoka KNW

Kung-Tsumkwe KTZ

Kwambi, Otjikwambi KWM Tate hetu, ngu uri meguru, edhina ryohe nari yapurwe, uukwaniirwa wohe nau ye kuse, eharo ryohe nari gwanithwe kombanda hevi ngashika meguru. Tupa nena okurya kwetu kwomasiku ageshe. Tu dhimina po eendjo dhetu, ngashi se wo hatu dhimine po aanandjo nase. Ino tu fara mamakero, ndere tu upitha muuhineyi. Amen. Lord's Prayer

Kwangali, Rukwangali KWN Yeeyi Karunga kwa here uzuni unene-nene, yiyo ga u pere Munwendi gelike a huru, asi nkenye ogu a mu pura a dire kuzonauka, nye a kare nomwenyo gwanarunye. John 3:16

Kwangali KWN Nsene tomu kanderere, omu kanderere ngesi asi: 'Guhyetu gemeguru. Edina lyoge ava li pongore. Uhompa woge au wize. Mpango zoge ava zi zikise mo pevhu ngwendi meguru. Tu pa naina nondya detu dankenye ezuva. O tu dongwenene po nonzo detu, moomu atu dongwenene po nose wononzo detu. Walye o tu twara momaheteko, nye o tu popere koudona.' Lord's Prayer

Mbukushu, Thimbukushu MHW Wihetu! Difumane dina dyoye, ghufumu ghoye wiye. Yidya yetu yokehe diyuwa ghu tu peko dyarero. Ghu tu thigherere mirandu dhetu, yoyishi natwe tuna kuthigherera karo kehe yu ghana tendi thinu thomurandu kukwetu. No wa twingeneka mumayerekero! Lord's Prayer

Nama NAQ ∥Natigoseb gy+̥m Eloba ¡hūbeiba gye |namo, ob gye ∥ẽib di |quise ¡nai hã |gõaba gye ma, ∥ẽib ¡na ra ǂgomn hoan gā-∥ū tite se, χawem nĩ |amö ũiba ū-ha se. John 3:16

Ndonga, Oshindonga NDG Oshoka osho Kalunga kwa li e hole uuyuni, oye a gandja Epona lye, opo shaa ngoka e mu itaale, kaa kane, ihe a mone omwenyo gwaaluhe. John 3:16

Ndonga, Oshindonga NDG Ošoka ohoole js Kalunga, okuhoola uujuni oja li ji s+̭ike mpa šo kus gandja omǔna gue omǔvalua aguike, opo šaa ngoka he mu itaale, kaa kane, ihe a mone omueńo gualuhe. John 3:16

Ndonga NDG Ano mu na okugalikana ngeyi: Tate yetu megulu. Edhina lyoye nali yapulwe; oshilongo shoye nashi ye; ehalo lyoye nali gwanithwe nokombanda yevi wo ngashika megulu; tu pa nonena oshikwiila shetu twe shi pumbwa; noondjo dhetu dhi dhima po, ngashika natse wo tatu dhimi po dhaamboka ya yono kutse; noino tu fala mehindo, aawe, tu hupitha muuwinayi. Oshoka oshilongo oshoye, noonkondo odhoye, nesimano olyoye aluhe sigo aluhe. Amen. Lord's Prayer

Zemba, Otjidhimba DHM

AFRICA: Niger

Dendi DEN Ikpɛ baa handunya beerem kala kala hali À na n no Nga Ize fɔlɔnku. Bɔrɔ kulu ka à go naane À gaa, à si halaci amma à ma du hundi ka à si beeni. John 3:16

Dyerma, Zarma DJE Irikoy ga ba ndunnya hal a na nga Ize follon-ka no, zama boro kulu kang ga cimi n'a se, a ma si halaci, amma a ma du fundi hal abada. John 3:16

Dyerma, Zarma DJE Zama Irikoy ga ba ndunnya hal a na nga Izo follonka no, zama boro kulu kaŋ g'a cimandi ma si halaci, amma a ma du fundi hal abada. John 3:16

Dyerma, Zarma DJE Zama Irikwei kamna ndounya, hal a na inga Izo no, inga 'foloŋ hayante, zams boro koulou kaŋ go kchimin'a ſe, a ma ſi hasara, amma a ma dou foundi hal abada. John 3:16

Kanuri: Yerwa KPH Awoa Alaye dinaga zauro sǝragǝna nankaro, hattaa Tadanzǝ tilo logga kaino, saawu adǝbero ndu duwo shiga kasatsǝnamadǝ wande yizǝnyi, amma ro abadabe sǝwandǝ nankaro. John 3:16

Tamajeq: Air, Tamahaq: Air THZ

Tamajeq: Tahoua, Tamachek TTQ Foull, koulu iga tera n Ialla, enta aflia, ed oulet-ma, ed ama. Mark 13:35

AFRICA: Nigeria

Abua ABN

Agatu AGC

Agwagwune, Akunakuna YAY Nañ ne ndoro wañe, efigon ererimi mere guso abe anjel Abasi ge osom ubi gwoñ ye uvono efigon-e. Luke 15:10

Alago, Arago ALA Eji kase ni a yoko kOwuso, anu pi woyene hi, kpoyene hi nonys, kpene hi. Mark 3:35

Angas ANC Pi Nen rot yil kiṣik har ko pin Ḍyem le le kini gak, pi go mwa pinzin didir kiṣik, mante dun kat ḍaṇ mwa kat nyok har veṇ veṇ. John 3:16

Aten GAN

Atsam, Chawai CCH Kama bauwe a gi bari kut, har a niṇ Tsen mada ka gie in jwana, kare susuk noshe a niṇ Iriyin gek gna, kade a zhi bergetek amma a sok tsas ba gaṇ. John 3:16

Bacama BAM Gibo ma b+̣a ḍa motso da Pwa tsi ne ndso-nogi ka nji-nogi ka nogi. Mark 3:35

Batu BTU

Bekwarra BKV Eni ab'íyé angin e nyin Atabuchi iyen-iyen, k'a kung Ungwa imin itang kin ang'ahe i yi r'ahe kung ke, dee k'uni ang'a be bang har'ahe i fa re; i cha r'irikpen unyang nyua iye kpemm. John 3:16

Berom BOM Yimo e susu mo, gyam na be yong jei, yx womo de be tang x, a Reha a se. Yx a se tanga Dagwi, ko a se tyxng na Dagwi. John 1:1

Bete BYF Tɛɛtɛɛdɔ'wʋ, dɛɛ Lagɔ 'ni a-a -bhlɛ 'pɩwʋ a -lii 'wue -bhɛɛ, wa laa Lagɔ a ngli a Wɛlɩ, ɔ -bhõlɩ a ɔbhlɩ. John 1:1

Bete-Bendi, Bette BTT Ki nyin Unim le bendigye indee-indee; benyin be shi-e a kung 'iken unwaa-ma ke le he undi uyang-yang angwu a bong igyang-igyang ha ahe ù nim ye, ukpor ù kwu le likpan 'unyong angi lì ngyor igye kpamm. John 3:16

Bisa BQP Zaakũ Luda ye anduniai à kɛ̀ zↄ̃kↄ̃, akũ à a Nɛ́ mɛ̀n do légelege kpà, de gbɛ̃ kũ àtɛni a náani kɛ sún garo, séde àgↄ̃ wɛ̃̀ndi kũ àdi lákaro vĩ. John 3:16

Bokubaru BUS Zaakɛ Ludaa ye andunazi à kɛ̀ bíta, ben à a Nɛ́ mɛ̀n do léle kpà, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ èe à náanɛ kɛɛ tón garo, sé àgↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. John 3:16

Bokyi BKY

Bura-Pabir BUR Kamyar Hyel an hir duniya tsa an na Bzir arni iyaiya duku shi ni, abur shanga mda na hamta jiri ala ri adi asha wa, amma tsa ka mpika na akura wa. John 3:16

Che, Rukuba RUK Ana Kuru Ku na koh ni kiyha, iba, ngi i shi nu Ku na bra Uvi Akui uyhin utetek, na ayi na a ta sa isuni ka wi, tanna a la, an a hik ingyas ibiya. John 3:16

Degema DEG Osuo ogen ekein ewei odiom ivom akuvi kresei, odar oyau omo ovu nou ofaken, kokunu owei nu ekotun mu owei nu oda nyan umeme minwi nou, do odar wu vai mun, do moda nyana aswei nu iza vo dareken. John 3:16

Dghwede DGH

Ebira IGB Ohomorihi oo vavoo si ireyi anehe pooro, ne tu ka oo si Ozi ani ikonya gene-gene yi anehe; ka oza tura oza ana aa si ayi turaa, as'o kuku vuete, ama d'o zu yara ida Ohomorihi pooro zina-zina. John 3:16

Ebira, Igbira IGB Wa ha toju n+̱zanyi Hine+̱gbau, ὸ+̱nί nwaii u ba ye+̱. Matthew 4:10

Ebira: Igu, Bira IGB Nangesi Mungu agonzi gbwoka babuhu ba kabutaka, Yeye apisie Miki Make ngilini kakani, ngo mbuhu aibake kakuewe, batu abunage na kimotaga a muhangwa. John 3:16

Edo, Addo EDO Rhunmwuda Osanobua ho e̩mwe̩ agbo̩n na se̩rrio̩ ze̩e̩ o̩ na rhie Ovbi e̩re ukpo̩mo̩kpa ne omwa, ne o̩mwaiko̩mwa ne o̩ rhirhi yae yi ghe̩ wirua, sokpan ne o̩ gha mwe̩ e̩fe̩ ne̩imwe̩ o̩fo̩. John 3:16

Efik EFK Koro Abasi akamama ererimbot ntem, tutu Enye osio ikpɔŋ-ikpɔŋ Eyen emi Enye obonde ɔnɔ, man owo ekededi eke ɔbuɔtde idem ye Enye okutak, edi enyene nsinsi uwem. John 3:16

Efik EFK Koro Abasi amama ererïmbot adaña nte Enye ökönöde Edibon Eyen Esie kierakiet, man owo ekededi eke öbuötde idem ye Enye okutak, edi enyene nsinsi uwem. John 3:16

Eggon EGO Otyuku ba Allah a saŋa mo-ubiŋ he, mame, a gba a shi Anwe+̃ baŋ ba aŊ mbre Ŋ tyetyeŊ otyuku da areyaŊ ambo la a byim ba aŊ a wo adilidzi a tipi ayi mbo, ambo a ſiŊ esõ gbu-egbu-amo. John 3:16

Ejagham ETU

Ekajuk EKA Esowo njini kor-e na, wo, á rodo Mmon mmon awohng ewe ka re, nne awohng awohng no l' taame tv-e, á nehm tiki kpo tan, á kpi eklpin ni li go njinanjini. John 3:16

Emai-Iuleha-Ora: Ora EMA Erhimi Õis+̩e+̩le+̩burus ho+̩nme+̩ke+̩re eareagbo+̩n se+̩vbo+̩ke+̩, no+̩ rho Ovbi o+̩re nukpo+̩kpa suesuesue no+̩ vbie+̩re j'uan, hko+̩ uanihkuan no+̩ mi o+̩re ho+̩n o+̩ ria hkuero, s+̩kpe+̩n e+̩ mo+̩ iriere no+̩imo+̩ejio+̩s+̩e+̩re+̩ John 3:16

Engenni ENN

Esan ISH Agbo̩n de̩i ri oye rie̩, o̩kpanon kha mo̩n izebhudu, ime̩n kho̩le̩n agbo̩n mie̩n oto̩ fo. John 16:33

Fakai GEL Wa u-dak Tiyaporus, ne̱t-ne̱ u-tat e̱ hyang no̱m-tu̱ Ye̱so̱ nome̱ da-u̱ wa o̱ge̱ u̱ in ne̱. Luke 1:1

Gadi-Shingini-Vadi-Baangi, Kambari, Kamberri KAM Gams Usula chiga t-uduuiya hali u cha Ma ma yi zana matsai ndi'i, adama biti vu+̌ zana chasa mayu bu+̌tu yi u nu+̌ngu+̌ wa, amma u tsuru wuma wa har abada. John 3:16

Gbagyi: Gayegi GBR

Gbagyi: Matai GBR N kmisunhi mi Beda nyi, Beda 'hi wo kunsun Shekwohi nu, Beda 'hi Shekwohi nu. John 1:1

Gbagyi: West GBR

Gbari: Gyengyen GBY Gamma vya azza umba zhi Shekko nubo, ba a-ba nu zhi ma'do, ami mapwi, ami'yei. Mark 3:35

Gbari: Yamma: Gayegi GBY Bẹnạ zaza ga sun bẹ e da Tswashe gmạ nyi, wo nu yi nye mạdo to mạngwe, to 'ya nu. Mark 3:35

Gbari: Yamma: Paiko GBY Gama Shashe 'a ye nyize bo, har wo ga wore 'Bi gba gmanyi kato ji, ji'za kikiri deye ba ji gasikiya i wo ba ro nyi, bare yi suṇgma m, ama ba bwa wyewyeri har nyizenyize. John 3:16

Glavda GLV

Goemai, Ankwe ANK

Gokana: GKN Bxxtxiye Jiscs bee kcc: Dui lo Nda, dxdxx booro eo siitcm vaa nyxxto a bai mxn, mx Ndai nxi bosei. John 3:16

Gude GDE

Gun-Gbe, Gun Alada GUW Na Jiwheyewhe yiwanna aihon somo bo e yi Ovi deton eton dopo akan name, na medepope he yi i se ma nado don, sigba e nido tindo ogbe madopodo. John 3:16

Ham, Hyam, Jaba JAB Domin Nom simi doa ke, har nga mo We nga samomat we zini, domin lilẹra neri mo nanang di ga nga, nga da beang nga, amma nga wok hiung kodaka. John 3:16

Hausa HUA Doṅ hákana Alla ya so dŭnía da ya bāda Ɗānsa Ši kādaí, doṅ kōwa da ya yírda doŠi, ba Ši gbáta ha, saí Ši yī raî hal ábadà. John 3:16

Hausa HUA Gama Allah ya yi kamnar duniya har ya bada Ɗansa, haifaffe shi kadai, domin dukan wanda yana bada gaskiya gareshi kada ya lalache, amma ya sami rai na har abada. John 3:16

Hausa HUA Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya halaka, sai dai ya sami rai madawwami. John 3:16

Hausa, Habe, Habbe HUA Sabou Ama adouna gai ibebe, Aini wo se tourou go obou, ine woi wo le gawam ye, yamar' ka omo sogo wo bemo ga. John 3:16

Hausa: Anjami HUA

Huba, Kilba KIR

Ibani IBY

Idoma IDO Ohigbu ka Ɔwɔiɔo ya iheɔtu tu ɛɔɛ aa fiɛ abɔ, anɔɔ o je Ɔyinɔnyilɔ eekponu ku nu, ka ɔɔɛ duuma nɛ o lɛ ɔtu ɔe ɔ i gaaa ya ifi ŋ, amaŋ o gee lɛ oyɔeyi opioo. John 3:16

Idoma: Igumale IDO

Igala IGL Todu k'Ojo i fed'abile, gbogbo k'i du Omawñ kate, todu ene ki kedon'Owñ ya kbabyeñ, ama ya niñmi gbegbele. John 3:16

Igala IGL Todu, abu k'Ojo fedo ile le de, todabele i m'Oma-wn okpono duchele, todu k'ene du ki akedon'o ki we elenyo, k'i muda n'inmi ogbegbele. John 3:16

Igbo IGR Ungwana õtõñwa ekpari, si, Go ja etoye Eze Abasi-unu, ma go debe ewu ñke-Ye yanie. Matthew 4:10

Igbo: Isoko IGR Keme nghene o yo akpn na ere, n je rehn nmnvo nn o ye ke, re k'ohwo k'ohwo nn n rnwn rie o gbe vre he, reko o re wo uzuazo bede bede. John 3:16

Igbo: Isuama IGR Ma otuā+′han Tšúku ho+̱nru ēlu'-wana na ānya, ma ya nyére otu o+̱li l+̱páraya, ma onye o+̱wúna kwéreya, ogagi ēfù, ma ga ēwete ndu ēbigebi. John 3:16

Igbo: Lower IGR Οwuse Tsineke hunru eluwans no nanya, otu onyere otu lkpara ya, otu onye n' onye owula kwetere nke ya ogagi efu okporo, si ogewn ndu ebigebi. John 3:16

Igbo: Union IGR N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na ǫ nyere ǫbuná ǫkpara ǫ muru nání Ya, ka onye ǫ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka ǫ new ndu ebigh-ebi. John 3:16

Igbo: Upper IGR Makana ka Cuku si fu ka enuwana n'anya, ka Oji we+̱nye+̱ so+̱ ofu l+̱kpala-Ya l+̱mutalu, ka onye o+̱buna nke kwe+̱lu na Ya ghalu ina n'iyi, kama ya ka o+̱nwe+̱ ndu e+̱be+̱-e+̱be+̱. John 3:16

Igede, Egede IGE Saji nya o+̩nḥo+̩he o+̩le ka o Ka ho+̩ aḥu ka Ohe-oluhie tito+̩, o+̩ḥo+̩ wa ri o+̩nyi-inam-oleo+̩ bala o+̩nyi-inam o+̩nyao+̩ bala inam. Mark 3:35

Igede, Egede IGE Saji, alodeheh ole há Oheh Oluhyeh lume gbeeh ko duh Onyewe olookpokpoh nyamwu wari kaka gbuh wonu nyaa jwuh, saji ká ong mi ong ole ko mi loo le, á ka ta ayirejih kaka; Ma, ko ka la ohihi omimi-ka. John 3:16

Ijo: Southeast, Nembe, Brass IJO Ayeba mi-bara eke segboru mi tari eresine, anine o emene kpokpo gbori Yai bei eke pre, anire tubo tubo tene o gho meremu bo bo, la fa mokufa, nte befie befie numo nyana nyo. John 3:16

Ijo: West Central, Izon, Patani IJC Wonyingi o+̩kpo+̩ be tari ka be+̩me+̩ne+̩, aniko+̩ wo wo kpekpe ke+̩ni Yai ake pre+̩ me, anike+̩ wo gbanaite+̩i ke+̩me+̩ ya ma suo+̩ fa gha, nda be+̩seri ndo nana ngemi. John 3:16

Irigwe, Iregwe, Rigwe IRI Ba na ca nwia ni, u nu nwa Kowe bi nu ne nu gi bi we zara nu, engbe ko nya nu ea nka nu, ko she re ei sheni wo, madi wa hi ce har ti ya. John 3:16

Isekiri, Itsekiri, Chekiri ITS Teri Oritse̩ fe̩ o̩fo̩ e̩ye we gidigbo, o ka mu O̩to̩n Ro o̩kpo̩kpo̩ro̩kan tsi gin, oniyekoniye ti o ma kpe Wun o̩ro̩nfo̩, di o ma ku, ke̩nike̩n a ne̩ e̩mi ti e ne̩ ogun. John 3:16

Isekiri, Itsekiri, Chekiri ITS Aghan yi uro aghan de+̩, nitori oye o+̩ro+̩n kpi ma ale+̩ re+̩n. Matthew 3:2

Isoko ISO Keme Oghene o you akpo na hro, o je reho Omovo rie ke, re kohwo kohwo no o rowo rie o gbe vre he reko o re wo uzuazo ebede bede. John 3:16

Izere FIZ

Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo IZI Ezaa Le̩ Chileke yenukaru ndiphe obu; yetabe phe̩ iya; k'o̩phu o̩ nuru Nwa lanu, o nweru kpoloko: g'o̩oburu onye wowaru onwiya ye Nwa iya ono l'e̩ka; onye ono ta aladu l'iyi; oonwechiaru ndzu ojejoje. John 3:16

Jibu JIB

Jju KAJ 1 Nyyai Ka̱za ka ka̱n yya ka̱sa ka ba', Diwan ti yin shyi, a̱ bo shyi bu Ka̱za, a̱ bo yet kyang yring bu Ka̱za. 2 Nyyai bu ka̱son ka Diwan ti yin shyi bu Ka̱za. 3 Nu a̱ yin yet ryen na Ka̱za kan yya kozan kyang ni. Kyang n shyi ba yin yya a̱n ku sang ba'. 4 Diwan ti a̱mi yet sucet a; sucet a i wrak ba̱nyet ba ka̱bvwa sai. 5 Ka̱bvwa sai ka a̱ yin sai ka̱yat ndyin, a̱ sswa cet ndyin na. 6 Ka̱za a̱ yin tom a̱pfong nka ban yei Yohana. 7 Nu a̱ yin bu tyyei ba̱nyet ba ka̱bvwa sai ka a̱ yin cong a̱ bai ni. A̱ yin ba ba̱ tyyei ba ga shim ba̱ryat nu ba a̱ san a̱n yya ka̱ryong. 8 Nu a̱ yin yet ka̱bvwa sai ka ba', a̱mma a̱ yin ba a̱ ga bu ba̱ tyyei bai ka̱bvwa sai a. 9 Nu a̱ yin yet ka̱bvwa sai ka̱rayong ka a̱ yin ba ka̱sa ka ni a̱ bu tat sa̱rei ba̱nyet ka̱sa ba a̱ssi na. 10 A̱ yin shyi ka̱sa ka, ba yya ka̱sa ka ba̱ nu, a̱mma ka̱sa ka a̱ ku bvwo ba'. John 1:1-10

Jukun: Kona JUO Jikaimun ko made mper a de bei sa nou jiri Kurmam, aku uñza mui uño, bug bug uñza mui uruwa, bug+̣ bug+̣ ya mui. Mark 3:35

Jukun: Takum JBU

Jukun: Takum: Donga JBU Numama m di dã yi-ni, avia huhwe ki pe+̃y malaikuka bu Shidõ ki shi+̃na bu pere asa bwa bebe azv+〺v+̃ wa ma pukã adafã bwa bebe bu-a ra. Luke 15:10

Jukun: Wapan, Wukari JUK Jiji Achidõ chõ bye-myi hax ku nde Mwo-a yi wa be mba ku zv+̃zv+̃, jiji pa wa ri yi ajinde ki bye-a kata ku ka tsa ba jã mba, amma ku du ki wa ri bi chi gbã agbãgbã. John 3:16

Jukun: Wurkum JUI Nõ kuni mindi yini na bun nuṇgebali ya gham a bini malaiku ye Yamba a muri ba-pagh gibibna mi mogha mi sobe nzali. Luke 15:10

Kalabari IJN

Kamwe, Higi HIG Yira nc, nggamc wdunya ra; Ma wamara mdi kc zcli ra na, ka dzcgc njc ntahc mc nkutli wc; mdi shc dzcgc tlayi nggamc mkyc ma kcri. John 3:16

Kanakuru, Dera KNA Ködua mu mi si ya wom si jindai Progru. mwollo si gin mwollono gin naro. Mark 3:35

Kanuri: Manga KBY

Koana, Kana, Khana KEH Bu bɔatɛ Bee-ue a bee le, e Bee-ue a bee le loo Bari, e Bee-ue a bee le Bari. John 1:1

Koana, Kana, Khana KEH Nyɔnɛbee Bari bee wereloo nyɔuwe doo wo, kɔ a bee su aba ye Nwi-nɛɛdam a bee ɛrɛ nɛ, lokwa ɛrɛgeba nɛɛ a ye yira nɛ naale epe mɛ a e'ɛrɛ dum a naa tah. John 3:16

Kukele KEZ

Kutep, Kuteb KUB I si ikyāen tī Rimam ye uré té ande tī utēnse kō ken tág, né ikén tī nde awū nda Umbae-wū tī si nyáng kínjō-wū ámām rū bá ikyāen tī kó unde tītínī tī a rū uwae kínjō uwōg-wū, awū nā ú tenji-wū be amáa awū nā ú tu unyāng tī tsi kukunn. John 3:16

Laka, Kabba-Laka LAM

Lela, Dakkarkari DRI Gama kwe kowe rein tu gab Asila, ūwa rein hanu mi, ā hanu mi wawanta, ā inu mi. Mark 5:35

Lijili, Migili MGI

Loko, Loke YAZ

Longuda: Guyuk LNU

Mada: Nigeria MDA

Mafa, Mofa MAF Gar haha Zhiklè a woy herkeda a ndav na, a mva ta kra nenga'a, kra nenga'a, staɗgenè, aman ko wawa man a nco nenga'a a ndav na, a zi azɓai, a a n'ngotso nshèffè a mèdèp. John 3:16

Mambila: Nigeria MZK Chang giun kell nor bo ka la wong a seeh, naa heh giu bal-eh Mun a hehne chehne, a na bu eh heh ndil-eh temal a hehne eh hehn a ndia, bu cheh kwohl, bu kor yar chuchu bu dididi. John 3:16

Marghi, Margi MAR Kabi baditsini dunya ndir gi Iju ai. Ndir ku ai aga Iju. Ndir ku tsu jangu Iju. John 1:1

Mbe MFO

Mbembe: Cross River, Mbembe: Adun MFN

Mumuye MUL Zang ɓɔɔ zang ɓaa wu nɛɛ Ruu, nwáng doo ka tīng bɛɛ Laa gaayu koo māanang gn kpang. Ruu keɓe ɓi wukɔ Laa. John 1:1

Mwaghavul, Sura SUR Pe di Nan wuri wal yil mun gurum si, har wuri cin La firi miṣin, pe ku go didaṇya di wuri cinzen wuri, taji wuri wat kas, se wuri kat sen di sor ṇaṇa. John 3:16

Nupe, Asu NUP Ambu Murungu ekundishe isanga lose; nicho cheshigie ekimfwinya mwana wakwe yongwa, nesa ye emgwirisha, asiteke, mira ainkwe nkalamo ya kale na kale. John 3:16

Nupe, Asu NUP Gama Soko yebo yize tun acin, na u la Egimaci nini kete u ya u na, ebo eza ndondo na a yakpe u na, wun a gbin a, ama wun a de rayi hari lo. John 3:16

Obolo ANN Mije Awaji îmuṅ ebi linyo̩ṅ me chieeṅ enenen, mè inyi o̩kpo̩kpo̩ Gwuṅ ge kaṅ, inyi ene geelek òchechieek me lek Gwuṅ ya ikachep, ire, ikaaṅ ugwem ikakaaṅge itata. John 3:16

Odual ODU Enaan atulan ni memar-arōoy obho apu molo odi anogho mogini Oony odi, molo kōoy kōoy olo amōruōm, ope dio, ateeny maghudum olo kamen kamen. John 3:16

Okrika OKR

Pidgin PCM Si how God take show sey En lorv di world. E kon send us En own one and only Pikin, so dat any persin wey go biliv Am nor go perish but go get evalasting life. John 3:16

Pero PIP Kiji mo, ne ta kab ma, kam non+̩ cheran sik ti shele malaikuni Yamba tokwo an-näḍä we mo dok mu mungä kelogäni. Luke 15:10

Reshe RES Tiyohilosu, bipa baa sooso̱ ba̱ sabe riba la̱wo Yeesu u mini la̱ tsa̱ a̱pa̱ asala̱wo wu ni rigiri ta̱ atso̱ la. Luke 1:1

Rubasa, Bassa: Kwomu BZW Uwɛnɛpo Agwatana lubi nyizo duwa, be peni Yɛu ubwa mokondo na be meci, maa butu be elele na titanɛ bu rishe bi zha shɛ nda ufu, ama bu yajɛ uraiŋ nyizonom. John 3:16

Rubasa, Bassa: Kwomu BZW Bishi tu na nam na azuba, Lono maa izeci bu shε izeci tijilo, Lono maa Cεnje-ta tugwama tu bu ti zhε, Lono maa a na nda ukwulana bu, Ni nyio ganana a nda uŋ na azuba. Iti peni hwayi iyimεyε tu uwε hwayi ga; Nda atashε tu ujεrima, ganana ati nduwa ayε-atashε tu ujεrima. Ta tu yagaga nu uhwaŋna tumaŋga, ama na ti lashiga no olugwo Ibili. Uwεnεpo yashε ahia nda atwa aluapε aba ujεrima, Bishi hi na nam na azuba zha ma hi nda ujεrima du, ama yashε ahi njε shε atwa ujεrima, Bishi hi zha shε ma hi nda aluapε hi ujεrima. Lord's Prayer

Samba: Leko, Tsamba NDI Je deut ne den ma naken pen den Suandaran wo ni, gon naken bemi me, i nya me. Mark 3:35

Shanga SHO Ngokuti Marure wa ka yi da nyika kudari wa ka yi pa Mwana wa ke, a ri ega, kuti nani nani a no mu tenda ha a fi, kabeta a a be no hwomi hwu tgi nga peri. John 3:16

Tangale TAN Aṇ ki Yam amodgọ mu pip da ki yili, podon un Lawonim laiz dọkdọk, ka nọṇ li kẹni iki sọgim, ya ga kurum pinei. John 3:16

Tarok, Yergum YER Ko nzu num ngo wa+˙ zi nim nap Inan zu wa ginañ mi ku nañ mi. Mark 3:35

Tera TER Ji Max+̣am wa ndola larji maḍyi, har tụ vụr Yaran xakandụ chin ḍyenda, kụme aki nụ maita ki nda kụ sax+̣a bam ḅa, yaṇ ku gwa nyifi nụ ke ka shi waḍa ba. John 3:16

Tera: Nyimatli, Nyemathi TER

Tiv TIV Gadiya tar ne do Aondo ishuma taung, nahan A na Wan Na, u maren towen, sha achi u han ma or una rumun Un jighirjighir yo, nan de kara san ishe ga, kpa nana dzuwa a uma u tsoron. John 3:16

Tiv TIV Gadla tar ne doo Aondo ishima je, nahan A na Wan Na u mom mom la sha er anti or u nan ne Un jighjigh yo, nana de timin ga kpa nana zua a uma u tsoron. John 3:16

Tiv TIV Terwase u alu sha. Iteasgh iti you jijigh. Tar tor wou u va, kwagh u aseru ishima ieren sha man ieren shin tar ne kpaa. Na se kwagh yan wase nyian u ayange a yange man shi de se asorobo ase er se kpaa se deen mba ve eren se akaabo yo. man dekera zaan avese pe imeen i lu ga kpa yima se sha kwagh bo. Amen. Lord's Prayer

Tula, Kutele TUL Naṇgọ Kwams a mụla tụtụnito a mwana ni Bwẹkọ kụni win kụna bụhụbẹ, kẹ kaṇworṇ kụ ke biyilụm a naṇ kụnṇ a naba kaiyan, aya a ya tokwọrito kụdiya kwado. John 3:16

Umon UMM Fiugade öne weni unem demön Surem, ame amune waraka Ayïm urïm, ame waxaka Ayïm önugwa, ame aka Ayïm. Mark 3:35

Urhobo, Sobo URH Ko ohwo ko ohwo ro raobo A we Ọghẹnẹ, onye omoni mẹ orọ oṣare, kugbe ọrọ omotẹ, kugbe oni me. Mark 3:35

Urhobo, Sobo URH Otioyi Oghene guono akpo na te, O de siobo n'Omo royi na vuovo rhe, rere, okuko royi, otu ri se or'oyi gbuyota vbo j'ewhro, ekevuovo ayi vb'arho ri bede. John 3:16

Vute VUT

Waja, Wuya WJA Diṇin Yamba kaṇ man sima waṇ, ar nyi Bọlyọ bụgi yọi wundu, palakọ kanawẹ wu ru gaṇguyọu yi yọ kal ba liya, anda ba nyiṇga pima bu ya tukur wa. John 3:16

Yala, Iyala YBA

Yekhee, Etsako ETS Thathi kho Osine̩gba kho̩ inyo̩ mho̩ uye̩mhi nitsa agbo̩, Li o̩ za zo̩ O̩mo̩zao o̩kpa ghe̩ghe̩ nitso̩i re, na the̩ mie̩ kho̩ o̩ya kho o̩ya kpo no̩ thio̩ I o̩, o̩ gea pua, ghuena o̩ mho̩ ele nitete. John 3:16

Yoruba YOR Nitori O̩lo̩run fe̩ araiye tobẽ̩ ge̩, ti o fi O̩mo̩ bíbi rè̩ kans̩os̩o funni, pe e̩nike̩ni ti o ba gbà a gbó̩ kì yio s̩egbé, s̩ugbo̩n yio ni ìye ti kò nipe̩kun. John 3:16

AFRICA: Rwanda

Rwanda, Kinyarwanda RUA Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose, ku buryo yatanze Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese adapfa burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. John 3:16

Rwanda, Kinyarwanda RUA Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo ümwizera wese atrimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. John 3:16

Rwanda, Kinyarwanda RUA Kukw Imana yakunz, abari mw isi, nichyo chyatumye, itang' Umwam wayo w'kinege, ng' umwīzēra wes' adapfa nābi, ariko, ahābg' ubugingo budashira. John 3:16

Rwanda, RUA Nuko musenge mutya muti: Data wa twes' uri mw ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubgami bgawe buze, iby'ushaka bibeho mw isi, nk'uko biba mw ijuru; uduhe non' ibyo kurya byacu by'uyu munsi; uduharir' imyenda yacu, nk'uko natwe twahariy' abarimw imyenda yacu; ntuduha"ne mu bitwoshya, ahubg' udukiz' Umubi; kuk' ubgami n'ubushobozi n'icyubahir' ar'ibyawe, none n'iteka ryose, Amen. Lord's Prayer

AFRICA: Senegal

Fula: Kunda to fuɗɗoode Haala kaa wonnoo, e Haala kaa wonduno he Alla, e Haala kaa wonno Alla. John 1:1

Fulfulde: Macina FUL

Mandinka MNK Uâ-da ke yin a to wnyal; ghôg a wlyèc rin-ku abi lêc, pan-du abi ben; puón-du abî loy piñ-ic acit wynal-ic. Yeke ghog mîwd-kua akolé awtong; pal ghôg karác-kua, acit ghôg ya a pal koye ci kerác loy etong ghôg, ko dûne pal, bi ghôg kuat temac-ic, lone koyn ghôg etong kerác. Amen. Lord's Prayer

Serere-Sine, Seereer SES No mberaand naa, yaaga dara sakafulaand fa Lay fee a reftu. Fa Lay fee fa Roog a reefu, too fa Lay fee Roog saxsax a reefu. John 1:1

Toucouleur, Fula: Pulaar TOU E fuɗɗoode, Koŋŋgol ŋgol ina woodnoo. Ŋgol wondunoo ko e Alla, ko ŋgol Alla ŋgol wonnoo. John 1:1

Wolof, Jolof: Senegal WOL Ndege Yalla sopă nă adouna să bè mou may Dōm ăm d+¨ou bad+¨o, ndah+¨, kou mou man don gem t+¨i mom rëroul, wandé ndah+¨ mou am doundă gou d+¨oul d+¨éh+¨. John 3:16

Wolof: Senegal WOL Ca njàlbéen ga fekk na Kàddu gi am, te Kàddu gi ma nga woon ak Yàlla, te Kàddu gi Yàlla la woon. John 1:1

AFRICA: Seychelles

Seselwa, Creole: Seychelles CRS Ou, nou papa ki dan lesyel, Fer ou ganny rekonnet konman Bondye. Ki ou renny i arive. Ki ou lavolonte i ganny realize Lo later parey i ete dan lesyel Donn nou sak zour nou dipen ki nou bezwen. Pardonn nou pour bann lofans Ki noun fer anver ou, Parey nou pardonn sa ki n ofans nou. Pa les tantasyon domin nou, Me tir nou dan lemal. Lord's Prayer

AFRICA: Sierra Leone

Bullom BUY N chum pëah hallë papah, Foy moa nu boiah woa wonëken. Matthew 4:10

Kissi: North KQS O kandɔ Sɔɛi i wa loŋ. Sɔɛi i wa Hala ikɛi i. Sɔɛi Hala ni. John 1:1

Kissi: North KQS Wanaa nia henan yaa, ti lende Halla kaora na ni, o benda mi na n kaorian. 1 John 4:11

Kissi: South KSS Katu Hala kaora dunia haa mo yɔŋgu Po pilɛ o weru o, halako wana-wana laraŋ ndu pɛ, o daunuŋ halaki re, kɔnɔ o sora tyinda lɔlɔ. John 3:16

Klao, Kroo KLU E+̱kon e+̱ nie wa+̄ ne, na wudo da mu+̄ bo, Nie mona nu nu nedey Nyeso+̆a tardebo nyon u+̄ nedey snawon bo gyu kho kpennê kukui nyo do+̇ cheti â quer. Luke 15:10

Kono KNO I ni samuni-ke Sunu-moe yia Yatala ma, a dondo gbe mu, i ni gbosoe bo a tina. Matthew 4:10

Krio KRI Bifo Gɔd mek di wɔl, di wan we dɛn kɔl di Wɔd bin dɔn de, i bin de wit Gɔd, in ɛn Gɔd na wan. John 1:1

Krio KRI Papa God we de na evin mek olman respekt yu oli nem mek yu rul kam mek wetin yu want bi na dis wol leke aw i de bi na evin duya, gi wi wetin fo it tide padin wi fo wi bad trik den leke aw wisef de padin den pipul we de du wi bad no test wi pul wi komot na setan an na yu get di wol na yu get pawa na yu get respekt sote go. Le i bi so. Lord's Prayer

Kuranko KHA Kamasɔrɔn Alla ya duninya kani, ha a ya ala Dɛn Kei kelen pe ni, ko mogɔ wo mogɔ wa dɛnkɛninya a ma, wo kana halaki, fɔ ka habadan nimayɛ sɔrɔn. John 3:16

Kuranko KHA Kebi Alla ara dunia kani wonyale han a wara ala soron Denkei kelen pe ni, woleto mogo-wo-mogo min si denkenia ama a te haliki, kono a si habadan nie soron. John 3:16

Limba LMA Ka mathɛrɛŋ ma Thampa tha kin, Thampa tha kin in Kanu, Thampa tha na Kanu. John 1:1

Limba LMA Yan+̇ cepi bēna, nin na helen+̇ maloho lima nio+̱ hucēaci ho ka maliken+̇ be ka Kanu ba bahake wunte wo ni tubu. Luke 15:10

Limba: West LIA

Loko: Sierra Leone LOK

Maninka, Meninka, Mandingo MNI Kamasoron Alla ka dounounya kanin, fo ka a soron Den Ke kelen pe ni, wole mogo-o-mogo men denkeneyanen a ma, wo te halaki, a di habadan nimaya soron. John 3:16

Maninka, Meninka, Mandingo MNI Katuko Alla ye dunya kannu nyinyama, an'ading wulu kiliring di, mensating mo-o-mo men lata ala, ate tinyala barri a si balu abadarbag sotto. John 3:16

Maninka, Meninka, Mandingo MNI Kuma yé yé folo folo. Kuma ni Alla yé i nyogon fe. Kuma yé Alla di. John 1:1

Mende MFY Gbamaile Ngewɔ i ye loilɔ gboŋ a ndunyɛi, ta lɔ i ngi Lo yakpe veni, i yɛ sɔni, kɔ numui na gbi lɔ a la angie, ɛɛ jukuu, kɛ a kunafɔ lɛvui jɔlɔ. John 3:16

Themne, Temne TEJ Atǝsoma-e ya Kuru-ǝŋ ɔbɔthǝr raru, haŋ ɔsɔnd ɔWan kɔŋ ɔkom gbo son, kama wunio wuni ɔwɔ lanɛ kɔ ɔte dinɛ, kɛrɛ ɔsɔthɔ aŋesǝm thǝbana. John 3:16

Themne, Temne TEJ I kane nu yε pƏ yi mƏbonε mƏ yi ka kabƏpƏr ka ammƏleika ηa Kuru ta owuni kin awo thupi. Luke 15:10

Yalunka YAL Ikha i Marigi alla kanu, anun i Ataǹ nan keden pe kanue. Matthew 4:10

Yalunka YAL Amasɔtɔ Alla bata dulunya xanu han a bata a Di Xɛmɛ keden pen fi en ma nanara muxu yo na dɛnkɛlɛya a ma, a mi haligɛ fɔ a habadan niin sɔtɔ. John 3:16

AFRICA: Somalia

Adowgayo SOM Eebbow awooddaa Amranaanta magacaa Ifka aanu joogniyo Aakhiro idaylkood Aduu noogu roonoow, Noogu yeel mid aayo leh. Noogu deeg arsaaq badan Naga dhaaf denbigayaga Xumaantoo dhan naga dhawr. Lord's Prayer

Somali SOM Hadde intu je'el dunida uga qabei, ayu siyei Inan kisi keliaha, s'an qof kasta o rumeista anu u lumin, lakin u u helo nolol dayimisah. John 3:16

Somali SOM Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. John 3:16

Somali SOM Haddaba sidatan u tukada, Aabbahayaga jannada ku jirow, magacaagu qoduus ha ahaado. Boqortooyadaadu ha timaado, doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo. Kibis maalin nagu filan, maanta na sii. Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan. Oo jirrabaadda ha noo kaxayn, laakiin sharka naga du. Waayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa. Aamiin. Lord's Prayer

Somali: Ogaden-Harti SOM Sababtan yu Ilahey uje+̱ladey adunka tan iyo wahu usosiyey Wilkisa madiga ah ghofki aminaba yusan dumine haselahade noloshi weliged. John 3:16

AFRICA: South Africa

Afrikaans AFK Want so lief he God de wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. John 3:16

Afrikaans AFK God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigtse Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. John 3:16

Afrikaans AFK Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daag likse brood, en vergeef ons, ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Amen. Lord's Prayer

Ronga, Shironga RON Hikuba Šikwembu Nkulukumba a ṛanḍi missba ŝa ku nhati, a ko a nyika Ṅwan'a kwe. lwe wa ku ba ŝa-kwe, skuba mani na mani lwey's pfumelaka ku Yene a nga lshleki, kambe a kuma butomi le'byi nga gamikiki. John 3:16

Sotho: North, Pedi SRT Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego. John 3:16

Sotho: North, Pedi SRT Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe, mmušo wa gago a o tle. Thato ya gago a e dirwe mo lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong. O re fe lehono bogobe bja rena bjaka mehla, O re swarele melato ya rena bjale ka ge le rena re Swarela ba ba re phošetšago. O se re iše molekong, gomme o re phološe bobeng. Gobane mmušo ke wa gago, le maatla le letago, ka go sa felego. Amene. Lord's Prayer

Tsonga TSO Hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi, xi ko xi nyika N'wana wa xona la nga un'we, leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka ka yena, a nga lovi, kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki. John 3:16

Tsonga TSO Tata wa hina la nge matilweni, vito ra wena a ri hlawuleke; a ku te ku fuma ka wena; ku rhandza ka wena a ku endliwe misaveni, tanihi loko ku endliwa tilweni. U hi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rin'wana ni rin'wana; u hi rivalela swidyoho swa hina, tanihi loko na hina hi rivalela lava hi dyohelaka; u nga hi yisi emiringweni, kambe u hi ponisa eka Lowo biha, [hikuva ku fuma, ne matimba, ni ku twala, i swa wena hi masiku ni masiku. Amen.'] Lord's Prayer

Tsonga: Changana TSO Hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi, xi ko xi nyika N'wana wa xona, I'a nga tswariwa a le swakwe, leswaku un'wana ni un'wana l'a a pfumelaka ka yena, a nga tshuki a lova, kambe a va ni vutomi le'byi nga heriki. John 3:16

Tswana, Chuana, Setswana, Secoana TSW Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo o bileng wa le neela Morwaa-ona yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a latlhega, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. John 3:16

Tswana, Chuana, Setswana TSW Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo, wa ntsha Morwa one yo o tsetsweng a le esi, gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a se ka a nyelela, mme a bone botshelo jo bo sa khutleng. John 3:16

Tswana, Chuana: Central TSW E rile mo tshimologong Lefoko la bo le ntse le le teng; Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo. John 1:1

Tswana, Chuana: Rolong TSW Gonna Molimo o ratile lefatshe yalo, ka o ntshitse Moroa one eo o tsecoeñ a le esi, gore moñoe le moñoe eo o lumelañ mo go ene a se ka a fela, 'me a ne le botshelo yo bo nnetseñ rure. John 3:16

Tswana, Chuana: Serolong TSW

Tswana, Chuana: Tlapi TSW Gone Morimo o lo oa rata lehatsi yalo, ka o lo oa naea Moroa ona eo o tsècoeñ a le esi, gore moñue le moñue eo o rumèlañ mo go èna, a si ka a hèla, mi a ne le botselo yo o sa khutleñ. John 3:16

Tswana TSW Rraetsho yo o kwa legodimong, leina la gago a le itshepisiwe. Bogosi jwa gago a bo tle. Go rata ga gago a go dirwe mo lefatsheng jaaka kwa legodimong. Re neye gompieno sejo sa rona sa letsatsi. Mme o re itshwarele melato ya rona, jaaka le rona re itshwarela ba ba molato le rona. O se ka wa re isa mo thaelong, mme o re golole mo go yo o bosula. (Gonne bogosi ke jwa gao, le thata, le kgalalelo, ka bosenabokhutlo. Amen.) Lord's Prayer

Xhosa XOS Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. John 3:16

Xhosa XOS Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ungasingenisi ekulingweni, sihlangule enkohlakalweni. Ngokuba bubobakho ubukumkani, namandla, nozuko, kuse kuwo amaphakade. Amen. Lord's Prayer

Zulu, Isizulu ZUU Ngoba uNkulunkulu wa wu tanda umhlaba kangaka, ngangoba wa pa ngeNdodana yake ayizalayo e yodwa, ukuba bonke abakolwa iyo ba nga bubi, ba be nokupila oḳumiyo njalo. John 3:16

Zulu, Isizulu ZUU Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe-nokuphila okuphakade. John 3:16

Zulu, Isizulu ZUU uTixo wa li tanda izwe kangaka, wa nika iNdodana yake e zelwe yodwa, ukuba bonke aba kolwa iyo ba nga bubi, ba be nokupila okupakade. John 3:16

Zulu, Isizulu ZUU Ngakho-ke anokhuleka kanje, nithi: Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho; mawufike umbuso wakho; mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini; usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla; usithethelele amacala ethu, njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi; ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi; ngokuba umbuso ungowakho, namandla, nenkazimulo, kuze kubephakade. Amen. Lord's Prayer

AFRICA: Sudan

Arabic: Sudan APD Fi s+h+̲ān az-zōl el ya'mil irādat Allah, huwa āk+h+̲i wa uk+h+̲ti wa ummi. Mark 3:35

Bari BFA Kogwon Ŋun nyanyar jurön liŋ sona, a nye tindi Ŋuro lonyit lo geleŋ, anyen ŋutu liŋ logón a yubbö lepeŋ kilo böŋö gwon ti twan, nagon gwon ko gwiliŋit na yen nyin. John 3:16

Bari BFA Baba likaŋ lo ki. Ti karin kunök bulani bula. Ti tumatyan inot ti po. Ti kulya kunök konani i kak gwoso ki. Ti yi kinyo likaŋ lo lo lor. Pitöki yi i toronjin kaŋ, Gwoso nagon yi a pitökindye lepeŋat lo kondya yi arabat kilo. Ko nyömörö yi i möriesi; Nagon lwöki yi i kulya narok. Amin. Lord's Prayer

Dinka: Kyec DIP

Dinka: Northeast, Dinka: Ageir DIP Wek a yok, an, Yokayila, pyon+ֵmit anu malaik nim malaik ke Ñalic, ne ban de ran loi kerac kwo be epyou puk. Luke 15:10

Dinka: Northeast, Dinka: Padang DIP Te ɣɔn thɛɛr gɔle kaŋ Jam aa nu, ku nu Jam keke Nhialic, kun Jam yen aye Nhialic. John 1:1

Dinka: South Central, Dinka: Ciec DIB Ku ran ci puon de N+ֵialic loi, yen e wanmat, ku yen e n+ֵyankai, ku yen e ma. Mark 3:35

Dinka: Southeast, Dinka: Bor DIN Ne gɔc gɔce kaŋ ke Wɛʈ ee tɔ, ku Wɛʈ ee tɔ ke Nhialic, ku Wɛʈ ee ye Nhialic. John 1:1

Dinka: Southeast, Dinka: Bor DIN Nhialic e koe nhiar e piny nom, ku mioc koc e Wantoŋden ebuobei, bi ran yeye gam bi cuo ye thou, ku biya naŋ pir ather. John 1:1

Heiban, Nuba HEB Liji peth lina lathuthejo Kalorp nyuni liji ibile liro limaguri a nanaŋa liny. Mark 3:35

Jur Modo BEX

Kakwa: Sudan KEO

Kenuzi-Dongola, Nuba KNC Ikkegon arti alamgi dolsum, tenna tod habitodti tidirsinged. Mine tekked amnel male, wekkon tiddeton helkemeningi. Ama ayar dimendi tindanin. John 3:16

Koalib: Ngirere, Nirere, Nuba KIB kila le thi erri thugwor thi thedhi thilu, linde liri leni lieŋgeri ŋa, liri lor tok, liri lau tok, aya ŋa gwinyi. Mark 3:35

Krongo KGO Asi thuli m adhu yu ŋdiya thini yama ŋadhasa k Ala ai, ai go bolodhim adhi ya nim adhi. John 3:16

Krongo, Nuba KGO

Luwo LWO

Mabaan MFZ

Mahas-Fiadidja, Nuba FIA Wēi Nōrin arādag awa, iṅ-gōn an eṅgalin, iṅgōn an assilin, iṅ-gōn an ēnnin. Mark 3:35

Moro, Nuba MOR

Moru MGD Tana Lu lu 'bădri tawi inye, Nda ozo Ngwa se alodi Ndaro te, ni ruenjivoyā se cini koma Nda ya ono ri, oko ka'do iro ro be adri äduako be. John 3:16

Murle MUR

Ndogo NDZ

Nuer: East NUS

Nuer: Nyuong NUS Cietke ene ba, ɣan laze je ye i be teth loc medit te thin cieŋ nhial ke gwan dwere kel me ci ro rit ke dwerke. Luke 15:10

Nuer: Union NUS Ruac tee wanɔ a /ka̱n ɣɔu ni cak, kä Ruac tee kɛɛl kɛ Kuoth, kä Ruac ɛ jɛn Kuoth. John 1:1

Nuer: West NUS

Nyimang NYI

Otoro, Nuba OTR

Otuho, Lotuho LOT

Shilluk SHK Kipa piñ mār yī Jw§k ki men dw§ṅ, abāǤ5 mujo Wādē, ayōto akiel, kh+˙pa ṅan oyiē ki en, pā lñ, de oyh+˙t i nēn m§g git aēr. John 3:16

Tigre TIE John 1:1

Uduk UDU "Thoyi wa cikise/ mo ma: Ababam bam jin di'di momis Dhalki gway pini a'di kogu mo ma. Dhalki bampam pini a'di yayi'da ´cesh. Dhali dhalki bwam pini a'di miinu a'cesh mo ma Me'd yan a'di miinu e momis. Ka tee yansan ciyi am tontem bam jin ta ji gi isa yempa/ mo ma. Dhal am amure/ miinthus bam ´pen mo ma Me'ed yan si'da/ dhala aman ´kwani ´pen gun ´kon ka mure/ miinthus bam m'ba/. Dhalku/ ki sus am e mo jin palu mo e miinthus. Hili wothi/ aman ´peni wathin thus mo ma. Lord's Prayer

AFRICA: Swaziland

Swati, Siswati SWZ Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. John 3:16

Swati SWZ Babe wetfu losezulwini, alingcweliswe libito lakho. Umbuso wakho awute. Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni, njengobe yentiwa ezulwini. Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni, onkhe. Sitsetselele tono tetfu, njengobe natsi sibatsetselela labasonako. Ungasingenisi ekulingweni, kodvwa usisindzise kulokubi. [Ngobe umbuso wakho, nemandla, nebukhosi, kuze kube phakadze. Amen.] Lord's Prayer

AFRICA: Tanzania

Asu, Chasu ASA Heicho unywi ombani huvu: Vava wetu weho uko wanga, izina lako ligimbikwe, vufumwa vwako vuze, kikundire chako kifunyanywe kunu he masanga, sa vuntu chefunyanywa uko wanga. Utuinke yoo kijo chetu. Utushighie rando jetu, sa vuntu na uswi twevashighia varando vetu; usitugere he mighesho, mira utukije he ula mvivi. Lord's Prayer

Asu, Chasu ASA Aho kivoko hekina Kiteto, na uo Kiteto ekiho ha Mrungu, na uo Kiteto neki Mrungu. John 1:1

Bena, Ekibena BEZ Ndivwene Nguluvi ajendile mbandu ińi, kye alesile atavulage umuswamuve umuńa-kimwinga, ukuta vonda, avakumufuvwa, vatanage ukujaga, nda hamu, vavedzage nuvûmi vwa mbêpali. John 3:16

Bena, Ekibena BEZ Pavutalilo pe pwali Ulidzwi. Ulidzwi uju avedzasaga nu - Nguluvi. Ulidzwi uju ali je Nguluvi. John 1:1

Bondei, Kibondei BOU Kwani ivi Muungu kawa akaukunds ulimwengu hatta akamlavya Mwana yuakwe yua ikedu kia mtunilwa ni yeye esekuaga, ia awe na ugima wa kale na kale. John 3:16

Chagga, Kichaga KAF Mterewa, Bwana Rua ofo na mdumikia o tupu. Matthew 4:10

Chagga: Kirwa KAF

Chagga: Machame KAF Iṙuva ekundye ulana katana alekeya mwana wakwe wa ngitan+́, na wo nndu akusirye nawe nalakooye ireka, naambo nakooye iwarya muu wa lluṅanu. John 3:16

Chagga: Mochi KAF

Chagga: Vunjo KAF

Digo, Kidigo DIG

Fipa, Ichifipa FIP

Gogo, Chigogo GOG Ha mwamulizo i yinze lono yali yikali nawumbwa, I Nghani yali yalibaho. Nayo I Nghani nayo yali yali hamonga no Mulungu, i Nghani nayo yali Mulungu. John 1:1

Gogo, Chigogo GOG Hambi Mulungu u Malungulungu nha yawenda wanhu wose we 'nze, sunga yamulavyo Mwanagwe we ciwene, muli wose mono yakumwihuwila yalece kwajilila, langa yawe no wumi we cibitilila. John 3:16

Ha, Giha HAQ

Hangaza, Kihangaza HAN

Haya, Ruhaya HAY Kuba Katonda akagonza ensi obutagonzibwa kugihela Omwana owo yazaile omo, buli muntu amwesiga aleke kubula, nawe atungwe obulola obutahwaho. John 3:16

Iraqw IRK Iimir iimu/uungo /aymu i daadeer. /Aymuuwí amór i dírii'i a amór Mungú. Nee /aymuuwí inós a Mungó. John 1:1

Jita, Ecijita JIT Nababwira ati, Kuriba kukonderwa kutyo imbere ya bamalaika ba Mungu ku webibibi umwi unu kata. Luke 15:10

Jita, Ecijita JIT Okwamba ariga:rio Omusango. Omusango ariga aamwi na Nyamuanga. Omusango niwe Nyamuanga. John 1:1

Kagulu, Chikaguru KKI Mulungu kenda isi yose hatta kamulafa Mwana wakwe yuwayeka, iyamwihuwile wo wooe yahagilile nings yone ugima wa katari. John 3:16

Kerebe, Kerewe, Kikerewe KED

Kinga, Kikinga KIX

Kuria, Igikuria KUJ Mbërë ekebara getaraköroa, eNg'ana hö yaareenge na eNg'ana eyo hamui yaareenge na eNöökoe, na eNg'ana eyo niyo yaareenge eNöökoe. John 1:1

Makhuwa, Kimakhua, Makua MAK Ukalawaya mtu uri othe notuna chintunawe Mluku, yoyo pi mloko aka ni mwanroko raks na amanyi. Mark 3:35

Makonde, Konde KDE Namanga bo ụtendḺke bunobuno Kyala ukukigana ikḺsḺ, ko kwenda nukukinḺnga umwanake jumo jwene ntiga, bosa aba bḺkumwḺtika ukuti bangapyḺtḺgwaga babwage lolḺ uḺumḺ bwa bwḺla. John 3:16

Manda, Chimanda MGS Pakuya wiwila Mulungu akauganiti ndima, mpaka akampeliki Mwana mundu wakuhogoleka wakapekape, nausi ayi yoha yuakela pa yombe akotoke kutagika, koma apate kulama kwa miaka. John 3:16

Meru, Kimeru: Tanzania MER Nkuro Iṛuva akunda vandu kaotoṛa Mwana wamwi ngitani, amu woose vankusuraa vatareke, kake vaniingwa muu utakisiaa. John 3:16

Meru, Kimeru: Tanzania MER Baba wetu uri iguru, Riitwa riaku rirokumua, Unene bwaku burweja, Wendi bwaku burothithagua aja nthi, Ja uria buthithagua iguru. Utwee narua irio bietu, Biria bigatung'anira matuku jonthe, Na uturekere mawiyia jetu, Ja uria twi turekagira baria batwiitie; Ugatwikia magerione, No uturite uthuukune. Amen. Lord's Prayer

Mpoto, Chimpoto MPA Chikoli ayi yoha uyo hakiakatende echo achipala Mlungu, yuyo mlongo wangu, ni mlumbu wangu, ni anyongolo wangu. Mark 3:35

Ngonde NYY Kubwandilo aliko Isyu; umwene Isyu ali na Kyala; kangi Isyu ali yo Kyala. John 1:1

Ngoni, Kingoni NGU Kuba yena royo oyakuyenza intando ka Mlungu, nguye umfo wetu, nodade wetu, nomame. Mark 3:35

Nilamba, Kinilamba NIM

Nyakyusa-Ngonde, Kinyakyusa, Ikingonde, Ikinyakyusa NYY Kubwandilo ãliko ịsyu; umwene ịsyu ãli na Kyala; kangi ịsyu ãli jo Kyala. John 1:1

Nyakyusa NYY Namanga bo akiganile buno-buno Kyala ikisu, ko kwenda nukukipa uMwanake yumoywene ntiga, bosa aba bikumwitika ukuti bangapyutigwaga, loli babwage ubumi bwa bwila. John 3:16

Nyamwezi, Kinyamwezi NYZ Kwiši šišo Mulungu alitogilwe livwelelo, šenišyo wamutavulaga mwanangwa wakwe umo, kigele vose vose venavo valimusanizya, kuzimila ṅo, ališi vapīwe vuzuvuku vwa hanahana! John 3:16

Nyaturu, Kirimi RIM

Shambala, Kishambala KSB Hambu Mulungu azaikundisha inu shi, akimwinkila ṅwanae mwe ike. kangwe ndive amlozeshe ashezaaya, miya nezeainkwe nkalamo ya kale na kale. John 3:16

Suba SUH

Sukuma SUA Nguno Mulungu Waliubatogwa bamusi giki, na kwinha ung'winhako Ng'wanokwe Waliubyalwa umo wike, munhu 'ose uwanzunya aleka kujimila, aliyo abize na bupanga butushila. John 3:16

Sukuma SUA Iki Mulungu ubatogwa ba mu si giki, na kwinha ung'winha ko Ng'wana wakwe uwaabyalwa umo wike, munhu ose uwanzunya aleke kuyagala, aliyo abize na bupanga butushila. John 3:16

Swahili: Shamba SWA Nasema tena, Kila mutu nafanya kazi ya Mungu, yeye ndiyo nduga yangu au mwanamume au mwanamuke na mama yangu vilevile. Mark 3:35

Taveta, Kitaveta TVS Izuwa emakundie masanga, mtano akamng'ola Mwana wakwe mwenye, wernwitikija wose wasiteke, nde wawone moo wa tendarasi. John 3:16

Tumbuka, Chitumbuka TUW Pakuti Chiuta wakamanya nchakuchitemwa charu, lekani wakapereka Mwana wake uyo njeka na yeka pa kubabika, mwakuti yose uyo wakupulikana nayo wareke kuparanika, kwene wabenge na umoyo wa muyirayira. John 3:16

Wanji, Kivwanji WBI

Yao, Chiyao YAO Pakuwa Mlungu wanonyele mnope wandu mpaka wampeleche Mwanagwao juwawelelekwe jumpepe, kuti jwalijose jwakumkulupilila jwelejo akasajasika, nambo akole umi wangamala. John 3:16

Zalamo, Zaramo, Kizaramo ZAJ Aiho ha ikilongozi kukala Longa, na Heyo Longa kakala hamonga na Mulungu, na Heyo Longa kakala Mulungu. John 1:1

Zanaki, Ikizanaki ZAK

Zigula, Kizigula ZIW Usekumgeza Zumbe Mlungu ywako, naye ikedu naumvike. Matthew 4:10

Zinza, Kizinza JIN Abonyini Yezu yazigambira ati. Ruhendeho, Sitani. manya bakandika bati: Olyahabudu Mungu Omukama wawe, obe niwe ogomokera wenyini wenka. Matthew 4:10

AFRICA: Togo

Delo NTR

Fon-Gbe FOA Ðó Măwŭ yí wăn nú gbɛtɔ lɛɛ sɔ mɔ, bó sɔ Vĭ-ɖokpónɔ tɔn jó, bónú mɛ e ná ɖi nŭ n'i lɛɛ ɖĕbŭ má dɔn ó; loɔ, yĕ bĭ ní mɔ gbɛ mavɔmavɔ. John 3:16

Gen-Gbe: Mina GEJ So gɔmejejea Enyaa le, Enyaa nɔ ku Mawu, eye Enyaa nyi Mawu. John 1:1

Gen-Gbe: Popo GEJ Do amedek-pekpe-ame ke la wo+̱ Mawu be jroa eye nyi nōvi nye+̱ n+̇usu, no+̱vi nye+̱ nyo+̱nu kuḍo no+̱ nye+̱. Mark 3:35

Kabiye KBP Pʋcɔ Ɛsɔ pazɩ kedeŋa labʋ lɛ, weyi payaɣ se Tɔm yɔ, ɛɛwɛɛ, Ɛɛwɛ Ɛsɔ cɔlɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ. John 1:1

Kebu KEU Mi'dori'o tuti e'di ka'di 'di. E'di ndo konzo kerelebu'o Tunduruki, e'di ndo ini Tunduruni. John 1:1

Lama: Togo LAS

Lukpa, Lokpa, Dompago DOP Pǝ taɣa pʋlʋ, lsɔ sɔɔla yɩlaa tǝnaɣa sɔsɔm, halɩna ɩ caŋ ɩ ha ɩ Pǝyaɣa ɩkpamlɛ, sɩ pa tǝna mpa paa tǝŋ ka tɔm tɔ, pa taa sɩ, ama pa hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ. John 3:16

Moba MFQ

Nawdm NMZ

̱ Ntcham, Bassar BUD Kun puee Unimbɔti néen kitiŋ pu nib kɔkɔ tikpil, mín pu ní u dí u-Jipɔmbaabil ki tīī, an nín dàá ŋá pu un sá kamaa yaa fōō-u ki kííyee n taa kpú, ama ú ká mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. John 3:16

AFRICA: Tunisia

Arabic: Judaeo-Tunisian AJT

Arabic: Tunisian AEB

AFRICA: Uganda

Acholi ACO Pien Lubaŋa con omaro Iobo kameno omiyo ye Wode ma onywalo acel kene, wek dano ducu ma ye en guwek to, ento gubed ki kwo ma pe tum. John 3:16

Adhola, Dhopadhola ADH Kole Were omaro piny tektek to miyo Wuode achiel g'achiel, ni nyatoro jye ma yeyo go wokiri wotho to wobedi gi kwo makirum. John 3:16

Kakwa, Bari: Kakua KEO Ku gbo tina, nan kulya ku ta, nyola kata ku malaikajin ti Ŋuleso komon ku ŋutu loron geleŋ loŋupadu. Luke 15:10

Karamojong, Karimojong KDJ Anakisyakinet, ayai Akirot; arukito Akirot ka Akuj, arae Akirot Akuj. John 1:1

Karamojong, Karimojong KDJ Nerai ngin etunganan etiai etich ngolo Akuij ngeth elope lokatokang ka ekatokang ka totokang dang. John 3:16

Karamojong KDJ Kire, abu Akuj tomina akwap nooi, tojal tari Lokoku keŋ ŋolo donupei, ikotere ŋini enupi iŋes nyebukori, nai toryamu akiyar ŋina nyedaun. John 3:16

Konjo, Lhukonzo KOO Baitu omuntu wosye wosye ayakakols Nyamuhanga ebyakanza, oyo neyo mwene wetu, neyo mwali wetu, neyo mama. Mark 3:35

Kumam KDI Piento Lubanga omaro lobo, di eko mino wode ame onywalo acel kenekene, wek jo kame Yei en kur toi, do kibed kede kwo kamam jik. John 3:16

Kupsapiny KPZ

Lango LAJ Pien Obaŋa rik omaro lobo amannono, omio Wode acel keken, me dano acel acel ame ye en kur rweny odoco, ento bed kede kwo a perakino nakanaka. John 3:16

Luganda, Ganda LAP Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo Omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. John 3:16

Luganda LAP Kitaffe ali mu ggulu, Erinnya lyo litiibwe, Obwakabaka bwo bujje, Byoyagala bikolebwe mu nsi, Nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe, Nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Lord's Prayer

Lugbara LUC Munguni ha nyakuari lele torisi, eri fe ndra Mvi erini ilipiliro, dini ba nde eri aiipiri ma ja dri ko, te yi ma ovu idri dani dani be. John 3:16

Lugbara LUC Munguni 'ba nyakua 'diyi lele tʋrisi, eri fe Mvi erini tile alʋri, 'dini 'ba dria alʋ alʋ eri a'ipiri ma ja dri kʋ, te ma ovʋ idri 'dani 'dani be. John 3:16

Lugbara LUC Tala mutindu beno ta sambaka Nzambi: Tata na beto kele na zulu, Bika zina na nge kuvanda ya lukumu, Bika Kimfumu na nge kwisa, Bika luzolo na nge kusalama awa na ntoto bonso na zulu, Pesa beto bubu yai madia yina ya beto ke na yo mfunu, Bikisila beto bantu ya masumu mutindu beto mpe me bikisilaka bantu yina me salaka beto imbi. Kubikisa beto ve na kumona mpasi ya kuluta mingi, kansi katula beto namaboko ya muntu ya imbi. Lord's Prayer

Luyia LUY Okhuba Nyasaye yaheela muno eshialo, okhuula khukhuhaana Omwanawe omuteelwa, mbu omundu yesi oumusuubilila aleshe okhutiba, ne mbu abe nobulamu bwobumeli. John 3:16

Luyia LUY Seefwe ouli mwikulu, Eliiralio liribwe, Obwamibwo bwitse, Ebia wenya bikholerwe mushialo Ngalwa bikholerwa mwikulu. Okhuhe lero ebiokhulia bialero, Ngalwa khubaleshera abakhwoononera; Okhakhuhira mukhurechekhwa Nokhuhonie mububi. Amina. Lord's Prayer

Luyia: Wang, Oluhanga, Oluluyia LUY

Madi MHI Adosi Ruba ole vu podra okwe bara anidri anatile alo adute; ongolo ba podru nai anirukari egweko duba aikesu lidri okodikori. John 3:16

Madi MHI Rubanga a 'ba vu dri ri leka ndro si, eze ana Ngwapi ni alu tende rii, ausi ni 'ba cidru ani a'ika rii kudra dru ku, kesuki dru lidri olure tadru ri 'i. John 3:16

Madi MHI 'Disidru kole anyilegi 'dini: 'Ama Ata 'bu 'a rii, nya ru kolu ole. Opi nyidri kemu, le nyidri kideru vu 'a, kendre ka ride 'bu 'a. Nyehwe ama ni endru linya amadri endru ri i 'i. Nye'be ama ni enzi amadri, kendre ama 'ba zi enzi ideka amani rii e'beka ri ani. Nyiji ama o'bi a ku, ki nyari ama ta unzi ri i'a.' Lord's Prayer

Masaba, Lumasaba MYX Khukhwama magiboole habaho Khyilomo, ni Khyilomo khyaba hadwela ni Wele, Khyilomo khyaba Wele. John 1:1

Masaba, Lumasaba MYX Kubanga Were nagana kikyalo ari, ni kuhayo wahayo Umwanawe uwasaliwa mutwera yenyene, buli mundu yesi amufukirira aleke kugora, ne abe ni bulamu bukahwaho. John 3:16

Nyankole, Nkole, Runyankole, Runyankore-Rukiga NYN Baitu Ruhanga nukwo yakunzire ati ensi, akahayo Omwanawe owazairwe omwe wenka, orukumuikiriza alekye okubura, baitu atungye amagara agatahwaho. John 3:16

Nyankole NYN Mugume nu mushabe muti: Tataitwe ow'omu iguru, eiziina ryawe ritiinwe; obukama bwawe bwije; ebi okunda bikorwe omu nsi nk'oku bikorwa omu iguru. Otuhe eri izooba egabo yaitu ey'obutoosha. Otusaasire amabanja gaitu, nkaitwe oku tusaasira abagatwineho. Otatutwara omu kwohibwa, kureka otujune Omubi. Lord's Prayer

Nyankole NYN Bwa mbere na mbere hakaba hariho Kigambo; Kigambo ogwo akaba atuura na Ruhanga; kandi Kigambo akaba ari Ruhuanga. John 1:1

Nyankole NYN Ahakuba oku nikwo Ruhanga yaakunzire atyo ensi, akahayo Omwana we omwe nyamunegyere, ngu omuntu weena orikumwikiriza arekye kuhwerekyerera, kureka atungye amagara agatahwaho. John 3:16

Nyoro, Runyoro NYR Baitu Ruhanga nukwo yagondeze ati Ensi, nahayo Omwanawe ayazairwe omu wenka, Omuntu weena anyakumwikiriza aleke okubura baitu atunge obwomeezi obutahwaho. John 3:16

Nyoro, Runyoro NYR Kumanya Ruhanga yagondeze ensi, akahayo Omwana we omu wenka, nukwo weena arukumwikiriza aleke kuhwerekerra, baitu atunge obwomeezi obutahwaho. John 3:16

Nyoro, Runyoro NYR Nukwo musabege muti, Isitwe ali omu iguru, Ibara lyawe dyezebwe. Obukama'bwawe buije. Ebyogonza bikorwe hansi nkokubabikora omu iguru. Otuhe hati ebyokulya byaitu ebya hati. Otuganyire amabanja gaitu, nka itwe okutuganyire abatutonga. Otatutwara omu kwohebwa, baitu otujune hali omubi. Lord's Prayer

Soga, Lusoga SOG Okuba Kibumbs weyagonza ekyalo mbatio, nokuwayo yawayo Omwanawe eyazalwa omulala mwene, kisi muntu yena amuvugirira alobe okuteka, aye abere nobulamu obutawawo. John 3:16

Teso, Ateso TEO Ateso Naarai komina Edeke akwapin kwanata, abu koinak Okukuke loteluna, tetere ŋinituŋanan yeniyunni ŋes kinye aolior, konye kojaas kaijar naka ikar kere. John 3:16

Teso, Ateso TEO Narai Edeke komina akwapisinei kwaŋini, ainakini koyinaki Okoke lokewurio ediopet boni, ŋini tuŋanan loiyuwuni ŋes kinye aoliori konye kojai kakijara na mam edaun. John 3:16

Teso, Ateso TEO Aso kilipenenete yesi kwanata: Papakosi loejai toma akuj, ekonikiror kitalaunai. Akonijakanut kobu. Nuikoto kiswamai kakwapin kwape iswamaere kotoma akuj. Koinakinai sio lolo ikosinyamat luka lolo. Kisionioi sio akosipesenin, kwape kisionio isio lukapeseninikosi. Sirikiya sio toma acodunio, konye koyuunai kama ejai lokaronon. Lord's Prayer

AFRICA: Zaire

Alur, Lur, Dhu Alur ALZ Kum Mungu maru ng'om mumbe, ketho emio Wode kulong', kara ng'atu ma tek uyie kud erwiny ki, endre ebed ku kwo ma rondo ku rondo. John 3:16

Alur, Lur, Dhu Alur ALZ Ma nwangu podi jular jucwiyo gin moko ngo, nwangu Lembe nuti; ebedo ku Jacwic, man en de e Jacwic. John 1:1

Avokaya AVU

Baka BDH

Bangala BXG Liboso na Nzambe kojalisa mokili, Liloba ezalaki. Liloba yango ezalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba yango ezalaki Nzambe. John 1:1

Bangala BXG Zambi Nzambe alingaki mokili mingi, boyo Ye apisaki Mototo moko Ye abuti, boyo soko motu andimi Ye, ye akufa na mikolo mikolo te, kasi ye atikala na kubika na mikolo mikolo. John 3:16

Bangi, Bobangi BNI Nowela se bongo Nyambe alingi molongo ete apesi o Mwana o Yeye o mpenza na ntin'ete moto na mot'okomoyambel'azala nde o sinana ka, nde azala na bomoi bo lobiko. John 3:16

Bangi, Bobangi: Zaire BNI Nowele Nyambe aliki nde o tinda o Mwana w’o molongo na ntin’ete atendele molongo ka, nde na ntin’ete molongo mokoswibwa bokoswibwaka na Yeye. John 3:16

Bembe, Ebembe BMB Lumbaka batu bose umo na umo usiite iti Abece byauncle iwane mto, na iyane aci, na imaha. Mark 3:35

Bembe, Ebembe BMB Ú lúmbaka Abeca a'únjile balé m'mésé, anatanga wake Mwana wa éninga, nibo mtú hose wam'mwaca tacimine, inibo abe na búlamu bwa ale na ale. John 3:16

Bera, Kibira BRF

Bhele, Ipere PER

Boko BKP

Bolia BLI Nko ngeiko otepela mi ole nyo, ele bomengo ndo baiho ba bentomwa benki Nzambe la itina bopiiti omoo ohokalola botema. Luke 15:10

Boloki, Boleki BKT

Bwa, Libwa BWW

Chokwe CJK Mumu chocho Za-mbi wazangile akwahashi, achize wechele Mwanenyi wasemewa umuwika, hanga mweswawo mafuliela kuli Iye, kechikatoka, alioze akapwe ni mwono wa miaka yeswe. John 3:16

Chokwe CJK Omo Suku a sola ndoco oluali, oco a ecela Omōlaye wongunga okuti wosi u kolela ka fi, puai o mola omuenyo ko pui. John 3:16

Fuliru, Fuliiru, Kifuliiru FLR Bwenge mundu yeshi ugagira kuloza kwa Mungu, uyu ye mulumuna wani, na mwali wani, na nyama. Mark 3:35

Holoholo, Kikalanga HOO

Hunde, Kihunde HKE Ku bwishi kinsi mundu woshe akola kwa Mungu ashonda, uyo niye mugala wetu, niye mwali wetu, niye koyo. Mark 3:35

Hungana, Kihungana HUM Nze abunu Nzama kazodidi chi, nda kahene Muan'a yana awunu moso, ni hoso mutu wusaka tsulele mu yana lo kakomono, si kenana ai moyo wakokutsuku. John 3:16

Kanyok KNY Ku butambwiil, haakady Mawej muhang biit byoos, Diiy dyaakadyok kal. Diiy dyaakady ni Mawej, ni Diiy dyaakady Mawej. John 1:1

Kela, Okela KEL

Kele, Lokele KHY

Kituba KTU Sambu na Nzambi kaluta kutozida bantu, Yandi imene kapesa Muana Yakala moshi na Yandi, na bantu na kwikila Yandi ata kutwa ve, bau kubaka moyo na imene ve. John 3:16

Kituba KTU Sambu na Nzambi me lutaka kuzola bantu yonso; yo yina Yandi pesaka bo Mwana mosi yina kele na Yandi, sambu konso muntu me ndima Yandi na ntima na yandi, yandi kufwa ve, kansi yandi kuvanda na moyo ya mvula na mvula. John 3:16

Kituba KTU Tata na beto kele na zulu, Zina na nge ya santu kuvanda ya lukumu, Kimfumu na nge kwisa, Luzolo na nge kusalama awa na ntoto bonso na zulu. Pesa beto bubu yai madia yina ya beto ke na yo mfunu. Lolula beto bantu ya masumu mutindu beto mpi me lolulaka bantu yina me salaka beto mbi. Kubikisa beto ve na kumona mpasi ya kuluta mingi, kansi katula beto na maboko ya Muntu ya Mbi. Lord's Prayer

Komo KMW

Kongo, Kikongo KON Muna mbadukulu mwakikadilanga Diambu, Diambu diakikadilanga ye Nzambi, Diambu i Nzambi. John 1:1

Kongo KON Essêtu, üaicâla o comazûlu diüauquissi edizîna, diâcu ücza banuntuîna oüêna üâcu, ubua en siacuamonho, cat benunci yacunâ mazûlu. Enfundi etu yaquilumbuyaquilumbu utubayo unu. Utuloloca eycûma yêtu; catiûnai etu tuloloca oana atabangaoüi; cutuambulaco tuabua munâ tueleco canti utucanga munâ üî. Amen. Lord's Prayer

Kongo, Kikongo: Buende, Bwende KON Kadi bonso bwabu Nzambi wazola nza, vo wavana Mwan'andi mosi kaka, mpasi wonso ukuniekilanga minu kabungwa ko, kansi kala moyo wamvu ya mvu. John 3:16

Kongo, Kikongo: Cataract KON Kadi wowo Nzambi kazola nza, vo kavana Muan' andi wumosi Wankinzingidi, kidi wonso widi muntu wukunlekilanga vuvu kanabungua ko, kansi wunakala moyo kawumani. John 3:16

Kongo, Kikongo: Fioti KON I diau lusambila kweno ebu: Tat’eto diena mu mazulu, bika nkumbu aku yazituswa; bika kimfumu kiaku kiza; bika luzolo luaku luavangama va ntoto mpe bonso mu zulu; dia kweto kwalumbu ka lumbu utuvana lumbu ki; utuyambudila mfuka zeto, bonso beto mpe tuayambudidi batuavwidi fuka; kututualani mu mpukumumu ko, kansi ututanina mu nkwa mbi. Lord's Prayer

Kongo, Kikongo: Fioti KON Kadi bonso bwabu Nzambi wazola nza, vo wavana Mwan'andi mosi kaka, mpasi wonso ukunlekilanga minu kabungwa ko, kansi kala moyo wamvu ya mvu. John 3:16

Kwese, Kikwese KWS Ndake ya Nzambi wabaleka kukumbuls, a ha mavu, Muene waahuile mon'enji umoshi hakenji muteta egi, wamukumbula, keshiko mufua, akale nu monyo wa mailako. John 3:16

Lendu LED Mungu zi ngue dz bo ro, ke bu ngue dicukba ndi go na Adundi, ndiro nba u ke na ndi le ka sani nzi, dicu ndi le ku nunu di na shinga na. John 3:16

Lingala, Ngala LIN Nzambe alingi batu na nse na bolingo be na ntina oyo apesi Mwana na ye na mpenza ete motu na motu oyo ayambela ye akoki kokufa te, nde akojwa bomoi na lobiko. John 3:16

Lingala, Ngala LIN Zambi Nzambe alingaki mokili mingi, boyo Ye apisaki Mototo moko Ye abuti, boyo soko motu andimeli Ye, ye akufa na mikolo mikolo te, kulamoko ye atikala na kubika na mikolo mikolo. John 3:16

Lingala, Ngala LIN Zambi bongo Nzambe alingi bato na nee, ete apesi Mwana na ye na likinda, ntina ete, moto na moto akodima na ye, akobomama te; nde akoyamba lobiko na bileko na bileko. John 3:16

Lingala, Ngala: Uele LIN Zambi Nzambe alingaki mokili mingi, boyo Ye apimid Mototo moko Ye abuti, boyo soko motu andimeli Ye, ye akufa na mikolo mikolo te, kulamoko ye atikala na kubika na mikolo mikolo. John 3:16

Lingala, Ngala: Union LIN Jambi soko motu nani akosala pelamoko Njambe alingi, oyo ajali ndeko na, ngai mobali, mpe ndeko na ngai mwasi, mpe mama na ngai. John 3:16

Lingala LIN Tata wa biso, ozali o likolo, bato bakumisa Nkombo ya Yo, bandima bokonzi bwa Yo, mpo elingi Yo, basala yango o nse, lokola bakosalaka o likolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabe ma biso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masenginya te, mpe bikisa biso o mabe! Na yo bokonzi, nguya na nkembo, obileko binso seko. Amen! Lord's Prayer

Lingala: Kinshasa LIN Nzambe alingi bato ya mokili mingi mpenza; yango wana apesaki Mwana na ye se moko mpo 'tè moto nyonso oyo akondima ye ákufa té, kasi ázwa bomoi ya seko. John 3:16

Logo LOG Dia angodi ya dre ta ole Nzambe dre lele dise, akodi ama adrupi e, ama amvupi e, ama andre be. Mark 3:35

Luba-Kasai, Lulua LUB Bualu bua Nzambi wakatamba kusua ba ha. buloba, yeye wakabaha Muan'andi umuehele mulela ne, wamuitabuxa, kena ufua, neikale ne muoyo wa cendelele. John 3:16

Luba-Kasai, Tshiluba LUB Buala bua Nzambi wakatamba kusua be ha buloba, yeye wakabaha Muan’andi umuehele mulela ne, wamuit abuxa, kena ufua, neikale ne muoyo wa cendelele. John 3:16

Luba-Shaba, Katanga LUH Ke-muntu aye Leza byā senswe bapanopantanda nenki, wa pana Mwana wandji wa bunka'mba, honso bakumwitabijya nankyo ke ba konekapo, ēhē, poso ba tambule būmi bwa kulĀdila monka nyeke ne nyeke-ke. John 3:16

Luba-Shaba, Kiluba LUH Aye Mwanda wadi wikele konka kungalwilo kwine. Kadi aye Mwanda badi bēkele na Leza pamo. Ino aye Mwanda wadi enka Leza. John 1:1

Luba-Shaba LUH Nanshi mwikale kulombela'nka namino'mba: Abe Tata wetu wa mu"lu, dijina dyobe dijile kijila. Bulopwe bobe bufike. Muswidile mutyima obe mu"lu ne panopantanda pene i monka. Be"kale kwitupapo bidibwa byetu bya mafuku onso, mo bukila, mo bukila. Kadi betulekele byama"pu byetu, monka mo tulekela netu ma"pu a betwapwile. Ino kadi kebaketutwala mu kutompibwa, ehe, nanshi betunyongolole kudi yewa mubi, ke-buntu bulopwe i bobe, ne bukomo, ne ntumbo kumo, nyeke ne nyeke-ke, Amena. Lord's Prayer

Luba-Shaba LUH Mwanda Leza byasenswe mpata bapanopantanda, wapana Mwana wandi umo enka, amba muntu yense umwitabija kakonekapo, enhe, utambula bumi bwa nyeke ne nyeke. John 3:16

Luna, Kuba: Inkongo LUJ Bwalo bwakananga Ncembi loboko nako biakapa yi Mwananci a Ditôi, ene, muntu mwoso umwetabuxila, kaxepya, kate uxeakala yi môyo ô kô kô. John 3:16

Lusengo, Lipoto LUS

Lusengo: Eleku, Iliku LUS Nowela Nzakomba alingaka molongo bono te, afaks Moana o'Ande o'ikinda, na natin'aute moto na moto oko moimeya aloyala nde o sumbana ka, nde aloyala na lobiko lo fa na losilo. John 3:16

Mamvu MDI Leni kodi mudo sita oya lei Ala sosa, inda nangu au, inda nangu ndole, inda uma naa. Mark 3:35

Mbala, Gimbala MDP

Mundu MUH

Ngando, Ngandu, Longandu NXD Lacina Yakomba okaki benyanga behetu nganji, afaki Bon'onande a likinda a mpame, lacina boto Yoto ou'imedy'ende af'ehya, koko angata liiko litakalaka. John 3:16

Ngbaka NGA Widuju Nzambe kozi wino nuke fe, a bazi Be tda kponga ha, mani wi kbo koa Yesu, a nese liwe go, ya a do tunutewi ma ise go. John 3:16

Ngbaka: Ma'bo NGA

Nkutu, Lonkutu, Bankutu NKW Bwanda ond'okyaki kamva dza Nzambe, ind' endi jolanyango nami, ko nkadzani nami, ko la ngoya. Mark 3:35

Ntomba, Lontomba NTO

Ntomba, Ntumba NTO Naitina nko boiko Nyambe aondaki molongo, mbo apaaki Ngan'ouande o ncelembwa, olongi mbo moto na moto olobe omoambela ayale nko ilela, ya ayale na bomoi bobobele. John 3:16

Phende PEM Gu gisendeselo, hafugile Nzambi dilu nu mavu, Mbimbi yakhalele yakhala gale. Yago'udi Mbimbi wakhalele nu Nzambi, wakhalele Nzambi diago. John 1:1

Phende PEM Ndaka ya Nzambi wabaleka kuzumba a ha mavu ngenyi, muene wahuile Mun'enji mumoshi ha mumoshi wabutshiwe kamba, wamutshikina, kashiko mufuako, mbaukala nu monyo wa mailako. John 3:16

Ruund, Uruund RND Pakusambish padingay Nzamb kand kal atanga ngand, kwading umwing upidilau anch, Dizu, ndiy wading nend Nzamb, ndiy wading kamu Nzamb. John 1:1

Sakata, Kisakata SAT Lebombi Nzambi ahuni bari ti otime nde Mua nende nendamo, lebo leyiqa muri nama namokika la, te ayike ya moi mo itite. John 3:16

Salampasu, Tshisalampasu SLX Mulonga muntu mujima ukulondanga nga mumu muswili Saka-Manga, yeyi mwana-makwami na makwami na mpangiami, na makwami. Mark 3:35

Sanga, Luba: Kisanga SNG E mwa temenwe Leza va panopantanda mu kupĀna Mwana wanji wa bushye, amba vonso va ku mwitavila kenshi vonaike, kanshi va poke mweo wa nyeke. John 3:16

Sanga, Luba: Kisanga SNG Pantu Leza byo a temenwe ba pano pantanda pakata, wa pene Mwana wandi wa bushe, amba yense wa ku mwitabila kenshi onaike, adi ekale ne mweo wa nyeke. John 3:16

Sanga, Luba: Kisanga SNG Ku ntendekelo kwadi Diwi, ne Diwi dyadi na Lesa, ne Diwi dyadi i Lesa. John 1:1

Sengele, Kesengele SZG Ibango nkong'ako Wangi alanga bolongo ndee apa Wana lo Nde lo ententa l'itina ndee boto la boto looyambela ayala nkosilela yaaka ayala la 7 bokolo bo edie. John 3:16

Shi, Mashi SHR Aha murhondero, amango Nnâmahanga alemaga igulu, erhi Luderho ho akola aba; oyo Luderho âli haguma na Nnâmahanga, na Luderho âli Nnâmahanga. John 1:1

Shi, Mashi SHR Bulya ntyo kwo Mungu asiimire igulu bweneene, ahaana Omugala w'echuusha mpu lyo ngasi muntu omuyemiire arhafe, chikwoone abe n'obuziine bw'ensiku n'amango. John 3:16

Shi, Mashi SHR Larha wirhu larha oli omu Mpingu izino lyawe likuzibwe obwami bwawe buyishage oku walonza kube en’igulu nk’omu Mpingu ene na ngasi lusiku orhuhe eci rhwalya onarhubabalire ebyaha birhu nk’oku nirhu rhubabalira abarhujirira amabi orhanarhulekaga rhwahirima omu mashumi mabi ci orhulikuze omu kubi. Lord's Prayer

So, Heso SOC Liita ine Mungu eunda moans oboya, o la ekalia Mona o omoi ohe he ine moito la moits oho eisa boinoli nga he, etisunja bosengesani, nde ine esunja botui boumi bo liumela. John 3:16

Songe, Kalebwe, Luba: Kalebwe SOP Nenulungula'shi: Anka biabia kwi kusepela kumpala kwa bamwikeilu b'Efile Mukulu pa mwanda wa mulwishi umune elangye mwishimba. Luke 15:10

Songe, Kalebwe, Luba: Songi SOP Ahka biabia nenulungula-xi, Kusepela kwikudi ku mpala a bangele ba Nsambi, mwanda a+̆ mulwixe umune belanga. Luke 15:10

Songe, Songye, Kisongye SOP Ha mwanda be bungi abakuminyine kufunda, mu lulamine bulungudi bwa yaya myanda ayikuminwa binyibinyi munkatshi mwetu. Luke 1:1

Songo SOO Momo woshiowo alinga, silingo sa Suku, yiveneyowo yiye kawuti kame na pangeame na mama. Mark 3:35

Suku, Kisuku SUB

Swahili: Zaire, Kingwana SWC Katika mwanzo, Neno alikuwa; naye Neno alikuwa pamoja na Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. John 1:1

Swahili: Zaire, Kingwana SWC Sababu Mungu alipenda ulimwengu hivi, ye alikupa Mwana yake muzaliwa pekee, hata mutu gani anaamini ye, asipotele, lakini apate uzima ya milele. John 3:16

Swahili: Zaire, Kingwana: Ituri SWC Ku mwanzo Neno alikuwa, na Neno alikuwa pamoya na Mungu, na Neno alikuwa Mungu. John 1:1

Swahili: Zaire, Kingwana: Lualaba SWC Katika mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. John 1:1

Swahili: Zaire, Kingwana: Union SWC Wakati ile Yesu alisema naye: Ondoka hapa, Shetani; sababu inakwisha kuandikwa: Abudu Bwana Mungu wako, na utumikie yeye tu. Matthew 4:10

Swahili: Zaire, Lualaba: Ngwana SWC Kwani Mungu alivyoipenda lunia, hata kuipa Mwana wake wa peke, ila kila mutu amwaminiye asipotele ila awe na uzima wa milele. John 3:16

Teke, Kiteke TEC Obo Nzamo watuoni ampuu mue, wawi Mwan' ande ngoumo ubaburi, ibila ki onco mburu waasa nde iminu kaakwa wo, kuuh waboo mukolo wayila mu ubvu ubvuru mubvu. John 3:16

Tembo, Chitembo TBT

Tetela, Otetela TEL Ne dia Nzambi akalangi wa la kete utamanya, mbakandawasha On'andi etoi lakanduti, ne dia untu tshe lawetawo tavokaki, keli ayali la lumu la pundju. John 3:16

Tetela, Otetela TEL 9 Nyolombaki okone nyati: Shesu le l’ulungu, Lukumbu laye lalemiami. 10 Diulelu diaye diayi. Lulangu laye latshami La kete uku atshamalo l’ulungu. 11 Utusha mbu ya nde ya la lushi la lushi elo. 12 Utudimanyia kolo yasu, Uku adimanyiyasu wane watutshela kolo. 13 Tutukumiaki lu ehimba, Keli utushimbeli uma lu kolo, Ne dia we keli kanga diulelu, Wulu la lutumbu, pundju. Ayali osoku ! Lord's Prayer

Wongo WON Minyi like biloli: Nkose ake nianku muabuiki muwala u busu bu bawandjo ba Nzambi, mpe muota me motshi atata lubelu. Luke 15:10

Zande, Pazande ZAN Bambiko Mbori akpi nyemu aboro akpi zegino du, wa ko afu bangisa Wiriko, ya gu ni ka idi pa ko ni kpi nga te, ono nyenye unga du adu be ni. John 3:16

AFRICA: Zambia

Bemba, Chibemba BEM Pantu Lesa atemenwe aba pano isonde ukutemwa kwa kuti apēle Umwana wakwe uwafyalwa eka, ukuti onse uumutetekela eonaika, lelo abe no mweo wa muyayaya. John 3:16

Bemba, Chibemba BEM Pantu e fyo Lesa atemenwe icalo, pakuti apēle Umwana wakwe uwafyalwa eka, ukuti onse uusūbila muntu ali eonaika, lelo abe no mweo wape. John 3:16

Bemba, Chibemba BEM We Shifwe waba mu mulu, Shina lyobe licindikwe. Ubufumu bobe bwise, Fyonse fyo watemwa fibe muno calo nga mu mulu. Utupele lelo cakulya cesu ca nshiku shonse. Utubelelyo luse ku masambi yesu, filya twaba no luse ku bantu abatucusha. Wileka tuwile mu fibi. Utulubule ku fibi. Amen. Lord's Prayer

Ila, Chiila ILB Ukuti mbubobo Leza mbwaakaakufwini luundu: wakaaba Mwanakwe simuzyalwaice, kuti umwi umwi umusyoma atabi naafwililila, pele abe ubumi buteeli. John 3:16

Kaonde, Luba: Kaonde KQN Mambo Lesa byo ebatemwisha ba pano pa ntanda, wapaine Mwananji yenkawa umo, amba, bonse bamwitabilá kechi bonaike ne, poso amba bekale na bumi bwa myaka. John 3:16

Kaonde, Luba: Kaonde KQN Pa kuva aye uva kya awa muchima wa Lesa ye mulongo wami, ne nyenga yami, ne mama. Mark 3:35

Kaonde KQN Tata wetu wa mwiulu, Jizhina jenu jizhile. Bufumu bwenu bufike. Kyaswa muchima wenu kyubiwe pano panshi, byonka byo kyubiwa mwiulu. Mwitupeko kajo ketu ka lelo. Ne kwitulekelako mambo etu, byonka byo twibalekela betulenga mambo. Kabiji kechi mwitutwale mu lweseko ne, mwitupokolole kwi yewa mubi. Lord's Prayer

Lala-Bisa, Ichibiza-Ichilala LEB Pa ntazi ichalo a chitala bako, Iziwi lyene e ko lyali wamene wali na Leza, epo mu kabelo kakwe wali vye mumo mwenka na Leza. John 1:1

Lala-Bisa, Wiza LEB W+̌asikulu Leza wow+̌e ukoyiza kumufukamila, epo wamene enka ukoyiza kumutumikila. Matthew 4:10

Lala-Bisa, Wiza: Lala LEB Pakuti Leza watemelwe ichalo, mvyovye wapele Umwana wakwe uwavyalwa umo enka, ukuti bonse mbo abakochetekela muli ngo befwa iyo, kuntu bakekale nabo ubumi wamabelo. John 3:16

Lamba, Ichilamba LAB Pakuti waLesa walitemenwe awapacalo capansi ukwakuti, fyopele filya waliposele Umwana wawo uli eŋka, ati awantu wonse, ulukupema-mo muli ye taakona-Iwa, yo; sombi ati akalukuli neMweo uwamuyayaya. John 3:16

Lenje, Chilenje LEH Pakwinga na ngani a ani uchita kuyandakwa Lesa ngo mukwesu a nankashi angu a bama. Mark 3:35

Lenje, Chilenje LEH Beeshi wesu no muli kwiculu, alilumbwe liina lyanu, abushike bwaami bwanu, shintu nshe musuni shicitwe paanshi, mbo shicitwa a kwiculu. Amutupe sunu nshima yesu ya nshiku shoonse. Mutulekelele milandu yesu, bweenka mbo tulekelela batubishisha, mutatunjishi mu kweleshekwa sombi mutufuune mu shintu shibibi. Amen. Lord's Prayer

Luchazi, Chiluchazi LCH Muomu Njambi ua lemene vakua mavu cikuma, ngecize ua hele Muaneni umo lika, linga uose a mu tsiliela kati a nonge, vunoni a kale na muono ka ue ku hua ua ya-ye. John 3:16

Lunda, Chilunda: Chindembu LVN Hatachi hadiŋi Izu, Izu dadiŋi naNzambi. Izu dadiŋi Nzambi. John 1:1

Lunda: Kalunda LVN Muloña Nzambi wa swejeli ku keña akwamunu mwishina, chochina wa yinkeli Mwanindi wumu hohu wa vweliyi, kulbnda yowona wu ku mwitiya ha ka jilumukaku, ilaña a ka heti wumi wa hayanyaka. John 3:16

Lunda: Kambove LVN Mulong Nzambi chawiy chakatay ngand pa kupan mwanend wakuval urnwing, chakwel mwiwonsu ukwitiyila padiay ndiy, kakujiyip, pakwez ukwet kal mom wa chikup'u. John 3:16

Lunda: Ndembu LVN Chaswejeliyi Nzambi kukeŋa mpata yamunu mwishina, waheni Mwanindi wumu hohu, kulonda muntu wukumukuhwelela aheti wumi wahaya nyaka, akabuli kunoŋa. John 3:16

Luvale, Chiluvale, Lwena LUE Mukiko vene mwavazangilile Kalunga vaka-mavu, kuvahanyina Mwanenyi umwe kaha lyamunwe, mangana ngwenyi, wose mwamwitavila akazeneke kunonga, oloze ngwenyi, atwamenga nakuyoya cahaya myaka yosena. John 3:16

Luvale, Chiluvale, Lwena LUE Mwomwo Kalunga na zangi yenyi ya yi nene ngana a zangile vatu vosena va ha kaye, a va hanyine Mwanenyi umwe kaha, mangana wose mwa mwitava a ka zeneke ku nonga, oloze a twame na mwono ka wexi ku hwako. John 3:16

Mambwe-Lungu, Ichimambwe MGR Pano Mulungu wakunzile ulimwengu kiuze, hata kufumizya Mwana wakwe wino wakwasilwe wenga, antu yano yamamutemwa yatiize yafwe, lelo yazanc upuma uno usikusila. John 3:16

Mambwe-Lungu, Ichimambwe: Lungu: Union MGR Pano akino Leza wakundile a munsi, akino wapilu Mwana wakwe, wavilwe wenga, kuti wensi wino warnutaila atakalowe, lelo aye nu urni usisila. John 3:16

Mbunda, Gimbunda, Chimbunda MCK Momo Njambi wa xakele vaka-ha-mavu voxe ngacize na ku va hana Muana wende umo lika, muka-ku-fuelels kuli Ikeye kanda a ka lienyeka cahi, oloni a ka kale na muono wa miaka na miaka. John 3:16

Mbunda, Gimbunda, Chimbunda MCK Ungit osonga Nzambi asuni kangi bantu o man obuna, nza ape Muan a nza omosh kabut na, lakal muntu wu ngi otshinsh kangi nza, kabapfa bekakal ngi muoi nguamda. John 3:16

Mwanga, Ichinamwanga, Namwanga MWN Amuno E Leza wakunzile insi, acaleka atuma umwanakwe e munsyupu alyakuti wensi wino akuwika insingo mwakwe weliwe atize ayize alowe, ukuwa awe nu wumi wa muyayaya. John 3:16

Nkoya, Shinkoya NKA Ndaba Nyambi wa hakile ba-ka-kaye nahiyo ngayi wa panikile Mwanendi umo pele ngayi ni mwendi u ku kulupila ku kwendi ku ka nonga u fwako, ngoboni ekale na wumi wa mwaka na mwaka. John 3:16

Nyiha, Shinyiha, Nyika NIH Kuvwando kwe lyal'izwi. Izw'ili lihava nuMulungu. Izw'ili lyali w'uMulungu. John 1:1

Nyiha, Shinyiha, Nyika NIH Uwene sh'ahonzizye vovul'u Mulungu ukukund'insi, kwe kuyip'umwana wakwe woka mwene imozi, vonti ve vakumwitiha ukuti vatatupulwaje ndali, nkandi vavwaj'uvulanzi vwa mukunjikunji. John 3:16

Tonga, Gitonga, Chitonga TOH Hikuv+̌a Šikwembu ši randile misav+̌a Ŝonghasi, ši ko ši nyika Nwana wa Šona l'a nga tŝariwa a le Ŝakwe, leŝaku unwana ni unwana l'a pfumelaka ka yena, a nga thuki a lov+̌a, kambe a v+̌a ni v+̌utomi le'byi nga heriki. John 3:16

Tonga, Gitonga, Chitonga TOH Kumatalikilo ooyo uutegwa Ijwi wakaliko kale. Lino wakali antoomwe a Leza, alimwi ngu Leza. John 1:1

Tonga TOH Nkaambo obuya Leza mbwaakayandisya nyika, wakapa Mwanaakwe simuzyalwa alike, kuti umwi umwi uumusyoma atafwidilili, pele abe abuumi ubutamani. John 3:16

Tonga TOH Mbuboobu mbumweelede kukomba: Taateesu ooli kujulu, Alilemekwe izina lyako, Abuze Bwami bwako, Alucitwe luyando lwako, Ansi ano mbubonya mbuli kujulu. Utupe sunu zilyo nzitubula, Utulekelele milandu yesu, mbubonya mbuli mbutubalekelede aswe bali amilandu kulindiswe, Utatweenzyi mukutepaulwa, Utuvune kumubi, Nkaambo Bwami mbubwako, anguzu abulemu, mane kubabe kutamani. Ameni. Lord's Prayer

Tonga: Inhambane, Gitonga, Chitonga TOH Kolu Nungungulu a di halaja litigo karati, kakuba a di uingela Mwamana waye na belegidwe eka, kakuba nyo a kolwago kwaye a ngafi, abolu a na mane kubanya nya ku pinduke. John 3:16

Tonga: Lake Nyasa, Gitonga, Chitonga TOH Chifukwa Chiuta wangwanja viyo charu, ndiviyo. wangupaskiya Kananda wake, kuti yose wakugomekezga mwaku iyo kuti watayike cha, kweni waŵe ndi umoyo wamuyaya. John 3:16

Tonga: Zambezi, Gitonga, Chitonga TOH Umwi a umwi na ngwani u cita luyando lwa Leza, nguwe mukwesu, a mucizi wangu, a bama. Mark 3:35

Yauma YAX

AFRICA: Zimbabwe

Kunda, Chikunda KDN Tangwi muntu wonsene wene yu a na cita kufuna kwa Mulungu, wene yu, a li mbaleanga, na mbaleanga wa nkazi, na mama wanga. Mark 3:35

Lozi, Silozi LOZ Kakuli Mulimo o ratile lifasi hakalo, O li file Mula wa haye, a li mun+̄wi ku yena, kuli mutu ufi ni ufi ya lumela ku yena a si ke a timela, kono a be ni bupilo bo bu sa feli. John 3:16

Lozi, Silozi LOZ Kakuli Mulimu u latile lifasi hahulu, mane u li file Mwan'a hae wa libanda, kuli mutu ufi kamba ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli. John 3:16

Ndau, Chindau NDC Ngokuti Mwari wakaida nyika kudai, wakahina Mukororo wake wakabarwa ari ega, kuti veshe vanomutenda vasafa, asi vaone kupona kusikaperi. John 3:16

Ndau, Chindau NDC Ndizvo kumbirai ngeiyi njira: Baba edu ari mudenga, ngariremeredzwe zina renyu. UMambo hwenyu ngahuuye. Kudaka kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga. Tipei ngeiri zuva kudya kwedu kunotamika nyamashi. Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri. Usatipinza mukuedzwa, asi tinunure kuno uwo wakashata. Lord's Prayer

Ndau: Changa, Chisenji NDC

Ndau: Changa, Chixanga NDC

Ndebele, Isindebele, Tabele NDF Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. John 1:1

Ndebele, Isindebele, Tabele NDF Ñoba umLimu wa u tands kangaka umhlaba wa za wa niga inDodana yake e zelwe yodwa, uguba bonke aba kolwa guyo ba ña bubi kodwa ba be logusila oguñapeliyo. John 3:16

Ndebele, Isindebele, Tabele NDF Baba wethu osezulwini: Ibizo lakho alicwengiswe; umbuso wakho awuze; intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini. Usiphe namhlanjesi ukudla kwethu esikuhlongako. Usilibalele imitjhapho yethu esiyenzileko, njengombana sibalibalela labo abasitjhapheleko thina. Ungasingenisi ekulingweni, kodwana siphuluse kokumbi, ngombana umbuso ungowakho, namandla nephazimulo ngokungapheliko. Ameni. Lord's Prayer

Ndebele, Isindebele: South NDF Ngombana uZimu walithanda kangako iphasi, wabe wanikela ngeNdodana yakhe ekukuphela kwayo, khona kuzakuthi kiloyo okholwa ngiyo angabhubhi, kodwana abe nobuphilo obungapheliko. John 3:16

Shona, Chishona SHD Mwari akaida nyika akadai, akapira Mwanakomana wake wakazwarwa oga, kuti bose banotenda kwa ari barege kufa, babe no upenyu bgusingapere. John 3:16

Shona, Chishona SHD Naizvozvo Mwari akadisa pasi kwazvo, saka akapa Mwana wake mumwe chete akaberekwa achingova oga, kuti ani naani anodavira kwaari rege kufa, asi kuti ave noupenyu husingagumi. John 3:16

Shona, Chishona SHD Nokuti Mnari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mnanakomana wake wakaberekwa mumne woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave novupenyu bgusingaperi. John 3:16

Shona SHD Imi namatai nomutoo uyu: 'Baba vedu, muri kudenga, zita renyu ngarirumbidzwe, Ushe hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva nezuva, Tiregererei zvatakakutadzira; sezvatinoregerera vakatitadzira; Musatirega tichiedzwa; asi tinunurei kumuipi. (Nokuti Ushi nesimba nembiri ndezvenyu narini.)' Amen. Lord's Prayer

Shona: Karanga, Chikaranga SHD Pa kutanga Shoko ra ka nga ri ti'po, Shoko ra ka nga ri ri pano Wedenga, Shoko ra nga ri ri Wedenga. John 1:1

Shona: Manyika, Chimanyika SHD Pa kutanga kwakange kune Izwi, Izwi rakange rina Mwari, Izwi rakange riri Mwari. John 1:1

Shona: Swina SHD Mwari wakadisa pasi kwazwo, udizwo wakapa Murumbwans wake mumwe wakabarwa, kuti wese wanodawira kunayiye wasingafi, asi Wme wupenyu wusingagumi. John 3:16

Shona: Zezuru, Chizezuru SHD Pa kutanga waibapo Izgwi, Izgwi waiba na Mwari, iye zgwi waiba Mwari. John 1:1

Tswa, Sheetswa, Xitshwa TSC

Venda VEN Mudzimu o funa shango zwingafha-ngafha, a vhuya a n+̭ekedza Murwa wawe mu-bebwa-eṱhe, uri vhoṱhe vha mu tendaho, vha si lovhe, tshavho hu vhe u tshila tshoṱhe. John 3:16

EUROPE: Albania

Albanian: Gheg ALS Po, Perendia aq shume e deshi boten, saqe e dha Birin e tij te vetem, qe te mos humbase kushdo qe beson ne te, por te kete jeten e perjetshme. John 3:16

Albanian: Gheg ALS Ati ynë, që je në qiell, shejtnue kjoftë emni yt. A)rdhtë mbretnia jote. U baftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në dhe. Bukën tonë të përditshme epna ne sot. E ndiejna ne fajet e mëkatet tona, si i ndiejmë na fajtorët tanë. E mos na len me ra në keq; por largona prej gjith së keq. Ashtu kjoftë. Lord's Prayer

Albanian: Tosk, Arberishte ALN Lord's Prayer

Albanian: Tosk, Arvanitika ALN Ãτι ύνε̰ κ̇ε̰ jε̃ νdε̰ κ̇ιέjετ, Ϩσ̈ε̰ν̇τε̰ρόφτ’ έμε̰ρι ύτ: άρθτε̰ μbε̰ρετε̰ρία jότε: Ϩbέ̰φτε̰ dασ̈Ϩρίμι ύτ, σι νdε̰ κ̇ιέλ, εδέ μbε̰ δε̃τ: bϨκε̰νε̰ τόνε̰ τε̰ πε̰ρdίτε̰σ̈ιμεν’ έπ-να νέβε σότ: εδέ φάλ-να φάjετε̰ τόνα, σικϨνdρε̰ εδέ νέβε Ϩα φάλμε̰ φαjτόρε̰βετ τάνε̰: εδέ μος να σ̈τιέρ νdε̰ νγάσιε, πό σ̈πε̰τό-να νγα ι λίγϨ: Lord's Prayer

Albanian: Tosk, Arberishte ALN Tata ghine cë jee në chiex, schetruarë clost embri ghit; jar reghria jòte. Bûrë clost vulema jùte astu në chiext, si në dee. Bucnë tënë tëdiscmen emna sòt. E ndiena meatëtë tona si na ndicgnëmi armikete tënë. Etë mòj bieme ën pirasmô; ma lirona caa ghiet eliga. Astu-clost. Lord's Prayer

Albanian: Tosk, Calabrian ALN Aχierna i Θot Džesúi: Ik prapa meje Satán: se kje škrúar Kê t'aðorárenješ Zotin Tenzôn tẽnte, e até vet ket šurbéš. John 3:16

Albanian: Tosk, Calabrian ALN Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. John 3:16

EUROPE: Armenia

Armenian: Ancient ARM John 1:1

Armenian: Ararat ARM Lord's Prayer

Armenian: East ARM քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդուն տուեց, որպէսզի, ով նրան հաւատում է, չկորչի, այլ ընդունի յաւիտենական կեանքը. John 3:16

Armenian: East ARM Հա՛յր մեր երկնավոր, թող սրբաբանվի քո անունը։ Թող գա՛ քո արքայությունը, թող կատարվի՛ քո կամքը, ինչպես որ երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Ամենօրյա մեր հացը այսօր և՛ս տուր մեզ։ Ների՛ր մեր հանցանքները, ինչպես որ մենք ենք ներում նրանց, որոնք մեր դեմ նույնպես հանցանք են գործել։ Եվ թույլ մի՛ տուր, որ ընկնենք փորձության մեջ, այլ ազատի՛ր մեզ չարից։ Lord's Prayer

EUROPE: Austria

Bavarian BAR Insa vådar im himö, ghàiligt soi werdn dài' nåm. Dài' ràich soi kema, dài' wuin soi gschegn, wia-r-im himö, aso àf dar eadn. Gib ins hàind insa täglis broud, und vargib ins insar schuid, wia-r-à mia dene vagebm, dé an ins schuidig wordn sàn. Und fiar ins nét in d vasuachung, sundan darles ins vom ibö. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Azerbaijan

Udi, Udin UDI

EUROPE: Belarus

Belorussian, Belarusan RUW Бо так палюбіў Бог сьвет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыцьцё вечнае. John 3:16

Belorussian, Belarusan RUW Ойча наш, каторы ёсьць у небе, сьвяціся iмя Тваё, прыйдзi валадарства Тваё, будзь воля Твая як у небе, так i на зямлi. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёньня, і адпусьцi нам грахі нашыя, як i мы адпускаем вiнаватым нашым, і ня ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Lord's Prayer

EUROPE: Bulgaria

Bulgarian BLG Zaqoto Bogy tolkozy vyzlyubi svwta, qotodade svoya edinorodeny Siny, za da ne pogine ni ediny, koito vwrva vy nego, no da ima vwjeny zhovoty. John 3:16

Bulgarian BLG Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. John 3:16

Bulgarian: Palityan BLG Zašto taj malval Bog sveta, da toj negva idin rudénija sin i dal za rat negu, za dase nikuj ni ramise, koj u néga verva, negu vičin život da hima. John 3:16

Bulgarian BLG Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Lord's Prayer

Romani: Balkan, Arlija RMN Coká phenáv tuménge: Kamlošánen o ángelja e Devléskere, jek bilačó manúš kána pišmáni ovél. Luke 15:10

Romani: Balkan, Arlija, Bajaši RMN Tată nostru, še ješči pă nour! Numilje tov să svăncăšči! Vină ăm cara ata! Fijă voje ata kum pă nour aša šă pa pămnt! Pita nostră dănju astăs, šă jărtă nji daturjilje noštri kum ša noj jărtănj daturašilor anoštri, šă nu nji ănširka ku njimik, Numa skoči nji dăm rou! Amen. Lord's Prayer

Romani: Balkan, Arlija RMN Amaro Dad, Cai san opre and-o cero, ujo te avel Chio anau. Avel Chio thagarimos. cherdol-pe so Tu cames, sar si and-o cero te avel i pe phuv. Amaro marno orso ghesesko de-les amenghe aghes. Hai iertisar-amenghe amare dosha, sar i ame iertis colenghe cai cheren-amenghe dosa. Hai na muk-amen te peras and-o bezeh, hai durau-ame nasulimastar. Lord's Prayer

EUROPE: Czech Republic

Boema CZC Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Lord's Prayer

Bohemian CZC Otcze nass, genž sy w nebesyech, Oswiet se gmeno twe, Przid Kraloestwie twe, Bud wuole twa iako wnebi y wzemi, Chleb nass wezdeiss day nam dnes, A otpust nam nasse win y iako my odpusstieme nassym wynnickuom. A ne uwod nas vpo Kussenie, Ale zbav nas od Zleho. Amen. Lord's Prayer

Czech CZC Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. John 3:16

Czech CZC Vždyt Buh tak miloval svet, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v neho uverí, unikl záhube a získal vecný život. John 3:16

Teshen CZC Ojcěc naš, kěryš je v něbě, bydž pošvjyncone mjano Tvoji. Přyidž królevstvo Tvoji. Bydž vola jako v něbě, tak i na žymji. Chlyb naš každodžynny dej nóm dzišo. A odpušč nóm naše viny, jako i my odpuščomy našym vinikóm. A něvódž nas na pokušyni, ale zbav nas od złego. Bo Tvoje jest królevstvo i moc i słava na věki. Amen. Lord's Prayer

Zakon GRE Αφενγα ναμου π εσἱ ς τον ουρανε. Να εννἱ αγἱαστε το ονουμαντἱ, να μολη α βασἱλεἱαντἱ, να ναθη το θελημαντἱ σαν τον ουρανε εζρου ζε ταν νγη. Τον ανθε τον επἱουσἱον δἱ ναμου νἱ σαμερε, ζε αφε ναμου τα χρἱε ναμου καθου ζε ενυ εμμαφἱντε του χρεουφελἱτε ναμου, ζε μη να φερἱζερε εμουνανε ς κεἱρασμο, αλλα ελευθερου ναμου απο το κακο. Lord's Prayer

EUROPE: Denmark

Danish DNS Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. John 3:16

Faroese FAE Lord's Prayer

Faroese FAE Aettarbok Jesu Christs, sonar Davids, sonar Abrahams. Matthew 1:1

Faroese FAE Tíso elskaði Gud verðina, at hann gav son sín, hin einborna, fyri at hvør tann, sum trýr á hann, ikki skal fortapast, men hava ævigt liv. John 3:16

EUROPE: Estonia

Estonian EST Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. John 3:16

Estonian: Setu EST Sest nii om Jummal maailma armastanu', et tää uma ainusündünü' Puja om annu', et ütski', kiä tää sisse usus, ei saa' jukka, a' et täl olõsi' igäväne elo. John 3:16

Estonian: Tallinn EST Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal John 1:1

Estonian: Tartu EST Algusen olli Sõna, ninf Sõna olli Jumala mann, ninf Sõna olli Jummal. John 1:1

EUROPE: Finland

Finnish FIN Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. John 3:16

Finnish FIN Sīepierast ku Jumal um nei māilmõ ärmastõn, ku um andõn āinagisyndõn Pīoga, algõ amšti, kis uskõbõd täm pǟl, milykš ukkõ lǟgõ, aga amadõn volgõ igani jelami. John 3:16

Romani: Kalo, Finnish RMF

Saami: Inari, Lapp: Finland LPI Tastko nū rakisti Ibmil mailmi, atti son addi aidnu riegadam Parnis, amas oktage, kutte sudnji osku, kadutussi šaddat, muttu vai son oẑuši agalaš aellim. John 3:16

EUROPE: France

Basque, Euskara BSQ Ecen hala Iaincoac onhetsi vkan du mundua, non bere Seme bakoitza eman vkan baitu, hura baithan sinhesten duenic gal eztadin, baina vicitze eternala duençát. John 3:16

Basque, Euskara BSQ Aita gurea zeruetan zagozana, donetsia izan bedi zure izena, betor gugana zure erreguekuntzea, eguin bedi zure naia, zelan zeruan alan lurean. Egunean eguneango gure oguia gaur emon eiguzu ta parkatu eiguzuz gure zorrak gure zordunai guk parketan deutseguzan leguez. Ez ichi zirikaldian jausten, ezpabe gorde gaizuz gachetik. Amen. Lord's Prayer

Breton: Aremorican BRT Hon tat pehing son in acou'n. Oth hano bezet sanctifiet. De vel de ompho rouantelez. Ha volonté bezet gret voar an douar evel en coûn. Roit dezomp hinou hor bara bemdezier, ha pardon nil dezomp hon offançon evel ma pardon nomp d'ac re odeus hon offançet. Ha n'hon digaçit quel è tentation. Hogen de livrit a drove. Amen. Lord's Prayer

Breton: Cornouaille BRT Er pen-quenta edo ar Gêr, hag ar Gêr a ioa gand Doue, hag ar Gêr a ioa Doue. John 1:1

Breton: Leon BRT Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen douz roet he Vab unic, evit na vezo ket kollet pioubenag a gred enhan, mes ma hen devezo ar vuez eternel. John 3:16

Breton: Treguier BRT Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen deuz roet he Vab-unik, abalamour da biou benag a gredo ennhan na vezo ket kollet, mes ma hen deveso ar vuez eternel. John 3:16

Breton: Vannes BRT Hui e adorou en Eutru hou Toué, ha ne chervigehet meit hou. Matthew 4:10

French FRN Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. John 3:16

French FRN Car Dieu a tellement aimé Ie monde, qu'il a donné son Fils unique; afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. John 3:16

French: Alpin, Gavot FRN Paire Nòstre, que siés dins lo Ciel, que tio nom se santifique que tio Rénhe véne, que ta volontat sibi facha dins lo Ciel e sus la tèrra. Dona-nos, aura, lo pan de tuchi lhi jorns e pardona-nos i nòstri peccats coma nosautri ilh pardonèm an aquilh que nos fan de mal. E pòuça-nos pas a la tentacion, mas delibera-nos dal mal. Amen. Lord's Prayer

French: Alsace FRN Vàdder unser em Hemmel, ghäiligt sej Diner Nàmme din Raïch soll kumme, dine Wille gschahn em Hemmel wie uf Arde. Geb uns hit unser dajli Brot, un vergeb uns unseri Schuld wie äu mer vergan en unsere Schuldiger, un fiehr uns net en Versüechung awer erlees uns vum Beese. Amen. Lord's Prayer

French: Amiens FRN Ch'é l'Singnor vô Dixi k'ôz adorré, é pi ch'é li tou seul k'ô sèrviré. Matthew 4:10

French: Auvergne FRN Mĕ prĕissassias pas dĕ vous tita ĕ dĕ m'ĕntourna: d'acon d'anaris voui sĕgréi, é dzĕiréi oun dzĕiris: vostá familhā ĕs ma familhā, vostĕ dieou ĕs moun dieou. Ruth 1.16

French: Bourgogne FRN

French: Comte FRN Ç'ost lou Seigneu vôte Due que vos aidoreriz, et peu ç'ost lu seul que vos sarviriz. Matthew 4:10

French: Guernsey FRN Ch'est l'Signeur vote Gyu qu'ous ador'raïz, et ch'est li seul qu'ous serviraïz. Matthew 4:10

French: Jerriais FRN Car Dgieu aimait tant l'monde qu'i' donnit san seul Fis, à seule fîn qu'touos les cheins tchi craient en li n'péthissent pon, mais qu'il aient la vie êtèrnelle. John 3:16

French: Languedoc FRN Per rasou qu'aquel que fo la voulountat de Dieu, es moun fraire e ma sorre e ma maire. Mark 3:35

French: Languedoc FRN Paire de Cèl, Paire nòstre, sanctificat lo teu Nom! Fai avançar ton Reialme: ta Volontat sus la tèrra coma se fa dins lo Cèl! Lo tròç de Pan del Besonh, balha-lo-nos cada jorn. Perdona-nos a nosautres, que perdonam atanben als que nos an fach quicòm. Desliura-nos de l'Espròva, desliura-nos de çò Mal. Amen. Lord's Prayer

French: Parski FRN Bondié ti telman contan le mond, ki li fine donne so éne sel Piti, pour ki némport ki met so confians an li, na-pa al dan perdision, mé gaïne la vi eternel. John 3:16

French: Picard FRN Vous no Pa, qu' vos ètes ô Cièl, Qu' vo nom sunche sanctifieu, Qu' vo rin.gne ariviche, Qu' tout chô qu' vos voleuz sunche fét Dôchi, come é ôt. Douneuz-nous ôjordwî eùl pin qu' nos d' avons danjeu tous lès joûs. Pardouneuz-nous chô qu' nos avons fét d' mô dë l' min.me maniêre quë nos pardounons à lès ciuns qui nos ont fét du tôrt. Èt fètes quë nos n' sunche gneu ratireus pô djâle, mès dèlèbèreuz-nous dou mô. Âmèn. Lord's Prayer

French: Provençal FRN Car Diéu a tant ama lou mounde que i'a douna soun Fiéu soulet, per que tout ome que crèi en éu noun perigue, mai ague la vido eternalo. John 3:16

French: Provençal: Alpen FRN Paire Nostre, que sies dins lo Ciel, que tio nom se santifique. Lord's Prayer

French: Provençal: Auvergne FRN

French: Provençal: Grasse FRN Car Diéu a tant ama lou mounde que i'a douna soun Fiéu soulet, per que tout ome que crèi en éu noun perigue, mai ague la vido eternalo. John 3:16

French: Provençal: Grasse FRN

French: Provençal: Languedoc FRN

French: Provençal: Nicard FRN Paire noastre que siatz en ciel, Que lo voastre nom sigue sanctificat, Que lo voastre rènho arribe, Que la voastra volontat sigue facha Sus la terra coma au ciel. Donatz-nen ancuei lo noastre pan de cada jorn, Perdonatz-nen li noastri ofensas Coma perdonam en aquelu que n' an ofendut. Non nen laissetz sucombar a la tentacion, Mas liberatz-nen dau mau. Ensin sigue! Lord's Prayer

French: Provençal: Occitan FRN Paire nostre que siés dins lou cèu, que toun noum se santifique, que toun Règne nous avèngue, que ta volonta se fague sus la terro coume dins lou cèu. Douno nous vuei noste pan de cade jour, perdouno nous nòsti dèute coume nous autre perdounan à nòsti debitour. E fai que toumben pas dins la tentacioun, mai deliéuro nous dóu mau. Que soun tiéu: lou Règne, lou Poudé e la Glòri, aro e pèr l'eternita. Amen. Lord's Prayer

French: Saintonge FRN Vut qu'ol é-t-écrit que vous adorrez voute Seigneur le bon Dieu, et que vous sarvirez reinséque li. Matthew 4:10

French: Talossan FRN Car Dïeu så ameva el mundeu, që o zoneva sieu viensplet Figlheu, svo ath qitevri qi créa în lo fost non pieriçar, más tenadra la vidâ eternál. John 3:16

French: Toulouse FRN Car Dious à tallomént aïmat lé mounde, qu'a dounat soun Fil uniqué, afi qué quill qué se sio qué crey én el nou perisco pas, més aoujo la bido éternello. John 3:16

French: Vaudois FRN Perqué Diou ha tant vourgù bén ar mount, qu'a l ha dounà so Fill unic, per que quiounqué cré en el perisaé pâ, mà qu'a l abbia la vita étemella. John 3:16

French: Walloon FRN Ca c'èst l' ci qui fait l' volté dè bon Diu qu èst m' fré, mi soûr èt m mame. Mark 3:35

French: Walloon FRN Vos, nosse Pére qu'est la-hôt, Qui vosse nom seuye bèni cint côps. Qui li djoû vègne qu'on v' ricnoxhe come mêsse. Qu'on vos schoûte sul têre come å cîr. Dinez nos ådjoûrdu li pwin po nosse djournêye. Fijoz ène crwès su tos nos pètchîs Come nos l' fijans èto su les pètchîs dås ôtes. Ni nos lèyîz nén tchêr dins l'inveye di må fé Mins tchessîz li må lon èrî di nos ôtes. Lord's Prayer

Gascon: Aranés GSC Nostré Pairé qu'és al cél, toun nou sio sanctificat; toun régné bengo. Ta boulountat sio facho én la terro coumo al cél. Douno nous agoüéi nostré ap dé quado journ, e perdounonous nostros ouffénsos coumo nous autrés pérdounan én d'aquélis que nous au ouffensats e nou nous éndusuïésqués pas en téntacïeou; maï délïouro-nous del malin. Atal siogo. Lord's Prayer

Gascon: Bigourdan GSC Pay nouste, qui es en Cèu, que toun Noum sie santifiat. Lord's Prayer

Quenya QYA An Eru emélië i mar tenna antië ernóna Yondorya, i ilquen ye savë sessë lá nauva nancarna, mal samuva oira coivië. John 3:16

Romani: Kalderash, Vlach RMY Mai anglal sas o Divano, ai o Divano sas le Devlesa, ai o Divano sas o Del. John 1:1

EUROPE: Georgia

Abkhaz ABK Жәҩан иҟѹ Ҳаб, ицқьахааит ухиз. Иааиаит Уҧсҳара; иҟапааит угуаҧхара, хахь ажәҩан аҟны еиҧш ҵаҟа адунеи аҿгьы. Ача ада ҳхуарҭам иҳаҭ ҳаpa ехьа. Егьҳазныжь ҳара ҳауапқуа, ҳара ҳтәы зықуқѹ ишырзнҳажьуа еиҧш; Ҳагьапаумгапан ҳара аҧәыгьҧышәара, ҳaгьацәнырха ҳара ацәгьара. Lord's Prayer

Georgian GEO Vinaidan ise sheiqvara Hhmerwma xuwisofeli, rom misca wavisi mholodshobili dhe, rawa qoveli misi morxmune ar daihhupos, aramed ykhondes saukuno sicochle. John 3:16

Georgian GEO რამეთუ ესრეთ შეიყუარა ღმერთმან სოფელი ესე, ვითარმედ ძეცა თჳსი მხოლოდ-შობილი მოსცა მას, რაჲთა ყოველსა რომელსა ჰრწმენეს იგი, არა წარწყმდეს, არამედ აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ. John 3:16

Georgian: Ancient GEO John 1:1

Svan XMF Mu gušge, xeda xi decar ži, cqilian leses žaxe isgwi; anxes lip'usti sgwi; leses nab isgwi xema decar žin eȝži k'weqanaži; diar nišge lassat' lano na ladiš i lansarwin na gadnar nišge xema na loxsarinat' gadnar mins nišge, i noma anseri lakwhalnat'e, madei anitx xolam xank'a. Lord's Prayer

EUROPE: Germany

Aeldarspragc GER Ffæder uure in h0ffone, næme thiin sy halii. riigce thiin kom0, ffile thiin sy jedon in 0rthe jeliigc in h0ffone. j0ffe uus thes dæj brede dægligc uure, aend flyme lagctoræn uure jeliigc ffe fflyme lagctoræn othere. lade uus nagct in lagctorum, æk rare uus off bale. Amen. Lord's Prayer

Frankish FRK

Frisian FRS Hwent sa ljeaf hat God de wrâld hawn, dat Er syn ienichstberne Soan jown hat, dat in elts dy’t yn him leaut, net fordjerre, mar it ivige libben hawwe mei. John 3:16

Frisian FRS Want sa wiis wie God mei de wrâld, dat Er syn Ienlingssoan jûn hat, dat elk dy't yn Him leaut, net omkomme, mar ivich libben hawwe soe. John 3:16

Frisian: North, Mooringer FRR Üüsen tääte önj e hamel: hili hülen wård dan noome. Din rik kam. Dan wale rädj as önj e hamel sö ok aw e jard. Jeew üs diling üüs däilik brüdj. An ferjeew üs üüs shälj, sö as ok we da ferjeewe, wat üs shäli san. Fäär üs ai in önj fersäking, naan, friliis üs fon et hiinjs. Dan din as et rik an e måght an e härlikhäid onj eewihäid. Lord's Prayer

Frisian: North, Mooringer FRR Hwent sa ljeaf hat God de wrâld hawn, dat Er syn ienichstberne Soan jown hat, dat in elts dy’t yn him leaut, net fordjerre, mar it ivige libben hawwe mei. John 3:16

German GER Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeboren Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. John 3:16

German GER Fa Gott hott di veld so leeb katt es eah sei aynsishtah geboahranah Sohn gevva hott, so es awl dee vo an een glawva, naett faloahra gay sella, avvah sella ayvich layva havva. John 3:16

German: Erzgebirgish GER Su frae sich de Engel in Himmel über e Menschenkind dan's ant tut nooch Gott. Luke 15:10

German: Low GEP In 'n Anfang wir dat Wurt, un dat Wurt wir bi Gott. Un dit Wurt wir Gott. John 1:1

German: Low: East Friesland GEP

German: Obwald GER

German: Palzisch GER Unser Vadder im Himmel Doin Name soll heilisch soi; Doi Känischsherrschaft soll kumme; Doin Wille soll gschehe uf de Erd genauso wie im Himmel. Geb uns heit das Brot, was mer de Daach brauche, un vergeb uns unser Schuld genauso wie mir denne vergewwe, wo an uns schuldisch worre sin. Un fiehr uns net in Versuchung, rett uns awwer vum Beese. Dir gheert jo die Herrschaft un die Kraft un die Herrlischkeit bis in alli Ewischkeit. Amen. Lord's Prayer

German: Polabian GER Nos Fader, tâ tâi jis vâ nìbi¶ai, sj±tã vârdã tüji jaimã. Tüjã rik komã. Tüjã viµã ¹inót, kok vâ nìbi¶ai, tok kãk no zimì. Noséj vésìdanesnã s»aibì doj-nãm dans. Un vitìdoj-nãm nos grex, kãk moi vitìdojimì nosìm gresnãrüm. Un ni brinïoj nos kâ farsükoñì, tâi lözoj nos vit vésokãg x'audãg. Amen. Lord's Prayer

German: Viennese GER Foda fo uns ole, oom in Hime, auf di loss ma nix kuman, so wia s da s du fuaschdösd, soetaz hoed boed wean; wos d wüsd, soe gschäng, bei uns herunt auf da Wöd grod a so wia bei dia oom in Hime. Schau bitschee drauf, das ma jedn Dog wos zan Hawan griang, und druk a Aug zua, waum ma a Greane zaumdraad haum, grod a so wia mia nimma fo den redn woen, wos uns d aundan audau haum. Und los uns ned eifoan mid iagnd ana Linkn, schoff liawa ole Linkn oo, waun s gäd. Lord's Prayer

Romani: German: North RMO Gade gamellass o Dēl i Luma, hod beske tschatsche Schawes dass, hod ssa, sso badschan bre les, de na chassaiwen, hamen mindig o eregescho Draio d'avel le. John 3:16

Romani: German: South RMO Kava ta kerelo ho kamela o Devel, kava hi miro phral, Miri phen, ta miri dal. Mark 3:35

Wend, Sorbian: Lower WEE

Wend, Sorbian: Upper, Lusatian WEN Fador unsor im Himml, gehailischd sai dai Name, dai Raisch komme, dai Wille geschähe, wie im Himml so ooch off Ärden, unsor däglischs Brood gib uns heide, un forgib uns unsre Schuldn wie ooch wir forgäm unsorn Schuldschorn, un fier uns ni in Forsuchung, sondorn erleese uns vom Beesn, denn dai isses Raisch, de Kraft und de Härrlischkeed in Ewischkeed. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Greece

Greek: Modern GRK Dioti toson ygapysen o Veos ton kosmon, wste edwke ton Uion autou ton monogeny, dia na my apolesvy pas o pisteuwn eis auton, alla na ehy zwyn aiwnion. John 3:16

Greek: Textus Receptus GRE Outw gar ygapysen o Veos ton kosmon, wste ton uion autou ton monogeny edwken, ina pas o pisteuwn eis auton my apolytai, all ehy zwyn aiwnion. John 3:16

Greek: Textus Receptus GRE Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. John 3:16

EUROPE: Hungary

Hungarian HNG Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. John 3:16

Hungaro-Slovenian SLV Ár je tak lübo Bôg ete szvêt, da je Sziná szvojega jedinorodjenoga dáo, da vszáki, ki vu nyem verje, sze ne szkvarí, nego má 'zitek vekivecsni. John 3:16

Romani: Carpathian, Moravian RMC Muk savor'o Izraeiskro kher čāčes te ǧānel, kaj mro Devel kerelas e korkore Ježišis, so tumen našad'an pro kašt, Rajes he Kristos. Acts 2:36

EUROPE: Iceland

Icelandic ICE Pvi ao svo elskadi Gud heiminn, ao hann gaf son sinn eingetinn, til pess ao hver, sem a hann truir, glatist ekki, heldur hafi eilift lif. John 3:16

Icelandic ICE Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf sinn eingetinn Son, til þess að hver, sem á hann trúir, ekki glatist, heldur hafi eilift lif. John 3:16

EUROPE: International

Esperanto ESP Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon. John 3:16

Euransi E01 Zira Izadi soi ru dunya ahavad, da he Farzan e sey ewgenisi girad, lihan hickey, ce hedir imanid, namordad, men zendegi e sanvari darad. John 3:16

Euransi: Mezdevi E01 Zera Yazd jehon ra conin dust dast, fe Farzand e yegone ye xud ra dad, ta har, ke dur vey bavar dorad, namord, balke zandegi e bipayan dast. John 3:16

Ido IDO Yahveh esas mea pastoro e nulo mankas a me. Psalm 23:1

Interlingua INA Beatos es pauperes in spiritu; quoniam regno de celo es pro illos. Matthew 5.3

Volapuk VOL Ab aikel fölom orna vödi, vo in at pelefulom löf Goda. In atos lesevobs, das in it binobs. 1 John 2:5

EUROPE: Ireland

Gaelic: Irish GLI Oír is mar so do ghrádhuigh Día an domhan, go dtug sé a éinghein meic fein, ionnus gidh bi chreideas ann, nach rachadh sé a mugha, achd go nibeith sé bheatha shiorruidhe aige. John 3:16

Gaelic: Irish GLI Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin Mic uaidh i dtreo, gach duine a chreideann ann, nach gcaillfí é ach go mbeadh an bheatha shíoraí aige. John 3:16

Shelta STH Gaater a goikhil, swurth asturth Nyedas a Daalyon, swudal Duilsha's Linska, Duilsha's Sreedug toari, Duilsha's Lag graydied, shedi Ladu arark asturth Nyedas a Daalyon. Goathi mweelshas talosk minyurth goshta dura a getcha mweelshas' shakos arark mweels getcha shakors ar mo-djeels, a lag mweelsha needjaish sheert grup a-gamee-ath, a medjri awasth a gamee-okh. Staish. Lord's Prayer

EUROPE: Italy

Albanian: Italy AAE Aχiérra i ote Džesîγi atîγje: Ndrekju, Satanás: se kle škrúare: Kate proskjiniseš Tenzone Perendîn tente, e até vetem kate šerbéš. Matthew 4:10

Bergamasco BEQ O nost Pader, che te sé sö in siel, al sies santificat ol tò nom. Lord's Prayer

Corsican COI Perche Diu ha tantu amatu u mondu, ch'Ellu ha dattu u so unicu Figliolu affinche quiunque credi in Ellu un pirisca, ma abbia vita eterna. John 3:16

Friulian FRL In prinzipi al jere il Verbo, e il Verbo al jere cun Diu, e il Verbo al jere diu. John 1:1

Italian ITN Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. John 3:16

Italian ITN Dio ha talmente amato il mondo da dare il suo Figliuolo unigenito, affinchè chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. John 3:16

Italian ITN Perciocche Iddio ha tanto amato il mondo, ch'egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, acciocche chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. John 3:16

Italian: Barese ITN Attàne nèste, ca stà iìnde a le cìile, ca sìa sandefecàte u nome tù. Lord's Prayer

Italian: Bergamasco ITN Adora ol tὸ Signur, e no serf che lü sul. Matthew 4:10

Italian: Bolognese ITN Adora al Sgnὸur to Dio, e servel' lú sὸul. Matthew 4:10

Italian: Calabrian: North ITN Adura lu Segnure Dio tue, e serve ad illu sulu. Matthew 4:10

Italian: Corsican ITN Rallegratevi cun me, ch'aghiu trovu a muneta chio avia persa. L'istessu, a vi dicu, eo, ci serà alegria davanti all'anghiuli di Dio per un solu peccatore chi si pente. Luke 15:10

Italian: Frioulan ITN Tu adorarâs lu Signὸr Dio to, e tu servirâ's lui Sol. Matthew 4:10

Italian: Genoese ITN Ti adoriæ u Segnû to Diu e ti serviæ a le sulu. Matthew 4:10

Italian: Ladin, Badiotto ITN Nosc Pere dl Cil, al sides santifiché to inom, al vëgnes to rëgn, tüa orontè sides fata, sciöche al cil insciö söla tera. Dásse incö nosc pan da vignidé, pordona a nos nüsc pićiá, sciöche nos pordenun a chi che s'á ofenü, y no se menè tla tentaziun, me deliberëiesse dal ma. Amen. Lord's Prayer

Italian: Neapolitan ITN Pate nuoste ca staje ncielo, santificammo 'o nomme tujo, faje vení 'o regno tujo sempe c' 'a vuluntà toja, accussí ncielo e nterra. Fance avè 'o ppane tutt' 'e juorne lèvece 'e rièbbete comme nuje 'e llevamme all'ate, nun ce fa spantecà, e llèvace 'o male 'a tuorno. Amen. Lord's Prayer

Italian: Piedmontese ITN Përché Iddiou a l ha voulsè tantou ben al mound, ch'a l ha dait so Fieul unic për chë chiounque a i prësta fede a perissa nen, ma ch'a l abbia la vita eterna. John 3:16

Italian: Piedmontese ITN O Nostr Pare che të ses an cel, tò nòm a sia santificà. Tò regno a vena, toa volontà a sia faita su la tera com al ciel. Dane ancheuj nòst pan cotidian, e përdonene ij nòstri debit, com noi i përdonoma a coj ch'a l'han offendune, e lassene nen tombé an tentassion, ma libererene d'ogni mal. Përchà a l'è a ti ch'a aparten ël regno e la potensa e la gloria per semper. Amen. Lord's Prayer

Italian: Romagna ITN Pêdar nòstar, che t'së in zil, seja santifichê e tu nöm, vegna e tu regn, seja fàtt la tu vuluntê, tänt in zil, quänt in tèrra. Dàzz incö e pän par nòstar sustentament, e pàssa söra a i nostar dèbit, cöm änca nojëtar a passen söra a quii di nostar debitur e no z'indur in tentaziön, ma gvërdaz da ögni mêl, e cussí seja. Lord's Prayer

Italian: Roman ITN Adorerai er Signore Dio tuo, eservirai a lui solo. Matthew 4:10

Italian: Sardinian ITN Babbu nostru k'istas in sos kelos, Santificadu siat su nòmene tou, benzat a nois su regnu tou e fatta siat sa voluntade tua comente in su kelu gai in sa terra. Su pane nostru de dogni die dàdenolu oe, perdona a nois sos peccados nostros perdona a nois sos peccados nostros comente nois perdonamus sos inimigos nostros, e non nos lesses ruer in tentatzione, ma lìberanos dae su male. Amen in Gesus. Lord's Prayer

Italian: Sicilian ITN Patri nostru cca si 'n celu, Sia santificatu 'u nomi teu; Venga 'u to rregnu, Sia fatta 'a tò voluntati, Comu 'n celu accussì 'n terra. Dani oggi 'u nostru pani quotidianu, Rimeti a niàutri i nostri debiti, Comu niàutri li rimettemu ai nostri debitori E nun ni lassàri cadiri 'nta'a tentazziuni E libèrani d'u mali Amen. Lord's Prayer

Italian: Venetian ITN Pare Nostro Che Te si nei ciei Sia santificà el to nome Vegna el to Regno Sia fata ea To voeontà in tera così come ea xe fata nei ciei. Dane unquo el nostro pan quotidiano Rimeti a nialtri i nostri debiti Come noialtri i rimetemo ai nostri debitori E non sta portarne in tentathion Ma liberane dal maigno. Amen. Lord's Prayer

Latin LTN Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam æternam. John 3:16

Ligurian LIJ Poae nostro che sei nei çê, o vostro nomme seja santificao. Vegna o vostro regno, si faza a vostra voentae comme in çê, cosi in taera. O pane nostro quotidiano deeme ancheu, e perdonè a noiâtri i nostri debiti, comme noiâtri perdonemo i nostri debitoi, e no ci lasciè cadè ne tentazion ma liberateci da mä. Amen. Lord's Prayer

Lombard, Milanese LMO Pader noster, che te see in ciel; che 'l sia santificaa el tò nòmm. Che 'l vegna el tò regn, che 'l sia pur faa quell che te voeut tì, tant in ciel, come in terra. Daggh incoeu el noster pan tant de stà in pee. E perdonem i noster debit, istess come nun ghe perdonem a quij taj che ne dev quajcòss, e metten minga in brusa de fà peccaa ma tegnen a la larga del maa. E che la sia inscì. Lord's Prayer

Sardinian: Campidanese: Cagliare SRO

Sardinian: Logudorese SRD

Venetian: Bisiac VEC Pare nostro, che te xe in ta i ziéli: sie santificà al to nome. Lord's Prayer

EUROPE: Latvia

Kurlandia K02 Tews mûs kut tu esch in debbes, sweérti to tau waêrtsch; innêkas moms tau walstieb. Tau spraets noteék in debbes kavêrssu semes. Mûs schjodênysch to maisyd do tû moms schjodeên. Pomettêes mus parradûs kames pommêttêm sau paradnêkem. Nêwét moms eck schjan; laune kaedênâeschjên. Amen. Lord's Prayer

Latvian LAT Jo Dievs tâ mîlçja pasauli, ka deva savu vienpiedzimuðo Dçlu, lai ikviens, kas uz Viòu tic, nepazûd, bet iegûst mûþîgo dzîvîbu. John 3:16

Latvian LAT Jo tik loti Dievs pasauli milejis, ka vins devis savu vienpiedzimuso Delu, lai neviens, kas vinam tic, nepazustu, bet dabutu muzigo dzivibu. John 3:16

Latvian, Lettish LAT Jo tik l+ȶoti Dievs pasauli mīlējis, ka vin+ȶš savu vienpiedzimušo Delu devis, lai neviens, kas vin+̣am tic, nepazustu, bet dabūtu mūẑīgro dzīvību. John 3:16

Latvian: Latgalian LAT Tadei Dīvs tai nūmīlōja pasauli, ka atdeve sovu vīnpīdzymušū Dālu, lai ikvīns, kas Jam tic, nazustu, bet turātu myuǩ1eigu dzeivi. John 3:16

Latvian: Latgalian LAT Tâvs myusu, kas esi debesîs, svçteits lai tûp Tovs vôrds, lai atnôk Tova vaïsteiba, Tova vala lai nûteik kai debesîs, tai ari vçrs zemes. Myusu ikdîniðkû maizi dûd mums ðudiò un atlaid mums myusu porôdus, kai ari mes atlaiþam sovim porôdnîkim, un naîved myusu kârdynôðonâ, bet atpestej myusus nu ïauna. Âmen. Lord's Prayer

Liv, Livonian: East LIV So+̃epierast ku Jumal um nėi mãilmo+̃ ãrmasto+̃n, ku um ando+̃n ãinagisyndo+̃n Púoga, algo+̃ amšti, kis usko+̃bo+̃d täm päl, milykš ukko+̃ lägo+̃, aga amado+̃n volgo+̃ igani jelami. John 3:16

Liv, Livonian: West LIV Sin līb piepall jumālt en+̇š izānt un sien u+̌+̤don dēn+́ [palko+̤+̣]. Matthew 4:10

Romani: Latvian, Lettish RML Iake milidža Dēvel svetos, so otdija Peskīres jek ločine Čhāves, sobi wako, pačibnaskīro an Leake, menazgininel, ne mejāl leske džīiben bekoncoskīro. John 3:16

EUROPE: Lithuania

Karaim, Karaite KDR Atamyz, ki kiokliardia, machtavlu bolhej birligi adyjnyn da kip bolhei bijligij da kliagij kiokliardia johartyn da jer ustiunia ashahartyn. Kiundiagi otmiagimizni biergin bizgia da boshatchyn bar jazychlarymyzny. Tiuz jollaryjdan azashtyrmahyn bizni, ancach kutcharhyn bizni azhyrtuvcudan, Amien. Lord's Prayer

Lithuanian LIT Nes Dievas taip mylejo pasauli, jog dave savo vienagimi Sunu, kad kiekvienas, kuris ji tiki, neprazutu, bet turetu amzina gyvenima. John 3:16

Lithuanian LIT Nes Dievas taip pamilo pasaulá, jog atidavë savo viengimá Sûnø, kad kiekvienas, kuris Já tiki, nepraþûtø, bet turëtø amþinàjá gyvenimà. John 3:16

Lithuanian LIT Taipo Dievas mylejo svietą, kad savo viengimusąją sunų davė, jeib visi į jį tikintieji ne prapultų, bet amŽinąją gyvatą turėtų. John 3:16

Lithuanian LIT Teve Musu kuris esi dangujè! Teesie šveñtas tàvo vardas, teateinie tàvo karalyste, Teesie tàvo valià kaip danguje, taip ir zemeje. Kasdienes musu dúonos dúok mùms šiañdien ir atlèisk mums musu kaltès, kaip ir mes atleidziame sàvo kaliniñkams. Ir neléisk musu gùndyti, bèt gélbek mùs nuo pikto. Lord's Prayer

Lithuanian: Samogit LIT Prasidejo tada klánsiwienas, kurs ing jƘ tik, no mas tarp Mokitiniû Jono ir praz+̀útu, bet turētu ámz+̀iną tarp Z+̀ydû apie apczystijimą. giwátą. John 3:25

Romani: Lithuanian RML

EUROPE: Luxembourg

Luxembourgeois LUX Eise Papp am Himmel, däin Numm sief gehellégt. Däi Räich soll kommen, däi Wëll soll geschéien wéi am Himmel sou op der Äerd. Gëf äis haut eist deeglecht Brout, verzei äis eis Schold, wéi mir och dene verzeien, déi an eiser Schold sin. Féier äis nët an d'Versuchung, mä maach äis fräi vum Béisen. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Macedonia

Macedonian MKJ Bog tolku go vozlyubi svetot, shto Go dade Svoyot Edinoroden Sin, ta sekoy shto veruva vo Nrgo da ne pogine, no da ima Zhivot vejen. John 3:16

Macedonian MKJ Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој, кој верува во Него, да не загине, туку да има вечен живот. John 3:16

Macedonian MKJ Oèe na¹, ¹to si na neboto, da se sveti tvoeto ime. Da dojde tvoeto carstvo. Da bide tvojata volja, kako na neboto, taka i na zemjata. Lebot na¹ nasu¹en daj ni go deneska. I prosti ni gi dolgovite, kako i nie ¹to im gi pro¹tavane na na¹ite dol¾nici. I ne vovedubaj ne vo isku¹enie, tyky izbavi ne od zloto. Lord's Prayer

Romanian: Macedonia, Macedo, Aromana RUP La Domnulŭ Dumneělu a těŭ va s't' înclǐn+̄ǐ, şi maşĭ pre něsŭ va s'adorĭ. Matthew 4:10

Romanian: Macedonia, Macedo, Aromana RUP Tatã a nostru care es'ti în t'eru, s-aiseascã nuam a Ta, s-vinã amiraliea a Ta, s-facã vrerea a Ta, as'i cumu în t'eru, as'i s'i pisti locu. Pânea a noastrã at'ea di tute dzâlele dã-nã o nau adzâ s'i nã li iartã amãrtilili noastre as'i cumu li iartãmu s'i noi unu a altui. S'i nu nã du pri noi la cârtire, ma nã aveagli di at'elu arãu. Cã a Ta easte amiraliea s'i puterea a Tatãlui s'i Hiliului s'i a Spiritului Sântu, tora, totana s'i tu eta etelor. Amin. Lord's Prayer

EUROPE: Malta

Maltese MLS Ghaliex Alla hecca hab id dinia illi tâ l’Iben tighu unigenitu, sabiex collmin jemmen bih ma jintilifx, izda icollu il haja ta dejem. John 3:16

Maltese MLS Missierna li inti fis-smewwiet, Jitqaddes ismek, Tigi saltnatek Ikun li trid Int kif fis-sema hekda fl-art. Hobzna ta' kuljum aghtina llum ahfrilna dnubietna bhalma nahfru lil min hu hati ghalina u la ddahhalniex fit-tigrib izda ehlisna mid-deni. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Moldova

Moldavian, Rumanian RUM 1 Ын время ачея а ешит о порункэ де ла Чезар Аугуст сэ се ынскрие тоатэ лумя. 2 Ынскриеря ачаста с'а фэкут ынтыя датэ пе кынд ера дрегэтор ын Сирия Квириниус. 3 Тоць се дучяу сэ се ынскрие, фиекаре ын четатя луй. 4 Иосиф с'а суит ши ел дин Галилея, дин четатя Назарет, ка сэ се дукэ ын Иудея, ын четатя луй Давид, нумитэ Бетлеем, — пентру кэ ера дин каса ши семинция луй Давид. Luke 2:1-4

EUROPE: Netherlands

Dutch DUT Want alzo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, die in hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. John 3:16

Dutch: Achterhoeks DUT Unzen Vader in de hemelen, laot dienen name eheilegd worden; laot dien könninkriek kommen; laot dienen wille gebeuren op de eerde zo as in den hemel. Gef uns noo uns dageleks brood en vergef uns unze scholden zo as ok wi-j vergeft wee bi-j uns in de schold staot; en breng ons neet in verzeuking, maor maak uns vri-j van 't kwaod. Amen. Lord's Prayer

Dutch: Flemish DUT Want alzoo heeft God de wereld bemind, dat Hij zign eeniggeboren Zoon, heeft gegeven, op dat al wie in Hem gelooft niet verga, maar het eeuwige leven hebbe. John 3:16

Dutch: Groningen DUT

German: Low, Limburgisch GEP Oze vader, dae in de hemel ies, eure naam ies oes heilig, laot eur riek van vrae kómme op dees waereld en laot oes handele volges eure wil. Gaef ederein zien dageliks broad en vergaef oes oos miessjlaeg, zoa wie veer aan andere vergaeve wat ze taege oes miesdege, bring oes neet in verzeuking en verlos oes van alle koad. Want van uuch ies 't keuninkriek en de krach en de gelökzaligheid in alle ièwigheid. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Norway

Norse N01 Faþer vár es ert a himnom, verði nafn þitt hæilagt Til kome ríke þitt, værði vili þin sva a iarðu sem í himnum. Gef oss ok hværn dag brauð vort dagligt Ok fyr gefþu oss synþer órar, sem vér fyr gefom þeim er viþ oss hafa misgert Leiðd oss eigi í freistni, heldr leys þv oss fra illo. Lord's Prayer

Norwegian NRR For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. John 3:16

Norwegian NRR Fader vår, du som er himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Lord's Prayer

Norwegian: Folkemaal NRR For so elska Gud verdi at han gay Son sin, den einborne, so kvar den som trur på han, ikkje skal verta fortapt, men hava æveleg liv. John 3:16

Norwegian: Norsk NRN I opphavet var Ordet, og Ordet var hjå Gud, og Ordet var Gud. John 1:1

Saami: North, Sami, Lapp: Norway LPR Dastgo nuft læ Ibmel rakistam mailme to son læ addam sa barnes, dam aidnoriegadam, amas oktage, gutte su ala osko, Japput, mutto vai agalaæ æallem, son oaƺo. John 3:16

Saami: North, Sami, Lapp: Norway LPR Álggus lei Sátni. Sátni lei Ipmila luhtte, ja Sátni lei Ipmil. John 1:1

EUROPE: Poland

Kashubian CSB Wójcze nasz, chteri jes v njebjesech, svjêce sê jimjê twóje. Przindze krolestwo twóje. Bêdze wólo twója, jak v njebje tak na zemji. Chleba naszeho povszedneho daj nom dzis. A wódpusce nom nasze vjine, jak e me wódpuszczome naszim vjinovajcom. A njewódze nas na pokuszenje, ale nas zbavji wóde z³eho. Lord's Prayer

Polish PQL Albowiem tak Bóg umiłował świat, z+̓e Syna swego jednorodzonego dał: aby wszelki, kto wierzy weĔ, nie zginął, ale miał z+̓ywot wieczny. John 3:16

Polish: Silesian PQL Uojcec noš, kerys je w nebjy, bydz poswjyncune mjano Twojy, pridz krulestwo Twojy, bydz wola Twoja, kej we nebjy, tak tyž na zymjy. Chlyb naš každodzynny dej num dzsoj a uodpusc num naše winy, kej my uodpušcumy našym winnikum. A ne wudz nos na pokušyny, nale zbow nos uod zuygo. Amyn. Lord's Prayer

EUROPE: Portugal

Portuguese POR Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. John 3:16

Portuguese: Galician POR Adorarás ao Señor teu Dios, e a el solo servirás. Matthew 4:10

Portuguese: Mirandesa POR Nôsso padre del cíelo, santificado ye l tou nome, víenga a nós l tou reino, faga-se la tua veluntade assi na tíerra como ne cíelo. L nôsso pan de cada die da-ne-lo hoije, i perdona las nôssas oufensas como nós tamíen perdonamos ls que nos oufenden. Non mos deixes caier na tentacion i lhibra-nos del mal. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Romania

Gagauz GAG Zerea her chim Allahân istediini (iradetini) tamamlarsa (eaparsa) o dur Benim cardaşim, odur Benim câz-cardaşim hem Benim anam. Mark 13:35

Gagauz GAG Zerä Allah ölä pek sevdi bu dünneyi, ani verdi biricik Oolunu, ki herkezi, kim inanacek Ona, kaybelmesin, ama diveç yaşasın. John 3:16

Romani: Tigan RMY Fiindkă cade but iubindemen o Del kai de so sazles mai scumpo dea peskă racles fiindkă orcon pakhial ande leste te na merel so te aveles viaţa veşniko. John 3:16

Romani: Tinsmiths RMN

Romani: Vlach, Lovari RMY O Del drago sas e lumia, ai wo tradia peske ieke shaves, kashke kon godi kai pachalpe ande leste te na xaiil, numa te avel les o traio kai chi mai getolpe. John 3:16

Romanian, Rumanian RUM Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. John 3:16

Romanian, Rumanian RUM Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă vecinică. John 3:16

Romanian, Bãnãtan RUM Tatãl nostru careli es'ci în ceruri, sfânt'ascã-sã numele Teu, vinã împãrãt'îia Ta, fie voia Ta, prãcum în cer as'a s'î prã pãmânt. Pânia nuastrã a dã toace dzâlile dã ni-o noauã astãdz s'î ne iartã noauã pãcacile noas'tre prãcum s'î noi iertãm pãcãtos'îlor nos'tri s'î nu ne duce prã noi în cercare, ci ne mântuies'ce dã cel rãu. Lord's Prayer

EUROPE: Slovakia

Romani: Slovak-Czech RMC

Slovak SLO Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal vecný život. John 3:16

Slovak SLO Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto †verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. John 3:16

EUROPE: Slovenia

Slovenian, Slovene SLV Bog je namreè svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihèe, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel veèno življenje. John 3:16

Slovenian, Slovene SLV Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temvec da ima vecno zivljenje. John 3:16

Slovenian: Bosanski SLV Oçe naæ, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje! Doåi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji! Kruh naæ svagdanji daj nam danas! I otpusti nam duge naæe, kako i mi otpuætamo du¦nicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Lord's Prayer

Slovenian: Hungarian, Prekmurian SLV Záto vi etak molte: Ocsa nas, ki szi vu nebészaj. Szvéti sze Imé Tvoje. Prídi Králevsztvo Tvoje: bojdi vola Tvoja, kako je vu Nébi tak i na Zemli. Krüha nasega vszakdenésnyega dáj nam ga dnesz. I odpüszti nám dugé nase, kako i mi odpüscsamo du'zníkom nasim. I nevpelaj nász vu szküsávanye: nego oszlôbodi nász od hüdoga. Ár je tvoje Králevsztvo, i môcs, i dika na veke. Amen. Lord's Prayer

Slovenian: Resian SLV Oggià nash cha ste tou Nebbe, Svete bodi uvashe İmme, pridi han uvasha Crajuscha, bodi sdilana uvasha volontat, tachoj tou Nebbe pà sè nà Semgnì. Dajtenan nash uvsachidigni Cruh, anù otpustitenan nashe dolhe taccoj mi odpushgiamo nashin dushnichen anù ni pijtenas tou tentaziun mà vibranitenas od hudaha od chrivaha. Taccù bodi, aliboj Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Spain

Abron, Bron ABR Peiro de nosautros que tróbaste allá arripia, xiramen chantado tróbese el nombrifel de toi, que el Garo Forxe de Toi se trobe a nosautros, que totis las cosifelas que tú queruñes se fainen aquibis en la rieta y ahiquis arripia. El artón de hoiveo fícanoslo hoiveo, y altúrianos de culpifelas como nosautros alturiamos a otris de las de allegos, non queruñes que trompisemos en bisornia, mais cláudianos de xili fate. Icho fique. Lord's Prayer

Aragonese AXX Pai nuestro, que yes en o zielo, satificato siga o tuyo nombre, bienga ta nusatros o reino tuyo y se faiga la tuya boluntá en a tierra como en o zielo. O pan nuestro de cada diya da-lo-mos güei, perdona las nuestras faltas como tamién nusatros perdonamos a os que mos faltan, no mos dixes cayer en a tentazión y libera-mos d'o mal. Amén. Lord's Prayer

Asturian AUB Padre nuesu que tas en cielu: santificáu seya'l to nome, amiye'l to reinu, fáigase la to voluntá lo mesmo na tierra qu'en cielu. El nuesu pan de tolos díes dánoslo güei, perdónamos les nueses ofenses lo mesmo que nós facemos colos que mos faltaren; nun mos dexes cayer na tentación, y llíbramos del mal. Amén. Lord's Prayer

Asturian AUB Adorarás at Señor Dios tuyu, y á elli solu sirvirás. Matthew 4:10

Basque BSQ Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere Seme bakarra eman batzion, harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. John 3:16

Basque: Biscayan BSQ Ceure Jaun Jaungoicua adorauco dozu, eta bera bacarric serbiuco dozu. Matthew 4:10

Basque: Biscayan BSQ Gure Aita, zeruetan zerana: santu izan bedi zure Izena. Lord's Prayer

Basque: Central BSQ Mirrazco sortachuba da nire maitia niretzat, nire bularren artian gueratuco da. Song of Solomon 1:12

Basque: Guipuzcoan BSQ Zergatic aiñ maite izan du Jaungoicoac mundua, non eman duen bere Seme Bacarra beragan fedea duan guzia galdu ez dedin, baizik izan dezan betico bizia. John 3:16

Basque: Labourdin BSQ Ezen hala Iainkoac onhetsi ukan du mundua, non bere Semé bakoitza eman ukan baitu, hura baithan sinhesten duenic gal eztadin, baina vicitze eternala duencát. John 3:16

Basque: Marquina BSQ Mirresco chortachue da nire lastana niretzaco, nire bulerren artien gueratuco da. Song of Solomon 1:12

Basque: Navarrese: East: Low BSQ Zure Yainko Yauna adoratuko duzu, eta hura bakharrik zerbitzatuko duzu. Matthew 4:10

Basque: Navarrese: South: High BSQ Cerén eci Jangoicoac aláco manéran onetsi-dú múndua, eci eman-baitu bere Seme bacarra: galeztáyen niór sinestendueníc bera-baiten, baicic guciéc logra-dezáten vicitza etérnoa. John 3:16

Basque: Navarrese: Spanish BSQ Zure Yaungoico Yauna adoratuco duzu, eta ura bacarric cerbitzatuco duzu. Matthew 4:10

Basque: Souletin BSQ Ceren Jincouac hain du maithatu mundia, noun eman beitu bere seme bakhotcha, amorecatic hartan sinhesten dian guicçonetaric batere eztadin gal, bena ukhen deçan bethiereco bicitcia. John 3:16

Catalan, Bacavès CLN Car talment ha estimat Déu el món, que donà son Fill unigènit, a fi que tot el qui creu en ell no es perdi, ans tingui vida eterna. John 3:16

Catalan CLN Deu va estimar tant el mon que va donar el seu Fill unigenit, a fi que tot el qui creu en ell no es perdi sino que tingui vida eterna. John 3:16

Catalan CLN Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom; vingui a nosaltres el vostre regne; faci’s la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui; perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos del mal. Amén. Lord's Prayer

Catalan: Algherese CLN Pare nostre del cel, santifica el teu nom, vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel. Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia; perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen; no permetis que caiguem en la temptació, i allibera'ns del mal. Amem. Lord's Prayer

Catalan: Mallorquin CLN Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. John 1:1

Catalan: Valenciano CLN Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom, vinga a nosaltres el vostre Regne, faça's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel; el nostre pa de cada dia doneu-nos senyor el dia de hui, i perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors i no permeteu que nosatres caiguem a la tentació ans allibereu-nos de qualsevol mal. Amén. Lord's Prayer

Galician GLN No principio existía a Palabra, e a Palabra estaba onda Deus, e a Palabra era Deus. John 1:1

Galician GLN Noso Pai que estás no ceo: santificado sexa o teu nome, veña a nós o teu reino e fágase a túa vontade aquí na terra coma no ceo. Lord's Prayer

Romani: Spanish, Gitano, Calo RMR Andiar sangue penelo, que sinará osuncho anglal es majares dé Undebél por yeque chor sos querela aberuco. Luke 15:10

Spanish: Murciano SPN Paere noestro, qu'estás en er cielo santificao sea tu mote allegue a nusotros tu raino hágase tu volunto asina en la tierra como en er cielo er pan e ca día, dánusle hogaño y descurpa noestros fartamientos e la mesma moa que nusotros predonamos a los que nus fartan. Non nus ejes caer en la tentación y llibrános der mal. Amén (Asina sea) Lord's Prayer

EUROPE: Sweden

Saami: North, Meankiele, Torne LPR Siksi tet häyttä rukkoila näin: 'Meän Isä, joka olet taihvaissa! Pyhitetty olkhoon sinun nimesti. Tulkhoon sinun valtakuntasti. Tapahtukhoon sinun tahtosti, niin taihvaassa ko maan päälä. Anna meile tänäpänä jokapäivänen leipä, ja anna meile antheeksi meän velat, niinko mekki annama antheeksi niile, joilta met olema saamassa. Äläkä vie meitä frästaukshiin, mutta pelasta meän pahasta. Ko sinun oon valtakunta ja mahti ja herraus iänkaikkisesti. Ammen. Lord's Prayer

Swedish SWD För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. John 3:16

Swedish SWD Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. John 3:16

Swedish SWD Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Lord's Prayer

Saami: South, Lapp: Swedish LPC Dastgo nuft lae Ibmel rakistam mailme, atte son lae addam su barnes, dam aidnoriegadam, amas oktage, gutte su ala osko, lapput, mutto vai agalas aeleem son oazzo. John 3:16

EUROPE: Switzerland

Alemannisch GER Vàter unser ém Hémmel, Gheiligt sei dine Nàmme di Rich soll komme Dine Wille soll gschah, wie ém Hémmel, so uf d'r Arde. Unser alltajlige Brot géb uns hét, un vergéb uns unsri Schuld wie oi mér én dane vergann, wo àn uns gschuldigt hän. Un fiehr uns nét én d'Versüechung, àwer erlees uns vom Beese. Amen. Lord's Prayer

German: Bern GER Am Aafang isch ds Wort gsi, und ds Wort isch bi Gott gsi. Gott isch ds Wort. John 1:1

German: Lucerne GER

German: Zurich GER Selig sind, die geistlich arm sind; denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthew 5:3

Rheto-Romansch: Engadine: Lower RHE Perche cha Deis ha tant amâ il muond, ch’el ha dat seis unigenit figl, acio cha scodün chi craja in el non giaja a perder, ma haja la vita eterna. John 3:16

Rheto-Romansch: Engadine: Upper RHE Perche Dieu ho taunt amo il muond, ch’el ho do sieu sulgenuieu Figl, acciò cha scodün, chi craja in el, nun giaja a perder, mo hegia la vita eterna. John 3:16

Rheto-Romansch: Ladin: Sura RHE

Rheto-Romansch: Ladin: Sut RHE Da principi eira il Pled, e'l Pled eira pro Dieu, e Dieu eira il Pled. John 1:1

Rheto-Romansch: Oberland RHE Parchei Deus ha teniu il mund aschi car,ca el ha dau siu parsulnaschiu figl, par ca scadin, ca crei en el, vomi buc á perder, mo hagi la vita perpetna. John 3:16

Rheto-Romansch: Sursilvan RHE Bab nos qual che ti eis en tschiel, sogns vegni fatg il tiu num, tiu reginavel vegni tier nus, tia veglia daventa sin tiara sco en tschiel. Nies paun da mintga di dai a nus oz, perduna a nus nos puccaus, sco nus perdunein a nos culponts e meina nus buc en empruament, mobein spendra nus dal mal. Pertgei tes ein il reginavel, la pussonza e la gloria a semper. Amen. Lord's Prayer

Schwyzerdutsch: Alsatian, Allemanic GSW Unser Vàdder wo im Himmel isch: Heilig sei dinner Nàmme; Lord's Prayer

Schwyzerdutsch: Barndutsch GSW Tüet drum eso bätte: Üse Vatter im Himel! Mach, dass dy Name heilig ghalte wird. Lord's Prayer

Schwyzerdutsch: Nidwaldner GSW Liäbe Vatter im Himu! Deym Name wemmer Eer aatuä. Bring Deys Reych zu eys. Diär sellid Himu und Wält z Wille sey. Mach, ass all Mänsche z ässe hend. Tuän is verziä, was mer Lätzes und Beeses tta hend. Ai miär wend vergässe, wenn epper urächt tta hed. Lach is nid eläi, wenn d Versuächig chund wen e Sturmwind, und tuän is vom Beese erleese. I Diär gheerid d Wälte alli Chreft, alle Wunder und alles Liächt - äister und eewig! Ame. Lord's Prayer

EUROPE: Ukraine

Armeno-Qypchaq, Kipchak UZN Lord's Prayer

Gothic GOF i Anastodeins aiwaggeljons Iesuis Christaus sunaus guths. 2 Swe gamelith ist in Esai'in praufetau: Sai, ik insandja aggilu meinana faura thus, saei gamanweith wig theinana faura thus. 3 Stibna wopjandins in authidai: Manweith wig fraujins, raihtos waurkeith staigos guths unsaris. 4 Was Iohannes daupjands in authidai jah merjands daupein idreigos du aflageinai frawaurhte. Mark 1:1-4

Ukrainian UKR Tak bo polyubiv Bog syvit, qo Sina svogo edinorodnogo dav, qob kozhen, viruyujii v Neggo, ne pogib, a mav zhitte vijne. John 3:16

Ukrainian UKR Так бо полюбив Бог сьвіт, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, віруючий в Него, не погиб, а мав життє вічне. John 3:16

Ukrainian UKR Otèe na¹, ¹èo na nebi, nechaj svjatyt' sja imja tvoje. Nechaj pryde carstvo tvoje. Nechaj bude volja tvoja, jak na nebi tak i na zemlji. Chlib na¹ ¹èodennyj daj nam s'ohodnji. I prosty nam dovhy na¹i, ja i my pro¹ajemo dov¾nykam na¹ym. I ne vvedy nas u spokusu, a izbavy nas ot lukavoho. [Bo tvoje jest' carstvo j syla j slava po viky.] Lord's Prayer

EUROPE: United Kingdom

Cornish CRN Rak kemmys y caras Dew an bys, may ros-ef y Vap unyk-genys, ma nag ella dhe goll nep a grys ynno ef, mes may fe dhodho bewnans hep dheweth. John 3:16

English: Anglo-Norman ENG Li nostre pere, qui ies es ciels: saintefiez seit li tuens nums. Avienget li tuns regnes. Seit faite la tue voluntet, sicum en ciel e en la terre. Nostre pain cotidian dun a nus oi. E pardune a nus les noz detes, eissi cume nus pardunums a noz deturs. E ne nus mener en temtatiun, mais delivre nus de mal. Amen. Lord's Prayer

English: Anglo-Saxon ENG God lufode middaneard swā þæt hē sealde his ānannedan Sunu, þæt nān ne forwurð+0292e þe on hine gelȳfà+0292, ac hæbbe þæt ēce līf. John 3:16

English: Anglo-Saxon ENG Moro Dad, so see adre mi Duvelesko keri, te wel teero kralisom; Too zee be kedo adre chik, jaw see adre mi Duvelesko keri. Del mendi kova divvus moro divvusly mauro; ta fordel mendi moro wafedo-kerimus, pensa mendi fordels yon ta kairs wafedo aposh mendi, ta lel mendi kek adre wafedo-kerimus. Jaw keressa te righer mendi avri wafedo. Jaw see ta jaw see. Lord's Prayer

English: Braid: Scots ENG For God ase loved the world as to gie his Son, the Only-Begotten Ana, that ilka ane who lippens till him sudna dee, but has Life for aye. John 3:16

English: Braid: Scots ENG Our Faither in Heiven, hallowt be thy name; thy Kingdom come, thy will be dune on the yird, as in heiven Gíe us our breid for this incommin day; forgie us the wrangs we hae wrocht as we hae forgíen the wrangs we hae dree'd; an sey-us-na sairlie, but sauf us frae the Ill Ane. Amen! Lord's Prayer

English: Cornish ENG Go foathe, Aw you dafters of Zion, and behowld King Solamun weth th' crown weth which hes mother crowned un in the day of hes espousals, and in th' day of th' gladness of hes heart. Song of Solomon 3:11

English: Cumberland ENG Gang furth, O ye dowters o' Zion, an' behauld King Solomon wi' the erwoun wharewi' his mudder erwounet him in the day o' his espuusals, an' in the day o' the gladness o' his heart. Song of Solomon 3:11

English: Devonshire: East ENG Geu voäth, eu yeue māid'ns o' Zion, an' leuke at King Solomon crown'd as ez meuther'd acrown'd 'en th' day ee was morried, th' day when ez hort was za glad. Song of Solomon 3:11

English: Dorset ENG Goo vwo'th, O you da'ters o' Zion, an' look on King Solomon, a-wearèn the crown that his mother zet on en the day ov his weddèn, the day ov his gladness ov heart. Song of Solomon 3:11

English: Durham ENG Gan furth, O ye dowters uv Zion, an behowld King Solomun wih t' croon 'at his mudder croon'd im wih id day uv his espousals, an id day ud gladness uv his heart. Song of Solomon 3:11

English: Lancashire: North ENG Ga owt, O ye dowters a Zion, an see king Solumun we t' crown whahrwith hiz muther crowned him on hiz weddin day, an e t' day a t' gladness ov hiz heart. Song of Solomon 3:11

English: Norfolk ENG Go out, O ye darters o' Zion, and behold King Sorlomun, wi' the crownd as his mother crown'd him with in the dā when his sibrets wor out axed, and i' the dā o' the gladness o' his heart. Song of Solomon 3:11

English: Northumberland ENG Gan yor ways oot, O ye dowtors o' Zion, an' see it King Solomon weerin' the croon 'it his muthor croon'd 'im wiv on his weddin'-day, an' i' the day o' the great plishur' iv his heart. Song of Solomon 3:11

English: Saxon: Medieval ENG Fadar ûsa firiho barno, thu bist an them hôhon himila rîkea, geuuîhid sî thîn namo uuordo gehuuilico. Cuma thîn craftag rîki. Uuerða thîn uuilleo obar thesa uuerold alla, sô sama an erðo, sô thar uppa ist an them hôhon himilo rîkea. Gef ûs dago gehuuilikes râd, drohtin the gôdo, thîna hêlaga helpa, endi alât ûs, hebenes uuard, managoro mênsculdio, al sô uue ôðrum mannum dôan. Ne lât ûs farlêdean lêða uuihti sô forð an iro uuilleon, sô uui uuirðige sind, ac help ûs uuiðar allun ubilon dâdiun. Lord's Prayer

English: Saxon: Old ENG ffæder uure in h0ffone, næme thiin sy halii. riigce thiin kom0, ffile thiin sy jedon in 0rthe jeliigc in h0ffone. j0ffe uus thes dæj brede dægligc uure, aend flyme lagctoræn uure jeliigc ffe fflyme lagctoræn othere. lade uus nagct in lagctorum, æk rare uus off bale. amen. Lord's Prayer

English: Somerset ENG Goo voäth, ye darters o' Zion, an' zee King Zolomin crown'd wi' th' crown hiz mother crown'd un wi' i' th' day o' hiz weddin, an' i' th' day o' th' gladness o' hiz heärt. Song of Solomon 3:11

English: Westmoreland ENG Oot wi' ye, O ye dowght'rs o' Zion, an' glooar at king Solomon wi' t' croo'n his mudd'r croo'n'd urn wi' o' t' day uv his weddin, an' o' t' day o' t' meriness uv his heart. Song of Solomon 3:11

English: Wiltshire: North ENG Gwo vwo'th, aw ye da'ters o' Zion, an' zee King Zolomon wi' th' crown as huz mother crowned un wi' in th' day o' huz weddun', an' in th' day when huz heart wet' glad. Song of Solomon 3:11

English: Yorkshire ENG Gooa forrad, O yo dowters a' Zoion, an behold king Solomon we t' crahn wot his muther crahned him i' t' day on his espousals, an i' t' day a' t' gladness on his heart. Song of Solomon 3:11

French: Anglo-Norman FRN Li nostre pere, qui ies es ciels: Saintefiez seit li tuens nums. Lord's Prayer

Gaelic: Scots GLS Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal, gun tug e a aon-ghin Mhic fhèin, a-chum is ge bè neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gum bi a’ bheatha shìorraidh aige. John 3:16

Gaelic: Scots GLS Óir do ghrádhuigh Dia an saoghal chómh mór sin, go dtug sé a Aon-Mhac féin, ionnas, gach duine creidfeadh ann, nach gcaillfidhe é, acht go mbéadh an bheatha shíorraidhe aige. John 3:16

Gaelic: Scots GLS Faither o us aa, bidin abune, thy name be halie. Let thy reign begin. Thy will be dune, on the erthe, as it is in Hevin. Gie us ilka day oor needfu fendin an forgie us aa oor ill-deeds, e’en as we forgie thae wha dae us ill as lat us no be testit, but sauf us frae the Ill-Ane, for the croon is thine ain, an the micht, an the glorie, for iver an iver. Lord's Prayer

Manx MJD Son lheid y ghraidh shen hug jee da’n theihll, dy dug eh e ynrycan Vac v’er ny gheddyn, nagh jinnagh quoi-erbee chredjagh aynsyn cherraghtyn, agh yn vea ta dy bragh farraghtyn y chosney. John 3:16

Norn, Shetland N02 Fy vor or er i Chimeri. Halaght vara nam dit. La Konungdum din cumma. La vill din vera guerde i vrildin sindaeri chimeri. Gav vus dagh u dagloght brau. Forgive sindorwara sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus. Lia wus ikè o vera tempa, but delivra wus fro adlu idlu. For do i ir Kongungdum, u puri, u glori, Amen. Lord's Prayer

Scots SCO For God sae loved the warld as to gie his Son, the Only-Begotten Ane, that ilka ane wha lippens till him sudna dee, but hae Life for aye. John 3:16

Welsh WLS Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd efe ei uniganedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. John 3:16

Welsh WLS Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sydd yn credu ynddo Ef beidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. John 3:16

Welsh WLS Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw; deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef. Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau inni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn; a phaid â'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr Un drwg. Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Lord's Prayer

EUROPE: Yugoslavia, Croatia, Serbia

Romani: Yugoslav, Sinte RMO Ake mothovav tume gadija kam veselin pe e Devlehće angjelujra pala jekh bilaĎho manuš savo phuv. Luke 15:10

Serbo-Croatian SRC Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorodenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vjecni život. John 3:16

Serbo-Croatian SRC Jer Bog toliko Ijubi svet, da Je i Sina svoga Jedinorodjenoga dao, da ni jedan koji u njegt veruje ne propadne, nego da ima život večni. John 3:16

Serbo-Croatian SRC Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeèni. John 3:16

Serbo-Croatian SRC Oce nash, izhe jesi na nebesjeh! Da svjatitsja imja Tvoje; Da pridet carstvije Tvoje; Da budet volja Tvoja, Jako na nebesi i na zemlji; Hleb nash nasushni dazd nam dnes; I ostavi nam dolgi nashja Jakozhe i mi ostavljajem dolzhnikom nashim; I nevovedi nas vo iskushenije; No izbavi nas ot lukavago. Jako Tvoje jest Carstvo i sila i slava, Oca i Sina, i svjatoga Duha, ninje i prisno i vo vjeki vjekov, Amin. Lord's Prayer

Serbo-Croatian, Serbian, Bosnian SRC Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. John 3:16

Serbo-Croatian, Serbian, Bosnian SRC Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji vjeruje ne pogine, nego da ima zivot vjecni. John 3:16

PACIFIC: Australia

Alyawarra ALY

Anindilyalwa AOI 1 Adinu...ba-wiya arakburakba-kiya-wiya nakine-ka Neningikarrawara ni-ngekburakama amurndakenena angalya arrawa iya amurndakangaba angalya karrawara. Umba adinuba-wiya n-aburradadangu-wiya nakina, ni-ngekburaka-manja enena angalya, 2 akini-yada ngawa akungwa-wiye-ka nuw-ambilyuma. Akina akungwa na-wurumbijuwamurra umba nara ebina akwala yakwujina kuw-ambilya. Nara ambaka ebina ariba umba akungwa-wiya yimbukwa akina nuw-ambilyuma akwa na-arrumur. dinume-ka akina ngawa. Wuburra laka numu-ngwurrumur. dinama mibina medirra alyarrngwalyilya arrawa, ne-yamama akina. Umba ngalaja amawurrina Neningikarrawara-langwa na-lyikbinuma akina karrawara-langwiya akungwa-manja-da. 3 Eneja nakina Neningikarrawara ni-yengbinuma arakba ayakwa. "Aki-larradiya," ni-yama nakina. Ngalaja kembirra alarradada na-jadinga arakba akina-da. 4 Biya nakina Neningikarrawara n-andeya akena ni-rringka akina alarradada akwulyubene-ka. Biya kembirra n-eyebijebaka arakba nakina alakina-kiya alarradada akwa ngawa alarnimur-da. Genesis 1:1-4

Aranda ARE Lakinaka Altjiraka rellirberaka kankitjita, era afirra nintenta-mbanamala ekurana ndamalanga, lalinakaguia inkarakatoa erina tnakamanga, bailbilkjala nitjika, etna bula etata ngambakala trinitjika. John 3:16

Arrernte, Arrarnta AER 1 Tjontintjala Altjirrala alkira etnanha, alha erinha turta arrpmarnaka. 2 Arna, kwatjalka lhangalhintja naka. Thapathapa inpora inthorrala turta kwatja iparta erinha korltaka. Altjirraka Enka turta kwatja ekuranga kartninyala itnarlanaka. 3 Altjirrantama angkaka, "Parrtja kala nitjika!" Parrtjantama naka. 4 Altjirrala araka parrtja era marra namanga. Erantama parrtja erinha thapathapanga ilkngakaka. Genesis 1:1-4

Awabakal AWK Yanti, kiloa, wiyan bag+ nurun, unnug ta pita+1 ka+tan mikan ta ag+elo ka Eloi koba waka+1 lin ba yarakai-willug+ minki ka+nu+n. Luke 15:10

Awabakal AWK Ġatun noa wiya barun, wiyånůn ba, ġiakai wiyånůn nura, Biyuġbai ġearúmba wokka ka ba moroko ka ba kåtan, Kåmůnbilla yitirra ġiroúmba. Ġurrabunbilla wiyellikanne ġiroúmba, yanti moroko ka ba, yanti ta purrai ta ba. Ġuwoa ġearún purreåġ ka takilliko. Ġatun warekilla ġearúnba yarakai umatoara, kulla ġéen yanti ta wareka yanti ta wiyapaiyeůn ġearúnba. Ġatun yuti yikpra ġearún yarakai umullikan kolaġ; mitomulla ġearún yarakai tabiruġ. Lord's Prayer

Burarra PVR Minypa Wangarr burr-guya gurrurta gu-rrimarra arrkula wurra gama gorlk, nyanma arr-wuna an-nigipa an-ngardapiya An-walkurpa, minypa barra ana-nga marr a-balcha nula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-mungbiyapa a-juwa, wurra jarra wanngu a-nipa barra a-workiya. John 3:16

Dhangu, Dhangu'mi, Wangurri GLA

Dieri DIF Ngangau jeruja Godali mitala ngantjana wonti, Nulia Ngatamura Kunakulno nunkani jinkina wonti, ngangau pratjanali tana nunkangu morlailu ngundranani, wata tintaterinanto, a-ai, tepi ngurali ngamalkananto. John 3:16

Djambarrpuyngu DJR Yo. God-Waŋarrnydja ŋunhi märr-ŋamathin mirithin yan yolŋuwnydja walalaŋ bawalamirrilila wäŋalilnydja, bala yan ŋayi gurrupara nhanŋuwuynha ŋayi Gäthu'mirriŋunhany, ŋunhin bili yan waŋganynhan, märr dhu ŋunhiny yolŋu ŋunhi ŋayi dhu ga märr-yuwalkthirrnydja nhanukal, yakan dhu dhiŋgam, nhinany ŋayi dhu ga walŋan yan bitjanna bili weyinŋumirra. John 3:16

Gumatj GNN Qathilinydja, nurruthanalanydja wal'gu, Gunhu' Wa-rjarr yukurrana nhinana, rjayipi warjgany rjulinyara-mirriyunydjayi, yaka muka yana warja dhuwala-nydja munathany'tja maln'thurruna, bala yana nayi Gunhu'yu bokmara dhuwalana warjana, munatha'na ga gapuna ga djiwarr'nha. Qunhi nayi nurruthanalanydja malrj'thurruna, dhuwala munathany'tja warja buyuwuyu muka yana, mala nhamiriwrjga, gapuyunga yana yuku-rrana napa-nakirrmaranala, ga munha'yurrunana yuku-rrana djingaryurrunanydja, warrpam munhayu mony-gunala nunhi gapunhanydja, ga wata yukurrana marrtjina mali'maliyurruna; nunhiyi watanydja Gunhu'-wuna nhannuwaynha walrjamirrina Birrimbirr yukurrana mali'maliyurruna rjuliwitjarra rjapakurrunydja gapukurru. Genesis 1:1-4

Gunwinggu, Kunwinjku GUP 1 Rerrngehkenh duninjh God bolkmarnbom rowk, kaddum dja kurorre. 2 Wanjh minj njale bangmemarnbuyindangimeninj kurorre, dja mak bolklarrkni. Dja kunkak yiman rerrih barrkbom kukku manbu boyoy kanjdji, dja God nuye Namalngmakkaykenh, yiman kunmayorrk rerrih djahdjalrokani kaddum kore kubokehkekeb. 3 Wanjh God yimeng, "Mah, kumwolkayinda." Wanjh kumwolkayindanj. 4 Dja God nang manbu kumwolkayindanj, nang kamak rowk. Wanjh nungka welenglarlmey manbu kumhwolkani dja manbu kunkak. Genesis 1:1-4

Gupapuyngu GUF 1 Dhuwalanydja ŋurru-yirr'yunawuy dhäwu bulaŋgitj Djesu Christkalaŋuwuy, ŋunhi ŋayi Gäthu'mirriäu Godku. 2 Dhuwalayinydja wukirriwuy dhärrana yäna ga djawarrkmirriwuŋu Isaiahwuŋu balanya, Buthuru-bitjurru, ŋarra yurru djuy'yun dhäwumirrinha ŋarrakuwuy ŋarra ŋäthili nhokala. Ŋayi yurru dhukarr nhuŋu yäkthun. 3 Ŋayinydja yurru wäthun yindiy rirrakayyu ŋayilpiŋura wäŋaŋura bitjan, Dhukarr ŋamathaŋu yäkthurruyi Garraywu. Batjuwarr nhanŋu dhunupayaŋu, bitjan. 4 Bala John ŋunhi Liya-lupmaranhamirri malŋ'thurruna ŋunhiliyi ŋayilpiŋura wäŋaŋura ga djawarrkthurruna gana yolŋuwala malaŋuwala märr ga dhu walala liya-guliny-bunhamirri walalaŋgiyingalaŋuwa yätjkurruwa romgu bala liya-lupthunna märr ga dhu Godthu walalaŋgu bäylakaramana. Genesis 1:1-4

Gurinji, Gurindji GUE

Kala Lagaw Ya, Mabuiag MWP Kedamai Godau sibaunai ina apal, nuid waean nungu urapon nungu turukiai Kazi, geged maiginga mabaeg nubeka kapuakaasin, a gasaman ingaru danalaig. John 3:16

Kala Lagaw Ya, Mabuiag: Saibai MWP Mi mabaeg Augadan ia ubin-mepa, ngau kutaig senau, a ngau kutaig senau, a ngau babad, a ngau apu. Mark 3:35

Kitja GIA

Kriol ROP God bin laigim ebribodi detmatj, en imbin jandim im ronwan san blanga dai blanga olabat wulijim ebribodi hu bilib langa im garra abum det olagijawan laif en nomo dai; En mi na det san blanga im. John 3:16

Kriol ROP Dedi langa hebin, yu neim im brabli haibala, en melabat nomo wandim enibodi garra yusum yu neim nogudbalawei. Melabat wandim yu garra kaman en jidan bos langa melabat. Melabat askim yu blanga gibit melabat daga blanga dagat tudei. Melabat bin larramgo fri detlot pipul hubin dumbat nogudbala ting langa melabat, en melabat askim yu blanga larramgo melabat fri du. Melabat askim yu nomo blanga larram enijing testimbat melabat brabli adbalawei. Lord's Prayer

Kukatja KUX Mamalampatjun kankarra nyininpa. Palyaku wangkinpalatjungku. Mularrmaninpalatjunta. Wanaŋinpalatjunta nyuntu tjuŋi, Palunyayuruluya wanaŋinpa kankarra. Yuwalanyatju kuwarriku mangari. Yawiyirriwalampatju putaku. Kalinpalampatjuya ngawurringu, Yawiyirrinpalatjungkutjanampa. Marrkulalampatjura ngawurrinytjaku. Putangka ngampurrmarralanyatju. Nyamu. Lord's Prayer

Kuku-Yalanji GVN 1 Yanyu kuku ngulkurr, Jesusanka. Nyulu Godumu kangkal. 2 Ngadingadiku Isayangka Godumu kuku balkan. Nyulu kabanba balkan, "Milka janay. Ngayu dingkar yungal yimbalji bamanda, yundu dunganjiku. Nyulu dingkarangka yunu baral ngulkurr-bungal. 3 Dingkar yirrkay-yirrkay bubungu jirrbujirrbungu, "Baral ngulkurr-bunga. Maja jirimun kankadayda. Baral junkayku balka." 4 John nguwimal milbijinda bubungu jirrbujirrbungu. Nyulu bama Godundumundu kukubu milka bakan. Nyulu yalaman, "Yurra jiba jurrkijika! Godungku yurranin dajinka, dayirrbunganka, ngulkurr-bunganka. Ngayu yurranin banabu dukul damal, bama wubulku milbinka, Godungku yurranin dajin, dayirr-bungan, ngulkurrbungan." Mark 1:1-4

Mangarayi MPC Yo Ema Dami Yo Ema dami ata ka'éng éta Surga, nggelukkoé lata Ngasang Dité, Mori* Cai koé perénta Dité Mori, * Jarikoe ngoéng Dité Mori, oné lino ného éta Surga. Mosé dami leso-leso* téingkoé ami leso ho'o, agu ampongkoés ndékok dami, neho ami ampong ata pandé sala agu ami. Agu néka dadé ami nggéré oné damang, maik tadangkoés sanggéd da'at. Amen. Lord's Prayer

Martu Wangka MPJ 9 Palujanuraya jilanyalu Mama ngarnawarrapurluka japila! 'Mama! Nyuntungan ngurra ngarnawarrapurluka, yilta Mamalampajun nyininpa. Nintijulalanyaju, nyuntulajunta marninypungkuraku. 10 Ngampurrjulanyaju kanyinma!, nyuntumili walyjakaja. Maaja majululanyaju nyuntulu nintijula!, jungalajungku nyinaraku. Mamamili waikarrukajaya junga nyininpa nyuntuku, palunyayurulajungku junga nyinaraku. 11 Yuwalanyaju mirrka!, ngalkuralaju karrpuparaku karrpungka. 12 Jamparni martu kujupalu putamalku, mirtarna puntajilu putamalku, yankurnalu wangkaku kawalyaliju nyinakuraku. Jilanyarnalu wangkaku, ka palujanu ngayulurnanta japini, kajaju warniwa! 13 Jampalanyaju muunpungku malpulu, mirtalaju kulilkuka, paki. Ngampurrjulanyaju kanyinma!, malpululanyaju kujupawana kangkujaku. Yiltan nyuntu maaja majuwartalampajun, likajaku. Nyuntun kunyjunyu, maparn majuwinti nyininpa. Wulun jilanya nyuntu nyinamalpa. Amin.' Lord's Prayer

Maung MPH Ta wiyinirrkapa nungpakapa God aninguliny yurrng la wumarrk aninguliny. Malany kunakapa tukapa ta aninguliny ta marrik aniwularruni la wintirrpintirryu. Kurrula anilakpuyantiny kirrk. Ja ngalmartiti ja karrpin anilakpuyantiny. La kunak ta algaj aninguliny God nakapa wurlmutpurlmut kirrk, marrik anjirranti. Genesis 1:1-4

Murrinh-Patha MWF

Narrinyeri NAY Lun ellin Jehovah an Pornum an Narrinyeri: pempir ile ityan kinauwe Brauwarate, ungunuk korn wurruwarrin ityan, nowaiy el itye moru kellangk, tumbewarrin itye kaldowamp. John 3:16

Ngaanyatjarra NTJ 9 Nyangka ngaapirinypa-ya Mama Kuurrta wangkama: 'Yuwa Mama, nyuntulun yilkari katalarra nyinarra. Nyuntuku yini mungutjamunu. Nyangka-lanyatju wuyurrmanama yarnangu pirnilu-latju nyuntunyakutju warlkuratjaku. 10 Yuwa, waarrpungkula-lanyatju manta lipingkatja puurrarringkula kanyinma. Nyangka-latjuyi wangarnarralu kulira palyanma nyuntulun watjaranyangka Tjiinyakurlu-ya yilkari katalarrangurulu kulira palyanma nyuntulun watjaranyangka. Palunyapirinypa. 11 Mirrka-lampatju nungkuku nintila kutjupa tjirntu kutjupa tjirntu. 12 Puru kalyparriwa-lampatju palyamunu-latju palyaranyangka. Tjiinyakurlu-latju kalyparriwa kutjupalu-lanyatju palyamunu palyaranyangka. Palunyapirinypa. 13 Kanyinma-lanyatju kutjupalu witu-witura punkatjingaltjakurtarra. Puru-lanyatju kanyinma Tjayitintarrartu.' Lord's Prayer

Nunggubuyu NUY 1 Anawuluwulur anambalaman analawu na-Jesus Christ na-God Naniwijajuŋ. 2 Ŋundju Isaiah naruŋgaljuŋ niwinjmagina niwararaŋi anawubiba, Baraŋgana, ŋanulargandji ŋaijawi-njinjuŋ nawuwujuŋ niragana, anigadiwumani manadi-njidi. 3 Nidjanjuŋ jagila nidadi ajuloidj, Nubunagamamalaŋgana manadi Namanŋuldjuŋ-juŋgujuŋ; nimbirimandurgana manaradi-agi. 4 Na-John niwalinj wanijainj baptism bagu ajuloidj, niwidjgararaga baptism gada na-God niwarandalabina anajidjgaladi warawuruwuroidj wuruwuridjganbaidjmana-injuŋ. Mark 1:1-4

Pintupi-Luritja PIU 1 Ngaatjanya tjakulpa palya Yiitju Kirritjakuŋu. Palunya Katutjaku katja nyinin. Yirriti yara yalatji ngarangu. 2 Katutjaku wangka watjalpayilu Yayitjayalu kurra ka yalatji wakaŋu, “Kulila! Wati kutju, tjakultjunkupayiŋangku kurranyu wantirriyalku, nyuntu ma awana ma yankunytjangka. Palunyaŋangku wantirriyalku yankulangku yiwarra yurintjaku pirinypa. Yankula kurranyulu yaŋangu piŋi nintilku. 3 Yankula puurrawana katulutjananya watjarinku yalatjilu, ‘Yiwarra tjukarurruwana pirinypa nyinama! mayutjulunyurranya ngalya yankula nintintjaku.’” 4 Wangka palunya pirinypa Tjaannga kurranyu ngalya pitjama, kalyungka yurrkuwaŋirra pakaltjingalpayi. Ngalya pitjala puurrawana nyinarrinama. Yaŋangu piŋingkatjananya tjakultjurinkupayi yalatjilu, “Nyurrantunyurra kurra palyalwiyalu wantirra kalyungka yurrkuyankula pakantjangka, Katutjalunyurrampa kurra wirrupungkula kalypanytjunyurranya nyinatjunku.” Mark 1:1-4

Pitjantjatjara PJT 1 Kuwaripatjara mulapa Godalu manta ilkari palunu uwankara wiyangka. 2 Palu nganmanypa mantatja, ilkaritja, urutja, kutjupa kutjupa uwankara wiya ngarangi manta kuju wiya ngarangi, uru kutju tjiwariwari ngaringi pulka mulapa munu mungawaluru alatjitu ngarangi. Ka urungka katuwanu Godaku kurunpa para-ngarangi. 3 Munu palulanguru Godalu wangkangu, "Kalalari!" Ka kalajaringulta. 4 Ka Godalu kalalarinyangka nyakula wirunmanu. Munu paluru mungawaluritja titutitunu kaMaku mungaku. Genesis 1:1-4

Tiwi TIW Karri ngawarringani mampara yipungi kirimi yinguka amintiya wampaka amintiya murrakupupuni, api awungarri murrakupupuni yartiloti. Amintiya yartijanga yipingima. Ngarra murrakupupuni yilaruwu, ngarra kukuni mura. Amintiya kirija wunijaka juwujingi mirlingarrani kangi kukuni. Ngatawa jinipangirri awinyirra wunijaka ngawarringani. Genesis 1:1-4

Walmajarri WMT 1 Jarluwarlany pa Kuttu ngartakpani pujurni nguwajaa ngapa yalkirijaa yimpiyimpi. Kujartikarra manya ngartakpani Ngarpungu. Jarluwarlany pa yarr ngunangani munga ngapa mapirri. Ngajirta nguwa ngunarla. Walypa Ngarpukurajangka pa kirilyyanani ngapangarni marnpa kankarnimarrangu. Genesis 1:1-4

Warlpiri WBP

Wik-Mungkan WIM Puth nil God.an kan-kanam kaangk wunan ngampar pam wanchant, an ngangk pal pekkuwam kaangk wunan ngampar, ke'-paal nilan nhengk nungantam kaa'-thonaman kuch nunang, than yipam wee'-wee'anangan ngangk punch-aakamaniy thee'ayn nungant-a, an than ngangk aak umpuyaman wun-wunayn nungantang, God.antang, nil ke' kuchiy thanang nungantam anpalan. John 3:16

Wiradhari WRH Ngiannigin Babbin, ngindu murrubirra nginya. Yuinnu walluin yalla barri. Ngurambanganu barri buogalla. Gurai nginnu ngia barri nginni yain dagunda, ingian wari murrubira. Nginni irada yallabul wigge nginnigingunna ngungunadda. Karia ngiannigin nangumalngidal winnanga yalidya, ingian ngianni wirai wari winnangayalinya ngagguallabu nangumarra ngianigingunna. Karia ngiannigingunna gagamambia; Gurwabiallu ngiannigingunna maromubandi; Nginnu bala ngurambang, wallanbamba, ngalgarambu, durrurdurrurbuolin. Lord's Prayer

Worora, Worrora UNP Gehwoonya aua picha wondi-ehwu ngumma God koonjiri, aia ngauomali, ngauomalinya, karunya. Mark 3:35

Worora, Worrora UNP 1 Wunjanguru wullunnu-wunia Jesu Christ, God ingkorlu. 2 Geh wondi-koombingu chorlbuddaia nunya, Wai, wullun-ngurra ngaiunungga kunganga-janguru mun-ngulleh ngoonmingum, Aua kaloomba ngoonjunungga mun-ngulleh ngoonju picha brahd-nyenguru. 3 Ngulla-ngulla iarung yerorl-koonjiri boondool-dunya, Brahd-wuriunguru kaloomba Inaiiri anungga, Chuwulya anunggaia chadunguru iranjunguru. 4 John boondool-dunya baptise-kunninehri, geh ardium-kululehri baptism kulungunn woonya, umurra wai woonya. Mark 1:1-4

Yanyuwa JAO

PACIFIC: Belau

PACIFIC: Brunei

PACIFIC: Cook Islands

Niue NIQ Nukua pihia e fakaalofa mai he Atua ke he lalolagi, kua ta mai ai hana Tama fuataha, kia nakai mate taha me tua kia ia, ka kia moua e ia e moui tukulagi. John 3:16

Niue NIQ Hanai, kia liogi pehe a mutolu, Ha mautolu a Matua na e, ha ha he lagi, kia tapu hau a higoa. Kia hoko mai hau a kautu. Kia eke hau a finagalo ke he lalolagi, tuga ne eke ke he lagi. Kia foaki mai e koe ke he aho nai ha mautolu a tau mena kai, ke lata ke he aho taha. Kia fakamagalo e koe kia mautolu ha mautolu a tau hala, tuga a mautolu ne fakamagalo atu kia lautolu ne eke fakakelea mai kia mautolu. Aua neke uta e koe a mautolu ke he kamatamata, ka e laveaki mai a e koe a mautolu he mena kelea. Ha ko e mena ha ha ia koe e kautu, mo e malolo, katoa mo e fakahekeaga tukulagi. Amene. Lord's Prayer

Rarotongan, Maori: Cook Island RRT I’aroa mai te Atua i to e ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra tee ora mutu kore. John 3:16

Rarotongan RRT Na ko kotou kia pure: E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa. Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enuaa nei, mei tei te ao katoa na. O mai i te kai e tau ia matou 'i teianei ra. 'E akakore mai i ta matou ara, mei ia matou i akakore i ta tei ara ia matou nei. 'Auraka e akaruke ia matou kia timataia mai, "e akaora ra ia matou i te kino. "Noou oki te basileia, e te mana, e te kaka, e tuatau ua atu." Amene. Lord's Prayer

PACIFIC: East Timor

Roti: Termanu-Talae-Keka ROT

Tetun TET Basa Maromak hadomi tebes mundu to'o fo Nia Oan Mane mesak, atu ema hotu nebe fiar Nia la bele lakon, maibe hetan moris rohan laek. John 3:16

Tetun: Dili TTD 1 Hahuu foufoun, Nai Maromak halo lalehan ho rai. 2 Iha tempu nebaa, mundu seidauk iha forma i buat ida seidauk iha. Bee deit mak iha. I nakukun taka metin bee nee. Maromak nia Espíritu semo baa-mai iha bee nia leten. 3 I Nai Maromak hatete, “Tenki iha naroman.” Koalia tiha nunee, naroman moos iha. 4 Nia laran haksolok, tanba Nia haree naroman nee diak duni. I Nia haketak naroman nee hosi nakukun, para ida-idak ho nia oras rasik. Genesis 1:1-4

Timor Dawan, Atoni, Baikeno, TMR Neo him onen toti onnane mak: Hai Ama abit neno tunan, Fe hai mimtausan Ho kanam on le'u knino Fe Ho plenat in nem Fe Ho lomim anmoni bi paha pinan, on Ho lomim anmoni bi neno tunan, muno'u kai hai mnahat nok neno i ma-msako kai hai tusa sanat on hai amsa haim sako hai atusat sin sanat; ma kais Hom topu mutam kai bi lais su'at, mes mufetin kai na'ko ale amle'ut in tuaf. Fun Ho ana plenat, akuasat, apinat aklahat nabal-bal. Lord's Prayer

Timor Dawan, Atoni, Baikeno, TMR Bi neno un-unu te A'an knino esan. A'an knino nane nok Uisneno, ma A'an knino nane lo Uisneno kun. John 1:1

Timor Dawan, Atoni, Baikeno, TMR Fun Uisneno nek pah pinan onane, talan te In anfe In Anmone mes tilo, he nati' ale atoni le anpalsai neu In, kais namle'u, mes napeni honis nabal-bal. John 3:16

PACIFIC: Fiji

Fijian FJI Ni sa lomani ira na kai vuravura vakaoqo na Kalou, me solia kina na Luvena e dua bauga sa vakatubura, me kakua ni rusa ko ira yadua era sa vakabauti koya, me ra rawata ga na bula tawa mudu. John 3:16

Hindi: Fiji HIF Parmeshwar dunia ke log se etna pyaar karis ki aapan eklauta laṛka ke dunia meñ bhejis, ki jon koi bhi uspe biswaas kari, u naas nai hoi lekin anant jeewan paai. John 3:16

Rotuman, Rotuma RTM Ne 'e fuamamau ne hanis 'on 'Ạitu se rȧn te', ia na 'on Le' 'eseat ma ne ia 'ese, la le'et ma ne pilif se ia la se mao, la ia la po ma mȧür se 'es gata'aga. John 3:16

PACIFIC: French Polynesia

Mangareva MRV E to matou Motua noo ragi, Ka tapu to koe igoa, Ka tu to koe ao, Tu 'ua mai to koe tiaga I te kaiga pe i te ragi ara. A kai no i a ra no ia ra, O mai koe kia matou, I a ra nei noti, To matou mau riri'araga, Ka akaoki mai kia matou pe matou E akaoki ana ki te 'U i riri'a mai kia matou. E kore koe e titiri Kia matou ki te tatakega kinoga, Ka akaora mai ra koe kia matou mei te atoga riri'a. Amene. Lord's Prayer

Marquesan: North MRQ Ua kaoha nui mai te Atua i to te aomaama nei, noeia, ua tuu mai oia i taia Tama fanautahi, ia mate koe te enata i haatia ia ia, atia, ia koaa ia ia te pohoe mau ana'tu. John 3:16

Marquesan: South QMS Te pure a te Fatu To mātou motua noho io he àni Ia mevaha to òe inoa Ia mave mai to òe nohona Ia paavae mai to òe hia I no he fenua hakatu me te àni Vaièi mai tītahi oà na mātou no tēnei â Haakoè mai to mātou piò Atii me mātou e haakoè atu nei i ta àtou Umoì e haavai ia mātou i òto o te motii Haapohoè mai à No òe hoì te moû, me te mana, me te kāìè Ma te tau tai anatu. Tiàtohu nui. Lord's Prayer

Rarotongan RRT 1 Muatangana ra, kua anga iora te Atua i te rangi e te enua. 2 Te vai utonga kore ua te enua, kare e marikonga; e te poiri oki ki rungao i te moana. Kua akakoukou iora te Vaerua o te Atua ki rungao i te kiriatai. 3 Kua tuatua iora te Atua, Ei marama; kua marama iora. 4 Akara akera te Atua i te marama, e te meitaki ra: e kua akataka iora te Atua i te marama e te poiri. Genesis 1:1-4

Tahitian THT I aroha mai te Atua i to te ao, e ua tae roa i te horoa mai i ta 'na Tamaiti fanau tahi, ia ore ia pohe te faaroo ia 'na ra, ia roaa ra te ora mure ore. John 3:16

Tahitian THT E na ô outou ia pure: E to matou Metua i te ao ro, ia raa to oe i'oa. Ia tae to oe ra hau. ia haapaohia to oe hinaaro i te fenua nei, mai tei te ao atoa na. Ho mai i te maa e au ia matou i teie nei mahana. E faaore mai i ta matou hara, mai ia matou atoa e faaore i tei hara ia matou nei. E eiaha e faarue ia matou ia roohia-noa-hia e te ati, e faaora râ ia matou i te ino. No oe hoi te hau, e te mana, e te hanahana e a muri noa 'tu, Amene. Lord's Prayer

äëïöü Tuamotu PMT E tö mätou Mäkui ki te ragi, kia raka tö u igoa, kia tü mai tö arikiga, kia tü tö u hinagaro ki te henua nei mai tö te ragi katoga ra. Ka höroga mai ki teie nei ki te mäga nä mätou nö teie hana Ka hakakore ki tä mätou hara mai tä mätou katoga ki hakakore ki tä te tagata ki täkino kia mätou Kauraka e karuke kia mätou ki roto ki te koga hara ka kiriti rä kia mätou ki vaho ki te kiro Tei ia u na hoki te arikiga, te puaki ë te hanahana e ka muri noa ake. Amene. Lord's Prayer

PACIFIC: Indonesia: Jawa

Bali BZC Sadurung jagate puniki kaadakang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Sabda sampun wenten. Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Sang Sabda punika taler maraga Widi. John 1:1

Bali BZC Santukan kadi asapunika ageng sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring jagate, jantos Ida maicayang Putran Idane sane tunggal, mangda asing-asing anak sane pracaya ring Ida, sampunang katiben pati, nanging molih urip langgeng. John 3:16

Bali BZC Ajin titiang sane ring swarga, parab Palungguh Aji mangda kaluwihang, Pamerentahan Palungguh Aji mangda kaadegang, pakarsan Palungguh Aji mangda ja mamargi iriki ring mercapada, sakadi ring swarka. Ring rahinane mangkin, icen ja titiang pangan kinum setegepipun. Ampurayang ja iwang titiange, sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang. Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane, nanging bebasang ja titiang saking i Jahat. Lord's Prayer

Indonesian INZ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3:16

Indonesian INZ Bapa kami yang ada di dalam surga Dimuliakanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendak-Mu Diatas bumi seperti didalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kamipun mengapuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat. Amin. Lord's Prayer

Jawa, Javanese JAN Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng. John 3:16

Jawa JAN Awitdéné Allah enggonné ngasihi marang djagad ikoe kongsi masrahaké kang Poetra ontang-anting, soepaja saben wong kang angoegemi, adia kongsi nemoe karoesakkan, nanging andowènana oerip langgeng. John 3:16

Jawa JAN Kanjeng Rama ing suwarga Mugi asma Dalem kaluhurna Kraton Dalem kawiyarna Ing donya inggih kalampahana Karsa Dalem kados ing suwarga. Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki kangge sapunika Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dateng sesami Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda Saha tinebihna saking piawon. Amin. Lord's Prayer

Madura MHJ Petotoran Eson ka dhibiqna ba+̥rija+̥ keja ba+̥ṭa+̥. kabhoengaqan e adṭa+̥qna para malaekaddha+̥ Alla amargha+̥ oreng dhoesa settong se atobha+̥t. Luke 15:10

Madura MHJ Sabab Allah reya talebat raja taresnana ka manossa e dunnya reya, sampe' marengngagi Pottrana se nonggal, sopaja pa'-sapa'a se parcaja ka Salerana ta' sampe'a mate, tape olle odhi' se saongguna tor langgeng. John 3:16

Sunda SUO Karana sakitoe miasihna Allah ka alam-doenja, moenggah ka masihkeun Poetrana noe noeaggal, soepaja oenggaloeaggal djelema anoe pertjaja ka Andjeunna, oelah tjilaka, tapi meunang hiroep noe langgeng. John 3:16

Sunda SUO Karana sakitoe miasihna Allah ka alam-doenya, moenggah dongkap ka maparin Poetra noe noenggal ; soepaja oenggal-oenggal djalma noe pĕrtjaja ka dinja hamo tjilaka, sarta meunang hiroep noe langgĕng. John 3:16

PACIFIC: Indonesia: Kalimantan

Banjar BJN

Bekati, Bakatiq BEI

Benyadu, Nyadu BYD

Biatah, Bideyu BTH

Dayak: Land DYK Amai Allah Taala rindu ong, nug ka-i ngyen anak tamu-i, sa asi bait asi adi sabah duh manyap, pak dapud udip ruro. John 3:16

Dayak: Land DYK Krana kalotä kapaham Hatalla djari sinta kalunen, sampai iä djari manenga Anake idjä tonggal, nakara genegenep olo, idjä pertjaja huang iä, djaton banasa, tapi bara pambelom idjä katatahi. John 3:16

Dayak: Maanyan MHY Daya kalayiru Alatalla sinta ma murunsia hang dunia yena, hampe hanye ngami anakni sa tungkan, nampan katuluh ulun sa parisaya ma hanye puang binasa, malengkan kaiyuh pamelum sa sajati palus ma kalalawah. John 3:16

Dusun: Central, Bundu DTP

Dusun: Central, Ranau DTP

Iban IBA Laban Allah Taala balat rinduka dunya, nya alai Iya meri Anak Tunggal Iya, ngambika genap iku orang ke arapka Iya enda mati tang bulih pengidup ti meruan belama iya. John 3:16

Kendayan KNX

Kenyah BOC Bio' puyan Allah mala' neng ilu kelunan kusun tana' ini, ina uko' o mencai Anak ke ia' bang ca ina le milu, apan mung kelunan dia' ngelan neng ia abe' un tai matai penco, un sepu'o ida ke ala' udip sahe' keline' ia' ngeriman. John 3:16

Kenyah: Badang BOC 1 Ji ne penading denga téga Yésus Keristus, Anak Allah. 2 Oko' ba'an da' lepa nyurat ke dalam kitap nabi Yésaya, kedau e, "Beleka', aké' chok cha lawa' é' tei te tena éko'. Ia petenup janan méko'. 3 Un dau cha osa mejui ke lasan ke tana' lenga: Petenup ne janan Tuhan. Petelit ne janan ne." 4 Nei ne Yaya, ie ja' mebatis kelunan ke lasan ke tana' ja, ngan ia penjo bada' batis nesen kémet bada' oban pesau penyala'. Mark 1:1-4

Lundayeh LND 1 Kareb Allah nengimun mudut tana' idi amung-amung luk bang langit, 2 idi tana' ineh na luk idi ayu idi na uang teh, idi dacem maput pa luun abpa'. Idi Roh Allah nesigio pa luun abpa' ineh. 3 Idi Allah nepebala, "Do' inan acang." Idi acang pana' mangun. 4 Idi Allah nenier acang ineh idi leh mawang niat. Idi Ieh nengatad acang ineh ratnan dacem. Genesis 1:1-4

Maanyan MHY Daya kalayiru Alatalla sinta ma murunsia hang dunia yena, hampe hanye ngami anakni sa tungkan, nampan katuluh ulun sa parisaya ma hanye puang binasa, malengkan kaiyuh pamelum sa sajati palus ma kalalawah. John 3:16

Makassar MSR Nasaba' lanri Nakamaseang duduna Allata'ala rupataua ri lino, sa'genna Napassareammo Ana' sitau-tauNa, sollanna inai-nai tappa' ri Ia tena nalapanra', passangalinna lanagappai katallassang sitojennaya siagang mannannunganga. John 3:16

Makassar MSR John 1:1

Ngaju, Dayak: Ngaju NIJ Intu solake djari aton Auch te, maka Auch te hindje Hatalla tuntang Auch te Hatalla. John 1:1

Ngaju, Dayak: Ngaju NIJ Karana kalote Hatalla sinta dengan olon hong kalunen toh, sampai ie manenga anake je tunggal, uka gagenep oloh je percaya dengae dia binasa, tapi mandino pambelom je bujur tuntang katatahie. John 3:16

Ngaju, Dayak: Ngaju NIJ Krana kalotä kapaham Hatalla djarai sinta kalunen, sampai iä djari manenga Anake idjä tonggal, nakara genegenep olo, idjä pertjaja huang iä, djaton banasa, tapi bara pambelom idjä katatahi. John 3:16

Nyadu, Balantian NXJ Bahwa diahlah pamulaan Indjil umpatn ahal Jésus Keristus, Anak Allah. Separati da kanjurat kasadatn kitab nabi Jesaja, kataï: "Sasungguhé, Ikiin mamadaï sook da kamada Iku dauru umpatn akum da ngaté mamjadiaï pagela akum. Adulah kata sook da maba-maba kapadang da lapang: 'Sadiaïlah pagala Tuhan dan budjurélah pagala-pagalaï da inik!'" Mangka utuknglab Jahja masaraboké sook kapadang da lapang, saragé mangabaré sarabok tobat, pagela kaampuné dosa. Mark 1:1-4

Semandang SDM

Ot Danum OTD Kotului Pohotala kodorih ngasih ulun ang kolunon tuh, nyiring Io nonga Anak-Oh ijo tukan, mangat nyino-nyinong ulun ijo porocaya umba Io eam binasa, molehkan norima pombolum sojahti tutang kototahiu. John 3:16

PACIFIC: Indonesia: Maluku

Alifuru, Alune ALP Si papatiken e apor i Jezus Christus, anak tuama i David, anak tuama i Abraham. Matthew 1:1

Alune ALP Alla Ioki tamata mei nusa meije titinai eti Iriluke Au, Eni Nanae esane lomei nusa meije leke sire pine ihlaleke loko Aure isupu rue kai Alla eti pela. John 3:16

Buru MHS

Buru: Masarete MHS Gamdi Isa prepa la rine: Bijak fili jako, he Setan, wahan dasoela haik: Kimi sohek seba la Toehan, kimi nimik Allah toeha poena hormat la line rahek. Matthew 4:10

Dobel KVO 1 Yabar re ssoba ya'a Yesus Kristus, Tuwan nai fufun I Yanai, nai wa. 2 Ma'a rre Yesaya, ne fi si mayira re awuli Tuwan nai fufun ani sersifar, atiya re Tuwan nai fufun awuli ya'a Yanai, nangai, "Mrengin da, atu sa'u unou ana serttebini fedi'a fara afai sala fai'a." 3 "Tamatu yeni nartara lola wunai, nangai: Minaryyadum'ami ya'a Dukwaida ama, tangalai fi si mayira re ami ssa'aiye dama, sa okwalai tumai'ami fai mirengin ler si fafi." 4 Afotu, re Yesaya attiya re, nartutu ya'a Yohanes, ne nam tamatu darttir, dongalu'uni ya'a wunai. Mark 1:1-4

Fordata FRD

Galela GBI Ta gogōu, Ta gogōu, ngomi mi si bitjara o rònga moi mi ja nanàko, dé mi ja sàkisi o rònga moi mi ja kokēlėlo-ka, duma mia sā+̀kisi ngini ni ja pàké-wa. John 3:11

Galela GBI Sababu igogou-gogou o Gikimoi foloi wadodara o bi nyawa o dunia ma rabaka, so Una asa Awi Ngopa masirete wihike, ngaroko Awi Ngopa magena to Una Awi Ngopa yanau womatetengo. La o nyawa nagoona Awi Ngopaka magena iwipiricaya, de ona magena upa yasisa, duma yamake o oho ka sidutu ikakali. John 3:16

Kisar KJE

Loloda, Loda LOA Manege oks de Jesusu O temo:: No tagi he sjetan, sebabu i si lefo 'ka: Ka ma Djou ani Gikirimoiije nI subaije ka Una, ma tengo nI pudji! Matthew 4:10

Luang LEX De yoma Uplerlawna sniayanni la'a rimormiori nohkeran di inponni memna, pede Enala Wutmueheni-Laimieheni A' die, totpena ha meni mak kpesiay A' die hota edonna nler la matmiati-molmuolu pa rrinnia la ai mormiori ralamni mere nlernana mormiori plalahwa pa nodi liarni. John 3:16

Malay: Ambon, Alifuru ABS Anaitu ja mangilerk kamu kelai: "O Amang-ami, Si andarem in sorga! "Si Ngarannu ja pakalennarsen! Lord's Prayer

Nuaulu: North NNI 1 Areini Maunau lake nene aikune. Maunau lake rein rerihon Yesusi, la Anahatana Iratiki lunaso Okarihuru. Ia reimo, Anahatana anai. 2 Maunau lake nene aikune sani masuae Malaki, ia mamruni Anahatana ne anamanaya isa, ikanui. Ikanu ata Anahatana iasau sani rei, "Mka au uaisos, we maisosie ianaone, ano tau mule, na ia rei iaunauso sani iseka tau arena osia." 3 Oyo Yesaya, ia mamruni Anahatana ne anamanaya, ikanu honu ata Anahatana iasau, "Ia isa nioi iakapona pani oto huie sani rei, 'Sani sio oseka tau arena osi ia mainae, aunauso rerihoni au na sio oatinu tau Upuri sani sio ouna arena katopue mka ieui'" 4 Sani Yesaya ikanui sani rei, areimo sani Yohanesi ihokai pani oto huie. Ihoka isohu sio panesi runa iaunauso sani rei, "Aarihoni me rosau, oyo au usohua na Anahatana iuna heu me rosau." Mark 1:1-4

Nuaulu: South NXL

Sawai SZW

Tabaru TBY La kakogeena-de Ma Djooungu-Madutu o njawa Wokisibosono ifoloi ikudai, siadono Awi Ngowaka Womatengoka Wokikulakau, la nagoona Wingaku-ngaku, uwa joisanga ma, asa jowango-wango siado-adonika! John 3:16

Tarangan: West TXN 21 Yesus itora nei kanei gasua ir dapan natapen Kapernaum ka dame ne. Tentene hari Sabtu maera sinonongan, ja Yesus itora nei kanei gasua ir pel natapen er kanei tamata pen daakai dai galai jebagulgul, ja Yesus ersirpei Jirjir Duai lir ja papai aka perai ner. 22 Perai ner daerang aka Yesus kanei nounou, ka Yesus seina elraka sena Jirjir Duai lir ja papai. Ja on apuk pei tungguru dameme ne ida nounou. 23 Yesus inou sena era, tentene tamata ertomtom enen samasamai akai ei galai jebagulgul abil er, ja igolal nam jinjinai, ka inaka Yesus nam on: 24 "Yesus, Nazaret jujuirna ken ei, ken ma kam tongar leba pelpel kama? Ken ma kam punpun kama, tei! Ok kolraka ken nata! Mo ken, Jirjir Duai kanei tamata loirna peipei dosa ken!" Mark 1:21-24

Tobelo TLB Lord's Prayer

Tobelo TLB Hebaboe kogenanga Ma Djooe-Lahatala Wadora o njawa, hiadono Wihidoaka Ai Ngohaka ma Doetoe, la o nagona honanga iwingakoe, oeha jotjelaka, ma, jowango ka hlado-adonika. John 3:16

Tobelo TLB Karana ma Jou Madutu hoko genanga wa dora o nyawa o duniaka nenanga, hi adono unanga wo hi doaka ai Ngohaka wo ma tengo-tengoka, hupaya moi-moi o nyawa i wi ngaku unangika yo binaha ua, ma' ya make o wo wango ma dutu de' i kakali. John 3:16

Yamdena JMD 16 Noak a ne, Yesus nmpan na twemul Galilea nof laran das. Ne i nkeban mangsinatwar du, ne ye Simon radu wain Andreas ma sir rfuat inar a na twemul dalam. 17 Ne Yesus nfalak ber sir feti, 'Milarat yakw! La yak kuftutu kmi ma miftutu Ratu ni ngribatnir ber nuse nema tomwatar a ne rlarat dedesar Ratu'. 18 Ne sir rasusan nir fuat a ne ma rnau, nema ralarat Yesus. 19 Ne Yesus nmpan naloran, ne i nkeban tomwatar du, Yakobus mla Yoanes Sebedeus angkir. Sir ramtoran kumal dalam ma rafyafin nir fuat. 20 Ne ye Yesus a ntar sir ma ralarat i. Ne rti a rtate amnir numur tomwat mangoskayar na kumal dalam, ne betno ralarat Yesus. Mark 1:16-20

PACIFIC: Indonesia: Nusa Tenggara

Amarasi TMR 1 Nahunu te, Uisneno nmoe' neno-tunan ma pah-pinan. 2 Oras naan, pah-pinan ia ka mamo'ek fa fe', ma are' sa'-saa' ii nbasiksakan. Suma nmu'i haa, oe. Ma mes'ookn ii n'aum naan ee. Uisneno In Smaan Ne ntainanu nbi oe naan in fafon. 3 Rarit Uisneno na'uab am nak, “Ro he nmui' me'u.” Na'uab anrair on nana te, me'u nana njair. 4 Nkius me'u nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan ro reko. Rari te, In nbatis me'u naan na'ko mes'okan, he es-es ate nmui' kuun in oras. Genesis 1:1-4

Bima BHP Vara Ruma Hatalla ndede meci ra ca'una manusia zi dunia ake, ndazina Sia mbeina Ana-Na ma kese weki, loakuzu sanikina dou ma imbi zi Sia wati iha lelina, malaisi zimaraka mori masapodakaina ro ma'ederahizi. John 3:16

Dhao, Ndao NFA

Helong HEG Undeng Ama Lamtua Allah namnau totoang atuil in ne apan-kloma ki ngias isi. Tiata Un nutus Au, Un Ana Baun siing ngi maa se apan-kloma kia, le halin totoang atuil in parsai se Au ngas, haup in nuli man hidi nutus taan lo ka, mo atuil in parsai se Auk lo ngas haup in mate hidi nutus taan lo. John 3:16

Kambera, Sumba SMI Maa ba nuduja na mbuha-nanja jia la pinu tana paraïna i Ala, hi kiri wua-nanja na Ana kamehangu-na, djàka nggaa na mapawai lai Njuna, ka àmbu na-molungu, mata ka peku mangu-nanja na luri pa-lupangu. John 3:16

Kambera, Sumba SMI Ȟmoe wa na tau na mahandoeka eti na; na tau noena na ngalang pamandangoe w̌ngoe. Matthew 5:3

Kambera, Sumba SMI La kawunga-na ninja na Pulungu, taka na Pulungu lai Alaja, dangu Alaja na Pulungu. John 1:1

Kambera, Sumba SMI Nun Ama nu linggih di sawarga, Jenengan Ama mugi disucikeun. Lord's Prayer

Kodi KOD Handàka, a-ngàndihi ha lakeda la mbarana Yehu. A-kambu atengo tanaka Yehu na-hambaya-ngondi mono na komboko-ndi limya la katàku-da, tàna a pa-kanuru-hi. Tapi ngara ha pa-marenge-na Yehu a hèrindi ha lakeda. Yehu wenandi ngara hato' pa-marenge-na, "Pa-kaloko-ndi ha lakeda ba mayo la mbaranggu, àmbi hyerindi. Orona a toyo na hengyo iyi ha lakeda, dii napeghe-ni ba ýAla na pareta-hi. Yehu na komboko-ndi ha limyana la kataku-da ha lakeda tàna na pa-kanuru-hi. Namènge-ka ba na-pa-kanuru-hi ha lakeda, maka na-baliya-ka Yehu. Matehu 19:13-15

Lamboya, Sumba LMY Hadaka, dadi ata ka-maranga-na lakawa ta barana i Yesus. Da-kamadi-ge, kana-sembaya-di i Yesus, kana-bijala-di lima ta panu marada-da, kana-pamaringi-yi. Bolo ana pakodo palole-na i Yesus da-heridi. Linadi ana pakodo palole-na i Yesus, "Pahaidi rada lakawa kadamai ta baragu, ila mi-heri-kadi. Oro ata ka-tauda-pona rade lakawa ka-madamu-ge, ba i Ala ka-pareha-yi." Na-bijala-di lima i Yesus ta panu marada-da rada lakawa mono na-pamaringi-yi rada lakawa-ge kako-nage i Yesus. Matthew 19:13-15

Malay: Kupang MLI Te Tuhan Allah talalu sayang sang samua orang di ini dunya. Andia ko Dia utus sang Beta, Dia pung Ana satu biji ni, ko biar samua orang yang parcaya sang Beta sonde tapisa buang dari Tuhan. Deng bagitu, dong dapa idop yang batúl yang sonde tau putus-putus. John 3:16

Ngada, Bajawa NXG

Roti, Rote ROT Ela au afāda emi dei, te-aa se Manetualāin hatahóli lalāinala latadāle leondīak bȧe neu-aa hatahóli masālak esa ana sāle dālena. Luke 15:10

Roti, Rote ROT Hu ka nde Manetualain sue-lai hataholi daebafa ka, de Ana fe Ana Mane Kisa na mai, fo ba'eneu see fo namahele neun soona, ana ta mate fa, te ana hapu so'da matetu ka, ma manaketu basa ta ka. John 3:16

Sabu, Sawu, Sumba HVN Rowi do mina harre ke ne hajha nga ddhei Deo nga ddau raiwawa pa raiwawa do nadhe, hakku tade wie ne Ana No do Mone Miha ne, mita ie nadu we ne do parahajha pa No, dho ke do ta nara lua apa nga kerewe, tapulara nara muri mada do petu nga do peloro ne. John 3:16

Sasak SAS Sẽngaq belẽq gati kasih Allah tipaq manusie lẽq dunie niki, jangke Ie ngicanin Bije-Ne saq nunggal, adẽq sebilang dengan saq percaye lẽq Ie ndẽqne binase, laguq mauq idup sejati dait kekel. John 3:16

Tetun TET Ami Aman iha lalehan Tulun ema atu hahi ita Naran Halo ita Nia Reino too mai ami Haraik tulun ba ema atu tuir ita hakarak Iha rai nuudar iha lalehan. Lord's Prayer

Tetun TET Ami Aman nebé iha lalehan, Ita naran na'ak halulik, Ita lura'an*nto'o mai ami no Ita hahakarak na'ak halak iha rai nudar iha lalehan. Lord's Prayer

Tetun TET Ami Aman iha lalehan Tulun ema atu hahi ita Naran Halo ita Nia Reino too mai ami Haraik tulun ba ema atu tuir ita hakarak Iha rai nuudar iha lalehan. Ohin noo haraik aihan lor-loron nian mai ami Haraik perdua mai ami sala, Nuudar ami perdua ba ema halo aat ami. Labele husik ami monu ba tentasuan, Maibe hasai ami housi buat aat. Amen. Lord's Prayer

Weyewa, Wewewa WEW Niawe nia ka ngga'i ka limi-wumi bai tambaja-wumi: O Amama ane ena zorongga dana, ngga'i kaa pa-matua-kiwe ngaramu. John 3:16

Weyewa, Wewewa WEW Ba lènga hinawe pata manàwara-nawe nèwe pònu tana 'jAla ka zupu jaanani na Ana kanua-na, ngga'i ia ata ia ata awai wa'ini Nia, ka nda karei-kanani, tàka ka nadoungge toleka ndaa mbiata. John 3:16

PACIFIC: Indonesia: Papua Barat

Abun KGR<

Ambai AMK

Asmat: Ajam AST

Asmat: Central AST Janim Allah aanimcokom, inim janim mamanimey: Daricipic onam op awapem. Ow, e ojuwas akatnakut baporcenes. 10 E oPemerintah baenawcow. E onam op ow e akat apormemas jipu aemames. Awames capinmi owam e akat, apormemas jipu baemces. 11 Wow e dajak banapitapas amos tetamcarowey. 12 Dar ow e aomforowos pwicakas, bi binip emcajiwosomfom. Inimas ara, oram e aemorom pwicakas, bi binip biwosomey. 13 Or Iblis dar dosa bwem bacajijimtaw batetam arapok. Oram e Jokmen Ipic da bajurusumas, ajortewcarowey. Lord's Prayer

Bauzi PAU A Demmam el ngara eanged, Le mechedaol a ngklem. A rengedem le mei, Ma uldesuel a rengum le meruul, Ra belulechad el ua chomerellel ra eanged. E beskemam er chelechal sils a kelel a tal sils, E dilerrek el mousubes a blsam, El ua ikemam el mla ousubes rar blsam. E lak momekesiuekl er kemam er chomengarm, E mosobelemam era mekngit. Ele renged, ma klisiich, ma klebkall, a kloklem el mo cherechar. Amen. Lord's Prayer

Berik BKL

Biak Mafur, Mafoor BHW Iririja Allah i swaar kawassa, I waan roemgoen mandos biëda, imbajo osso osso i kiaar i, nerri i ro ba, bapé nerri i sma kénem fiorro fiorro. John 3:16

Citak TXT

Damal UHN Nerek a-e. Ã em-ak énan olagat de-jolingam mè-a di-ijat-e. Ã igip namorin moti-e. 3 henong-a joen no-jolingam òret unk hin pel-e. 4 Nop, me-a henong-et koak de-jongam haigen nerevogon paga-itum nin, ão-e henong-a koak de-jongam haigen, erevogon pan pel-e. Henong namona bu jenelingam tè dain paganem bo-o' halang-o" hatet-e. Lord's Prayer

Dani: Lower Grand Valley DNI

Dani: West: Mbogondini DNW 13 At Jetut o Kaitarija Pilipi waga nagagerek Awone mamunggwa inegwak me waganggegerak. At nen: "Ap jime akome inapuluk eti ta arek jogwe agarik ombakkop?" 14 Joraga nagagerek it nen: "Ambetak: 'Jaja Pembatit', jogwe. Ambetak 'Elija', jogwe. Ambetak 'Jeremija kole Ala wone joraga menggerak ambe mendek a' jogwe. 15 Jorogo nogogarik, Jetut nen: "Nde kit jime an ta agarik jogwe ogotudip ombakkop?" 16 Joraga nagagerek, Simon Peterut en: "Kat Karitat Ala enuk mendek apuluk arek agatndik." 17 Jege nagagerek Jetut nen: "Ae Simon Jona aput kat katlenggen jirak agatndik. Engganggum amija worak alom ji titik ekabi lek. An nagaba mbogot paga mendek en jokegerak. 18 Nde an nen jogop jokirat nake: "kat Kendag Petrut. Jugumak ji paga an nen najeloman nggiginik mendek o pogom wukolagin. Nde kanggwe alom inom, ogorimbi worak mendek inom inogomak nggubunina bugut lek. 19 Ala wonaga me to kuke menggerak wokirigim. Kat nen nggonen paga kele make mendek eti mbogot paga kele marak arek arigin. Kat nen nggonen paga kele pingge mendek eti mbogot paga kele pinik arek arigin." Matthew 16:13-18

Ekari EKG 1 Kii dei edoga kidi ajii mana Jesus Keristus maida make, Ugatame Joka kidi. 2 Tikauwa ka mana wudei tita me Jesaja ka kapogeije ebijamakita danite: Juwidou, naaetigo-tai me tiga aki jumaapa kaaebadikumii; Akija ita epeepite kaawaddiitagi. 3 Gei tapa mana emeeme tina: Tuhanja ita epeepi jawadijawii; Kago-pagooja maija doodoo jaawii. 4 Jahja gei tapa meido baptis etaineb mei, daana tedemijake baptis tai mana pitokai, peu awitaido ipa jajaike-tijake. Mark 1:1-4

Hatam HAD

Irarutu IRH

Isirawa SRL

Kaure BPP

Kemtuik KMT

Ketengban XTE

Kwerba KWE

Libuna Komana L01 9 Tamama e gubai ota luni: Gamu baga vaga veia gae 10 Gemu basileia neeia goma Gemu ula tanoi baga vi gubai Givini kavana. 11 Toma gao nuanai gama bono vinima 12 Gema akava noma kila goi, gai gevaga Akava mani talimai gi akava da gavaga Goina kavana. 13 Vetogo nagi pelei ai asi bono goli kauma, Sinaga akava gina bono gabi magulima Kolana basileia goi gemu, siuka emaveto gamu Beia goni vanagavanagi. Mogoni. Amen. Lord's Prayer

Mai Brat AYZ

Mairasi ZRS

Mantion, Manikion MNX

Meyah, Meah MEJ Allah odou okora rot rusnok mebif erek eteb doska. Jefeda Ofa obk efen efesa orna ongga egensmes jeskaseda rusnok ongga ruroru Ofa rot tenten bera rineseiseifa guru, tina rua rimesma eiteij ah ongga ah aibin si. John 3:16

Momuna MQF

Moni MNZ

Moskona MTJ Allah odui efef rot isnok mou kef eteu eseter. Esha eda, Ofa oduk ofon efer es noga ergesemes, esha ni isnok noga urot Ofa rot decir era imesisef gura, tina eri imita eitej ah noga ah ainun se. John 3:16

Nalca, Nalja, Kimyal, Hmanggona TVL Al Imik Neyung adya nimi soko nim ek, hyak wana' ulusuukanya, alja me hyak hnonok bok, nimi soko nim amba bokol yeilisuk. Nimi nidya' hnonok-hnonok alak dib senewoka dobnamak dara, somoganggunumak bok, embenga' una' diba' dorowanamak aboka, alja me bokol yeilisuk. John 3:16

Nalca, Nalja, Kimyal, Hmanggona TVL Nunja neyung imik heikek ululamnya o, anja si nera muna' gobdo geisa ululul. Anda nunja' dubnya ululam. Anadya wera sokok an wenelemnesilim. Anja senelelama' ara, imik heikek sam gigiwoka unulamla sok, sokok anaba unululul. Nunja sumen denemabnya nek sunuwoka, or doboka elegeisilom. Yok nim eb malya ubdangamna nim eb memeldalamab sok, anda anaso uboka nunja malya una' eneba doboka bobogeisilom. Nunda nauba sunulusil ak sam bo yangganggunesilim bok, alda hyak meilinya bek ab blebnesilem. Anda hyak senenggom migib dubnya uboka, anja si nera soba' imik ulmorulumnamla. Amin. Lord's Prayer

Nduga NDX Mbal Pem Nagawan-nen ki nap pidsa nenabuwa nggulok juruk, at Ambara misiget nderak wok nendamu-o; Inndi at ebem angin tubu juwa nab-e lak jigit lag-et, are, pem-et unlug-et woralik nalik irit tena wolma-o. John 3:16

Ngalum SZB Allah Ea bakon bakon yumkae pukon dit paep eede. Kauma pukon Ekel Miiki yon mumki eende. Kamaki E pukon kal heen lipme aoknedeekia ea dito dito e-denoknede puo, ea dito balinon min depoknede. John 3:16

Obokuitai AFZ

Orya URY 9 “Zep em a kirekam em gu sone gweblan: Bian, ngatan zi mo langnak de Zini, dikire eno bosena teip nulsuk gwek. 10 Diki okamanak awe Em hen ïrïk gïn - in kirekam hen ngatan zi mo langnak ïrïk gï’ïrake. 11 Namen dep de tembanena ap golzim. 12 Ano mae mo karek-karekna ap tap gulsuk gwizim - ëe men kirekamë hen aha zi mo karekna eititi ei gwibirin, men desa ap nol gwizimninke. 13 Asa de akasibirida gwennak bahem nwe enkam asa kara ta gwibin. Hwëna dowal mo kïgï mo taha nakon asa alal gul gwe.“ (“Sap Em en sosonna hen teipsïnnï. Zep dikire eno bosena hëndep denaban teip nulsuk gweblak. Amin.” Lord's Prayer

Sawi SAW

Sentani SET

Sougb, Mantion MNX Anai Allah medoc gororougb lusud se cinogo gin augwan. Dangga hang, en emeic en Meisi dan dag mogud dou len toua. Dauntoba gareg en medoc ebdebin an dan, kaba, en emomom deitero. Doba Allah eic maireseb menau geb huhugb dou en namcir. John 3:16

Tabla TNM

Wandamen, Windessi, Bentoeni WAD Ma Sjen tiopan so siat: tapéna kota anina Malaékat Allah seséwesjen so sinjontoe betatar esi betobat. Luke 15:10

Wandamen, Windessi, Bentoeni WAD So tapèna Alla sane+̌pai kawÀsa: diòne+̌ so siat niè Aantum, abo siat wura, sensane+̌tiaar 1, sennei ba, bape sennè pena tenampai me+̌nauba. John 3:16

Wandamen, Windessi, Bentoeni WAD 1 Na tahoen besoera rim na kaisar Tiberioes bie perintah ma Pontioes Pilatoes bie wakil bie perintah Joedéa, ma Herodes bie radja na Galiléa, ma Herodes madjawi Pilipoes bie radja na oetan Itoeria ma Trachonitis, ma Lisanias bie radja na Abilene; 2 ma na raria Hannas ma Kajafas sanoe soembe imam baba, Sjen Allah tiopan maso Johannes atoe na oetan moemi; 3 Ineni riama so oetan woera na raro Jordaan, tiopan masi betobat, anina ran abo samoeai ma'af na tatar. 4 Tapé semboei na soerat Nabi Jesaja: "Anina raukana esi siau na oetan moemi; boeëmasis ranpai so sjen, ma boeone ranpai si tindia. Luke 3:1-4

Yale: Kosarek KKL

Yali: Angguruk YLI Allahn ap kinangmon Indi isaruk lit Amloho we misig eneg angge famen og isibag. Amloho fam wenggel harukon longgo uk fug angge Allah men mondabi onoluk welamuhup. John 3:16

Yawa YVA

PACIFIC: Indonesia: Sulawesi

Aria BCX 9 "Alo ka umawai itau ke Ida Tapolngon umawai langane. 'Pmemi ka dong ke omur heven omlua imi ma imodue anit ke angain wom. 10 Imawaiki omur ka amplaue me ke taklak ma osep taklak ina tini wom langka osep heven ina tini wom. 11 Eknikane amkar imi ipem ngangon karanga ke imi. 12 Amsak limem elio soulu e omlua imi ma imasak elio soulu ka osep tidue ke imi. 13 Omlua imi ma imoulou ke tokngon e ma elio soulu due imi kovok.'" "Kesua wom tona emvri mgo ke wan ka pula keniye. E lem bublongon dong vala dong. Lokono." Lord's Prayer

Bada BHZ Mehani' Poeë' Isa: Io, to rapoinalaiko To Iahoedi, ti'ara ra'i noeisa? Pehadingi koehanga'ako': To na'anaka taoena, ana'na taoena katoewo'na, to napopewaḷi' Poeë' Aḷa, ana'na Poeë' Aḷa katoewo'na. John 3:10

Balantak BLZ Gause Alaata'ala molingu'kon tuu' mian na tano' balaki' kani'i, mbaka' Ia nongorookonmo Anak-Na men sa'a-sa'angu', kada' giigii' mian men parasaya na Ko'ona sian silaka', kasee mantausi tutuo' men pore pataka sidutu. John 3:16

Bambam, Pitu Ulunna Salu PTU Aka tä' deem pada sakasalle pa'kamasena Puang Allataala lako ma'hupatau illaam inde lino nasuhum umpebeem Änä' mesanna, anna mala ingganna to ungkatappa'i tä'um la mate sungnga'na, sapo' la ullambi' katuboam sule lako salako-lakona. John 3:16

Banggai BGZ Jadi posambeang buno naiya: 'Tamanggami doi sulugaa: Ikoomo ko Mian Bisa mo Meeng. Boliisi ikoo musinosubai tukon muinodotii. Lord's Prayer

Banggai BGZ Tobikon Mian Bisa namamaasikanano kobanggapi nai dunia nia, tobikon yana beekene kona na Pau mo meeng sulano doi inde-indee komiano komaangga doi yana aki nasilaka, bai malaat tuboan mobisa tukon posidutukon. John 3:16

Bugis BPR John 1:1

Bugis BPR Nasaba makkumani Allataala namaseinna rupa tauwè ri linoèwè, angkanna Nabbèrèyangngi Ana' Tungke'na, kuwammengngi na tungke' tau iya matepperiyèngngi dè' nabinasa sangadinna lolongengngi atuwong tongengngè sibawa mannennungengngè. John 3:16

Duri MVP Liwa' napakamoja' Puang Allataala to tolino. Iamo joo nasuai to Anak tungga'-Na mpangben sunga'-Na naputuoi tolino. Na ia to tomatappa' lako, te'da nalamasolang, apa la nnampa' katuoan melo te'da cappa'na. John 3:16

Gorontalo GRL Uda'a da'a toliango Allahuta'ala ode duniya boti, tunggulo Tiyo ma longohi mayi Wala-Iyo ta bo tuwa-tuwawulo, alihu timi'idu ta paracaya ode o-Liyo dila binasa, bo mo'otapu tutumula kakali. John 3:16

Kaili: Da'a KZF Sabana nabete mpu'umo towe nu Alatala ka manusia ri dunia sampe niwaina Anana to samba'a lau, ala isema-sema momparasaya I'a da'a maropu tapi mombarata katuwua mabelo sampe ri kasae-saena. John 3:16

Kaili: Ledo LEW Apa Alatala mpuu-mpuu nompotove manusia sampe nidekeiNa AnaNa saito-itoNa, ala isema-sema momparasaya AnaNa ledo rapopogaa lako nte Alatala tapi manggava katuvua mabelo sampe ri kasae-saena. John 3:16

Kulawi, Moma MYL 1 Kaganaanami hampoeloe limampae moparenta i Magaoe-bohe Tiberioe, boela i Pontioe Pilatoe ipotomaoge i ngata Joedea, bo i Herode ipomagaoe i ngata Galilea, pade i Pilipoe, ompina, ipomagaoe i ngata Itoerea bo i ngata Tarakoniti, pade i Lisania ipomagaoe i ngata Abilene, 2 boelara i Hana bo i Kajapa ipoima-bohe, narata lolita Poee Ala hi Johane, ana i Sakaria, i rara tongo-mpada. 3 Raoemi Johane i hoemalempe oee Jarade, ilolitakanara taoena mampopedioe hi hia, ane mantjorora, nakalalii halara, 4 ewa oieli hoera i nabi Jesaja, ewei: Nganga tope'aoe i tongompada: Tatehi dala i Poee, ranteka napantarai. Luke 3:1-4

Malay: Manado MLI Torang pe Papa di dalang Sorga Papa pé nama torang kasé mulia Datang kamari Papa pé kerajaan Iko akang Papa pé mau di bumi sama déng apa yang jadi di sorga Kasé akang pa torang makanan yang cukup voor ni hari Kong kasé ampung akang torang pe kasalahan sama déng bagimana torang so kasé ampung pa orang yang da béking salah pa torang Kong jangan dang bawa torang ka dalang pancobaan maar kasé freï akang pa torang dari yang jaha Lantaran cuma Papa yang punya tu karajaan, tu kuasa déng tu kamuliaan sampé salama-lamanya. Amin Lord's Prayer

Mamasa MQJ Tae' dengan nasusian pa'kamasena Puang Allata'alla lako ma'rupa tau, napolalan napaturunanni Anak mesanna anna malara angganna to ummoreanni tae' la sanggang sapo' la ullolongan katuoan sae lako-lakona. John 3:16

Mandar MHN

Mongondow, Bolaang Mongondow MOG si nanion in tabi Allah kon doenia naa, sampe pinopotaba'anāē ko i Adi'nja toelong, simba' ki ine, inta mopirsaja ko inia, dia' mobodito, tonga'-bi' mokodoengkoel kong kobobiag mononoi. John 3:16

Mori MZQ 1 Ndiomo pompoe'oeano Toetoeloe Moikono toewoea kona Ondae i Jesoe Keristoeoe. 2 Kana anoe binoeri a woentano i nabi Jesaja, motae: "Koetenao tinenakoe se'eloeakomoe, anoe ta patindaakomoe salamoe." 3 Ngangano mia mebooli a molimboano: "Patindaako Ira i Oeë salado, pokomoleoako Ira ta pesalaado!" 4 Haweomo i Johane mobaho mia a molimboano, ka itoetoeloeo kona pebahoa, anoe mewowaliako tepidia, ka ite'onini halado mia. Mark 1:1-4

Muna MYN Hampano kabhalano kanini kaasino Lahata'ala ne dhunia ini, sampe nofowa'aomo Anano Kaenseemie, neanomo sasuka marasaeano ne Anoa pae nabinasaa, tamaka nae'awa dadi suhue dhamani. John 3:16

Muna: South MYN

Napu NAP Tooe mpoeoe aoe naoeli Poeë Isa: Aoe moanti Inaona Poeë Ala, ia himbela taoena wola. Lawi hangkoia ba maseke, ba magasi mehoeroe, ba bara naoende modoerei mbero rangana, agaiana ane naantimi Inaona Poeë Ala i laloena, taitami i pokalena, tahadimi i polololitana, taoena iti ntaninami pewalina. John 3:16

Pamona, Bare'e, Ta'a BCX Maka ewase'i kabangke ntowe ndaja mPoeë Ala ri tolino: Anaa anoe samba'a-mba'a ndawai, naka ne'e da tetadji taoe poerapoera anoe maaja si'a, paikanja da naparata katoewoe anoe bare'e poesa. John 3:16

Poso, Pamona BCX Makono mpu'u lolita-ku toi: Hema to mpo'epe lolita-ku pai'-ra mepangala' hi Pue' Ala to mposuroa, bate mporata-ra katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Uma-ra mpai' rahuku' sabana jeko'-ra. Tebahaka-ramo ngkai kamatea, mporata-ramo katuwua'. John 5:24

Sangir SAN Lord's Prayer

Sangir SAN Ualingu Mawu Ruata kereneeng kakendage su ralohon dunia e, hakiu i Sie nenarakangu Ahus'E mang sembau tadeau apan taumata ku mangimang si Sie tawe mawinasa, kaiso kawe makahombang pebawiahe kakale. John 3:16

Sangir: Great SAN e, tawe mailang, kaiso piě pě+̣bawiahě+̣ kakalě+̣ e; * u nạun kerene kakmndag' u Mawt Ruata su dunia e, hakiu i Sie nangouggọ u Ahuseh man smmbaụ e, tadeạu isaisaiewen mangimang si Sie e, tawe mawinasa, kaiso piạ pmbawiahn+̱ tạkshn+̱pusangeh e. John 3:16

Sangir: Siau SAN Karna kerenee Ruata seng kimendagu dunia, hakiu i Sie seng nangonggo u Ahuse-ese mansenbau, tadeau senkatau-senkatau, ko mangiman si Sie, kumbahan mawinasa, kaiso managuang pmtatembiahe kakal ene. John 3:16

Seko Padang SKX

Tabulahan, Aralle ATQ

Tae' ROB Soesimoto toe kaparannoeanna mintoe' malaeka'na Poeang Matoea toe belanna misa' to kasalan mengkatoba'. Luke 15:10

Talaud TLD Lord's Prayer

Talaud TLD Ana waugu Mawu Ruata aroddi arangngune su taumata n runia indi, na'oma n sara Itou nanantillu Anang-Nge tinggassa, tadea'u suapa n taumata apan mangngimanna Sitou tawe mate, ewe'e maasomba wiakka tutune wurru saran malannu-lannu. John 3:16

Tolaki LBW 1 Mata tarambuuno Ombu Allah ano taurakokee lahuene ano wutaaha. 2 Nggiroo wutaaha laaikaa doe ronga poopo nohori tepulesako. Loo-lolono tahi luaikaa laa momberasu, ano lukuwio roroma mbusu, sanggario Penao Morohano Ombu Allah laa molaelaeo iwawono. 3 Ano amba teeni Ombu Allah, "Lulangato onggaa!" Lulangaitokaa onggaa. 4 Nokondoi nggiroo onggaa, sipotunduito poeheno penaono. Lakonoto tumialakokee onggaa ari ine roma. Genesis 1:1

Tombulu TOM Ja in toro itoe si Isa kimoea in tēnti'i wia nisia: Mērowla wana ē 'sētang; pahepa'en mēpantik: karengan ko mongkot soemigi' si Opo' Empoengmoe wo mahatalitalinga wia oeman Nisia in esa. Matthew 4:10

Tombulu TOM Ama’ nai wana ang kasendukan, ni malenas la u Ngaran(M)u; méyémo (méymo) ung kakolanoan(M)u, mamoalila ung ginenangMu wia un tana tanu a mbana ang kasendukan; wéhané kai in endo kenu wuntul un tikoho naila; wo ampungané kai wana a siningkéla’ naila, tanu kang kasi’i nikai i nimampungola wia si tou simingkéla’la wia nikai; wo tia’mo i pahwalima kai witu um pema’wa’an, ta’an i wa’katé kai wana a léwo’an; Pahpa’an Nikomo si maka anu ung Kakolanoan, wo ung Kawasa, wo ung Kaantangan, takaz ing kauré-uré, Amin (E Royor = Ulit). Lord's Prayer

Tombulu TOM 1 in toro itoe si Jahja Nimahalele nimele mahawoka' witi rekat oen tana' Galilea. 2 wo ang koena: marerehala wo merala kamoe, pahepa'en oeng kakolanoan wana n atas en tawi-mokan! 3 Pahepa'en si kenoemo itoe si meiwati' ni Mawati' Jesaja, koeana; noewoe' ni tooe Mark 1:1-3

Tontemboan, Alfuor: Pakewa TNT Karengan ko kumundu sumiri asi Tuhan Allahmu, wo maapo ai Siake. Matthew 4:10

Tontemboan, Alfuor: Pakewa TNT 1 Anaitu ase endop itu nimai si Johaness, si Mangalelle itu, masusui andarem in ebbu i Judea, 2 Wo kuana: mapeddisem kamu, ka si kakolanoan i sorga nitumawiim. 3 Ka sia ja sia anio, si andorona aiparomaam i Jesaja, si Mangasani itu, kuana: "Si roma i mangaterewa anderem in ebbu: aleren si lalan i Tuhan! rondoren se passepangana!" 4 Anaitu si papaken i Johannes itu ja asi wuuk onta, wo si pepeetna asi kulit, wo si kakanenna itu ja komongp wo wiluk an talun. Matthew 3:1-4

Toraja-Sa'dan SDA Tempon, mulanna Naden tu Bisara, na iatu Bisara siayoka Puang Matua, sia iatu Bisara Ia bangsia Puang Matua. John 1:1

Toraja-Sa'dan SDA Ambe'ki Do suruga La dipamasallo' tu sanganmi. La sae tu parentami. La dadi tu pa'poraianmmi lan te lino susi do suruga. Bankanni tu la kipotuona Sia pagarri' tu mintu' kasalaanki. Susi kami umpagarri' to kasalaan lako kaleki Sia da'mi patamakan passobaan Sangngadinna rampanankan diomai kakadakean. Amin. Lord's Prayer

Toraja-Sa'dan SDA Belanna tenmoto tu Puang Matua ungkamasei tu issinna te lino, naurunganni umpa’kamaseanni tu Anak tungga’Na, kumua anna minda-minda umpatonganNi tae’ nala sanggang, sangadinna ungkabu’tui katuoan sae lakona. John 3:16

Uma PPK Hewa toi-mi Alata'ala mpoka'ahi' hawe'ea tauna hi dunia', alaa-na napewai' Ana' -na to Hadudua, bona hema-hema to mepangala' hi Ana' -na toe, uma-ra mporata huku', tapi' mporata-ra katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. John 3:16

Uma PPK 9 Jadi', mosampaya hew toi: Tuama-kai to hi rala suruga, Pomperapia' -kai, bona hawe'ea tauna mpobila'hanga' -nu to moroli', 10 bona Iko jadi' Magau'hi dunia', bona hawe'ea tauna hi dunia' mpobabehi konoa-nu, hibalia hante ihi' suruga. 11 Wai' -kai pongkoni' to kiparaluu eo toe lau. 12 Ampungi sala' -kai, hewa kai' wo'o mpo'ampungi sala' doo hi kai'. 13 Neo' -kai nupelele' rasori, bahaka-kai ngkai kuasa anudaa'. Apa' Iko-mi Magau' to mokuasa pai' to bohe tuwu' -nu, duu' kahae-hae-na. Amin. Lord's Prayer

Uma PPK Hewa toi-mi Alata'ala mpoka'ahi' hawe'ea tauna hi dunia', alaa-na napewai' Ana'-na to Hadudua, bona hema-hema to mepangala' hi Ana'-na toe, uma-ra mporata huku', tapi' mporata-ra katuwua' to lompe' duu' kahaehae- na. John 3:16

PACIFIC: Indonesia: Sumatera

Aceh ATJ Sabab Po teu Allah lumpah that geugaséh keu manusia lam donya nyoe, nyang kheueh Gobnyan geubri Aneuëk Gobnyan nyang tunggai, mangat tieb-tieb ureuëng nyang meuiman ubak Gobnyan hana binasa, teuma meuteumé udeb seujati dan keukai. John 3:16

Aceh ATJ Bapak kamoe nyang na dalam syeuru Beuteupeu kudus kheueh nan Droeneueh, beuteuka kheueh keurajeuen Droeneueh, beujeuet kheueh keuheundak Droeneueh, dibumoe lagée loam syeuruga. Beuneubri kheueh peunajoh kamoe nibak uroenyoe nyang kamoe peureulée. Beuneupeu amphon kheueh desya kamoe lagée kamoe ka meu peuamphon ureuëng nyang meudesya ateueh kamoe. Dan bék kheueh neuba kamoe lam peucubaan, teuma beuneu peulheueh kheueh kamoe nibak si Jeuhet. Amin. Lord's Prayer

Batak: Angkola AKB Angke sai holong do roha ni Debata mida hasiangan on, djabat dilehen Ija Anakna na sasada i, anso ulang mago barang ise na porsaja di Sija; tapi marhangoluan na so mantak do ibana. John 3:16

Batak: Angkola AKB Ale Amanami na di banua ginjang! Pinarbadia ma goarmu! Ro ma harajaanmu. Tulus ma rohamu di tano on, songon na di banua ginjang. Lehen ma di hami panganonnami siganop ari sadari on. Sesa ma dosanami, songon hami manesa dosa ni ma mardosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan; tapi palua ma hami sian pangago. Lord's Prayer

Batak: Dairi, Pakpak BTD Sindherrang madéng i hanaken dhunia èn, nggo kin lot kata i. Rebbak dekket Débata ngo kata i, janah Débata ngo kata idi. John 1:1

Batak: Dairi, Pakpak BTD Ai bagèen ngo ngkelleng atè Dèbata midah dunia èn, Iberrèken ngo AnakNa Sada-sada i, asa ulang mago gennep sipercaya bai Anak idi, tapi asa kenggelluhen siamman sumendah bana. John 3:16

Batak: Dairi, Pakpak BTD Alé Bapanami si ni Sorga, Dak ni perbadia mo gerrarmu, Dak roh mo kerajaenmu, Saut mo lemmo atému ibabo tanoh én, bagé si ni Sorga. Bréken mo bai nami sidari én pangaan nami sipat ari. Sasa mo dosa nami bagé penasa nami, i dosa ni dengan si merdosa taba kami. Ulang kami padué mi pengojiin. paluah mo kami ibas pengago nai. Amén. Lord's Prayer

Batak: Karo BTX Sabap bagē pengkelengi Dibata doni ēnda, maka iberēkenna Anakna si tonggal, gelah ola benē isē pē si tek ibas ia, tapi dat kegeloehen si rasa lalap.' John 3:16

Batak: Karo BTX O Bapa kami si i Surga Terpujilah gelarndu si Badia Rehlah min KinirajanNdu Sehlah min peratenNdu i doni enda bagi i Surga Bereken min man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda Alemi min salah kami bagi ialemi kami salah kalak kempak kami. Ula min kami ibaba kam ku bas percuban tapi pulahi min kami ibas si jahat nari. Amin. Lord's Prayer

Batak: Mandailing BTM

Batak: Simalungun BTS Bani mungkahni domma adong Hata in, anjaha rap pakon Naibata do Hata in, anjaha Naibata do Hata in. John 1:1

Batak: Simalungun BTS Ai sonon do holong ni uhur ni Naibata bani dunia on, pala do Anakni na sasada in iberehon, ase ulang magou ganup na porsaya Bani, tapi ase hagoluhan na sadokah ni dokahni bani. John 3:16

Batak: Simalungun BTS Ham Bapanami na i nagori atas. Sai pinapansing ma Goranmu. Sai roh ma harajaonmu. Sai saud ma harosuh nu uhurmu i nagori tongah on songon na i nagori atas. Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari. Sasap Ham ma dousanami songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami. Ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan, tapi paluah Ham ma hanami humbani pangagou. Amen. Lord's Prayer

Batak: Toba BBC Ai songon on do holong ni roha ni Debata di portibi on, pola do Anakna na sasada i dilehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hangoluan na salelenglelengna di ibana. John 3:16

Batak: Toba BBC Ale Amanami na di banua gindjang. Sai pinarbadia ma Goarmu. Sai ro ma haradjaonmu. Sai saut ma lomo ni roham di banua tonga on songon na di banua gindjang. Lehon ma di hami sadari on hangoluan siap ari. Sesa ma dosanami songon panesanami di dosa ni angka na mardosa tu hami. Unang hami togihon tu pangundjunan. Palua ma hami sian na djahat. Lord's Prayer

Komering KGE

Lampung LJP Mani Allah nihan-nihan mengasihi manusia di dunia inji, maka Ia ngeniko Anak-Ni sai tunggal, in unggal jelma sai percaya jama Ia mak binasa, melainko mansa hurik sejati rik kekal. John 3:16

Lom, Mapor MFB Ua-kivacane eno-icutiri picaniau, nivià pànica pi-ti: Picapia cavi pináucare-ike: Eno-icutiri ve, uacania-cau peni-iati veià piajàsari vi-ina. Pitaa vekè yacapi uaca pacatià: Pikinanà cavi, veià uakinanari-ina matiberi caniacau uaike: Nuca pivèka vasuri memenià cavi: Pivècà vettuà maisuini. Lord's Prayer

Mentawai MWV Kise poi kate't baga Toehan Jehoba ka taikapolak, aiakeat togania sipoesara, boele ta ilango senet simatonem baga ka toeboenia, tapoi ibakati le poerimanoeaiat ta momoi tata. John 3:16

Minangkabau MPU 'Bapak, kironyo namo angkau nan suci tu diharomati, binalah PamarentahanMu di bumi. Barilah kapado kami satiok hari, makanan nan kami paralukan, Ampunilah doso-doso kami sabab kamipun mengampuni satiok urang nan basalah ka kami. Janlah mampabia kami dicuboi dek Ibilih.' Lord's Prayer

Minangkabau MPU Dek karano Allah sabana mangasiahi manusia di dunie ko, sainggo Baliau mambarikan Anak-Nyo nan tungga, supayo satiyok urang nan picayo kabake Baliau indak binaso, malainkan mandapek iduik sajati nan kaka. John 3:16

Nias, Niha NIP Ba mbõrõta so daroma li andrõ, ba chõ Lowalangi daroma li andrõ, ba taroma li andrõ, ba no Lowalangi. John 1:1

Nias NIP Si manõ sa wa'omasi Lawalangi nõsi goeli danõ, no ibe'e Nononia andrõ, si ha samboea, ena'õ so tekiko dozi samati chõnia, ena'õ so chõra wa'aoeri si lõ aetoe. John 3:16

Nias, Batu NIP 1 Ba me loeo ande möi Johane Samajagö idanö, mamagoeroe ba danö si mate, ba Joedea, imane: 2 Mifalalini gera-erami, hana ma ahatö mbanoea djoroego. 3 Ma iwaö samamene'ö Jesaja ba wa'aso Johane ande: So li niha si faöndoe-faöndoe ba danö si mate: Mihaoni lala Djo'aja, ba mifadaja-daja lalania. 4 Ba baroe Johane anda moroi ba goeli; ba önia damo faoma we wani ba gatoea. 1 Karai Kasang e Yang zaw Yesu Hkristu e kabu gara danglu e, apun awang hkyaw ngut le. 2 "Wu a! Nang e hë ma nang e hkyaw lajang lang ra, Nga e lagyaw le Ngaw nang kat be." 3 Yaw-sawman-bung hkau ma puk e hte gë, "Hau Yumsing e hkyaw lajang taw ke. Yang e hkyaw zo pe le shiting ke," ga lwi, mihtoi Esaia mau sau ma ka to e ra jung za. 4 Yubak hkyut pyam bi ra ma tu, mit ling baptisma hkyaw tai gyaw lwi e yaw-saw-man-bung hkau ma baptisma bi e Yawhan gë Matthew 3:1-4

Ogan OGN

Palembang PLM

Rejang REJ

Serawai SRJ Karnau Allah sayang nian ngan deniauni, mangku Diau la ngenjuakka Ana'Au diau gi sughang itula, supayau bilang jemau diau percayau ngan Diau nidau benasau, tapitu bulia idup empai selelamaunyau. John 3:16

PACIFIC: Japan

Ainu AIN Inambe gusu ne yakuu, Kamui anak ne koro shinen ne Poho koropare pakno moshiri omap ruwe ne, nen ne yakka nei Poho eishokoro guru obitta aisamka shomoki no nei pakno ne yakka ishu ramat koro kuni ne kore nisa ruwe ne. John 3:16

Ainu AIN Kando otta an chikoro Michi, E kon reihei orota aeoripak kuni ne ki wa un kore. E koro moshiri ekte wa un kore. E kor' irenga kando otta an korachi, moshir'otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto kesto chi e kunip tanto ne yakka un kore. Chi utara anak ne chikoro ashosere utara tusare okere korachi, chikoro shosep ne yakka tusare wa un kore. Chi utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; koroka wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Lord's Prayer

Japanese JPN Kami wa, jitsu ni, sono hitorikko o o-atae ni natta hodo ni, yo o ai sareta. Sore wa miko o shinjiru mono ga, hitori toshite horobiru koto naku, eien no inochi o motsu tame de aru. John 3:16

Japanese JPN Sore Kami wa sono Hitorigo wo tamau hodo ni, yo wo aishi tamaeri; subete kare wo shinzuru mono no horobizu shite, tokosbie no inochi wo en tame nari. John 3:16

Japanese JPN 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 John 3:16

Okinawan: Central, Luchu, Loochoo RYU

Yeddo YED

PACIFIC: Kiribati

Kiribati, Ikiribati, Gilbertese GLB Ba E tañiri'a aomata to Atua n te aro are E aña Natina ae te rikitemanna iai, ba e aoña n aki mate ane onimakinna, me e na reke i rouna te maiu are aki toki. John 3:16

Kiribati, Ikiribati, Gilbertese GLB Ba e bati taṅiran te aomata iroun te Atua, ma ṅaia are e aṅa Natina ae te rikitemana, ba e aoṅan aki mate ane onimakina, ma e na maiu n aki toki. John 3:16

Kiribati, Ikiribati, Gilbertese GLB Ngke a tuai ni karikaki b'ai, ao bon iai te Rokou, ao E memena te Rokou iroun te Atua, ao bon te Atua te Rokou. John 1:1

PACIFIC: Micronesia

Chamorro CJD Sa taegüena6 na jaguaeya si Yuus y tano, janae ni linilsja Lajiña y para todo ayo y jumonggu güe, ti siña malingo, ya guaja linâlâña na taejinecog. John 3:16

Kapingamarangi KPG Idimaa God ne aloho huoloo i henuailala dela ne dugu mai dana Dama daane hua e dahi, bolo digau huogodoo ala e hagadonu a mee, la hagalee mmade, ga hai mee gi di mouli dee odi. John 3:16

Kusaie, Kosraea KSI 1 Tu ma puspis umet elos sriki in akšumwosye sie srumsrum ke kutu mao lalalfuñi nu šumwosmwos yuros, 2 oanu elos ši mao nu šes, elos šu ke mutamwauk mi šifwanu liye ã orekma ke kas; 3 ña mu mwo pe sik tu ña etenu šumwosmwos ma nu kemwu ke mutamwauk nu iñi, tu ña šim nu šum in šumwos, O Teofilus, met kato mwowo si, 4 tu kom fwa etu ma šumwos mao kom lutlut ka met. Luke 1:1-4

Kusaie KSI Tu God el luñsel fwalu ou iñi, tu el kitamu Mwen siewunu isu+̃sla natal, tu met e nu kemwu s+̃u lalalfuñi k'el elos tiu mis+̃e, ã mol lalos mapatpat. John 3:16

Kusaie KSI 9 Ke ma ine komwos pre ou ine: Papa tumas su in kosrao, Em in akmutalyeyuk. 10 Togusrai Lom in tuku. Ma lunse Lom in orek, oanu in kosrao, ou ine fwin fwalu. 11 Kite kut len si ine ma kut mono misine. 12 A nunuk munas nu ses ke ma koluk las, oanu kut nunuk munas nu sin met su orek ma koluk nu ses. 13 A tiu kol kut in mel, a eskutla liki ma koluk. (Tu ma Lom togusrai, a ku, a mwolanu, ma patpat. Lord's Prayer

Marshallese, Ebon MZM Bwe jonan an Anij yokwe lol, ear letok Nejin eo ej make wot, bwe jabdrewot eo ej tomak ilo e en jab jako, ak en mour indrio. John 3:16

Marshallese, Ebon MZM Jema"mwo"j ilan". En kwojarjar etam'. En itok am' aelo"n". Ren ko"m'anm'an ankilaam' ilan", bareinwo"t ioon lal'. Rainiin kwo"n letok n"an kem kijim rainiin. Im jol'o'k amwo"j m'uri ippam'. Im jab kadel'o'n" kem ilo kapo. Ak kwo"n lomo'ren kem ja"n eo enana. Amen. Lord's Prayer

Mortlock MRL Pue an Kot a tane fanufan mi rapur, ie mi a nanai na an Alaman, pue monison mi luku i ra te pait mual la, pue ra pue uerai manau samur. John 3:16

Nukuoro, Nuguor NKR Begoai e daudali i muna a Got, ama go ia dogu daina dane, ma dogu daina hahine ama dogu dinana. Mark 3:35

Nukuoro, Nuguor NKR 1 Tamada de loño danwa o Jesus Klisto dela Tama a Gol. 2 Bei tagodo a Jesaia, de pulabesi ne sisi e hagadaba, Tillo Au gu kave dahi dañada gi hano i o madaimua, gi hagadabenaina do haiava. 3 De leo o dahi dañada e oo i de vao e hagadaba, Godou hagadabenaina haiava o Jehova, hagassoea ono haiava hugado. 4 Humai Johannes babtaisi i de vao gatala babtaisi i tahuli de lodo ni me e talaai baubau. Mark 1:1-4

Palauan PLU 1 Sera lomuchel a Dios el omeob ra belulechad ma bek el tekoi el ngara milidiul, 2 e a belulechad a dimlak a teletelel. E a ilkolk a milchelchebii ngiil kloul daob, ma Reng ra Dios a mlar bebul. 3 Misei e a Dios a dilu el kmo, "Le borngii a llomes", me ngmlomgii a llomes. 4 Ma lesenge ngiil llomes e ngmlo ungil a rengul, me ngileklii a llomes ra ilkolk. Genesis 1:1

Ponapean, Ponape, Pohnpeian PNF Mahseno ketiketier rehn Koht mwohn tepin kawa; pwe Mahseno, iei me Koht. John 1:1

Ponapean, Ponape, Pohnpeian PNF Pwe iet duen Kot kotin kapura jappa, me a kotikidoki Japwilim a Ieroj, pwe karoj, me Pojonla i, ender jalonala, a en aneki maur joutuk. John 3:16

Ponapean, Ponape, Pohnpeian PNF Pue Kot me kupura jappa ie me a ki to ki Na ieroj eu, pue me pojon la i, en ter me la, a en me maur jo tuk. John 3:16

Ponapean, Ponape, Pohnpeian PNF Erim iet duwen amwail pahn kin kapakap: 'Samat me ketiket nanleng: Mwaromwi en sarawihla rehn aramas koaros, mweimwi en pweida wasa koaros, kupwuromwi en kin wiawi nin sampah duwen eh kin wiawi nanleng. Komw ketikihdo rahnwet at tungoal me itarohng kiht. Komw ketin mahkikihong kiht dipat akan, duwen at kin mahkohng koaros me kin wia dihp ong kiht. Komw dehr ketin mweidohng kiht se en kin lelohng nan songosong laud, a komw ketin nekid kith sang ni me suwed en Sehdan'. Lord's Prayer

Truk, Trukese, Chuuk TRU Ura tataru va sisigitini Tamasa sarina tinoni pa popoa pepeso, ke poninia Sa sa tuna ekei, pude saripu ranea Asa si lopu kaqu mate palae ba kaqu tagoa ri sa tinoa hola. John 3:16

Yapese YPS Baara' rogon ni ngam meybilgad ni nge lungumed: Chitamangimad ni ga bay u tharmiy: Ngan tay fan fithingam nib thothup, ma ga par ni gur e ga be gagiyegnagmad, min rin' e tin nib m'agan'um ngay u roy u but'ni bod rogon ni yibe rin' u tharmiy. Mpi' ngomad e daba' e ggan ni nge yog ngomad; mia ga n'ag fan u wun'um e kireb romad, ni bod ni kug n'iged fan u wun'mad e kireb ni ke rin' boch e girdi' ngomad. Dab mfekmad i yan ko sikeng nib mo'maw', machane ngam ayuwegmad rok Faanem nib Kireb. Lord's Prayer

Yapese YPS 1 Jesus e ni gargeleg u lan e binaw nu Bethlehem, ni bay u lan e nug nu Judea, ko ngiyal' nem ni baaram ni Herod e pilung. De n'uw nap'an ni kan gargeleg Jesus me yib boch e girdi' u ngek nga Jerusalem, ni girdi' ni manang murung'agen e t'uf, mi yad fith ni be lungurad, 2 "Ba uw fare tir ni kan gargeleg ni ir e nge mang pilung rok piyu Israel? Ya kug guyed t'ufan ko ngiyal' ni m'ug riy u lan e ngek, me ere kug bad ni nggu siro'gad ngak." 3 Ma faani rung'ag Herod ni pilung ni aram rogon me rus, ma ku er rogon urngin e girdi' nu Jerusalem. 4 Me ulunguy Herod urngin e pi tolang ko prist nge pi tamachib ko Motochiyel nge fithrad ni gaar, "U uw e yira gargeleg fare Messiah riy?" Matthew 2:1-4

PACIFIC: Nauru

Nauruan NRU Bwõ ũga kõr an Gott auwã eb ñag E totow Nain ñea aiquet erak, tũowit eñame memak: me ñea amen eat eb, ei amen eat eb, mi i tõ pan 7añõgen eat eb: Amea ñea orodun ianweron Ei aũtũbwit eñame memak. John 3:16

PACIFIC: New Caledonia

Dehu, Lifu DEU Ke hnei Akötesëeti hna hnime la fene hnengödrai, mate nyidëti a hamëne la Nekö i nyidëti ka cas, mate the tro kö a meci la kete e angete lapaune koi nyidë, ngo tro he hetenyi la mele ka the see palua kë. John 3:16

Houailou, Ajie AJI We, na do meari ve kauau boejë na Bao, na bori kayai mi o xie ka do rhazaro, ceki da mè na dexa kamo rai pai pa tanewei e, ae nè ye ma wi na moru xere ka ye da tawai seri. John 3:16

Iaai, Iai: New Caledonia IAI

Nengone, Mare NEN Wen' o re naeni Makaze hna raton' o re ten' o re aw, ca ile nubonengo me nunuone te o re Tei nubonengo sa so, thu deko di ma tango ko re ngome me sa ci une du nubon, roi di nubone co numu o re waruma tha thu ase ko. John 3:16

Paici, Ponerihouen PRI Obouri mbaa napaa aboro naé pa mounou noumé boura Pwi Droué, waébouri trépaa aji ma wago, mad é néigé koo, ma nyakoo. Mark 3:35

Paici, Ponerihouen PRI Ba po dau wânüma Pwiduée goo ê pâ âboro gòropuu, êkaa na é panuâ me wà Pwina naîê na é caapwi co, ba na wà pwina é cèikî naa gooé, âna câé caa bà, êco na o tà têe ê wâro dàra gòiri. John 3:16

Uvea, Wallisian UVE Anyin a Khong ame betenge ge hmeledrany, me e ame ham but Nokon a khaea thibi, me me ca he ka mok ke at ge tavat adre me labageju kâu, ke ame he bi ka hu möt ame ca ba balua. John 3:16

PACIFIC: New Zealand

Maori MBF Koia ano te aroha o te Atua ki te ao, homai ana e ia tana Tama kotahi, kia kahore ai e ngaro te tangata e whakapono ana ki a ia, engari kia whiwhi ai ki te ora tonu. John 3:16

Maori MBF E to matou Matua i te rangi, Kia tapu tou ingoa. Kia tae mai tou rangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi. Homai ki a matou aianei he taro ma matou mo tenei ra. Murua o matou hara, me matou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana ki a matou. Aua hoki matou e kawea kia whakawaia; engari whakaorangia matou i te kino. Amine. Lord's Prayer

PACIFIC: Niue

Niue NIQ 1 NE eke he Atua e lagi mo e lalolagi ke he kamataaga. 2 Na toka noa e lalolagi mo e teao, na ufiufi foki e moana he pouli; ne gahuahua foki e Agaga he Atua ki luga he fuga vai. 3 Ne pehe mai e Atua, Kia maama; ti maama ai ni. 4 Ti kitekite e Atua ke he maama, kua mitaki; ti vevehe ai he Atua e maama mo e pouli. Genesis 1:1-4

PACIFIC: Papua New Guinea

Aatasara OMWKotiva mwatani variasara mwoqama sero mwutusa ntisarora tiro, mwiva nai mwaaqu kuaiqa vataira tiri timwira. Mwitaa hirara tita, nraase qoravano mwira mwaaquara quqaa mwivave tisa sia qutu viraitita, mwisa esaa enta esaa enta qaqi variqi vivara. John 3:16

Abau AAU Payhokuaw, God hiykwe uwrsa ki ko me uron-pi ko-ar nuw-wak. Hiykwe sa hyo ney prueyn-aw-aw-ar se sehe me-ha, uwrsa hye nan kiykiy-ay mokwe lokrue pror ha lopa lwak e, sa homkwe su lwayr peyow peyow ey se lonok e. John 3:16

Adzera AZR 1 Miamun biŋan ugu, gubuʼ Anutu taŋinda gunuŋun da intap, 2 da intap imiŋʼ utaʼ aŋu. Da nam mimindan triŋtriŋan ibuafir mpui tsiraʼ sib, da Anutu Mara Payaman imiŋʼ waguŋʼ gin ifa iba. 3 Da Anutu ini, “Nam dzidziwandan nawaʼ,” da nam dzidziwandan iwaʼ. 4 Da itsaŋan nam dzidziwandan igi iwaʼ bini i maraŋgan, da itsaf nam dzidziwandan i nam mimindan. 5 Anutu ifariŋʼ nam dzidziwandan “gubuʼ” da ifariŋʼ nam mimindan “idziaŋ.” Nam idziaŋ iwaʼ da gubnuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋ miamun. Genesis 1:1-5

Agarabi AGD Para vara seyo, Tiyarafenu ano auuanon tákena mana ain iyampon uró dákaren barará nanin banta van moéken anunu uaren mai iyampon betí ankan amen mifo véintá ma mumunan inain nanin banta ano ída o afeyoran para van oriyan ban aunan baranten mino. John 3:16

Alamblak AMP Bro Nkifrar ndar bbinysof thofm be tu mfro marbit hta mifmorm. Ndnetrn nd rorhu rpa yon mifr tuhemorm. Memor, ‘Inji anakahta, fitoh yimam rorn rroh dukefm htemm, be nhai nohruhatm. Nhai. Be inji tahi nrwim kanjo toh nkifranirahm.’ John 3:16

Alekano GAH

Ama AMM

Amanab AMN

Ambulas: Maprik ABT

Ambulas: Wingei ABT

Ambulas: Wosera ABT

Amele AMI

Ampeeli-Wojokeso APZ Lord's Prayer

Ampeeli-Wojokeso APZ 9 Sekwo Mpohumo ole ulimno. Nakwoe mpohwo sohwosi, kīko ahwomomo humanhnno. Nakwo jīje yofe wopīngo'nohinoso ne'no nowentīhwonefoho. 10 Oso sīkuno kīko yo'mayo hopi'nono yokumpohn'nyo nemokosyohumayoso komo'no umo'nono. Jīje hungkunomo a'amu ahwomomjo so'nji yo'mayo so'nji kinīngkawowo'ningkohofo hopaso nakwo a'a-mu hwahoponjo hn'nwi ose wokiningkopano. 11 Olo sīkuno lomne'no nakwoe wosopayo fonejape. 12 Nom'ne a'amu nakumo wonyo nalohofīwo'nīnngkohofo sofe wonyo wae yao'malohwone hopaso nakwoe wonyoso wae fenamofo. 13 Kīko nakumo yamofo nalohofo somo nonehumajohotoho. O'o, Hwe wonyo sohwoe yo'mayoso ne'mahwoso'no yo'mayo wonyo somo uyakolofo'ne onejape. Lord's Prayer

Aneme Wake ABY

Angaatihe AGM 9 Isɨ sahɨ saiwɨ kɨmɨretɨ gaapundɨwɨse 'Nyamɨ pɨhoŋɨ yamɨhapataatɨhɨ Bimingɨhonye, kinyɨ ambɨpatɨ nyahɨ naimawa awaindewaama naahɨtewaamaitaano. 10 Kɨnyɨ nyangi nyainjaapɨ bime. Nyainjaapɨ bimisamɨhɨ nyahɨ kinyɨ maaritingɨrɨhɨretɨ mɨhaatɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ japepihɨrohɨpatamatiyaatɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨsangi japepihɨrɨtaano. 11 Nandapa wanɨ ipɨmo kɨmoetapɨhapa nyangi nanyɨnye. 12 Aimbɨ isɨhiya maipɨhaiwa nyangi kanyisauhɨ kaiwa nyahɨ aimɨ nemwahohɨpatamataimbɨ yamɨ maipɨhaiwa nepɨnyamape. 13 Aimbɨ kɨnyɨ nyangisɨ wapa nanyisenatɨ nyapatitandɨhaiwaatɨhɨ nanyamaasi namumwe. Kaiwaatɨhapɨ nyangi nanyamaape. Iyapaapɨ kɨnyɨ nyangi nyainjaapɨ bindapaise. Kɨnyɨ watɨpɨhoŋe. Kɨnyɨ saasanotahoŋe. Koŋɨnɨhɨ saimbɨ bindapaise. Akɨte.' Lord's Prayer

Angal: East, Mendi AGE

Angal: Enen AOE

Angal: Heneng AKH

Angor AGG

Anjam BOJ “Qotei aqa Ŋiri qujai unu. Qotei na tamo uŋgasari kalil mandamq endi unub qaji naŋgi tulaŋ qalaqalainjrsiq deqa aqa segi Ŋiri qujai di naŋgi enjrej. A endegsi are qalej, ‘Tamo uŋgasari kalil ijo Aŋgro qa naŋgo areqalo siŋgilatqab qaji naŋgi di padalqasai. Naŋgi ŋambile gaigai sqab.’ Qotei a degsi are qalsiq deqa aqa segi Ŋiri qujai naŋgi enjrej. John 3:16

Ankave AAK

Anuki AUI 1 Iesu Keriso, God natuna, warana miisena mma naboni yadagudaguni. 2 Naghove waghata peroveta Aisaiya yana buka kamone igiruma da God ivisisiya iwona bo, “Kowaiyana! Yagu sawariyonayona anawonataveni ininagho da tuna yami keda inagigiri.” 3 “Wawaya mayabe yakwatukwatu yawonawona bo, ‘Tami Bada kiiravine kokabunagha, bi yana keda kovirotomani da inapepewa.’” Mark 1:1-3

Apal ENA

Arapesh: South, Mufian AOJ

Arapesh: South, Muhian: Balif AOJ

Arapesh: South, Muhian: Ilahita AOJ

Are, Mukawa MWC God nanakasike dobu i' nuayauyauni, ba Natuna nekesana i betei, ba kotoi wata e bi geruvei was kega i ta rabobo, ba yawasa mamadamenina i na yauni. John 3:16

Ari AAC

Arifama-Miniafia AAI

Arop: Lokep APR

Arop: Sissano APS

Aruamu MSY “God Otarir bar vamɨra iti. Egha God nguazimɨn itir gumazamiziba, bar me gifonge. A kamagh sua, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim an Otarimɨn ikɨva ovengan koghɨva, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagha an Otarir bar vamɨran kam me ganɨngi. John 3:16

Au AVT

Auhelawa KUD

Awa: Wining AWB Ng-apona jai nu nyiarhi-im kihit, Nu nyiob hwai, Nakona wehei wai, Nakona werah chutoh tanhowam po nyiarhi-im. Ng-apona chrom-ina wel bagai hih kibah. Ng-apona mauwi-in hki giban Kle chang-ana mauwi-in gi hki pjang-an. Kle moh iwaiah kim khigiba ge beh, Ng-aple chawabb jim wuwet kiba bai, Po nakona hwaiawul mah poh nyiob kwanich. Wihih-iko (Amen) Lord's Prayer

Awad Bing BCU

Awin, Aekyom AWI

Awiyaana AUY

Bahinemo BJH

Barai BCA

Bargam MLP Ari ne God inaq gamuk emnan ne kazaq buloniy ham. I Gimam Iyah Heven-ib osaqta, Ni on mataw bunmo giqemid in ni ninan waziniy. 10 Ad ni ningo maror emid og kab gwahtiqan. Sa mataw Heven-ib ninad muzinayta nazaqmo ni mataw og kabta giqemid in ni ninad muziniymo. 11 Kam amulik-mulikmo ago didaqta ni ig. 12 Ad mataw i gigo hib daq meqinta emsa i walemad anadin a ta hi emauqta nazaqmo ni i gigo daq meqinta giwalemad anadin ta hi emmo. 13 Nagah i gilum waqdaqta na ni wasihid i giholib hi gwahtiqan. Sa mat mequinta na i gimeqin tonsa ni i gilumsih. Lord's Prayer

Baruga BBB

Baruya BYR

Beami, Bedamuni BEO

Biangai BIG

Binandere BHG Ma Sjen tiopan so siat: tapéna kota anina Malaékat Allah seséwesjen so sinjontoe betatar esi betobat. Luke 15:10

Bine, Kunini ORM Acejiyame te epu babo singi ge biname bime tääpume, egä tabe teeme japurage Bägrä ne tityepuji, siige laati te liba teebine jäätrunguge, tabe lica birige apesera yepä tabe iyeteta ireclota ne päpäna. John 3:16

Binumarien BJR

Bisorio BIR

Boikin, Boiken: Yangoru BZF

Bora, Bola BNP

Buang: Central BZH 'He Amamin sën nedo yagek, alam debo vabuung in arëm. Genam genatu he Mehoböp noh vu nyëg pin, galam pin degevong ggëp yagek lo. Luke 11:2

Buang: Mangga MMO

Bugawac BUK

Buin BUO

Bukiyip APE

Bunama BDD

Burum-Mindik BMU Yaga Dagwi a te yei me na bajei mwa, har a nȯṅ Hwei me hemo de ba tȯ he nju he zȯṅ, yaga ka we mwad de a sei tsak ha na ye kads ye laṣe. he wet, ko a sei niken har niṣei bak bak. John 3:16

Bwaidoka, Bwaidoga BWD Faina gaito Eaubada iana nuanua gi na gana, banae kaiku, ke novuku, ke inaku. Mark 3:35

Chuave CJV

Chuave: Elimbari CJV Yar Gumam ari yar opar nonon dan firo, miriom kipur orowom karungoro, wam towane wom aur mangir domie. Yarom epe bengui ari yar opar firiki sitowainga unanan kinaime diro beme. Yokor moringa tarom ire kakom kakom mor dero duwaimie. John 3:16

Dadibi MPS

Daga DGZ

Dahating, Gwatike, Gwahatike DAH

Dano ASO

Dawawa DWW

Dedua DED

Dobu DOB Eaubada gabura i 'atenua'ole 'oleiena, ta 'enega Natuna tebweuna 'i enatunena i 'ebwaea, be 'enega tauna 'i iarena gea'abo 'i. mwawa-mwawasa, ta iawasina ataia 'i da 'ewa. John 3:16

Duna DUC

Enga ENQ Tee pyala nayamo dokopa Pii doko katea-pyaa. Pii doko Gotepipa awapa katea-pyaa. Pii doko baa Gote. John 1:1

Enga: Kyaka ENQ

Enga: Sau ENQ

Etoro, Edolo ETR

Ewage-Notu NOU Embo avera mi God da dipapa gido era awa, dawa namendi naso de, ru naso de, ai naso de. Mark 3:35

Faiwol FAI

Fasu FAA

Foi Foe FOI

Folopa, Podopa PPO

Fore: North Central FOR

Fore: Pamusa FOR

Fuyuge FUY

Gadsup GAJ

Gapapaiwa PWG God wawaya dobuwai nuwanuwasi ivii kirakiiyei da Natuna sago kava ma iverena da iyavo kava ini tumaghanei na ke ina rabobo ma yawasa makamakii nonowina ina viiya. John 3:16

Gedaged, Bel, Ragetta GDD Na népaiaĔ: Anute inan EĔel egin mon sigiadime aupasekai taimon buben tulufunip idaĔsemap mewoi. Luke 15:10

Gedaged, Bel, Ragetta: Siar GDD Fun mok Anute asu Ion did daṅaĔ tan daṅan inau. Genesis 1:1

Gidra, Wipi GDR

Gimi, Loko: Papua New Guinea GIM

Girawa BBR

Gogodala GOH

Golin GVF

Guhu-Samane GHS

Gumawana GVS

Halia, Tulun HLA

Hamtai HMT Ha nutata tha qutanga ti. Ma Nkotonga amä'ä qoä taungohe'na ha'vanga okä na'ati namaka'ma aqoi'ya ime'ä hanqonangon qanmoenäpanqa qana. Ha qanmoenäpata'ma amä'ä hanqo qi ni'na quno tawato qana qämtata aqonga qui'i mi'ya yata qana. Qui'i ha mi'yauntä mtnga qai'ya qamqaminqinä pmeäta hanga pmeäta qana qutanqa ti. John 3:16

Hewa HAM

Hote HOT

Hula HUL

Huli HUI

Iamalele YML

Iatmul, Ngepma Kwundi IAN

Iduna VIV

Imbo Ungu, Imbongu IMO

Inoke-Yate INO Anumaya Koti'a lakaeya ma mopale vayafe lusiya huno hau ayamopafati haikeno aiya mako'ke mafa'ne'a hutekeno eline'niketa lakaeya mako'ke mako'ke'mokita akaeyafe lamake nehe huta afita laipafi maleteta laku'a amita alakepa hisunana hani'ki'nea yapi ata leke leke nehea atafi o'ukunanaketa akola maike maike huta maikune. John 3:16

Ipili IPI

Irumu IOU

Iteri ITR

Iwal KBM

Iwam IWM

Iwam: Sepik IWS

Kairi KLQ

Kalam KMH

Kamasau KMS

Kamula KHM

Kanao, Kamano-Kafe KBQ 9 Numja tfati mona fi mni na-ne: Kgi mo ru otse hu-ne. 10 Kgiri kuma-mo eri mina Kvesi avri ri sune Mona fima hja ja huta. 11 Meni jge feru mofo asomu tmio 12 Kumi ti pase nerente geta Mopafi na tgara na huk kna ha mne no 13 Re tvata ga hute tve re ontenka Tvu vajio (Kgi ri kuma-ra ru otge hune mne ne hnave kamo ene asomu ka mo-ene Mana vava huga-hie.) Tmage. Lord's Prayer

Kanasi SOQ God tawo nuawadawadaidasana baiwa me Otopa deaida amonalene nenen. Ita mida me bedewe sumanaileidia mai kadiwa donsapie rebalepi, dia, tane inawinakasala wadepi. John 3:16

Kandawo GAM

Kanite KMU

Kara LEU Senaso, a Piran a vubuxan xasingit a mu rabuna xapiak la xavala e voxo nane turoxo pana maatan sina Lak Tomexaan Fatak sina talo nase' ta mataa aava i taa namkai sena, i taa pife maat, taasaxa i taa toxan a toyan vulai, vulai. John 3:16

Karkar-Yuri YUJ

Kasua KHS

Kate KMG Anutu e ŋic ŋoŋele mo iŋucne ecnewecte motecfâlijâmbâŋticne no lâeqikiŋ enalewec. Eme no manasiŋnuniŋrnu jaŋe moc mi sipilickehuc jujusanaŋ bâfuaniŋmu. John 3:16

Kaulong PSS

Kein BMH

Uwait nug em e ebuan duailel en ougab noumaimai, gonugau nag tutakpaiu palautina, aleun. Go igul go guzenina, duair inen go en oiagab petak amau, go i noumamau, gonugau dorog muzmuz awau damau. John 3:16

Kenati, Aziana GAT

Keopara, Keapara KHZ Anopara aura Palagu na e nuga 'gi vira o, pene hao ia Nauna wala gerehana e venira o, ia ge amonagia na aura paie wareha, maguli vanagivanagi pie vaia. John 3:16

Kewa: East, Kewapi KJS Nana Maiya yapara piru ae Nena Bi name epekone imaa Nena eperupa epaina Yapara piri suama pirinu page nena aga pageme Abia go yapirabu neme nena eta giana Nana waeya mea rubaina Mendame naa waeya ma patalo piarabu, na me nabulamina Remo me na waeya mapatalo piarambu na waru surumbape Nana waeyae luambu mearumbape Ambia gorambu page ora omalimade rambu page Ora. Lord's Prayer

Kewa: South, Pole KJY

Kewa: West KEW Gore Gote-me su kamaa piri enaali raayo madaa ranaame komisa-pulu ora nipuna Si komea mea rapasa. Go pea-le enaali raayome ni madaa kone mapiraalimiri nimu ora nakomalimi pare ade abuna kagaa piramala palimi. John 3:16

Keyagana KYG

Kianying Balang K03

Kire GEB

Kiriwina KIJ Paila availa bi vagi nanola Eaubada, matauna wala bodagu, luguta, inagu. Mark 3:35

Kiriwina, Kilivila KIJ Tamamasi wa labuma, mwada yagam bi kabomisa, m kaewaga bi makeyamasi, nanom baka vagisa o tanawa, makawala wa labuma. Ku sakemasi kaula pela yam lagela; ku lumwelai ma mitugagasa, makawala ka lumwelaisa matosina si mitugaga i yogageimasi, deli gola gala bukuwokwalemasi, Mitaga buku kwalemasi, metoya vavagi gaga. Magimasi Makawala. Lord's Prayer

Kiwai KIW God nou duriomoro gabugabu nirimagareri, nou nauia adina Mere nouro gagiwai, inaroro wirowairi nougido, nou pai korisiaigo, nouri uomu-tato kigiro woweari. John 3:16

Kiwai: Goaribarl KIW Bodio'o rododiaidaii nori nana Iehova niro, nouri mo nismomiora wis nirabomiora wis mamiora. Mark 3:35

Kobon KPW

Koiali: Mountain KPX

Kombio: Wampukuamp KOK 9 “Si’ei ba ei mau lafulafuaa hamu’ou nei ale’eni feni ba: “Mena Amaa hai’ou pafea, fei haramu na honua, 10 fei haparaiamu nei nomai, ei nunumiamu, hai’ou bigi’ia yeni malagufu, ana ale’ei rona’o bigi’ia yena gufu pafea. 11 Fani hanaa hai’ou wagieni ma laloo minaa ena hepapalo arewaa. 12 Futoaa ei hafelo’aa hai’ou, ana ale’ei hai’ouna’o futoaa hafelo’aa ei rona fahafelo a’a hai’ou. 13 Onei’aa duginaa hai’ou a’a ei manimania, ma’uaa dugitata’ainaa hai’ou a’a mei hafelo’a. (Uaa ona pa’i fei haparaia ma fei faufau ma fei hawera ranimai ranimai. Amen.) Lord's Prayer

Kombio: Yanimoi KOK 9 Kona yipm’a yintemp Wulapm Weink niek sankel ko ntalekil. Waiek antilel ka ar na yemp keipmelel, na ntinkiraiel aiyiknel ko yer niorknel. 10 Apm aiyimp yikn ko pokel somp yemp moule mampel. Ko ant nikerpm sank aiyiknel sukurelel yer kitapmel ntaka nti ka ar na yemp keipmel ka nakerpm yikn aninkaninkelel. 11 Pe ant aiyimp yikn na yek ant niepm yupulp awun ekeielelel. 12 Pa yapmunemp’uretel antilel ko yikn wanumpiskel sop ka ant wunempiskel yapmunemp’uretel antuel wantoel ka nti apulp antel. 13 Yikn korokn yikei niampepm ser setel kuretel ninkem ant. Ko yikn mpuanink ant yupulp na Satan korokn kuap ant na yupulp ant ntalekil. Akosepm. Lord's Prayer

Korafe KPR 9 Ava sedo, ne eminge banungareva: Namanenda Afa, utuda iresa! Ninda javo kakara use jighoro erare! 10 Utuda ninda uju avanembo siroreraira. Kau daba aminga ava, enda eminda sirorare! Amingare dae sedo, fu, namane kaifa ururaso namonde irore! 11 Oroko eminda, namanendae bayau mutaso baore! 12 Evetu genembo namanekena ari ekoko ururoro, namane gido kote doyeraera. Aminga ava, namanenda ari ekoko eraera amo, kote doyaso dae resera! 13 Erama namane derarikena budo yeose! A Satan da derari aminda, namanendae kosege fetaresa! Lord's Prayer

Kosena KZE

Kovai KQB

Kuman KUE Iyeponeni legunu amane; Papawa atie malo, nyingi bed di cil, Ajakanut meri bin, tun kede amitani iloboni, bala kame otuno kede imalo, Miwa tin camwa me ceng atin, Sasirowa ibanyiwa, bala kame Wada otimo kede kisa ibut jo ocamo banyiwa, Kur iterwa iye atama, do kwanywa kibut lo arac. Pien Ajakanut ni kede Tekoni, ki Deyoni me nakanaka Amen! Lord's Prayer

Kuman KUE 9 Ipre ene kamange yegl eraglkwa: ’No Neno ene heven suna motnga, ene kangin holi panambiwo. 10 Ene kingdomnen unano. No ene pitnere mere makandle yegl keunde eramniwo, i heven suna erimere yegl. 11 No kaiya mokuna enge erme ninamga i noratniwo. 12 No kinde ounga i kindekondo noro, no yomba tau ye kinde ere norikwa i kindekondo tenamga. 13 Ene no auro i ka kra mina pikro. Taragl kinde mina ene no ieglke endo.’ Lord's Prayer

Kuni KSE

Kunimaipa KUP

Kunua, Rapoisi KYX 9 Ha iisio sa bisi hoo’uu-harebehe bisio, ‘Aitoko’opi, bira baiia Rubapi’e’uu, uteeari sa baapa’ipita huku-hara’ohe, 10 Sa beru’ee’ue api’ure, sa bo riirii’ara riopa-harehe, iiboo bo korauaro, haia bisio opita’oea Rubapi’e’uu. 11 Ueire ioka kita-haaruu bo ai’o’opi. 12 Oira iroropa-hararuu bo rogareero’opi, bisio opita oira iroropa-hara’ioboroo o rogareeroo hura-haraibaa iokare. 13 O koeruu ioka atorobuu rogaree iho’ihoroarei; ha sa ioka poreruu roga’a paiaraareha bo rogaree aitoko’oo.’ Lord's Prayer

Kuot, Kuat KTO 9 Are ratmat ga marikming gare ro, ‘Mamo pang la nunama na panbinim, bonim nuo le ionang ga babau ba. 10 Inamon nung le muiong na uriro kimanam. Eba opouluan agat nung na uro kimanam are angelop la omeuluan agat nung na panbinim. 11 Titot le pakamneng parak puoieng na uro la, 12 Ga navaiang kirinim pang are pava gat la pavaio kirinim maiong teip ga magaulap la okosarmeng ira pa. 13 Baraba panuala na noba uvuvuo, pa panaranang na kilan a Satan. Nunuo le unuale bo inamon, ga maning urier kukunim, ga eba maning bonim ula kakanu atatan makin. Amen.’ Lord's Prayer

Kwanga KWJ

Kware KWR

Kwoma, Washkuk KMO

Lele, Manus Island UGA Hom hirog nogen ad Jehova, hinenii, i ndere, i biso, i nano. Mark 3:35

Lote UVL

Madak MMX

Maia SKS

Maiadomu MZZ 1 Valea Giamaina dede Ieisu Keliso Yaubada Natuna paipaina. Nakabavelamu topalimatamatana imai tomo'otoqa inavonedi inavalabubuna. 2 Base Yaubada natovesipupu Aisea igililia Yaubada ivesipupu ivo, “Kunoqai, naqai gutopalimatamatana aikalaqeieni inagumeta mukenao inavusia. 3 Walakaimaiqe topalimatamatananina bonana bwaiginaeqa ieqoleqole ivo, ‘Tomwaya nakeda kwavusia, nakabatauya kwaisivetonovidi.’”
Mark 1:1-3

Maiani, Miani: South TNH

Mailu, Magi MGU Boi ogoda ma one ogoda eriunaunaribausineiatana eidema, neaua ma ena Oeva woi omu bua adi miniata, ena bo sunageumini emegi garu da bauariariseana ei, mauri asoaso evaisooisi. John 3:16

Mala PED

Managalasi MCQ

Manam MVA 9 Bokainatuka kamabetebete: Tamama lang anualo kusokoaki. Aram ratanala ngaeneno. 10 Bong ono gotanepoa kana nge ngapura kama. Rerengam lang anualo ditagatagadi bokana nge katekao datagatagadi. 11 Kangkang amari ngaenalonalona goangkama. 12 Oti nema gorokakilekama, tamoata takadi oti nedi kirorokakiledi bokana. 13 Moaki toitoilo kulakoakikama. Ata Satana gorokakalekama. (Bong ono gotanepoa kana ke kaiboang be ara bibia nge nemdoi be nem kueno daeneno. Moimoi.) Lord's Prayer

Manambu MLE

Mandara TBF

Mangsing MBH

Mauwake MHL

Mbore GAI

Mbula MNA

Melpa MED

Mekeo MEK

Mengen MEE

Menya MCR

Meriam, Mer, Miriam Mir ULK Abele absaimarsaimar Ade ra omare gesepem, gako E ikuar abara Uerem netate, epe nole eud kak, abele le abi oituli, mamoro E nagri eded aseamur kak. John 3:16

Mesem MCI

Mianmin MPT

Mikarew, Aruamu MSY Kamaghin amizi, ia kamaghin God ko mikim: 'En Afeziar uan Nguibamin itim, nin ziam bar zue, ezi arazir kuraba an saghon iti. 10 Eghti Dughiar Ni Bizibagh Ativamim, a izi. Eghti nin Nguibamin itir darasi nin ifongiamin gin zui moghin, e uaghan nguazir kamin nin ifongiamin gin mangam. 11 Eghti ni e datirighin damamin dagheba da isi e daning. 12 Eghti me e gamir arazir kuraba e da gin amadi moghin, 13 Egh e ateghti, e osimtizibar aven ikiti bizitam en navim biraghtima, e arazir kuratam damuan kogham. Lord's Prayer

Minaveha MVN

Misima-Paneati, Panaieti MPX E toto Iehova wana bapatanek i henapoan, eia tariu ge nu ge, nain ge. Mark 3:35

Molima MOX

Motu MEU Badina be Dirava ese tanobada ini e lalokau henia tonuunu, Natuna vara edea na vada e me heni, bae abidadama henia taudia iboudiai na basie mase, a mauri hanaihanai bae abia. John 3:16

Motu MEU Taunabunai, ini ba g"urig"uri toma: Tamamai e, guba ai o nohomu, Oi ladamu baia hahelag"aia; Emu basileia bainema, Emu ura tanobada ai baia kara, Guba ai e karamu na heto. Hari dina ai amai bame henimai; Emai dika ba gwau tao, Ai ese e hadikamaimu taudia edia dika a gwau taomu na heto; Hedibag"ani ai basio hakaumai vareai, A dika amo ba hamaurimai. Lord's Prayer

Motu: Hiri POM Tana Lu lu bödri te tawi inye, nds ozo Dgwa se alodi ndaro te, ni ruenjuviya ainya se cini koma nda ya ono ri, oko kadu ero be adri ödu aku be. John 3:16

Mulakaino, Lamogai LMG

Mutum, Dudi MCC

Muyuw, Myu MYW 9 Wom men ku sakal li ta Hyang hema wom men sakal na engin ken sun iki, ’Piwal him. Ngon tokon ung kethi men. Yap men peh ku in tunus peh. 10 Som wo hi tokon Ngon ku si in nuhum nan men me hol. Ma som su him kuma him ku kita engin tokon mip nan yanga mulusngin iki men ken sun tokon ho kitan kethi menm maksi kut. 11 Hamanki men som wo kenngin me na him mielup tokon me hol hamanki. 12 Ma som mang ta engin tokon ta him lengwal men ken him pe mang ta engin ta ho lengwal men maksi kut. 13 Ma som mang ta engin tokon pe ku kalong him pe ku katong him men ku si hanta him asin. Si som kahu na him na engin tokon lengwal pe ku si hanta him men,’ tiki. Lord's Prayer

Nabak NAF

Nahu NCA

Nakanai NAK

Nambu, Arufe NCM

Namia, Namie NNM

Nankina NNK

Narak NAC

Nasioi, Naasioi NAS Ee', Kumponinge nii' ookara kansi'nupoong aa'na' piaamurikotaa' tee Bauring narung masikung kirokai taura'puu'nung tee boo'paraa'naang nii' paku-koo; bera tee naning tee masika'antavuaing paa'aravauka'nung, teka domaang oparavaung oto'evuaing. John 3:16

Nasioi, Naasioi NAS 9 “Kunsirarima ee’ kunsirarimatoai, ’Niuma paning-koo otomaung, dakaang miring meeka’antavari otoaing. 10 Dakaang muu’ po’antaveai. Dakaang pia nkoaravaing anke kansi’koo paning-koo nkoaramana’ nari’. 11 E’mung-koo makosina’ ameriai tee taamang doong kante amerimaung. 12 Tonta’antameriai niikaning orarananka nii’ oraka’ nkomaarimaing tonta’antaevorompimana’. 13 Ee’noko parapaara-koo si’meriauka’, teka tonta’antameriai teieta naning orara bakaang purinto’keta; ai’ da’ tee ookara-koo okorui tarenumpo’, purinto’po’nung, ee’noko meena’doi otomaung ookara doong-koo. Tee’ ee’na.’ Lord's Prayer

Nehan NSN 9 Gine pake terung loutu peoum, Tamamiueim, ingga kaeia i Heven, iggeim ming uouongon tar hangomua. 10 O heiriha tenang Nitoia doh tenang nikauek e kotpokosane i kot doh tereng nimalara ra uakelukinane i kot ngohinanah i Heven. 11 O heiriha tamiueim tar nieining daan. 12 O kuse luara teremi niguata uasaeim misiana ring kuse luara pe inggeim tas gera guata tar niguata uasa tamiueim. 13 Ingga dehen to keip tamiueim tar uedang, karo uelkarus tur tamiueim tar Tansiokor Tamata Uasa. Ge a nitoia pe doha nitampopokoh doha a uiniator anomua tar mamang binakalik. Lord's Prayer

Ngalum SZB

Nii NII

Nimoa, Nimowa NMW

Nobanob, Nobonob GAW

Notsi NCF

Numanggang NOP

Nyindrou, Lindrou LID 9 Udu hamon ta kandrien da taha kasolom kibuku do: tama aso, ou en kon loke, nyaram drabun handru. 10 Tondrok tam eme, so-ok tame kasahan kon mwinyak buku no ne kon loke. 11 Du atehei naso nyamon ta len da. 12 Ya ou mani-I kandrien ndra-in taso, i buku aso mani-i kandrien ndra-in ta lau amekes i taso. 13 Ya ou sanone aso ta amekes budon ta kandrien ndra-in, ari le ou tiani aso kame len ta kandrien dra-in mara ei, ta sa tondrok, boto-on hawe lapan bade tam handru buena. amen. Lord's Prayer

Ogea ERI 9 Onou waha bona, tere beneu hauya wagu: Oo ebere Jijei, ha laluwalanga, ere beneu gau higina, ere name unyite, guuni inyei nomo boya, eregau higina. 10 Fai aita oruwa, name huuna la yafei nomo, waha boya ere gauhigina. Nere ha laluwa la, name gauwou ooje oojede, onounga, fai-aitaoruwa, ha esene langa, nere fere, name gauwou ooje wei nomo, waha boyagau higina. 11 Fati beha nomo daa elebe higau. Nere fai aita ere inyabamu higidewaha 12 ere nere boya huwanyage inyaba wei uuwa onounga ne fere ebere unebonahe huwanyate adai inyaba wou. 13 Satan nomo wala wala higou la adai haigedu goyau. Uuwa, Satanowoha ega giidu haigau. Wa taate bona, mora yafou, wa namenga. Dangaoruwa, wa namenga. Unyite anyakaro, wa namenga. Gaigai inyona bona. Ngalenga. Lord's Prayer

Oksapmin OPM

Olo ONG 9 Ise ma yeletei Ma Ili yolpepei, ‘Ma Ili, ye Eiya louku liti yuwei. Mete ma kelelaiye kolo, le ku ma meila nange leiye, ye Ma Ili. 10 Ye ma au untoluku, ku ma mingepe il peiye watafei ririm piti yuwei, pe pingepe il peiye. 11 Ye wauku oweli piti fei ku ma maplei. 12 Ye ma onposiepe il olpe pouku kolo watafei ku re ma onposiepe il olpe pite mete nemple kolo. 13 Ye ma usauku mingio tisi oli kolo, wolo ye ma kanouku tanio towa.’ Lord's Prayer

Omie AOM

Onabasulu, Onobasulu ONN

Ono ONS

Orokaiva ORK

Orokolo ORO Ehovea Harihu Iele meshaiapo Wheroe havahu leipe, Area Areve haroapo hiki epape Akure avarape, ehoves Arero ikikekelavahaeaki haela sire leve apihaeavahaeakiloi, a, ovokske aesea karis leiva ka avauoi. John 3:16

Orokolo ORO 9 E va ivaiva mari leikive elave oa kaia akea, ave rare hehe iele leikive. 10 Ave rasileha ekekive, ave ikivere mai meahaiapo ka kaia ila hoveahovea leikive, 11 Ma hare elave eapai elaro aikiarakive 12 Ela havahu haela ve ape karava hapururukaki hovea, elare kara laria hapururukakive. 13 Amuraeharae ita elaro kari kaulue: elaro mai heaha ve lei makukurikive: ehovea bagileia ve, aheke ave, morapaea va ave, aiai kari lei ya ka, Amene. Lord's Prayer

Owininga OWI

Pare, Pa PPT Ambu nivwo vuntu Mrungu ekundie si ii, mhaka akamwinkija Mwanawe ere mmwe, nesa kila mntu emwitikija asiteke, mira avone nkalamo ya kae na kae. John 3:16

Patpatar GFK Kanog Kalou qa marse a kalkal na taman hoken: I qa tar Natine, a bulu kasa, waig kanin i nuruan tana na Ion haitum, ma wak na hiruo. John 3:16

Petats PEX Kova a katun te kat je no a ka te magil i no a Sunahan, eiau e hamunasiqoan, na e matohaqoan, na e jinaqoan. Mark 3:35

Ptep, Patep PTP

Purari, Namau, Iai IAR Uku Eloi pani va'au umu-awkanave kapoi, Una naumuki Mere U awkunave, a'a kavakava ane u pirimaroakona u imunavaia, a opai rokoa u miane-iai. John 3:16

Qaqet BYX

Ramoaaina, Duke: York, Kerawa RAI Kuma Nara i mari that a tara na tudu-na-maua lenkumi, i taramaruai uni na Tunalik a kapuana, koniku in wirua te ba in nurutau un i, in rakanpai ku a lalaun pa in rap. John 3:16

Rao RAO

Rawa RWO

Roro RRO

Rotokas ROO

Salt-Yui SLL

Samberigi SSX

Samo-Kubo SMQ

Saniyo-Hiyowe SNY

Saposa SPS

Selepet SEL

Sengseng, Asengseng SSZ

Siane: Komogu SNP

Siane: Lambau SNP

Sinagoro, Sinaugoro SNC

Sinasina SST

Sio SIO

Siroi SSD

Siwai, Motuna SIW Tiko so toku mekusigo tokog soso usiikog, tiko hoko tonikarei ruho sojoni Tantanu po-om? John 3:18

Siwai, Motuna SIW Tiko so toku mekusigo tohetog so po-om, toku monohetog so rumouni; roruki so Tantanu pokom kehurah turog sojori ko; Gonosig oru tiru kukutororohe tiko do karukah turog soi kehurah Tantanug. John 3:36

Suau SWP Eaubada tanoubu i gadosisiedi doha ede ina, ia Natueseesegana i moseao tau esa, tau esa ia se nuatui, abo nige se mate, se mauri nige nosina. John 3:16

Suau SWP Ina doha au uura, au ene: Tamamai e galewa eai, Esam se hetabuei, Em basileia bena i laoma, Em nuatu tanoubu eai ta bena se lauwatai Doha galewa eai laulauna, Aiai ama wau-ta u leama; Ema baaea u nuatugabaedi, Doha hinage ai, tauhebaaeamai edi baaea ai nuatugabaedi; Ena noho ai hearo tabu u hesagugabaemai, Na baaea eai mo u hesaguhaimai. (Basileiana enam, gigiborina enam, tepo saesaena enam, ana huia, ana tasi, Amen.) Lord's Prayer

Suena SUE

Suki SUI

Sulka SLK

Sursurunga SGZ

Tabo: Aramia KNV

Tabo: Fly River KNV

Tairora TBG

Tairora: Omwunra-Toqura TBG

Takia TBC

Tanggu TGU

Taupota TPA

1 We'i yana Maimaituwa Natuna Yesu Keriso tuyeghana ahi'ahina anivikarenana. 2 Peroveta Isaiah ana au buka i amgiruma ma i riwa ipa, “Ma rautanighana, a'u tauvituyetuyegha apo a ai pari'ahareiya'i, po am tayaha ina ghadari. 3 Tauna yana pona au dobu kwakwava ei ghoreghore ipa, ‘Tayaha ona ghadari Bada aubaina, ana aninae ona raidumarui.’” Mark 1:1-3

Tawala, Tavara TBO Apoma Iesu i paliwelena wawara, tauna i bahanae. i pa, Taumi nugonugo mi ona buia, eada basileiana amaka a tahi i kuku. Matthew 4:17

Tay, Tai TAW

Telefol TLF

Teop TIO

Tifal TIF

Tigak, Omo TGC Na si qara qi usisik a nonol ina Kalou, nane na tikak, ve na vasak, ye dinaqe. Mark 3:35

Timbe TIM

Toaripi TPI Ipi Ualare mearovaekala maeaforoe mori leipe Aré Areve Atute farakeka hariala miarope, ipi Arero sukaerereaita lea karu foromaila levi saroroapai roi; a-, eré peeita makuri orai veia. John 3:16

Toaripi TPI Soka ulare la loki leita mai mofeare leila: 1 Elave Oa Kauri voa, ave rare safu lei taivotai meava; 2 Ave basileia lei foreraia; 3 Ave haikaeaita mai mearovaeka voa leitia, Kauri voa ta lofeare; 4 Sare sare ve larietau iso sare elaro miaraia; 5 Elave kaiae ve tava la felaukea mutapaia, 6 ela ta elaro kaiae leitita karu ve tava la felaukea mutapaita lofeare; 7 Vuteaita mea voa elaro lariovaia, 8 A-, mealolo voa elaro fareovi lei 9 Makuri leitia. Amene. Lord's Prayer

Tok Pisin, Melanesian PDG God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikum tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. John 3:16

Tok Pisin PDG Papa bilong mipela, yu stap long heven, nem bilong yu i mas i stap holi. Kingdom bilong yu i mas i kam. Mipela i mas bihainim laik bilong yu long graun olsem ol i save bihainim long heven. Nau yu ken givim mipela kaikai inap long dispela de. Na yu ken lusim ol rong bilong mipela, olsem mipela i save lusim ol rong ol arapela i mekim long mipela. Na yu no ken larim ol traim i kamap long mipela, tasol yu ken tekewe mipela long ol samting nogut. Lord's Prayer

Tok Pisin: Nupela, Melanesian PDG Yupela i mas mekim kain prea olsem, "Papa bilong mipela, yu stap long heven, nem bilong yu i mas i stap holl. Lord's Prayer

Tolai, Tinata-Tuna, New Britain KSD Taqo a Kalou i qa mari ra rakarakan a qunaqunan par dari, i qa tul tar Natuna, ma ia ra kavakake, upi nina i nurnur tana na laun tukum, ma koko na wirua. John 3:16

Tolai, Kuanua KSD Avat a araring dari: Tama i vevet arama ra bala na bakut, boina ba da ru ru iangim. Boina ba na vut kaum varkurai. Boina ba da toratorom tam ra pia, varogop dia toratorom tam arama ra bala na bakut. A bung gori una tabar i avet ma aveve nian. Una re vue kaveve nilala, varogop ave tar re vue ka diat dia ga lala pa ta vevet. Koko da ben avet ta ra varilam, una valaun avet kan ra tena kaina. (Tago kaum muka ra varkurai, ma ra dekdek, ma ra variru, pa na mutu.) Amen. Lord's Prayer

Tubetube, Bwanabwana TTE Besiele ia walo kolimiu, Eaubada ana aniloseao manili mena si iariiariaia topwanoli kaigeda ana nuabui kaiwena. Luke 15:10

Tubetube, Bwanabwana TTE Kabo wakawanoi besiele bwaite, Tamamai kowa bulibuli mean, esam siyakasisiyan, mumugam ilobima, nuwam siyai yanuwa yaulina mena besiele siyai bulibuli mena. Kabona kamai kaliyate bwaitete kuyelima. Ama kabikabi sinae kulabinimai besiele kai kalabinili siya sikabiyanae kolimai. Yo imiyawa kuyakenayagimai woya koina. Kuleboimai yauyaule koina. Kaiwena kuboma am ginauli baibaiwali yo kowa ukaiwesosi yo kowa tubula am mayalena yo kan nige ilolotom. O, besiele. Lord's Prayer

Tungag, Tungak LCM

Ubir UBR Wo nat, BADA aurin ta n kwarer: fonat si n momon, ati baiyawas an agim aurin. Psalm 95:1

Uisai UIS

Umanakaina GDN

Umbu-Ungu, Gawigl UMB Gotene yaboma konopu mojipelie, yuga malo telumu lipe tirimumuni yabo namelene yu tikubu konopu tigiliemo, yabo akuma kamu keri naa lege nakolo, alieli mololi ulu pulu ligi. John 3:16

Umbu-Ungu, Kaugel: Mara-Gomu UMB

Umbu-Ungu: Kala UMB

Umbu-Ungu: No-Penge UMB

Umbu-Ungu: Tambul UMB

Urat: Yehre URT

Uri UVH 9 Wara’ sidi adita’ ibang tangamonga wa ibang ning kadapmang didimeng nua’ni ka naga i sanggerotik i yaranga toyanting. Wa ning, o sibengni’ girii kunimganang ikitang aming indi guning wap girii wa kareng naro’sa’ ning kantam. 10 Iik didimeng kareng ka guning bining ganang iikning unggungsa’ tipkadofinimotang. Kunim aming wari guning midi nakam sa’ titing ningsa’ ka aming kamaganangni indindu’ ai’sa’ tagamtam. 11 Gusa’ nana a nasi’ kamining didimengsa’ nimotang. 12 Aming wari indita’ kadagang tinimging u kuma’ tipdidimem ka sibeng gu indining kadagang u suknakubenim totang. 13 Gu napa’ ka kadaga titiga’ kigineng sini’ indiramik ning wa kagabi sa’ mo’ tinga indiramikota’. Gu yotangkanip tinga kadagang wari mo’ indifikadauta’. Gusa’ napa dabiksa’ u niptatoretang. Tangkunang a wap girii kigineng guk wa gupmo’sa’ fikifiki ningsa’ beng sini’ ikitang, beng. Lord's Prayer

Usarufa USA

Waffa WAJ

Wahgi WAK

Wampar LBQ

Wamsak, Mende WBD

Wantoat WNC

Waskia WSK

Waxe, Watakataui WTK

Wedau WED Dobu nanare God nuanuana i vaia, ma tauna Natuna tagotago i verei, ma taui anatapui tauna e vivitumaganei ega i ta irage, ma lawana mamae nonoana i ta vaia. John 3:16

Weri WER 9 Pötaanök ar Anutuun epël ök man. Tenim Pep kutömweri wëaup, nim yapinte ngëëngk wiaap. 10 Ni wais wa ngaöök nimë. Kutömweri wëaurö nim këm ngön ngaarëk yeö pöl e yangerak wëaurö teenta tapël ëënëak kent yaë. 11 Ni peene kët epta könkön kaömp nimp. 12 Tenim saunatë kangut kërë nuula. Tenökta omnaröa saun tenimëën yaalni pötë kangut tapël kërë yemoolak pötaanök. 13 Moröktak nuulëënganëp, pim naëaan ent ë nuulë. Lord's Prayer

Wiru WIU

Wuvulu-Aua WUV 9 “Si’ei ba ei mau lafulafuaa hamu’ou nei ale’eni feni ba: “Mena Amaa hai’ou pafea, fei haramu na honua, 10 fei haparaiamu nei nomai, ei nunumiamu, hai’ou bigi’ia yeni malagufu, ana ale’ei rona’o bigi’ia yena gufu pafea. 11 Fani hanaa hai’ou wagieni ma laloo minaa ena hepapalo arewaa. 12 Futoaa ei hafelo’aa hai’ou, ana ale’ei hai’ouna’o futoaa hafelo’aa ei rona fahafelo a’a hai’ou. 13 Onei’aa duginaa hai’ou a’a ei manimania, ma’uaa dugitata’ainaa hai’ou a’a mei hafelo’a. (Uaa ona pa’i fei haparaia ma fei faufau ma fei hawera ranimai ranimai. Amen.) Lord's Prayer

Yabem, Jabem JAE

Yade NCE

Yagaria: Kami-Kuluka YGR

Yagaria: Move YGR

Yareba YRB

Yau YUW

Yaweyuha YBY 9 Sa-onenako, yamuya sa-liki Omailoka litae: Okulumau ahotelika ulikaya eto oko minadeyo. 10 Numuto namato ujapa oletokaka elewoleyakama soto peko suwideyo. Okulumauya emo ladawotoka moladawotoka iki elekele igitikaka niae. Sa-ikaka niabo nesa maya ma mikau lemotokakiya asako soto pideyo. 11 Muki yulakaya nodenesate lemo. 12 Lemoya iwetelesida lihimanipo le hulobetudawo nesa leko lemo lihimatema leminadawo maya le huloleto. 13 Emokahoya muluteu hitibo nesalo lilime molamo. Lahelamibo weloya le olowe oleto. Lord's Prayer

Yele, Rossel YLE

Yessan-Mayo, Yawu YSS 9 Kem God erken tuma namdete, kem etep wote. Neremri Hevenke tetan Apei, nema abobe, neri sig yenbowai tete. 10 Nema abobe, ne akei kom panen site. Neri kom tame eme neren wobe tuma etepwou tobobe. Epkap nema abobe, nema nowselri tatame nema kir etepwou tobote. 11 Ne nemne gwotepteri awos newote. 12 Tatame eme nemne yaper nenbe, nema emne gerubekap neren kir nemri yaper nenbekap ne gerute. Ne sene mane abote. 13 Ne nemne mane som seilate. Satan ere nemne keresukte wurken. Kem Apei God erken tuma nemdete, kem etepke wote. Lord's Prayer

Yessan-Mayo: Yawu YSS Nem God rrekene tumaa naamrete, kem op wete. Nemre Hevenke tetaana Aapiy, nem salba, nere sig yenbowaay tete. Nem salba, ne kwom paanan site. Nere kwom taama rrem nere weba tumaa atop nenba. Opkaap nem salba, nem nowselre taataama nem kirrkirr atop nente. Ne nemne gwotoptere aawas nowate. Taataama rrem nemne yaaperr nenba, nem rremkene kelmenaaba. Opkaap neren merra, nemre yaaperr nenbakaap ne serrte. Ne sene kaap haabote. Ne nemne saw maana saylaate. Seten rre nemne kaap kaykerrate. Kem Aapiy God rrekene tumaa naamrete, kem atop wete. Lord's Prayer

Yonggom, Yongkom YON 9 Kowe, kekamuni ye kurikuri wengbed dakmime, ’Nub Ambe Ewen ari dibeeb, ewaningko kuu karadmo ande kankoonuub. 10 Ebbed korok kere ooni yeman kuu munuk, eb dowakenmo yambed korem kwanok, Ewen ari kwanimaib areb okad kiri kwamune kamimamok. 11 Kibikee nub dobiri ye animan kuu bangkandembere. 12 Kane yaambed nub yaa ambarakmiwen kuu are nonondanduwen areb kuu, kwamune ebbed nub ambarakmi yaa kuu are nonondandunde. 13 Kwane, ambarakmaniib dee andi ye kiwaan ari nub ben nongkobaab. No kwane awad arewambed nub yaa manaan ye dowad kuu nub benkoobe.’ Lord's Prayer

Yupna, Yopno YUT 9 Ji bisit yang ani: Datnin kwen kokup egisal, gak dakon man telagi tosak. 10 Gak dakon mamak ninon ap jak. Gak dakon gen guramit kwen kokup tosok, miktimon ninon yangin tosak. 11 Abisok gildat dakon jap aripninon nibi. 12 Yokwinin dakon diwari yipmang nibi. Ninyo yangin amin notnin dakon yokwini yipmanggamang. 13 Pangkewalon dimasi nipbi. Yokwi Amida kisitron nang pulugang nipbi. Lord's Prayer

Zia ZIA

Zimakani ZIK

PACIFIC: Philippines

Adasen TIU

Agta: Cagayan: Central, Dumagat AGT Mahal na Diyos a tahod i tolay ta mundua. Kanya pinaange na se tu anak na a isesa, monda maski ti ésiya i maniwalaa diya, éy éwan mate, éng éwan mabuhay a éwan tu katapusan. John 3:16

Agta: Cagayan: Central, Dumagat AGT 1 A ta nekatalluen araw itta ya boda ta iten Kana na Galileya. A ittan ten ya hina ni Hesus. 2 A nagawi hapa ig Hesus ikid na ituldunakiden ta bodaen. 3 A sangaw naafut na ya binarayangen. A nebar na hina ni Hesus tentu, "Awan na ta binarayangda," kunna. 4 "Anu ya aamun teyak, Ina, awena para dumatang na nekadattokku," kun ni Hesus tentu. John 2:1-4

Agta: Casiguran, Dumagat DGC Nadid, kona se i panalangin moya: 'Améng a Diyos ta langet, purién maka dén na tolay i ngahen mua. Lord's Prayer

Agta: Casiguran, Dumagat DGC 8 I kalawakana, ey nginahinan na Dios a langét. Ey apon den nadid na ikaduwa a aldéw. Nadid, ey gagabi den na ikatelo a aldéw. 9 Ey kinagi na Dios, a "papisanen ko i dinom ta sahok na langita ta ésa a lugar, a monda bumeswal den i lutaa a mumadé." Ey maari den. 10 Ey tu mémadé, ey nginahinan na Dios a luta. Ey tu dinom a napisan, ey nginahinan na a digét. Ey néta den na Dios, a mahusay. 11 Nadid, kinagi na Dios a "patobwan ko den ta lamon i lutaa. Pati halaman a té bukel, sakay kayo a té bunga, ey patubun ko. Té bukel bé tu bunga no kayo." Ey maari den. Genesis 1:8-11

Agta: Dupaninan, Dumagat DUO Isu, kona mina he ikararag moy, 'Amang Dios a magturay ha ngamin, deydeyawan mina na ngamin a tolay i nagen mo, a magisesa ka a Dios. Lord's Prayer

Agta: Kabulowan, Dumagat AGY

Agta: Umiray, Dumagat DUE Ta dehil de hanga a masakut a pagbuot ni Makedepat de kaagtaan dio de putok i ay binoy na i kádu a Anak na a nagpakalibun tangani i misan ino a nonulusun diya ay gekaduman ni edup a an te kalog, a am pan nakkiblag de Makedepat. John 3:16

Agta: Umiray, Dumagat DUE 1 Nun tagibu a paggepo ay yinadi nun Makedepat i putâk i pati langot na. 2 An te onid i putâk i ta am pa nayedio Dinumumos di de disapo nun libtong a oorato Tinumipong un Spiritu nun Nakedepat de libtong a oorat. 3 Gepaayin un Makedepat, "Magkaduman ni tallang!" kanya te matallang di. 4 Pagkita na a matallang ay piyun nono Finagkeblagen na un dumos patun tallang. Pinangalan na nunde tallang ay 'aado'. Genesis 1:1-4

Agutaynen AGN Animan maning ta na tang pangadien mi: Taytay amen ong langit, dayawen ig galangen tang aran mo. Balampa yawa ra tang maggaem ong tanan-tanan, agod tomanen tang kaliagan mo ong tanek, pario kang agtomanen atan ong langit. Olday ami ka nio ta pamangan ang kaministiran amen ong kaldaw ang na. Ig patawaden ami nio ong mga talak amen, pario ka ang agpatawaden amen tang mga pamagkatalak ong yamen. Tabangan ami kay nio agod indi ami degen tang tokso, ig ipalawid ami nio ong Malain. Amen. Lord's Prayer

Agutaynen AGN Animan, tenged lamang ong mabael ang paggegma tang Dios ong mga taw ong kalibotan, sindol na tang bogtong ang Ana na, agod ang maski sinopay magto ong nandia indi mapatay, kondi magkatinir ta kaboing anday kataposan. John 3:16

Aklanon, Panayan AKL Kay ginhigugma sang Dios ang Kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang tanan nga magtoloo sa iyn, indi mawala, kondi agud nga walay katapusan. John 3:16

Aklanon, Panayan AKL 1 Ku primero gid, gintuga it Dyos ro kaeangitan ag ro kalibutan. 2 Owa pa it korte ro kalibutan ag owa man bisan ano. Natabunan ra it tubi ag madueom nga mayad. Sa ibabaw it tubi nagabinantay ro Espirito it Dyos. 3 Ag nagsugo ro Dyos, "Maghayag eon!" Ag naghayag dayon. 4 Naila ro Dyos sa anang hakita nga kahayag. Ana rayon nga gin-obra nga may oras para sa kahayag ag para sa kadueom. Genesis 1:1-4

Aklanon, Panayan AKL 9 Busa, magapalangamuyo kamo sing subung sini: Amay namon, nga ara sa inga langit, pagdayawon ang imo ngalan; 10 Magkari ang imo ginbari-an. Paghimo-on ang imo kabubut-on subung sang sa langit, amo man sa duta. 11 Ang tinapay namon sa matagadlaw ighatag mo karon sa amon. 12 Kag patawara kami sang mga utang namon, subung man nga ginapatawad namon ang mga mangungutang namon. 13 Kag indi mo kami pagdalhon sa mga panulay; kondi luwason mo kami sa kalaut. Kay imo ang ginhari-an, ang kagamhanan, kag himaya, sa mga katuigan nga tanan Kabay pa. Lord's Prayer

Alangan ALJ 1 Anda in parakayan in maal pag barita Iso Kiristo, in Bodang Diyos. 2 Kataw in solat sa aklat Isayas in agpamarita in batang sa Diyos, keyen, Baanda, kangay siyogo in kangay sogowan sa kaimo tokawan, Matang agpakapiya kaimo dalan. 3 In agiplaong osai ka agpango sa moyod, keyen, Pakapiyaen kamo in kansiyo manga dalan. 4 Owan in agpamaotismo lomwas sa moyod agpaalam, keyen, Kailangan baotismowen no biyenglay wa in daet, matang piyadaing in manga daet. Mark 3:1-4

Ata ATM

Atta: Pamplona ATT Á yáyù nga kunniaw laguk yù ákkimállà naw: Ammò mi nga ajjan ta lángì, parè lâ ta meparáyaw yù ngágam mu sù ira ngámin nga tatolay. 10. Á parè lâ ta mabì nga duttál yù pammagurem sawe dabbuno, tapè mapatuppál yù urem saw dabbuno nga kunnay su katuppál na ta lángì. 11. Á iyawâ mu nikami yù kanam mi ta ággawo. 12. Á pakomák kami sù ira liwiliwâ mi, nga kunnay sù pamakomá mi sù ira nakaliwâ nikami. 13. À arák kami pángayan sù ira mangituddu ta narákè, á ilillì kami kâ Satanas nga maddok nira. Lord's Prayer

Ayta: Abellen SGB

Ayta: Mag-Anchi SGB Gawan ha hadyay pamanlugud ni Apo Namalyari ha balang miha, ay in-utoh na ya kamiha-mihaan nan Anak ha luta, ta êmên hilay ampaniwala kana, ay a migtan ha impiyerno, noa, madyanan biyay ya ayn angga. John 3:16

Balangao BLW Te ah Apudyus, gapon anchi amchan way layadna hen tatagu, empalena hen anchi ih-ihà-an way anàna hen antoy lota way matéy ta heno way mangafurot hen anchi anàna, achi metap-ar te mì-iggaw an hiya ah ing-inggana. John 3:16

Balangao BLW Amani ad uchu, ta machachayaw hen ngachanno. Ya ta umchah koma hen mantorayam. Ya ta ma-ammaan agé hen laychém hen antoy lota way kaman agé ad uchu. Idchatno hen man-érégnah anénni ah ka-ag-a-ag-agaw. Ya pakawaném agé chàni hen anchi laweng way enammaanni way kaman hen chani mamakawanan hen anchichay nangamma hen laweng an chàni. Ya achim koma eparufus hen ma-awisanni way achini makaya ya torongam agé chàni ta achi chàni lokopon an Chumunyu. Lord's Prayer

Bantoanon, Asiq BNO Amay namu Nak hina ka sa mga langit Pagadayawon nak imo ngayan Umabot sa amu, ang imo ginharian Matuman ang imong buot Hali sa duta siling sang sa langit. Taw-i kami ngasing it among kaunon sa kada adlaw Kag patawaron nimo kami it among mga sala Parehas man nak ingpapatawad namu katong mga nakasala sa amo Kag indi nimo kami pag-ipapierdi sa mga panulay Lord's Prayer

Bantoanon, Asiq BNO 1 Sa kaunaunahan, ginghuman it Dios kag langit ag duta. 2 It kato, kag kalibutan ay waya it korte ag waya't suyor. Kag makusog nak katubian ay libon it karuymanan ag sa ibabaw it tubi, kag Ispirito it Dios ay raha nak nagbabantay. 3 Ag nagsiling kag Dios, "Magkainggwa't hadag!" ag nagkainggwa matuor it hadag. 4 Nakita it Dios nak maado kag hadag, ag ida binuyag kag hadag ag ruyom. Genesis 1:1-4

Bicol BKL Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao nia an saiyang Aking bogtong, tagnaning an siisay man na minatubod sa saiya dai mapahamak, kundi magkaigua nin buhay na dai nin katapusan. John 3:16

Bicol BKL Ama Niamo na yaon Ka sa langit, sambahon ang ngaran Mo, mapasamuya an kahadean Mo, kuyugon an boot Mo digdi sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa aro-aldaw itao Mo samuya ngonyan asin patawaron Mo kami kan samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niamo sa mga nagkasala samuya. Hare kami pabayae na madaog nin sogot, alagad agawon Mo kami sa maraot. Amen. Lord's Prayer

Blaan: Koronadal BIK Du Dwata toon kanbong nawa kdee dad to di tah tanà ani, taman blén i Tingaan tunggal, du fye ku sinto faglut di kenen là ale malmo di salàla, kabay nun nawala landè sen. John 3:16

Blaan: Sarangani BIS Du Dwata toon kanbong nawa kdee dad to di tah tanà, taman blén i sen Tingaan du fye balù simto faglut di kenen là malmo di salà, bay nun nawan landè sen. John 3:16

Bolinao SMK O', ta wanin ana a pangangawa'nan nan Dios kontamo nin tutawo, kanya' nin kai naya nin nisiblet, no kai edet, nibi naya a Anak na nin kapagkapag ta pigaw nin si si'numan a magmatalek kona nin Anak na ket kai ya nin maisyay konan Dios ta pigaw nin madusa ya, no kai edet, magkamain ya nin anggan-angga nin byay a iti konan Dios. John 3:16

Bontoc: Central, Igorot BNC Mokötai mo wai atmangaeb isnan nimnim nan Chios, siacha nan etadko ai lalaki, ya nan etadko ai fafai, ya nan inak. Mark 3:35

Bontoc: Central, Igorot BNC 1 Nan angsancha ai taku ai öpchas nangisolat isnan ogokud nan ininmat ai chadlusmi avfoloten, 2 Tai sanchöicha ai nangifaag ken chalcami chaicha nan chadlus nangiila, nipalpo isnan lapona, kecheng insolocha nan köwanin nan Chios: 3 Ya ta chadlusko pinoot sanchöicha inmat ai nipalpo isnan lapona, kanak en kawis nan mangisolatak ai mainongnong, ken sika, ai nangato ai Teofilo, 4 Ta mangammoam ai nannaicha ai naisoloam ya titiwacha. Luke 1:1-4

Bontoc: Central, Igorot BNC Ama id chaya, machad-ayaw nan ngachanmo. 10 Omali nan en-ap-apowam. Maangnen nan nemnemmo isnan lofong ay kag id chaya. 11 Ichowam nan kanenmi isnan kawakawakas. 12 Pakawanem nan fasolmi, tay pinakawanmi akhes nan finmasol ken chakami. 13 Ad-im ogkhayen chakami isnan maawisanmi ay enfasol, mod-i ket isas-alakam chakami isnan ngaag. Lord's Prayer

Bontoc: East BKB

Buhid, Batangan BKU Maskin is Diyos galwasi wa dahol dahol ka manga taw sadik baba daga, yakanga hanya nadisag it anak sadi sadi, kaarakitay nyawa faktaw nogsyag hanya, idwa has kadwatan, dapat ay, imboyag hanggan aban aban. John 3:16

Caluyanun CAU

Cebuano, Bisaya CEB Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon. John 3:16

Cebuano CEB Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang Anak nga bugtong, aron ang tanan nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. John 3:16

Cebuano, Bisaya CEB Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan. Amen. Lord's Prayer

Chavacano CBK Por causa del grande amor de Dios con el maga gente, ya manda le con el di suyo unico Hijo aqui na mundo, para aquellos quien ay tene fe con el hende ay perde el di ila alma, sino ay tene vida eterna. John 3:16

Chavacano: Cotobato CBK Na, eghiduwan i Nemula temù sa langun etaw diyà tanà. Huenan di, pineangay di sa Anak di bugtung diyà tanà anì mealukan da. Sumalà dé sa etaw egpigtuu diyà kenagdi, endà mekesugsug di enù ka dumuen lalù di polo endà meelut di. John 3:16

Cuyonon CYO Tenged nga beken lamang y maite ang paggegma y ang Dios sa tanang tao sa kalibotan animan ingtao na anang bogtong nga Bata agod ang maski sino nga magtoo kanana indi ren isilotan y ang kamatayen nga ara' kataposan, kong indi' tatawan tana y ang kaboi nga ara' kataposan. John 3:16

Finallig BKB amami ay wachad chaya. Machaychayaw nan ngachanmu. Mun-ari asnas luta ya kaman aschid chaya. Maekaman nan laychum. Asnas luta ya ad chaya. Ichatmu nan kanunmi asnan kaurkiurkiw. Pakawanum nan fiasormi. Kaman nan mamakawanmi. Nan finmasor ya fumasor kan chakami. Achi chakami iyangkiayan as sugsug. Ya esarak chakamis mangisiw. Lord's Prayer

Ga'dang GDG 1 So gafuna, pinaratu i Afu Dios ino langit anna lubag. 2 Iyo lubag, awan a sannangannana e awaningke nagyan sinoy, lammuk e na'abbungan si battung a danum. Ana pelang ino Espiritu i Dios a malallebad so utun na danum. 3 Wasinoy, neyamug i Dios si, "Wara nad baggaw," kunna. E kaka'meng kelang agyanin ino baggaw. 4 E ma'anggam i Dios so initana, se nalawad. Kasena nepakkatway ino baggaw annino tumuk. Genesis 1:1-4

Hanunoo HNN Daka gid kay pagmahal Diyus sa tanan tawu sa babaw daga, nakan ipinakaun niya kay Bugtung Anak hampay una si unu pag tawu nu sumarig sa kanya, dayu ipadamhak sa kamatayan, bagkus ngap may tutuu pag buhi siya unman may katapusan. John 3:16

Hiligaynon HIL Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan. John 3:16

Ibaloi IBL Ta si Apo Shiyos, ensemek ton pasiya i totood ja dobong; isonga in-akan to ali sota saksakey bengat ta Anak to, say sota emin na memati so nontan na Anak to, eg meshosa ni ingkatod ingka, no diket may-aknan ira ni biyag ja enshiy to ngintegan. John 3:16

Ibanag IBG Kuruga iddukan na Dios ngamin i totolay, yatun i gafuna tu zinog na ta davvunaw i tattadday nga Ana na, tapenu ngamin i mangurug sa ay ari matay, nu ari matolay tu adde ta ngangangay. John 3:16

Ibanag IBG Ta dacal y inipangaya nad Dios tam mundo, ta iniauá na y ittataday Aná na, tapenu ngamin yuri im mangurug sa ari matay nu ari mattolay tam maffugafugab. John 3:16

Ibatan IVB

Ifugao IFB Hi Meknengan ey nakappinhed deitsun tuud puyek et humman gaputun agtu kawwanan etan binugtung ni U-ungnga tu nem intu-dak tu ma-lat amin ida etan mengullug ni hi-gatu ey meidwatan idan neikadwan biyag ni endi pappeg tu et ag ida umlaw di nandaul. John 3:16

Ifugao IFB Hiya naey inalin Jesus te hi Apu Dios ya nunhiglay pamhodnah nan atagutagu ta hiya nan hinnagna nan binuktung an Imbabalenah tun luta ta an naminda nan kumulug i hiya ya adida mihiwwe i Apu Dios mu ondaot mi'itagun hiyah munnananong. John 3:16

Ifugao IFB Hiyah ne aatna, ti nidugah di pamhod Apo Dios hinan tataguh tun luta, at hennagna han oh'ohhan imbaluynan dida, ta an amin di mangulug ay hiya, ya adida milahhin ay Apo Dios, at mi'tagudan hiyah mid pogpogna. John 3:16

Ifugao: Amganad IFA 1 Hidin hophopapna ya limmun Apu Dios hi ad abunyan ya tun luta 2 mu ma"id ni' ha naputu' hi a'at tun luta. Te namaag ya on adallodallom an liting ta nunnaud an munhihillong an tapottapol. Ya nan Espiritun Apu Dios ya umanin'innabat hinan tu'yap di liting an umat hinan dibdib. 3 Ya inah on alyon Apu Dios di, Mawaday patal. Ya nawada. 4 Ya maphod hi nanigona idiyen patal. Ot punhiwwayona mohpe nan patal hinan hilong. Genesis 1:1-4

Ifugao: Amganad IFA Ta at hituy atonyuh on ayu mundasal an alyonyuy, Ama an wad abunyan, pohdonmin hay anabaktum di haphapiton di tatagu. Ya pohdonmi bon he"ay mumpapto' i da'mi ta nan pohdom di ma'at hitun luta ta umat hi ad abunyan. Ya idatmu ni' di itanudmih ad uwani. Ya linglingom ni' bahan di bahulmi te teen linglingonmi boy bahul nan waday numbahulanan da'mi. Ya manghanom bahan die iyabulutmuh apatnaanmi ta wan adi ami mabalian hinan diyablu. Lord's Prayer

Ifugao: Antipolo IFK Hi Apu Dios ey nakappinhed daitsun tuud puyek et humman gaputun eleg tu kawwanan etan binugtung ni U-ungnga tu et itu-dak tu eyad puyek ma-lat emin ida mengullug ni hi-gatu ey meidwatan idan biyag ni endi pappeg tu et eleg ida lumaw di nandaul. John 3:16

Ifugao: Antipolo IFK Ama Meknengan di kabunyan, pinhed min medeyyaw ka ey pinhed mi daman man-ap-apu ka. Emin hu pinhed mun meippahding di puyek ni henin kamekapkapyad kabunyan ey pinhed min meippahding law. Baddangi dakemi di mahapul min kewa-wa-wa. Ekal mu hu liwat min hi-gam henin panliwwanan min namnahul ni hi-gami. Ipaptek dakemi ma-lat ag kami maewis ni manliwwat. Baddangi dakemi ma-lat ag kami maheul ni mengippahding ni lawah. Huyya hu dasal ni intudun Jesus. Lord's Prayer

Ifugao: Ayangan IFB Hiyah ne aatna ti nidugah di pamhod Apo Dios hinan tataguh tun luta, at hennagna han oh'ohhan imbaluynan dida, ta an amin di mangulug ay Hiya ya adida milahhin ay Apo Dios, at mi'tagudan Hiyah mid pogpogna. John 3:16

Ifugao: Banaue IFA 1 Hidin miatlun algo ya wada han munaahawaan ad Cana hi ad Galilea ya wah dihy inan Jesus. 2 Naayagan goh Jesus ya nan itudtuduwanah nan munaahawaan. 3 Hidin kumudang di bayah ya inalin inan Jesus i hiya, "Màid ah bayahda." 4 Ya inalin Jesus i hiya, "Ina, nganney pìyatam i hàon? Agge nì dimmatong di olas-u." John 2:1-4

Ifugao: Batad IFB Hiyah ne aatna, ti nidugah di pamhod Apo Dios hinan tataguh tun luta, at hennagna han oh'ohhan imbaluynan dida, ta an amin di mangulug ay hiya, ya adida milahhin ay Apo Dios, at mi'tagudan hiyah mid pogpogna. John 3:16

Ifugao: Batad IFB Pohdonmin hapihapiton di tatguy anahamad di ugalim, Ya ppohdonmin mumpapto"a goh hitun luta; Ti nan pohdom, ya ma'at ad abuniyan, ya pohdonmin ma'at goh hitun luta. Idatmu ni' di mahapulmih tanudmid ugwan an algaw; Ya aliwam ni' di baholmi, Ti ten aliwanmi goh di bahol di mangar hinappuhin da'mi; Ya adi ni' da'mi tapngan, ta baliwan da'mi, ta adi da'mi itudul hinan Diyablun Na"appuhi. Lord's Prayer

Ifugao: Kiangan IFL 1 Hay nipalpuwan di maphod an kalin Jesus Kristo, an Imbabalen di Diyos. 2 Athituy inpuntudok Isaya an nunhapiton di Diyos, "Teya, an itud-akku tun baalok hi hinangngabmu, an hiyay mangidadaan hi dalanom; 3 hay kalin di ohan muntukuk na potaal: Idadaan yuy dalan di Apu, punandongon yu diday dalanona." 4 Hi Juan an munbawtisar ya wadan naangang na potaal an punibanduna di bawtismon di tutuyu an pangaan hi liwat. Mark 1:1-4

Ifugao: Mayoyao IFU Ti otong hini pamhod Apo Jos hay hana tatakhu ay tay lota. Hijaot una impa-ali hini oh-ohha an Empfalay na ta an amin hana mamati ay hija ja achi cha ma-utaw ta un chaot mi'takhu hi ma-id chi pogpogna. John 3:16

Ifugao: Tuwali IFL Hi Apu Dios ya ongal di naminhod nan ditakun tatagu tuh luta ta hidiyey gapunan uggena kinawwanan nan binugtung an Imbabalena, ot itud-ak na tuh luta ta am-in day mangulug ke hiya ya adida makastigu an adida mihi-an ke Apu Dios, mu midatan dah biyag an maid di poppog na. John 3:16

Ilocano ILO Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, intedna ti kakaisuna nga Anakna tapno ti siasinoman a mamati kenkuana saan a matay no di ket agbiag nga agnanayon. John 3:16

Ilocano ILO Ta casta la unay ti panagayat ti Dios iti lubong; nga intedna ti Anacna a Bugbugtong, tapno amin a mamati kencuana, saan a mapucaw, no di ket adda biagna nga agnanayon. John 3:16

Ilocano, Baybayin ILO Amami nga adda sadi langit, Madaydayaw koma ti Naganmo, Dumteng koma ti Pagariam, Matungpal koma ti nakemmo Ditoy daga a kas sadi langit. Itdem kadakam iti aldaw itoy Ti kanenmi iti patinayon nga aldaw. Pakawanen dagiti basolmi A kas iti pammakawanmi Iti basol dagiti nakabasol kadakami, Dinakam met baybay-an nga umannugot iti sulisog, Isalakannakam ket iti dakes. Amen. Lord's Prayer

Ilongot ILK 1 Mad gapo1oto, pinalsan ma Diyot to giniked, 2 awana men-atog a away adon wade so. Kinabed nima bitengtenga degem ma ennagokonoka denoma waden mad nankompod. En-enong ma Beteng nima Diyot mad yamon ma denom. 3 Niman intognod nima Diyot, "Mewade-an nima boya" a bimetoy ma boya. 4 Nasiyaan ma Diyota imiyap niman. Impabkengtoy ma boyan mad degem. Genesis 1:1-4

Inabaknon ABX 1 I tinikangan-na si mahalap sumat nga si Jesus i Tinu'inan Mannanalwas pati' i Dadi'-na si Diyos: 2 Aniya' nagsurat-na si paragsumat Isaias siray panahon nga agpahalling i Diyos pada'iray si Dadi'-na: Aniya' paragsumat-ko nga padahulu-ko si ka'aw paghawan si pangngagihan-mo. 3 Awiray iya si disyirto ngan agparapasamwak, “Hawani-bi i aragihan-na si Paragdalom; tadungu-bi i lalan ralangnganan-na.” 4 Mangno a'ungod to anan si Juan. Agparabunyag iya ari si disyirto ngan agparawali si mga a'a nga kinahanglan mga iya agbasol huwang si pagbag'o ngan agpabunyag basi' apasaylo i mga sala'-na. Mark 1:1-4

Iraya IRY Amba:a ngani- da palayaw Diyos sa paranawan, kaya konin nga tinaboy konin sai ngani ka onga para da iya mag-isarig sa konin ba nawed batay natay no nawed ba kamaki biyag gidte wala arasan. John 3:16

Isnag ISD Ata gapu kiya abay pànang nga amminya ne Dios kadaya ngámin tolay, ay ittu ya nidde na ya sissa nga An-anà na, ta senu akkan na mesibna ke Dios oray iinna nga mangurug kaggína, nu di mepagbiyág kaggína ka áwan panda. John 3:16

Isnag: Apayao ISD Ata gapu kiya abay pànang nga amminya ne Dios kaday a ngámin tolay, ay ittu ya nidde na ya sissa nga An-anà na, ta senu akkan na mesibna ke Dios oray iinna nga mangurug kaggína, nu di mepagbiyág kaggína ka áwan panda. John 3:16

Itawit, Itawes ITV Megafu kan ya dakal nga ayat y Afu Dios kan ya totolay kan ya mundo, neddan na ya isissa nga Anak na, tase ngammin ya mangurug ira kan iggina, mari ra makastigo, nu azzi matolay ra kan awan na nga panda. John 3:16

Itneg: Binongan, Tinguian ITB

Ivatan IVV Takwan makayamot do oyod a rakoh a addaw no Dios no tawotawo do mondo aya am tinoroh na o mavoyvoh naya a Manganak tapian an sino o manganohed sia am ara pava o abo so pandan a kadimanan na asna makarawat so viay a abo so pandan. John 3:16

Kagayanen CGC 1 Ta primiro gid pabuat ta Dios kalibutan daw langit. 2 Kalibutan i ula pa kurti daw ula man bisan ino na betang. Sikad na delem naan ta apaw ta sikad dalem na waig na gabadbaled na galekkep ta kalibutan, daw Ispirito ta Dios naan apaw ta waig. 3 Dios gambal na, "Magpawa en." Gapawa man dayon. 4 Nadayaran Dios i ta nakita din na kapawa. Tapos, pabelag din pawa an daw delem. Genesis 1:1-4

Kalagan KQE 1 Sang pukas biyaoy ng Allaho Taala yang lopa aw yang langit. 2 Sangaong ona waa pay paras ng donya aw waa pay lasak. Laot pa yang donya aw maduguum. Ansinyan yaparinung-rinung yang Niyawa ng Allaho Taala sang babawan ng laot. 3 Ansinyan yaglaong yang Allaho Taala, "Amaon yang kaamdagan." Mandiadi yamaon da. 4 Sang pagkakita ng Allaho Taala sang kaamdagan yamasowat yaan kay madyaw yang paras. Ansinyan biyain naan yang kaamdagan aw yang kaduguuman. Genesis 1:1-4

Kalagan: Kagan KLL

Kalagan: Tagakaulu KLG Yan agaw awkadakula ya pig-imo da na utaw sa tagu-tagu an ka-adean. Aw ya pianlong mayu siling adti kangngitngitan kun palingen ta, an dengegen adti kalamdagan, aw ya pianlong mayu na matagu, an ubaten adti kadég. Aw miglong pa si Diisas adti umagakan Nan, "Yan agaw, kadég mayu na manga eped Ku, dili kamu magkallek sa mga utaw na malim olo magpatay sa lawwas mayu aw katigkas yan, wala da ya eped imoun nilan adti kamayu. Lord's Prayer

Kalagan: Tagakaulu KLG 1 Asini kadengan na muna pagkalekat, pig-imo na Tyumanem ya langit aw kadakula' na banwa. 2 Na, wala' pa kabala ya kadakula' na banwa. Wala' pa uman kita-a ya lupa' kay tumalag pa tubig. To-o pa mangitngit aw wala' katingen ya tubig manang gayed pigtunggu-an na Ispiritu na Tyumanem. 3 Na, miglong ya Tyumanem, law nan, "Awun kalalamdag!" Paglong nan, migkalalamdag da. 4 Kyatutukan ya Tyumanem sa pig-imo' nan na kalalamdag aw pigtapid nan ya kalalamdag aw pigtapid nan ya kangitngit. Genesis 1:1-4

Kalinga: Limos KMK

Kalinga: Lubuagan, Guinaang KNB

Kalinga: Majukayong KMD Se Luwarun Apu Djus Amani e awád ad langit: Midaydayaw se ngádanNu; Jumatóng an dakaní se man-ariyáM; Makwá se piyóM assé luta e kamá avús ad langit! AtjúM an dakaní assé sana e ag-agaw se kanonní assé inargáw-argáw; Ya pakawanóM dakaní asdá basbásorni, e kamá se mamápakawananní asdá nakabasor an dakaní; Ya ají dakaní iyadaní assé kaawisan, ya isarakaM dakaní assé lawíng. At syají atyén se makwá (Amen). Lord's Prayer

Kalinga: South KSC 1 Na nallukiyan Apudyus wi nangwa ta lufung, 2 maid pu ustu itchuran na luta ya maid pu iningkaw. Losan nalitopan ta chanum a nanuptuppiya, ad kapu ta karobfongan Apudyus, namidfifidfid a napigsa ta lafaw na chanum. Pangot losan na lufung. 3 Ad imfakan Apudyus, "Masapur awad lawag." Ad nallukin lawag. 4 Intollong pu Apudyus na lawag, nat-op. Ad nangkarasiyonan lawag ya pangot. Genesis 1:1-4

Kalinga: Tanudan: Lower KML

Kalinga: Tanudan: Upper KGH

Kallahan: Kayapa, Ikalahan KAK

Kankanaey, Kankanay KNE 9 Kaman nina ngarud di iyat yo ay mankararag: ‘Ama mi ay wada ed langit, madaydayaw koma din nasantoan ay ngadan mo. 10 Domteng koma din panturayam isnan daga ta say matongpal din laydem isnan daga ay kaman ed langit. 11 Iyaam dakami ed wani sin kanen ay kasapolan mi. 12 Pakawanem din basbasol mi, tan pinakawan mi abe din binmasol en dakami. 13 Bomadang ka abe ta adi kami masolsolisog mo adi et mailisi kami si lawa.’ Lord's Prayer

Kankanaey, Kankanay KNE Gapo ta peteg di layad Diyos sin ipogaw isnan lobong, inbaa na din bogbogtong ay Anak na ta say mo sino di mamati en sisya, adi kaisian en Diyos ta madosa, mo adi et wada en sisya di biyag ay iwed patingga na. John 3:16

Kankanay: North KAN Isnan menlowalowanyo ngalod ken Apo Dios et siya na nan kananyo, 'Amami ay wada id daya, Madaydayaw koma nan ngadanmo. Omdan koma ay dagos nan mentolayam tapno matongpal nan laydem isnan batawa ay kaneg id daya. Agtam dakami is menkatagomi isnan inagew. Pakawanem nan basbasolmi ay kaneg nan mangapakawananmi abes isnan nakabasol ken dakami. Adim ipalobos dakami ay bomasol nodi badangam dakami ta adi kami madoldolog.' Lord's Prayer

Kankanay: North KAN Esapay mawada nan am-in ay wada et binoliw Apo Diyos nan daya ya nan batawa. Nan batawa et egay kaolnos ay baken kaneg nan ilana id wani nodi menbolinget ya nalilikmot is danom et napigsa nan dalloyon. Nan panakabalin Apo Diyos et wada isnan osona. Dat kanan Apo Diyos, "Mawadaka ay silaw." Dat mawada. Men-gasing isnan inilana ay silaw danat teknen nan menpat-a ya nan menbolinget. Genesis 1:1

Kinaray-A KRJ Tungud nga ginhigugma gid ka mayad kang Dios ang katawhan sa kalibutan, gani nga ginpadara na ang anang bugtong nga Anak agud to nga ang bisan sin-o nga magatoo kana indi pagsilotan kang kamatayun kundi nga makaagum kang kabuhi nga wara ti katapusan. John 3:16

Magindanaon MDH 1 Su ludswan na Mapia a Tudtul makatag kani Isa Al-Masih, a Wata na Allahu ta' Ala. 2 A sinulat i nabi Isayah, "Ileynu, papedsanenku su pedsugunku muna sa leka, pagadilenin su lalanengka; 3 su suwala na panawag sa puwalas: Pagadilu su lalan nu Karenan, pakatidtunu su manga pagukitanin-" 4 mibpapayag lu sa puwalas si Yahyah a Pamutis, na namitua sekanin makatag sa kapamutis a kadsendit a makaampun sa manga kabaradusan. Mark 1:1-4

Mamanwa, Minamanwa MMN Agon papangamozo mazo maglaong kamo nga Ama nami nga nagahela daked ka langit, labaw gazed ya kanmong ngaran. Harian mo kami dini ka kalibotan. Tomanen mo isab ya kanmong naazakan dini ka kalibotan singed ka pagtoman mo daked ka kanmong hel-anan. Tagan mo kami komang aldaw ka kinahanglan nami nga pagkaen. Pasaylohon mo ya kanaming mga sala singed ka pagpasaylo nami ka mga nakasala kanami. Ipaaro mo kanami ya magtintalay daw ya mga maonga. Ani ini ya inhaodan mazo ka pagpangamozo ka Ama daked ka langit. Lord's Prayer

Mamanwa, Minamanwa MMN 1 Wani ya tigbeet nga sinogdan ka paghinang ka kalibotan ta. Ya Tahaw anikay minhinang ka kalibotan ta. Na, kawandini pen wara pen matigmel ya lopa. Podo sapa. Hasta waray kapawa. Ya hinawa na Tahaw mimpasingedsinged iza ka manokmanok kay nagalepadlepad iza dizan ka hopaw na sapa. Pagkadogay kizahe minlaong ya Tahaw nga anhinang hao ka kapawa. Genesis 1:1-4

Manobo: Agusan MSM Su pighigugma to Diyus to kalibutan, no tongod to sikan imbogoy to bugtong no Anak din, agun to inggad hintawa no ogtuu kandin kona'g kayagyag, di meduon kinabuhi no wada katapusan. John 3:16

Manobo: Agusan MSM Ilinga now nasi to seini ko og-ampu kow: 'Amoy noy no diya to yangit, tahudon ka podom yagboy. Muhari ka podom to tibo kaotawan, aw matuman to pagboot nu kani to babow to pasak angod to pagkatuman to pagboot nu diya to yangit. Bogaji koy to pagkoon noy kuntoon no aedow. Pasayluha koy to mgo sae noy, su pigpasaylu noy on to namakasae kanami. Tabangi koy agun kona koy matintal, aw saganga kanami to gahom ni Satanas. Na, sikuna to gamhanan yagboy no Hari no ogsimbahon hangtod to wada katapusan. Sikan iyan. Lord's Prayer

Manobo: Ata ATD Soini ka kagi now ko og-ampu kow. ‘Amoy noy dio to langit, Ka ig-ampu noy koykow ian to ogtahuron ka ngaran nu. Ogkoiniatan noy to magaan ogkatuman ka Pogsugu nu kai to soin no kalibutan. Ogkatuman ka koykow no pogboot kai to soin no tano no unawa to songo natuman dio to Langit. Bogayi koy to koonon noy kuntoon to soini no allow. Pasaylua koy to mgo salo noy, unawa to ogpasayluon noy ka mgo salo to mgo duma noy kanami. Igpamariu koy nikoykow to maroot no pogdoromdom oyow kono koy ogpokohimu to maroot. Woy igpamariu koy nikoykow ki Satanas no igbuyag to mgo busow.’” Lord's Prayer

Manobo: Ata ATD 1 Ka Punu-an to Magbobo-ot nighimu pinabayo to kagi rin ka langit woy ka tano. So-ini ian ka an-anayan no mgo nighimu rin dongan ko waro pad ka kalibutan. 2 An-anayan waro pad natapid ka kalibutan. Naponii so-ini to woig. Waro ian natapid ka kalibutan su ogko-iling on ian to doloman. Ko hondo-i taman ka laplap to woig, du-on dod taman ka doloman. Nokoy kaman, ungod oglayang ka Gimukud to Punu-an to Magbobo-ot to ampow to woig. 3 No, nigkagi ka Punu-an to Magbobo-ot to, "Ogma-awang ka." Takas do to pogkagi rin nigma-awang on ian. 4 Nigkita to Punu-an to Magbobo-ot ka ka-awangan woy nignangon sikandin no maroyow lagboy so-ini. Genesis 1:1-4

Manobo: Bukidnon: West MBB Iyan haini paagi hu pag-ampù 'Amay day diyan ta langit, tahuren gayed sa ngaran nu. Lord's Prayer

Manobo: Bukidnon: West MBB Utew mahal ziyà te ǥehinawa te Megbevayà is tivuuk he menusiyà, ne tenged kayi minsan sikan is budtung he Anak din wazè din menuǥuni, kekenà, impehendini zin su wey is langun he edtuu kandin, kenà mesiluti is gimukud dan, kekenà, meveǥayi sikandan te untung he wazà pidtemanan. John 3:16

Manobo: Binukid BKD 1 Sa puunaan hu Maayad ha Tultulanen hu kaagi hi Jesu-Cristo ha Bata hu Magbabaya. 2 Ha iyan insulat duun hu libru hi Isaias ha tagaalamatan, "Hanuy, igpadiyan ku sa laguy ku ha iyan umuna di imu, iyan magtagana hu dalan nu; 3 sa lageng hu tagkulahiay duun hu kalubasan: Taganahen nuy en sa dalan hu Ginuu, katul-ida nuy en sa mga ag-agiyan din." 4 Duun hu kalubasan si Juan ha magbabawtismu nakauma ha migwali hu kaagi hu bawtismu hu pagsendit hu pagpasaylu mga sala. Mark 1:1-4

Manobo: Binukid BKD Amay day diyan ta langit, tahuren gayed sa ngaran nu. Harii kay ikaw daw sa pagbayà nu iyan matuman dini ta kalibutan iling daan diyan ta langit. Ilahi kay iman hu kalan-enen. Pasayluwa kay hu mga salà day ta pinasaylu day daan sa nakasalà dini ta kanay. Ipadiyù kay ikaw hu panulay daw buligi kay ikaw ta daw harì kay madaeg hi Satanas. Lord's Prayer

Manobo: Cotabato MTA 'O Emà ké diyà langit, ungayà ké oloen ka etaw. Ungayà ké ma pedatù ka diyà sa langun etaw diyà siini sinukub langit, owoy ungayà ké ma meketuu sa uyot ko diyà tanà lagà sa ketuu di dutu langit dò. Begayi ko sa medoo salà ké, éhê mendaa sa kepeuloy ké sa salà duma ké. Tuliki ko kami anì endà mekeukit ké diyà sa kenà ké tepengan anì endà ma mekebael ké salà. Owoy pendiyù ko kami diyà si Satanas.' Lord's Prayer

Manobo: Cotabato MTA Na, eghiduwan i Nemula temù sa langun etaw diyà tanà. Huenan di, pineangay di sa Anak di bugtung diyà tanà anì mealukan da. Sumalà dé sa etaw egpigtuu diyà kenagdi, endà mekesugsug di enù ka dumuen lalù di polo endà meelut di. John 3:16

Manobo: Dibabawon MBD Nalogonan to Diyus to mgo otow dini to babow to kalibutan hantod to Anak din no sobu-ukon, pigpatubus din no iyan ogpakimatayan din to mgo saà dan. Agad intawa no ogsalig kandin, konad ogkagawang kandin to atubangan to Diyus, di ogkabogayan nasi to kinabuhì no konad ogkawadà. John 3:16

Manobo: Dibabawon MBD 'Amoy noy no diyà to langit, matahudan podon to ngadan nu. Umabut podon to pagsakup nu dini to kalibutan. Matuman podon to pagbo-ot nu dini to kalibutan no angod dà kunto-on no natuman on diyà to langit. Bogayi koy nu podon kunto-on no adow to kapookanan noy no ogkako-on noy. Ogpasayluhon koy nu to saà noy ikow su pigpasaylu noy on to nakasaà dini kanami. Og-aha-on koy nu dow wadà buwa dini kanami no igkahimu ni Satanas no pa-antihan. Dì pagawangon nu nasì si Satanas dini kanami.' Lord's Prayer

Manobo: Higaonon MBA

Manobo: Ilianen MBI 9 “Embiya ebpengeningeni kew ne iringa niyu kayi, ’Ah, Amà diyà te langit, berekat ne edati te menusiyà ke ngaran nu. 10 Ne berekat ne ebayàbayà ka rut te langun ne menusiyà, su apey metuman ke kiyug nu kayi te ampew te dunya iring dut te diyà te langit. 11 Behayi key te sesangan ne egkekaan dey te ini ne andew. 12 Ne pesehara nu ke salà dey iring dut te nepesehad dey en ke nekedsalà kenami. 13 Ne ipekeriyù key nikuna dut te menge mevaher ne penggeram, ne pekelangi key dut te datù te pekaid.’ Lord's Prayer

Manobo: Ilianen MBI 6 Huna su are' en ne migkahi en maa ke Eleteala te, "Mepekelangi kew ne wayig su apey ebpekesivey ke wayig te divavew wey wayig te diralem," ke se Eleteala. 7 Ne rutun ne neveelan en iya rema te peheletan ne ibpekalang su impedsivey rin ke wayig te divavew wey wayig te diralem. Ara' da' se nelalag din ne netuman en maa. 8 Ne iyan in-ingeranan te Eleteala rut te impekalang din ne kewkewangan. Ne ini ke ikeruwa ne hewii. 9 Huna su netaman ne midlalag en maa ke Eleteala te, "Mevurun kew ne wayig diya' te kereleman su apey ruen kepuruan." Ara' da' se nelalag din ne netuman en maa. Genesis 1:6-9

Manobo: Matigsalug MBT Su miggeyinawaan amana te Manama ka me etew kayi te ampew te tane, sikan naa ka imbehey rin ka sabsabeka ne Anak din su eyew ka langun ne egpalintutuu wey egsalig kandin, kene egpatey, ke kene, egpakaangken te umul ne ware egtamanan. John 3:16

Manobo: Matigsalug: Tigwa MBT

Manobo: Obo OBO Pomon to dakkoon ginawa to Monama to langun no minuvu ka-ay to ampow't ingod, id boggoy rin kos soosokkad no Anak din, amoy iddos ahad ondoy nod pomakoy kandin, konnod silutan to kopotayan, ko konna, od pokotanggap to umuun waad tomanon. John 3:16

Manobo: Sarangani MBS Amà kidoen te langit, ibeg day iduyun ka te kedita te otaw. Ibeg day lomowan ka diyà te kedita te otaw. Ibeg day metoman se ibeg no dini te keneyonan iling te pegketoman te ibeg no doton te langit. Begayi kay te kànen botong te kelikit te aldaw. Pegwedadi se salà ininang day diyà kamno onawa te pegwedad day te salà ininang te doma otaw diyà kenami. Ikà egpeokit kenami diyà te peg-akal, meneng pekediyoi kay diyà ki Satanas. Lord's Prayer

Manobo: Sarangani MBS 1 Diyà te keteboan te kedita, mig-inang se Timanem te langit aw keneyonan. 2 Wedad pa bawa te tanà, aw wedad pa awop niyan, aw tomalag mengitngit se kebelad te dagat. Gayed miniwal se Espiritu Santo diyà te lanto te wayeg. 3 Minikagi se Timanem, "Megkedoen den kelowahan." Penga niyan, doen kelowahan. 4 Kinità te Timanem te mèpiya se kelowahan, aw tinani din se kelowahan aw kengitngitan. Genesis 1:1

Manobo: Tagabawa BGS 1 na tó ika-tállu állo duan kasal tut kana ka galilea. asta tó inna i disas dotun. 2 na si disas asta tó mga disipulu din meninggat pagsik tut kasalan. 3 na ánda su mináminan dán sikandan ka támmák ka ubas, tó inna i disas igkagi tun kandin, ánda támmák ka ubas dan. 4 si disas igkagi tun kandin, baii, ándin é labut no kanak? su tó uras ko ánda pa dunggo. John 2:1-4

Mansaka MSK Laban kyakarugunan nang Dios yang manga otaw disining donya, wakaw syosogo naan yang bogtong na Anak naan antak magpakamatay tungud sang sara nang manga otaw, na yang kariko nang masarig sang Anak naan di isilotan nang silot na way kataposan, awgaid atagan silan nang kinaboi na way kataposan. John 3:16

Mansaka MSK Aw magampo kamo, maynini yang paglaongan mayo: 'Ama nami na aglangit, gosto nami na abay kaw taodon nang kariko nang otaw, labaw pa sang kariko. Gosto nami na madatung da yang allaw na ikaw yang magaari da kanami. Gosto nami na amatoman da nami yang kanmo pagbuut kanami asining donya, mayn aglangit na yabay pangagdan yang kanmo pagbuut. Atagi kami nang kanami pagkaan alawallaw. Pasaylowa kami sang kanami manga sara maynang kanami pagpasaylo sang yakasara kanami. Paawata kami sang pagsoray ni Satanas, tabangi kami antak di kami daugun naan.' Lord's Prayer

Mansaka MSK Kadiniay pa yiimo nang Dios yang Ian git aw yang donya. Nang tigmad wa pay kyakapaguyaan disang donya. Mangitngit pa kariko, way kikita na lopa kay yamarimpud pa nang tobig. Yang Balaan na Tomatabang na Dios iyan disang babaw nang tobig, yagatanawtanaw yaan sang kariko. Kayan yaglaong yang Dios, "Pakita na maparawang," kayan yaparawang. Pagtanaw nang Dios, madyaw naan yang maparawang. Kayan tyobok naan yang maparawang aw toboka yang mangitngit. Yang maparawang pyagangaranan nang Dios nang allaw. Yang mangitngit pyagangaranan naan nang gabi. Kayan yagabi aw kaallaw, yaan yang kaisa na gabi, kaisa na allaw. Genesis 1:1-4

Mapun SJM

Maranao MRW Saken i solo sa doniya. Saden sa pegonot raken na di den pekalalakaw ko maliboteng, ka ndodon so kaliwanag a pepangoyag. John 8:12

Maranao MRW Kagiya tanto a pekebabayaan o Allah so doniya na inibegay niyan so botong a Wata iyan kaan so oman i isa a peparatiyaya rekaniyan na di pekanaraka, ka kebegan baden sa kaoyagoyag a da a kaposan iyan. John 3:16

Masbatenyo Antes pa ngani ginlalang san Dios an kinab-an, igwa na'n ginatawag na Surmaton. Ini na Surmaton kaupod niya kag an Surmaton amo an Dios. John 1:1

Masbatenyo MSB 9 Pareho sani an iyo pagpangadyhi, ‘Ama namon sa langit, pagalangan an banal mo na ngaran, 10 Mag-abot lugod an pagahadi mo sa duta. Matuman man an pagbuot mo didi sugad man sa langit. 11 Hatagi man kami yana san amon kinahanglan na pagkaon. 12 Patawada kami san amon mga sala pareho san pagpatawad namon san mga nagkasala sa amon. 13 Ayaw man kami pagtuguti na masugtan kundi ilikay kami sa karautan kay ikaw an pinakalabaw na hadi na may poder kag glorya hasta na lang.’ Lord's Prayer

Molbog PWM

Palawano: Brooke's Point PLW

Palawano: Central PLC 1 Tagnà ginona it Empò ì langit nà donyà. 2 Nà pegkegona ye kediye it donyà, kara ngay kegonaan nà mekonàwas nga, nà medlem ngay at danom. Nà megpeglibolibo ì Nakem it Empò at menge danom. 3 Nà moda leng it Empò, "Menyadi nè araynawag." Moda nominawag. 4 Nà nebirì it Empò nè menonga ì nawag. Moda ye sineridi ì nawag at kedleman. Genesis 1:1-4

Pampango, Pampangan PMP Uling king lugud ning Dios king yatu, binie ne ing Anak nang bugtung, bang ing ninu mang maniwala kea, e ya mate nung e mirinan yang bie alang angga. John 3:16

Pampango PMP Neng manalangin kayu, makanian ing sabian yu: 'Ibpa mi a atiu banua, Misamban ya ing lagiu mu; datang ing Pamag-ari mu, mipamintuan ing kaburian mu keti sulip anti banua. Ibie mu kekami ing pamangan a kailangan mi king aldo ngeni. At patawaran mu kami karing kekeng kasalanan, anti ing pamamatawad mi karing mikasala kekami. At e mu ke iyayarap king mabayat a kapagsubukan, nune ikabus mu kami king Marok.' Lord's Prayer

Pangasinan PNG Ta ontan la’y impangaro na Dios ed mundo, ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian siopaman á manisia ed sikato agnatawtaw, no ag wala so bilay to’n andi angaan. John 3:16

Pangasinan PNG Onyay pampikasi yo sirin: 'Ama min walad tawen; Nagalang komuy ngaran mo; onsabi la komuy Panarian mo; nagawa komuy linawam ed dalin a singa diad tawen. Itdan mo kamiy kanen mid sayan agew. Perdonam iray kasalanan mi, a singa pamerdona mid saray nankasalanan ed sikami. Tan ag mo kami iyaakar ed pakatuksoan, no ag ingen iyagel mo kamid samay Maoges.' Lord's Prayer

Paranan AGP Gapu mahal a tarud nen Diyos en atanan a tolay ti munduwiday, kaya inyatád na en bugtung na a Anak, tánni deyaman en sumampalataya dikona ay awan mepahamak nan magkahud ti biyag a awan ti katapusan. John 3:16

Romblomanon ROL

Sama: Abaknon ABX

Sama: Balangingi SSE

Sama: Central, Sinama SML

Sama: Pangutaran SLM 1 Bay awal tagna' tõõran pimanjari langit maka gumi uk Tuhan. 2 Manjari gumi nsa' tasilang dagbõs na nsa' niya' bay pabõtang madiyõm na, tahik ja' bay sikalingkal junya' bo' lindõm na du isab bo' paang-ang nyawa Tuhan madiyata' kuwit tahik. 3 Magti magpalman Tuhan, uk na, "Magpaniya' na sawa." Magti du niya' sawa. 4 Pag'nda' Tuhan sawa hi', kahapan na du isab. Magti bihagi' uk na sawa maka lindõm. Genesis 1:1-4

Sama: Pangutaran SLM 9 Salaytu na bissalahun bi bang kaam magtaat ni Tuhan: 'O mma' kami Tuhan ma sulga'; Baya' kami pigaddatan õn nu sutsi tõõd. 10 Ayad bang nsa' t'ggõl bo' ka'u magkawasa ma manusiya' kamenon. ayad bang manga aa ma dunya me' ma kabayaan nu mayitu ma dunya sali' asal hinang na ma sulga'. 11 Biyuwanan kono' kami balanja' llaw-llaw. 12 Ampunun kono' dusa kami sali' kami isab ngampun manga aa makabuwan dusa ni kami. 13 Pijari subay nsa' kami tabo ni sasat maka lappasan nu kami min Nakura' Saitan.'" Lord's Prayer

Sama: South SIT

Samarenyo, Waray-Waray WRY Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi. John 3:16

Samarenyo, Waray-Waray, Waray WRY Kay an Dios naghigugma gud han kalibutan, nga iya iginhatag an iya bugtong nga Anak, basi nga an ngatanan nga natoo ha iya, dira mawara, kondi ma may kinahguhi nga waray katapusan. John 3:16

Samarenyo, Waray-Waray, Waray WRY Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi. John 3:16

Samarenyo, Waray-Waray, Waray WRY Sanglit sugara hini an iyo pag-ampo: 'Amay namon ha langit: Pagpasidunggan unta an imo baraan nga ngaran, kumanhi unta an imo Ginhadian, matuman unta dinhi ha tuna an imo kaburut-on sugad han didto ha langit. Tagi kami yana nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasayloa kami han amon mga sala sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon. Ayaw kami ikadto hin makuri nga pagpruyba, kundi panalipdi kami tikang kan Karat-an.' (Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an himaya hin kadayonan! Amen.) Lord's Prayer

Samarenyo, Waray-Waray, Waray WRY 1 Ha tinikangan, han pagtuha han Dyos han bug-os nga kalibutan ug han mga butang ha kalangitan 2 an tuna waray katuhayan ngan waray pa sulod nga bisan ano nga butang. Putos hin kasisidman an mabalod nga kalalawdan nga nakalukop han ngatanan nga mga butang, ngan nahanoy ha bawbaw han tubig an gahom han Dyos. 3 Niyan nagsiring an Dyos, "Magkamay-ada kapawa" —ngan pinmakita an kapawa. 4 NaJipay an Dyos han iya hinkit-an. Ngan ginlain niya han kasisidman an kapawa. Genesis 1:1-4

Sambal: Botolan SBL Masyadoy panlalabi nin Diyos ha kaganawan tawo; kayà inggawà na hi Apo Hisos ya mimihay Anak na emem hinoman ya tompel kona ay ahè mipalako ha impirno, no alwan magkama-in yan biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos. John 3:16

Sambal: Botolan SBL Tatay nawen ya anti ha katatag-ayan, Hay ngalan mo ay igalang dayi nin kaganawan. Andawaten nawen ya tampol kayna dayin mag-arí. Mangyari dayi ya kalabayan mo bayri ha babon lotá Bilang ombayro ha katatag-ayan. Hapa-eg ay biyan mo kayin pamamangan ya angka-ilanganen nawen. Patawaren mo kayi ha kawkasalanan nawen bilang pamatawad nawen ha nakapagkasalanan konnawen. Agmo kayi biyan ma-irap ya pagsobok boy ipakarayo' mo kayi koni Satanas. Lord's Prayer

Sambal: Tina SNA 9 Kanya anodti kamon domawat: ‘Ama mi a ison ha langit, sambawon a ngalan mo. 10 Ma-kit mi na komon a pa-mag-ari mo. Ma-honol komon a kalabayan mo iti ha lota a bilang anamaot ison ha langit. 11 Biyan mo kami komon nin pa-mangan mi para konan yadtin awlo; 12 tan patawaron mo kami komon ha kawkasalanan mi a bilang anamaot ha pa-matawad mi konlan ampagkasalanan komi. 13 Tan komon ando mo aboloyan a matokso kami, nokay masbali ipa-lilih mo kamin kay makagawa doka, ta ikon moy kaarian, kapangyarian tan karangalan a homin panganggawan. Amen.’ Lord's Prayer

Sambal: Tina SNA 1 Siay pinangibatan ebanghelyo ni Jesukristo, siay anak nan Dios. 2 A bilang naisulat sa profeta Isaias, Oya, manogo akon isosogo sa unawan an-arapan mo, Siay mamisanda nin dalan mo; 3 Siay bosis a asan mansumaway sa kabakilan, Isanda moyoy dalan nan Katawan, Gauon moyoy dalan na nin matoynong; 4 si Juan nakalato, namautismo sa kabakilan tan namipasawang nin bautismon pangombabali sa ikalinis nin kau-kasalanan. Mark 1:1-4

Sangil, Sarangani SNL Ontò nedekelan te Timanem te pedowan se kedita te otaw, aw yan se doun te insogò din se Batà din temisa amon eked pelumuni se kedita te otaw memenal kandin, meneng begayan dan te kaling pedowan wedad temanan. John 3:16

Sangil, Sarangani SNL 1 Su tétae Mavu nékowà duniya vuru langì. Taya deng nékowà duniya vuru langì Mavu, ta apa liyung Mavu. 2 Bò u nikowà u Mavu duniya, ta apa pallase vuru ta apa rorone. Taya apa deng tutuvo su vavone. Piyà sasì mayrà su vavone kébì. Malléndung karéngang. Niyawang Mavu mumésalay su duniya. 3 Kidò, Mavu nébella, "Pakatuwagé!" Séngkapébellane kelle matuwagée. 4 Nikasilawng Mavu e ba mapiya. Bò ene nipapariyae apang matuwagé vuru apang malléndung. Genesis 1:1-4

Subanon: Central, Sindangan SUS 'Ama', melengas sa' penallan ka nu glaunan getaw. Melengas duaten nu glaunani gpeglegedi'an mu. Begayan mu ami gendawgendaw gaan nami. Muka' lelatay mu ami ditu nga gdupangan nami muka' yami, lelatan nami su gmikesala' dinami. Muka' ndi' mu ami ebaybay ditu mengindan!' Luke 11:2-4

Subanon: Central, Sindangan SUS 1 Naa sug pikpuunan nug launan, sug Megbebaya', biwaten ki gekleb langit bug lupa'. 2 Laak kig lupa', nda' pa ig palasen, muka' nda' pa ig seleden. Milepayan pa dagat megbebuliun, muka' medelem pa tantu sug tibuukan benwa. Sug Balakat nug Megbebaya', nda' tana' diag dibabaw dagat. 3 Naa, miktalu' sug Megbebaya', "Dulaga na." Sikna mitalu'en, midelag dayun. 4 Sug pegbantay dun nug Megbebaya', melengas. Bena' midelag na, pigbelet nug Megbebaya' sug medelag muka' sug medelem. Genesis 1:1-4

Subanon: Lapuyan, Margosatubig LAA Shapap dlelamen thandeng nu Diwata su dunya muha bigay en su gbuntung Gbata en dlai, dari su dlemon sumalig ryanin gendi matay ugaid dun hetubu en methunay. John 3:16

Subanon: Lapuyan LAA Dyanami Gamà tu dlangit: ndyumen hu su ngalan mu pegeraban thandeng; ndyumen hu mateng na su Hepedlegarì mu; ndyumen hu metumanan na su kelyag mu rini dunya maantu ra tu dlangit. Begay ryanami nandaw su gan mahoyag ryanami gendaw-gendaw. Ampun mu ryanami su nga dlad nami, maantu ra hampun nami tu nga dlad pigbetad ryanami nu nga duma nami. Gendì mu witay yami tu gempasang nga gindan, ugaid ipaten ami genat tu Selataw Gmelat. Lord's Prayer

Subanon: Margosatubig SUC 1 Su pipunpunan nu dleliag guhiten ni Jisas Kraist. Bata' nu Diwata: 2 Ma'antu misulat ni Isaiya su keta'uwan, Tenggin, puwit u su seligan hu tu gunan mu, hin i sumagipa' tu dalan mu. 3 Su dlagau nu selatau petawag ditu benua gel da'i getawen: sagipa' niu su dalan nu Lord, balen su bianan nen metidu. 4 Si Jon minateng, mimbabtais ditu benua genda'i getawen dahus pimitua'en, su mepalin babtaisan dari su nga dusa mampun. Mark 1:1-4

Surigaonon SUL Dako gazod an kalooy nan Dios sa tanan mga tawo dinhi sa kalibotan, kay taghatag niza an iza isa ra na bata, dakan an bisan sino na motoo diza dili madaya ngadto sa impirno; Basta kay hatagan siza hinoa nan kinabohi na wayay kataposan. John 3:16

Tagalog, Filipino TGL Dahil sa malaking pag-ibig ng Dios sa sangkatauhan, ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang lahat ng magpasakop sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16

Tagalog TGL Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16

Tagalog TGL Sapagka't gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na isinilang na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang-hanggang buhay. John 3:16

Tagalog TGL Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng+̃ Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng+̃ búhay na walang hanggan. John 3:16

Tagalog TGL Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayundin naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Lord's Prayer

Tagbanwa TBW 9 Atkaytu i magayen nga panalangin mi. ‘Ama’ namen nga kat langit, bantugun baw kilalaen nga ega babasta-bastaen i ngaran mu. 10 Pag’angutun namen nga madali’ na mabut i pag’adi’an mu nay mu’sang katataawan, baw pagsunudun nay ka’irgan mu situt sinirungat langit nga subung it pagsunud asan it langit. 11 Pag’angutun namen gasi’ nga aldaw-aldaw begayan kami it magkaka’en namen. 12 Pasinsiyaen mu naga i mga kasala’an namen, nga subung it pagbuwaten namen nga pagpasinsiyaen namen i mga magkasala’an sinit amen. 13 Baw pag’angutun namen asat imu nga ega naga ipa’intulut mu nga masukdanan kami it subra’ na, in da’ga iribri mu kami nga pirmi it ki Satanas. Sabap ikaw i may pagka’adi’ baw guna nga egay kasbung, baw kabantugan nga egay katupusan it seked ka’nu-ka’nu. Kamatuudan tu !’ Lord's Prayer

Tagbanwa TBW 1 Pu'un-pu'ut langit baw banwa, giyuna it Ampu'ang Diyus. 2 Giyuna ya nga banwa, nga pay itsura baw ega pay maski unung betang. Madlem pang madlem, baw danum pa' i palalkep. Yan Espiritu it Ampu'ang Diyus, ka'alimbawaan ya, subuk deres nga mag'alusibeg kat sagpaw it mabakat pa' nga danum. 3 Eawnga siyampang i Ampu'ang Diyus nga mat ya, "Egaytu magayey bulun na ngaytung madlem. Ireg ku may eyag naga," Egay beken, sakaling may eyag na. 4 Naltegan it Ampu'ang Diyus nga magayen i eyag ngayting giyuna ya. Egay beken, biyagi' ya i timpu it madlem baw ma'yag. Genesis 1:1-4

Tagbanwa: Aborlan TBW 1 Itu nay puun it magayen nga tuturen nga binuat ni Jesu Cristo nga anak it Dius. 2 Ngaran it taw nga prupita nga tara-gem it Dius si Isaias. Mat it Ampang it Dius nga isiurat ni Isaias duut ribru ya nga atkaitu: "'Mag-at i Dius kat anak ya, Pata-gen aku it taw it pa-rutan i mu-sang taw, ka mag-sabut ikaw nga anak ku.' 3 May magnegan duut rugar nga da-gay taw nga ga-maran nga dakula. Mag-at i ga-maran, 'Mag-itsuitsu kamu ka sumusmu it ampuan nga anak it Dius. Pakanakem kamu nga matud, asipen mit magayen ka mag-aabut i ampuan nga anak it Dius.'" Mark 1:1-3

Tagbanwa: Calamian, Kalamian TBK 'Ama, ipabistu mu ra yang puirsa mung indi masagang-sagang ta tau. Tung makali ipalua mu ra yang pagerekelen mu tani tung kaliwutan ang nani ang para magimaklu. Kidispuis, pakdulayami ka yang kaministiran yamen ang mapangan tung kaldaw-kaldaw. Kidispuis, patawarayami ka tung mga kasalanan ang nagkarabuat yamen tung nuyu. Atia ya ray nagaingaluk yamen tung nuyu ang anda ray pandalendenan yamen ay natetenged nagapatawad da ka yamen yang kumpurming nagabuat ta kasalanan tung yamen. Kidispuis pa, Ama, indiami ilugut mu tung mga kaliwagan ang indi yamen masarangan ang muya ya si ay makanayan ta ipagbuat yamen ta kasalanan.' Lord's Prayer

Tausug TSG Ha wala' pa napaawn in dunya ini, in Kallam asal awn na. Karna' in Kallam asal naghahambuuk iban Tuhan. In Kallam amuna in Tuhan. John 1:1

Tausug TSG Karna' ing Allahu Ta'ala landu' tu'ud limasa ha dunya hangkan dihil nia ing hambu'uk-bu'uk Anak nia piag'anak supaya hisiu-siu magandul kania di' malawa' sagua' taga kabuhi' sa'umul-umul. John 3:16

Tausug, Sulu TSG 1 Pagka mata'ud na ing kimaput sumalsilah sing kissah sabab sing manga parkara' nasampurna' na halauman taniu, 2 Bia' da sing kia'ungsud katu', sing manga nakasaksi', iban sing manga mukahil sing Parman dain ha tagna'; 3 Pagka ku napariksa' tu'ud ing katan hal manghal dain ha'auwal, hangkan ku napikir isab, hisuratku kaimu nahahatulhatul, Mahasari Saupilus, 4 Supaya mu da ka'ingatan ing katantuhan sing Parman kiahindu' kaimu. Luke 1:1-4

Tausug, Sulu: Samal TSG 1 Ia na itu tagnàan lapal ahap pasal si Isa Almasi, anak Tuhan. 2 Tahinang buat palman Tuhan bai pinagsulat hè si Nabi Isaya, ia yuk Tuhan, "Itià tendogku sohòku padahu min kàa. Pinahap hèna lan palabayannu. 3 Àa ia atanog sualana ma lahat halam kapat'nnaan àa, magpah'lling. Buattitu llingna: 'Hawaninbi lan palabayan Tuhan. Paluhayàun pal'ngngananna.'" 4 Angkan du inàan si Yahia, ia nionan si Yahia an"nnob, patuà ni lahat halam kapat-nnàan àa, magnasihat. Bang ma nasihatna saisai na pikiampun dusana subay tin'nnoban badanna abò anià saksìna bai na ia magtaubat ni tuhan. Mark 1:1-4

Tausug, Moro: Maranao TSG Turo-on ko rukano na ibarat dun aia, na disomala dun a kababaia-an o manga mala-ikat o Alahwta-ala so baradosa a isundit ian so dosa nian! Luke 15:10

Tausug, Moro: Sulu, Joloano TSG Bia' ha'ini baita'an ta kamu manjadi kakuyagan ha-hadarat sing manga mala'ikat sing Al-llahu Ta"ala hapagtaubat sing hambu'uk tagadusa. Luke 15:10

Tawbuid BNJ

Tboli TBL Tey ali kbong nawa Dwata kul yo kem tau be klamangen benwu, gloken todo hama klowil yem Ngaen tek sotu, ani yo kihu tau hemtahu beleen la gogowen elem lanaw ofi, okom gutahen yem klowil laen du sonen. John 3:16

Tinguian, Itneg, Binongan ITB 1 Sitowe sit pangrogiyan nit nabalo wa damag ni Apo Jesu Kristo wa anak ni Apo Dios. 2 Siya nga nisorat ni Isaias nga mammadto datowe nga ginga ni Apo Dios, "Iba-on ko sit babba-onek nga omona, siya, sit mangisagana kanta dadan ni Kristo. 3 awad ta babba-onen ni apo Dios nga pompomkaw kadat bibbiligan. Isagana yo sit dadan ta Apo, ket pagbalinen yo dat ogali yo wa nalinteg tay omali sit Apo." 4 Sidiye nga baba-onen siya si Juan nga nagyan kadat bibbiligan ket nikaskasabana sit panagbaotisar. Sit panagbaotisar siya sit singyal ta panagbabawi, sannon mapakawan dat basbasol da. Dat tatta-o di Probinsiya ta Jodia ken di Jerusalem, napan da nagna-ag kan ni Juan. Mark 1:1-4

Tiruray TIY I Tuluse toow fo mégédaw bé kéluhanay de étéw dob duniyae, mélaw nirayén i buntunge Ngaén inok i kéluhanay munure dob Beene, énda méléhu ro, yamula gédoté roy umule magufusa. John 3:16

Tiruray TIY Abay gey dob lawayo, kéluhanay étéwe damén féngadafé ro Beem. Féguléwo mo damén i kéluhanay de étéw inok i kétaya muwe mérigo dob fantade ni loo so bé mérigowe dob lawayo. Irayan gey bé amaé keye bé ni gai. Fésagada mo begey bé de sala gey loo so bé kéfésagad geye bé de énggésala begey. Kago fédayaén begey météngkad rémigo sala. Brab diyaga mo begey bé Satanase. Lord's Prayer

Yakan YKA Bang ka'am ngampun subey kuwe' inin: 'O Amma', ka'u sama kami si surga'in, karayaw pinagaddatan e"nnun we' ke"mon manusiya'in. Karayaw we' ga'i tiggel magbaya' ne kew si ke"mon manusiya'. Karayaw tinuhut kinabaya'annun tu'u si dunya sa malu'u si surga'in. Urunganun kami kinakan ellew inin. Ampunun me' duse kamihin kuwe' du isab pangampun kami me' makaduse si kamihin. Patalahun kami amban sassat duk elliganun kami amban nakura' seyitanin.' Lord's Prayer

Yakan YKA 1 Tagnaan Aka-aka Hap sabab si Isa Almasi, anak Awlahu Tasla hin. 2 Kuwe du tesulat dem me pinaal nebi Isaya hin, "Payamanun be, pepiyu ku aa ku megpalatain dehellu amban kau, iye manyap lan nun; 3 suwala dembuwa aa meglingan dem lahat gay tantu pepihan aa: Panyapun bi lan Tuhanin, pebentelun bi me pelebeyan ne." 4 Tekka si Yahiya megbubuayagin dem lahat gay tantu pepihan aa, duk megmahalayak iye sabab pegbunyagin we me aa hin subay megteubat para pegempun me duse. Mark 1:1-4

PACIFIC: Samoa

Samoan SMY Aua ua fa'apea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atali'i e to'atasi, ina ia le fano se tasi e fa'atuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e fa'avavau. John 3:16

Samoan SMY 9 O lenei, ia faapea outou ona tatalo: 9 Lo matou Tama e, o i le lagi, ia paia lou suafa. 10 Ia oo mai lou malo, ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi. 11 Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ai e tatau ma le aso. 12 Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala, e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou; 13 Aua foi e te ta ita iina i matou i le faaosoosoga, a ia e laveai ia i matou ai le leaga. Lord's Prayer

PACIFIC: Solomon Islands

Amba, Santa Cruz: Utupua UTP Uma nuu, Niŋome elapu. Bojoeme ilo. Igono nemenigome igono ŋoolu tamanuu. Neve iloo damode too fasimio sika damode. Nika nigage tekamauli emeto tamee meto motapenisu, tekamauli ejoo kale nigake metoo. sasanabuene ke vono, nive metoo sake vono at e. Mojo emee ia suge, vinio imumua, igono, igono. Amen. Lord's Prayer

Anganiwei, Kahua, San Cristoval AGW 1 mo Filipi o goana na kina i finua i Ituria ma i Takonaetisi, mo Laeseniasi na kina i Apilene, 2 Na qewoana karu oga o Anasi mo Kaiafasi nairerua na arafa ni parafena, ki fu rao me na witeana God tanaa o Jone, karena o Sakaraeasi, i gau na masusu. 3 Ma naia ki arao me tanagi na arani finua rifurifu i Jotana, ki fagarono renia na bapetaesifa renia urusigi ana na takofeata enuni renia na kasigi wau ana tanueraa; 4 I mana ki segea (God) i gau na buka renigi na witeana o Aisaia na porofeta, manekau, A rinena weretage ki nerenere i na masusu, Mu fagananaua na tara iana na Lord, Mu fagaotogi na tara iana. Luke 3:1-4

Anganiwei, Kahua, San Cristoval AGW Kofanana nikao, kau wi taṉagamu, ki tao na wagefa i matota na angel iana God suria ani nenuni getage ni tanueraa ki urusia na takofeana. John 3:16

Arosi AIA Mama ami afaafa; Naatamu ni apuna. Arafana amu nai rago mai. Lord's Prayer

Arosi AIA Ama mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-ŋau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami, ona iami mi adomai nugasira inei mi haainora; Oi abui waiami ini ohoŋiami, ma oi haatahiami baania i oraoraa; Inia namua i hourana, mana mena, mana raraha, tarau tarau. Lord's Prayer

Arosi, San Cristoval: Arosi AIA 'Inia God a ta'ahia oani i marewana, a watea i tai garena otohuu, huni adona nei nai hinihinia abwa'i 'ai'aa, ma i daua i tahi tarau. John 3:16

Arosi: Wango, San Cristoval: Wango AIA Inia God a taahia i marewana a oani, a banea i tai garena otohu huni adona nei nai hihihinia abwai aia, ma ai daua i tahi tarau. John 3:16

Arosi: Wango, San Cristoval: Wango AIA 1 Ia Tiberias Kaisar a maeraha etai tanahuru harisi mana rima, mia Pontius Pilat a Governor bwarasirau Judea, mia Herod a Tetrark bwarasirau Galilea, mia Philip doorana a Tetrark bwarasirau Ituria mei Trakonitis, mia Lusanias a Tetrark bwarasirau Abilene, 2 mei noai madora si ia Annas mia Kaiapas na huuna i noni hohasi, na rinena God a ao mai beia John garena Sakarias noai oma heuru. 3 Ma ari surii mani oma rago rau oa garigaria i wairaha Jordon, a harahara inia bwareomaaea ni orisi adomai rai haa ini gawasia oraoraa; 4 ona i usua ana noai usuusu ana Isaiah i prophet, na rinena i noni a haatee totoro i oma heuru, a oani, mou haaagaua i tara ana Lord, mou orimai haa odoodo i dora riuriu ana. Luke 3:1-4

Ayiwo, Santa Cruz: Reef Islands: Nifilole NFL Tumono wuu, Nenurn na uko. Nukipejalikivem na one. Lord's Prayer

Babatana, Bambatana BAQ Ba bose sa zito vato ta Banara, göi sa likaqu, sa vaviniqu, sa nai se Ra, sa vini zira. Mark 3:35

Babatana, Bambatana BAQ 1 Ta kukutia Banara sa jüjini vudu ni ta lua, no pisipeta taba ka kuo ta rani. 2 Vudu ni ta lua koroveta zareo gadoe ba nanaziae. Rupa sa sapini zira loka püu, no Potae Banara sa galava ta küküpae loka. 3 No Banara sa lilio, sase iati güi, "Ma me tavata," no tavata sa me. 4 No Banara sa ri tavata sa nöe, no sa kulani. Sinani güi sa viliki rupa no tavata. Genesis 1:1-4

Baegu BVD

Baelelea BVC

Bauro, San Cristoval: Bauro BXA Na mani nuni na ateate tanaau maraa, Lord, Lord, ma nai siri mataku fano nogai na fourana afaafa: ma itii ni taua na faigirisi ana o Wamaku ni oga afaafa. Matthew 7:2

Bauro BXA Mama ami afaafa; Naatamu ni apuna. Arafaŋa amu nai rago mai. Faigirisi amu ai mataku nogai siora mara afaafa. Taua mai itaini taŋa gami ta marego ni ŋau ai goarana itaini. Go katomagi kasia na ginomi, mara igami mi katomagi kasia na ginota. Apuna go wategami agi ofonigami; go taugami pania na oraoraga. Ginia na arafaŋa mana mena, mana rarafa, tarau tarau. Amen. Lord's Prayer

Bilua, Vella Lavella BLB Ako maba ta o erekani Baŋara ko vatolo, vo inio Aŋavo kaka, ni Anako saqi, ni ŋiaŋia. Mark 13:35

Bilua, Vella Lavella BLB 1 Jisu Karisito ko Gosipeli ko tanio, Baŋara Vo Meqora; 2 Soinio poropita madu ko riki kikoveveo, Keatini! Aŋa ta A soroeva Aŋavo talitalio maba ŋoko kuleto, tu o inainaeko ŋoko keve ŋoquleto vasi. 3 Jone ta bapitaiso o imami siqo kale, ni o bazubazuema bapitaiso ko lilizio tu ŋiaŋiala pide ko ta ma elo kiadama sini. Mark 1:1-4

Bugotu, Bughotu BGT Imanea a God vamua ke dothovia puala na maramagna, gi e tamathaginia a Dathegna ke vahu sopa, gi ahai keda vautuutunia keda bosi luvu, me keda tonogna na havi hau. John 3:16

Bugotu, Bughotu BGT Mama i popo, Da tabu na Ahamu. Da mai na hugutamu. Da legua na hehemu i thepa, Ke vagagna i popo. Hegami mai keagaieni na vaŋa ke nabamami legumagavu. Ko talutavoga na paluhamami, Ke vagagna igami kiti talutavoga na paluhadia. Ko sagoi lubatigami kori auau; Mo ko hati augami kori koakoa: Eigna na nimua na huguta, ma na thaba, ma na silada, Ke hau me hau. amen. Lord's Prayer

Bugotu, Bughotu BGT 1 Gie nia vetula, "Na thepa keda kotu mekeda tapurese, na hava i katura mana hava ke sagaro", Meke agai. 12 Meke agai, na thepa ke kotu meke tapurese na komi thagi hava i katura mana hava ke sagaro. Ma a God ke regia na hava ke eia, meke toetokelagagna. 13 Na lavi ke haliu, mana vuovugoi ke mai, ianeni na vatolugna na dani. Genesis 1:11-13

Cheke Holo MRN

Fagani, San Cristoval: Fagani FAF Mu orosikatomagi, ginia na marewana afaafa ni kaaranii mai. Matthew 3:2

Fagani, San Cristoval: Fagani FAF Mama ami afaafa; Ŋa atamu ni apuna. Arafaŋa amu ai rago mai. Faigirisii amu ai mataku nogai siora mara afaafa. Tana mai itaiui taŋagami na marego niŋau ai gorana itaini. Go katomagi kasia na ginomi, mara igami mi katomagi kasia na ginota. Apupa go wategami agi ofoŋigami: Go tau gami bania na oraoraga, Faginigo arafaŋa mana mena, mana rarafamu, tewasia tewasia. Amen. Lord's Prayer

Gela, Florida Island NLG Na pukuna God te dolovi nanataa na maramana, ge lubatia na Dalena sakai vamua ma gaia vamua ke taluutunia ke mua taga tua, meke tabea na maurihali. John 3:16

Gela, Florida Island NLG Mama i kokou, ke tabu na ahamu. Ke tona mai nimua na kinakabu. Ke taŋomana na liomu i pari te vaga i kokou. He gami mai taeni na vaŋa te manana i taeni. Mo ko talukehai na lei palumami ke vaga igami kai talukehai na lei paludira. Ko bei lubatigami ta na tabotabo, mo ko lavigami ta na taŋotaŋodika. numua na haba, ma na mana, ma na lada, ke vaa me vaa. Amen. Lord's Prayer

Ghari: Ndi, Guadalcanar: Vaturanga GRI Matena God e veila koaza na maramana, me mololuani a Dalena na vasu pesche, ti asei te tutunina ke tau mate, ma ti ke taho nina na maurisali tuhudani matena. John 3:16

Ghari: Ndi, Vaturanga, Gari GRI Mama ihotu, ke ba tabu Nasoamu. Ke mai natotumu. Ke mana na zajahamu ivavana ekoaza ihotu. Ko tusu vanihami mai ke ŋeni na muza ke aza ke ŋeni. Ko molotahani na kibomami ekoaza ihami ami molotahani na kibodira. Ko jika na moluluani hami tana na gugure. Ko taho tahani hami tani na taŋotobo. Animu na tototu, ma na mana, ma na totora ke ba me baa. Amen. Lord's Prayer

Kahua AGW Mu nunginungi vike hete: 9 God vaemamami, igo getego ma ko God. Gu katora na enoni hato, ke rahesigo. 10 Gu marungigami, Araha. Ke te viteamu ia ano manga ngaira I pasimu. 11 Vategami me i rikini na ngera, i ararigami. 12 Gu bonotenigi na tasi iamami, renia igami kami bani bonotenigi nogamami na eraha, na enoni ga katogami tangagami. 13 Siana ko naka na heuhungiha ki teharigami . Ma ko anumasigami hete tenia Satana. Suria igo ko Araha, ko raramo hunigo ma ka visigo raha tare ma tarema. Amen. Lord's Prayer

Kahua: Tawarafa, San Cristoval: Star Harbor AGW Mu kafu orisigi na takofeami, ma kamu mato aporo me, renia ni tarofi kasigi na tanueraana iami. 3:19

Kahua: Tawarafa, San Cristoval: Tawarafa AGW Suria tani m+̱a nenuni ne tanugi na moro e oqanigi God, n+̱aia nagoaka na m+̱ane, ma nagoaku na fefene, ma inaku. Mark 3:35

Kwara'ae, Mwala: Fiu KWF Oe ko bobouruuru fuans sa Lord God ioe, oe ko rao fuana taifilia. Matthew 4:10

Kwara'ae, Mwala: Fiu KWF Maa kami ilaŋi, na Satamu ka aabu, Na taloa Oe ka leka mai. Kami ka sasi na ru Oe ko ogai iano, diia ilaŋi. Oe ko qatea mai taena fuamia na faŋa ka bolofainia taena. Oe ko lgeuiania sasitaana kami ki, diia kami lugeuiania sasitaaŋa kira ki. lua daŋaani kami saena sokea; Oe ko ŋalia olitai kami fasia ru taa: Na taloa ru Oe, ma na mamana, ma na raraa, ka tutua firi. Lord's Prayer

Kwara'ae, Mwala: Kwara'ae KWF Oke faaaofia na Aofia na God oe, ma niaa talitoona goo nee oke kwatea ooṉaa abui fuana. Matthew 4:10

Kwara'ae, Mwala: Kwara'ae KWF God fa'ata'inia na alafe'anga doe nia fuana na ngwae ki ta'ifau saena magalia ne'e 'uri, nia ka kwatea ma'i ta'i Ngela muta'i nia, fasi 'iri sa tai ne'e kira fa'amamana ana nia'a, noa'a kira kasi funu, bore ma kira ke ba'a mauri firi. John 3:16

Lau, Mwala: Lau LLU Sulia a God e hasidiena urii fuana na molaagali, nia falea M+̄ela nia tefe M+̄ela muuteia, si nitei ka manata mamana ana nia kesi funu, taa kefi n+̄alia na mouria firi. John 3:16

Lau, Mwala: Lau LLU Maa igami ilaŋi, na Satamu ka abu. Na alafalaa oe ka lea mai. Na doo ragemu ani adealana ka maluda na, iano isei iliŋia ilaŋi. Falea mai taraina fuagami na faŋala e bobola fai taraina. O manata asia na ŋalilaŋa gami iliŋi gami mi manata asia na ŋalilaŋa gera. Fasia lugasi gami laona ilitoola; O lafuu gami fasia fualanaa. Ana do oe na alafalaa, ma na mamana, ma na rara, ka too ka tau. Amen. Lord's Prayer

Lau, Mwala: Lau LLU 1 Ana safoliana mai God e faafuta ilani ma ifarana. 2 Ma ifarana e sala ma e gwou; ma na rorodoa ifalona maane kilu. Ma na anoedo God e agwaro ifafona mae kafo. 3 Ma God e bae uri, Folaa; ma ka folaa. 4 Ma God e rigia na folaa uri e diana: ma God e tooketaa na folaa fasia rorodoa. Genesis 1:1

Longgu, Guadalcanar: Logu LGU Amu ge liutaini na kutuminu egaregare na mai na iio i Lani.Matthew 3:2

Longgu LGU Mama i Laŋi, Eabu na thatamu. Ge laga main a iioamu. Ge taŋonama na ŋaoamu i vua elivana i Laŋi. Go vuwatea mai i nene na vaŋa ge thadaŋana i nene. Go nai vatau na molai palumami elivana i ami-ami nai vatau na molai paluda. Gose lugataini ami tana tovotovo, go ade ami vatau tana kilboa. Namoa na vule, mana nanama, mana lada, ge lae me lae. Amen. Lord's Prayer

Marovo MVO Ia pu nina tonua hiniva Tania Tamasa, ia tuna ia tasiqu mani na tinaqu. Mark 3:35

Marovo MVO 1 Vahavoroa e God pa tinalavuni ia vangavanga oro ia soloso. 2 Mani hua pu sanu inomina kani hua uka ia soloso, oro kare uka ka tongana ; oro chabo tou ia nga maliogo ia lao. Mani ia nga Spirit te God na vagitia ia korekore idere. 3 Mani, Mu rane, hua e God: heni rane. 4 Mani omia e God ia rane pu leana: mani pajaka vailolo loa ia e God pa maliogo ia rane. Genesis 1:1-4

Owa, Kahua AGW O God ke komanira tefa ka inuni ina ano kaa, nga ngai ke ne mafata rainia mai na kare manimani iana ne etagai, woi otai ne tatangamworani rainia ke marefa ni maemae make nanafunia ka tafinga fuu. John 3:16

Pijin PIS Stat kam long stat blong evrisamting, Toktok hemi stap finis nao. Hemi stap tugeta wetem God an hemi barava God tu. John 1:1

Pijin PIS God hemi lavem olketa pipol long disfala wol tumas, dastawe nao hemi givim kam San blong hem wea hemi wanfala nomoa, mekem eniwan hu hemi biliv long hem bae hemi no save dae bat bae hemi garem tru laef wea hemi no save finis. John 3:16

Pileni, Nifiloli, Santa Cruz: Reef Islands: Pileni PIV Tumono wuu, Neŋum na uko. Nukipejalikivem na one. Nie to vaka nulom na uni vi kajue wuu. Laŋo ileŋeve ŋaguŋo dekiliŋi na iki ileŋeŋe. Walukoluoli tekaimelioŋo, kajue iŋo, walukoluoli takaimolioi. Ka dememali kamio iŋo na ninakoa. Tudami iŋo na mutudami nipoana. Niekepejalikivem ee ninana ee nuanugomiu ki to ki to. Amen. Lord's Prayer

Pileni PIV Tu tavovo makoekoe kia, Lord, a fenna: tuaŋa nepalu aŋe kia, Lord, tuoaŋe ki onamata matau loŋo i te loŋo. Tu iloa po a Lord aia ko God: Nei fakathupulia khitatou, ka siai niotatou: thatou ni tai i ana ia a sheep ite malana. Tou vakheiake o malelakina, i te mathapua ona, tou o faloki lavo ai i te mafolaŋa ona, malelakina loa naiŋoa. A Lord e lavoi, e fakalofa loa: Aia e maoli i a tau e vo. Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu; Maŋa tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Psalm 100

Pileni PIV Opa ieluŋa, Toiŋoa e apu. Te malama ou ke au. Maŋai ei tulia e toŋakau ke maoli i lalo nei mana koe eluŋa. Aumai anei ni kaikai ke tauŋatai mai anei. Koa manatua siakina amatu kaimauli, maŋa ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli. Aua to sukusukuaŋe khimatou kia pio; Koa toa khimatou ia value. Niou to malama, ia a namalaama e takoto e takoto. Amen. Lord's Prayer

Rennell-Bellona MNV 1 Te hakatuu-aŋa o na goŋo gaoi o jesus Christ, te Hosa o God. 2 E koga na noho te i ai te kanukanu-aŋa e na polopeti, lna atu, e tuku e Au te pegea o to-atu oku goŋo o mua i ago i a te Koe, ka ko ia hai kego gosigosi Tou aga i mua i a te Koe. 3 Te geo o te launatahi pegea noko ma ŋege i te manaha gavaki, Ke gosigosi e koutou te aga moo te Lord, ke hai ke tokatoka gaoi Ona hano-aŋa. 4 Ko Jone noko ma ha paputaesi pegea i te manaha gavaki, ma te tohi aki ki te paputaesi-aŋa ke sui tegeua ai ma te ke hakanoka ai na osoŋo. Mark 1:1-4

Roviana RUG Ura tataru va sisigitini Tamasa sarina tinoni pa popoa pepeso, ke poninia Sa sa Tuna ekei, pude saripu raṉea Asa si lopu kaqu mate palae, ba kaqu tagoa ri sa tinoa hola. John 3:16

Rumatari, Owa AGW Mama hahaha, Naatamu ni apuna. Narahaŋa mu ni rao mai. Naheoqaniamu ni mataku mai iano maŋa haha tauwa mai rikini taŋa gami na moro ni ŋau ni arari rikini. Kato kasia naginomi, maŋa i gami nie kato kasia naginota. Kasiana watea gami ohoŋi gami; go teua gami tenia na oraoraga. Pasimu narahaamu, mana menaamu, mana togatogaamu tare tare. Amen. Lord's Prayer

Sa'a, Mwala APB Ana God e manata diana urini hunie walumalau hulaana e maia Kalena taataa mela moutei, hunie taena naini ko hiiwalaimoli ana kei suuri iaa, tae kei helesie maurihe huu ena. John 3:16

Sa'a, Ulawa APB Ana God e saepainaana na walumalau oto urina, hulaana e maia a Kalena na tae kalemou uri muni taana naile e hiiwalaimoli ana esie aiaa oto, taa muni e helesia na maurina huu. John 3:16

Sa'a, Ulawa APB Amamami ile ileŋi, Ŋa Satamu muni e maea. Ŋa Alahaŋa ioe muni e lae mai. Ŋa moola na saemu ani ne muni kire taui oto, iano ilehu mala oto ileŋi. O ta mai siiri muniami mai ŋaulaa e haidadaŋa ana siiri. Ŋa O sae asia ŋa mai roroana iami, mala iami noone a sae asia ŋa mai roroana ikira ŋa maile ea haaroroaira muniami. Ŋa o suuri tole iami munia ŋa malaohoŋamami, o haauriami maania a laa ni orahaa. Ana o tooana ŋa alahaŋa, na ŋa nauamaŋa na ŋa manikuluaŋa na esie aopa oto oo. Amen. Lord's Prayer

Sa'a, Ulawa APB Mamaa ileŋi, Satamu ke maai. Alahaŋa ioe ke lae mai. Muola saemu eni deuleni qaolani ke lae oto, iano ileu mala oto ileŋi. Da mai siiri huniemi mui ŋeula ke adona siiri. Na oke sae asie huniemi mui roroana iemi, mala iemi noone ko sae asie mui roroaŋa ikire na munini ko haaroroaire huniemi. Na mane o toliasi iemi hunie malaahoŋamami, oke si haauriemi maania orahaala. Ana o tooana alahaŋa, na nanamaŋa na manikuluaŋa, oto di oto di. Amen. Lord's Prayer

Sa'a, Ulawa APB Ie uusu-uusu aana mo na'ohai weuwana a Jisas Kraes uure oto mai aana pongine a Ebraham lae mai hule aana a Deved Inemauri, na hunie a Jisas Kraes. Matthew 1:1

Santa Cruz: Reef Islands STC A ta e vasivasi n taumafa a God; siai kone vakhinokhino ia manava e vasivasi ia e mafunafuna. Psalm 51:17

Santa Cruz STC Melemuge mako wuu, Nep ka Te. Maboielen na om. Ma tuti detuem naŋida maka iu na apule wuu. Tuam abunaga bage dakanaŋo na taplete ma abunaga. Ava aipteo aluege apule nige aipteo aluede. Baku vele bame nige mana vaika; Amilua nige mana vaioajal. Maboŋielen, ie mallet, ie nile, ti io ti io. Amen. Lord's Prayer

Santa Cruz, Natqgu, Natogu STC Naglqpxku Yawe, Gct ngr Israel! Murde vzpem mz nzarlapx-krde leplx ndeng mz zmatq sc enqmi rdr. Luke 1:68

Tawarafa, San Cristobal AGW 1 Na anegafa iana na tarofa koro iana o Jesus Christ, na Karena God. 2 E maŋa na moro ke segea [o God} renira na porofeta, 3 Ariŋena mane netage ke ŋereŋere i ga na manife e mamata aera, Mu tanua na tara iana na Lord ke naasia, Mu fagaotogi na tara iana; Mu qao, ine ke fagagofia na mane iaku ni fagafagagofia ke fage i nago taramu, Ke tanua na tara naasigo; 4 E rao me o Jone, ke fagabapetaesi i ga na manife e mamata aera, ma ke fagaroŋo renia na bapetaesifa renia orisigi ana na takofa iata enuni renia na kasigi we ana tanuera ana. Mark 1:1-4

Tikopia, Santa Cruz: Tikopia TKP E Pa te vaeraŋi; Tou Iŋoa e tapu: Tou kaenaŋa ke oko mai. Tou fifia ke laoi iraro nei, soki te vaeraŋi. Sori mai teasonei iako matou te kai etu teasonei. Kaese manatu matou faeŋa, soki a ko matou sise manatu ratou faeŋa. Kaese sorisori ko matou ki te tataŋutu; sau ko matou ma te titissara. Tou kaenaŋa, ma te mana, ma te ata, ke nofonofo. Amen. Lord's Prayer

To'abaita, Mwala: Malu MLU Uria na tha God e liothau una eri ana fanua nei iano, nia ka falea mai tee fa Kaluwane nia, fasia ni tei bana na kai fitoona ka ai si sui, ma kai to ana marukia tatha. John 3:16

To'abaita, Mwala: Malu MLU Mania muka foa ka una eri: Maka kamilia no ni thalo, keki faaabua thatamu. Tooa oe kai lae mai. Keki ilia si do no thatha-midaki iano kai 'uria lau boo i thalo. Oki falea mai fan_a kamilia itaraena kai talaana itaraena. Ma oki manata lube kamilia ana abula taa la kamilia ki, 'uria lau boo na miki manata lube kere na kera abula taa iamilia. Ma osi talai kamilia isana bae alin_a la, oki suusi kamilia faisia tha Taa, sulaania na do oe na n_a sukwaia, ma n_a inotoa, toto si sui. Emeni. Lord's Prayer

To'abaita, Mwala: Malu MLU Ana thafali lana si do ki tha God e thauwai nia thalo lo ma fanua ne i iano. 2 Ma fanua ne i iano kera faafunuia ka gwa'u; ma maerodo ka to bana i maana matakwa ne kukuruu : ma Spirit tha God ka isuisu i maana amali. 3 Ma tha God ka una eri, Kai laa: ma sui lalaa la ka laa bana. 4 Ma tha God e rikia lalaa la eri ka lea: ma tha God e alua lalaa la eri ka to eeta faisia maerodo. Genesis 1:1

Vanikolo, Santa Cruz VNK Aha ŋau. Neŋeŋo e tapu. Iemie mare gaima. Iemie warneŋo ipiaine ine lenu neŋe ŋau. Kuma neii damoida iemie toro nane pe damoida. Ago kulamena gamitu, tekamaoli imetoro neŋe gamitu nupe pianoa tekamaoli iedietore. Igai kurekure gamitu aka bogila; ago kula gamitu mena mamane fisale. Iemie mare; ga auka, ga iremare ilu ilu. Amen. Lord's Prayer

Vaturanga, Ghari, Ndi GRI 1 Na tuturihana na voihavo e vesea nina Jesus Christ, dalena God. 2 Koaza e mare noho di tana Isaiah a prophet, laka, Ko rei, nau au subuni ŋiŋida atu na susubugu, Ti ke diki lajo vaniho na sautumu; 3 Asei na hokona e huhu tana vera maŋu, laka, Kamu paepanete na sautuna a Lord, Kamu sati hotoli nina mena vano kode: 4 A John e mai, e turiha na lesovitabu tana vera maŋu, me tototohoko matena na lesovitabu tuhu toba ti ke molotahani na kibo kode. Mark 1:1-4

Wano, San Cristoval WNO Ama mami noai aro, Naatamu na maaea. Nahouramu ai boi. Naheiirisiamu ai madau noai ano i bahai ona noai aro; Hamai deini tanaami ta hereho iŋau ai orana i deini; Oi adomai nugasia ni momami, ona iami mi adomai nugasia ni inoda; Oi abui wateami ini ohoŋiami; Oi waiami bania i oraoraa. Na houramu, mana mensamu, mana rarahamu, ai taro orea orea. Amen. Lord's Prayer

PACIFIC: Tonga

Tongan TOV 'I he kamata'anga kuo 'i ai 'a Folofola, pea na'e feangai mo e 'Otua 'a Folofola, pea na'e 'Otua 'a Folofola. John 1:1

Tongan TOV Ko 'emau Tamai 'oku 'i Hevani, ketapuha" ho Huafa, ke hoko ho'o Pule, ke fai ho Finangalo, hange ko ia 'i he langi ke pehe foki 'i ma"mani. Ke ke foaki mai he 'ahoni ha'amau me'akai ki he 'anai. Pea fakamolemole homau nga"hi mo'ua; hange kuo mau fakamolemole foki 'a kinautolu ne mo'ua kiate kimautolu. Pea 'ou na'a ke fakahu" kimautolu ki he 'ahi'ahi; ka ke fakahaofi kimautolu mei he Fili. Lord's Prayer

Tongan TOV He naʻe ʻofa pehe ʻa e ʻOtua ki māmani, ko ia naʻa ne foaki hono ʻAlo tofupetahanefakatupu, koeʻuhi ko ia kotoa pe ʻoku tui pikitai kiate ia ke ʻoua naʻa ʻauha, kae maʻu ʻa e moʻui taʻengata. John 3:16

PACIFIC: Tuvalu

Tuvaluan ELL Ka koi tuai o faite te lalolagi ko leva ne iai te Muna; ne nofo fakatasi te Muna mo te Atua, ka ko te Atua foki te Muna. John 1:1

Tuvaluan ELL Te motou Tamana tela i te lagi: Ke tapu tou igoa, Ke oko mai tou Malo, Ke fai te mea e loto koe ki ei i lalo nei, e pela mo te faiga i te lagi. Tuku mai omotou meakai e 'tau mo te aso nei; Fakamagalo mai omotou agasala E pela mo matou e fakamagalo atu ki tino kola e agasala mai ki a matou; Kae sa takitakigina matou ki se tofotofoga, kae faka'sao mai matou mai te masei.' Lord's Prayer

Tuvaluan ELL 1 I te kamataga o te faitega ne te Atua te lagi mo te lalolagi, 2 a te lalolagi e seki ai. A te vai tela e ufi ei mea katoa e pouli tagataga, ka ko te mana o te Atua e fano i luga i te vai. 3 Ne fai te fakatonuga a te Atua penei, "Ke maina" — te mea loa ko fanaka te mainaga. 4 Ne fiafia te Atua i te mea ne lavea ne ia, tena, vae ei ne ia te mainaga mo te pouliga. Genesis 1:1

PACIFIC: Vanuatu

Ambae: East, Lombaha, Aoba OMB Ginie hi, gimiu nen tataro n"aha: 'Mama eulu: a henamu u gogona. Lord's Prayer

Ambae: East, Lombaha, Aoba OMB Mama eulu, Nahemu vi gogona. Nomu ute vi himei. Nomu tarani vin lei lolovavagi mere eulu. Lai himei gaqarigi a hinaga vi eno huri gaqarigi. Gon ladovohogi nabugure. Go mese siregi gamai lol galegaleasi; gon lai gamai dena gineu esi. Nomu a ute ko nomu a muremure ko nomu a varavara, vi eno vi eno. Amen. Lord's Prayer

Ambae: West NND Tulu tiutangaroa hokinia hika. 'Tamamai lolo taetae, a hinamu u kokona. Keu tiutangaroa kwara a tangaloi rana domi mavaki-ning"o. Lord's Prayer

Ambae: West, Opa: Nduindui NND Ikami keu lai alanghwana lakwa iGod tinghwarapu huri 'kam' pun', keu kwahakwaha huri 'kamu lolo 'nomai tiutangaroa. 1 Thessalonians 1:2

Ambae: West NND 1 A taetae ngo a varamana nea raru rovo mba, ngo nonga mo asa funu h'ira. 2 Ngo luna a rani kaimbutuki iGod nona mboloki u rovo mba makivi u fai mba ; ngo u mambu luna a rani kaimbituki ti nona mboloki funu h'ia makivi u fai mba. 3 Ngo iGod u fai tambetambe ki n-a rani kaimbituki, ngo u lango ki n'ia mba: huri hinea luna u mambusuriki mba ti nona mboloki funu h'ia makivi iGod u ndomi ki n'ia ngo u fai mba. 4 Hikani u fakambela 'ra 'na a taetae ngo 'na a varamana nangaiha rau ndomiki mba, lo a rani hinea a Hungwe iGod u.fai mba a varamana ngo a taetae. Genesis 1:1-4

Ambrym: South East TVK 1 Vanuvei ak bat minuk Teopolis, Okila xa moletin xil holu di lasak pisi xa ti latis usil naha xa testal mi xir. 2 Ngan xil xa lateti kokot e latepus holesok xil xa Iesu tepol ni, xil latesep usil longeongen hos mi mosav. E xil xa latelonge, latetis usili. 3 Ma vengan xa inou mun nanggusil kuh holesok xil ngasen ak, di nanemi nabit bos tengan nitis mese ni holesok xil ngasen xa di testal minuk, eilep namem, Teopolis. 4 Napol ni mak vengan xa nabit ukil kuh reitinen te holesok xil xa di otelonge. Luke 1:1-4

Aneityum ATY Lord's Prayer

Aneityum ATY Ak Etmama an nohatag, Etmu itaup nidam. Etmu yetpam nelcau unyum. Uhmu imyiaiji intas unyum an noboh-tan, et idivaig an nohatag. Alaama aiek nitai caig incama an nadiat ineig. Um jim aru tah nedo has unyima aiek, et idivaig ecra eti aru tah nedo has o atimi vai cama aijama. Um jim atau irama an nedo oop aiek, jam imyiata-maig cama va niji itai has. Lord's Prayer

Aneityum ATY Is um ucce naiheuc vai iji pece asega o Atua is abrai Inhal o un is eti ache aien, va eri eti emesmas a ilpu atimi asgeig iran asega, jam leh nitai umoh iran ineig inyi ti lep ti. John 3:16

Aneityum ATY Na eti ato aek an naopan ineiŋ nitai ineiŋ ak aŋo ainyak; ca napu ato aek an tak aopan. John 13:7

Aneityum ATY 1 Is ago nohatag a Atna im nobohtan itu acen. 2 Is tup npudupud nobohtan, um ti itai iran; is ataluopni narasin jap napat. Is aibuthan wai a Nesgai Alua, 3 Is ika a Atua, Etmu eteuc inlah; is um lab. 4 Is almoi inlah a Atua, mika is upene: is atiakoai inlah im napat a Atua. Genesis 1:1-4

Apma APP

Bislama BCY Fastaem, bifo olgeta, taem we wol ya i no stap yet, i gat wan i stap we nem blong hem, Waes Tok blong God. Waes Tok ya, hem i stap wetem God, mo hem tu i God. John 1:1

Bislama BCY From samting ia, prea bilong yufala i mas olsem emia, se 'Papa bilong mifala, yu yu stap antap long heven, Mifala i wantem we nem bilong yu i tabu. Mifala i wantem we kingdom bilong yu i kam, Mo we olgeta man long wol oli wokem olgeta samting we yu yu wantem, olsem olgeta long heven oli stap wokem. Mifala i askem yu bilong tedei yu givem kakai long mifala, i stret bilong tedei nomo. Mifala i askem yu bilong yu fogivem mifala from ol samting nogud bilong mifala, Olsem we mifala i stap fogivem ol man we oli stap mekem i nogud long mifala. Mifala i askem yu bilong yu no tekem mifala i go long sam samting we bambae oli traem mifala tumas, Mo bilong yu blokem Setan i no kam kasem mifala. Lord's Prayer

Bislama BCY God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim mi, mi stret Pikinini blong hem, mi wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli bilif long mi bambae oli no save lus, oli gat laef we i no save finis. John 3:16

Efate: North: Nguna LLP Nalakena kin, Atua i rumi emeromina i tabalan, i bitua ki nanina sikeimau, nag sera natamole nag ru seralesoko os, ruga ti mat mau, me ruga flatelak namolien nag i tu tu kai tu mau tu. John 3:16

Efate: North: Nguna LLP Tea waina kinau a mari a, niŋo ko da atae a mau raŋi waia; ma p~a wo midoakiatae a edaku ki tea waia. John 13:7

Efate: North: Nguna LLP Nalakena tea wanogoe kuga tapasavasa ega tapala waia: Mama aginami waina ku doko nakoroatelagi doko, Nagisama ega tapu. Namarakiana anigo ega umai. Namasauana anigo ega vei tea mariana maramana, ega tapala waina e do pei tea mariana nakoroatelagi. P~a tua gami masoso te navinaga waina e p~ia ki gami. Go p~a maginami midoakikorokoro naleo maga waina eu one gami one, ega tapala waina kinami ma au po magi tea maga waina naleo aginami maga eu one ara one au madeada midoakikorokoro e. Go p~a ta piragi gami paki namaridogoana mau, ma p~a vualua gami m~elu dua ki tea sa. Lord's Prayer

Efate: North: Tongoa LLP Nalakena Suq+̃e e dodomi maramana dapala waina e pitus ki Natuna sikedau, naga sara naata waina e saralomau asa ega ta mate puoli mau, ma ega veani namauriana waina e du mau du. John 3:16

Efate: North: Tongoa LLP 11 Ŋo e naŋa, Naaatamwoli sikai e peani natuna naanoai tua: 12 ŋo nara tea takariki kakata e noa ki tamana, e naŋa, Mama, kpwa tua au namaŋovai ni naloriki maŋa waina e maŋinau towo. Ŋo e mateata-tapwotae tea ni namauriana aneana maŋa. 13 Ŋo ataku ki naaleatia seara eu ta lapa mau, natuna takariki e saisai ki naleo maŋa mamau puti, po su'rata pano paki navanua ni uvea; ŋo tokora wanoŋoe e sori paraŋoto palorika aneana maŋa, e to mari taratara. 14 o raŋi waina e sori puti sua ra, raŋi ni navitoloana warur sikai e pakilina navanua wanoŋoe; ŋo nae e pae-asa tika sara naleo. 15 Ŋo e pano po puluti naatatoko maŋa sikai kakata ni navanua wanoŋoe; ŋo e tikpwakilua e paki vanua aneana maŋa naŋa eŋa leo parati ki waŋo maŋa. 16 Ŋo e masauna naŋa eŋa vuka ki nawa ni karop waina waŋo maŋa eu ŋani a: ŋo te naata e ta tua e mau. 17 Ma raŋi waina nakpwokpwona e liliu, e naŋa, Tea suasua vasata-puiana maVa ki tamaŋa eu pisa waina eu ŋeani navinaŋa waina e patakata ŋo te seara e tu pele, ŋo kinau a mate nea ki navitoloana? 18 Aŋa wo tuleana po pano punusi tanaŋu, ŋo aŋa wo noa ki nia, Mama, a mari naleo sa paki nakoroatelaŋi, ŋo namatamwa: 19 a ta moro kpwia mau naŋa aŋa vei tea sosoana ki natumwa: kpwa mari au aŋa takiusi tea suasua vasatapuiana aniŋo maŋa. 20 Ŋo e tuleana, po umai punusi tamana. Ma raŋi waina e ko matu uvea, taman e punusi a, ŋo e maritatotomi a, ŋo e sava, po toti nanoana, po tumwili a. 21 Ŋo natuna e noa ki nia a naŋa, Mama, a mari naleo sa paki nakoroatelaŋi, ŋo namatamwa: a ta moro kpwia mau naŋa aŋa vei tea sosoana ki natumwa. 22 Ma tamana e noa ki tea suasua aneana maŋa, e naŋa, Kuŋa mwaraverave tapelua suŋoro waina e sikina kpwia liu umai, po suŋoro e asa; ŋo kuŋa sara ki riŋi sikai nakinina, po sawa ki namwelevasiana maŋa namwelena maŋa: 23 ŋo kuŋa viraŋi kau natuna waina e manopunopu umai, po maripunue a, ŋo tuŋa kanikani, po mari katakata: 24 na lakena natuŋu waia e mate, po moro mauri; e puoli, po pei tea vakpwaiana. Ŋo eu pae-asa mari katakata. Luke 15:11-24

Efate, Nguna LLP 1 Tealaba te ruka fagmai merisukisuki narogorogoana gi seratrogo laba te bi lesoko berakati bakiigita, 2 Tebeloana, nara ruka ba selafe libisia namitera bo bi tsila gi nafisan, ruka trogorogkinia bakiigita; 3 Tewanaga e me kwia kinou, tka ba selafea usi berakati bakoutia, aga manago mitiria ega lena Teofile nawot, 4 Kuga ataisuki nafilesokoena gi nafisana mouana ruka tikiataikosa. Luke 1:1-4

Efate, Nguna LLP 1 Eagi ni naatiilakeana Supe e dawana ki nakoroatelagi go maramana. 2 Go maramana e pinovinoi go e palo; go namaligo e doko narae ni epua: go naata ni Supe e darakovakovagoro narae ni noai maga. 3 Go Supe e noa, Namarama ega vakilioa: go namarama e pakilina. 4 Go Supe e punusi namarama, naga e pia: go Supe e dapotae namarama padua ki namaligo. Genesis 1:1-4

Efate, Nguna LLP Mamaginami waina ku toko nakoroatelagi toko, Nagisama ega tapu. Namarakiana anigo ega umai. Namasauana anigo euga mari a maramana, ega takiusi waina eu to mari a nakoroatelagi. Pa tua gami masoso te navinaga waina e pia kinami. Go pa maginami mitoakikorokoro naleo maga waina e one gami one, ega takiusi waina kinami ma au po magi tea maga waina naleo aginami e one ara one, au po mareara mitoakikorokoro e. Go pa ta piragi gami paki nasurueana mau, ma pa volua gami ki tea sa. Lord's Prayer

Efate: South, Erakor ERK Te naŋ a briŋia, aŋo ku ti atae mau malfanin; me kuŋa wo atae te nraka. John 13:7

Efate: South: Havannah Harbour ERK Kite se, nawot, e bo tu binote eŋa bati nowota bota nafakal, e tiba be toatan bo mitroakinia mou, ebla bi to bati walubota manu relima rua nafakal, ki aŋinai manu relim iskei kite ebla tika? Luke 14:31

Epi: Baki BKI Kanio, toro ns ri la tena Atua mialimbo, toro ne mbe kuruaku, kovivinioku, koinioku. Mark 3:35

Epi: Baki BKI Karamamemi na jo a vio mabi, Be siamo lu. Be kiamo merimerano ri me. Mbo a la tena ko mialimbo, ea vio yetano, jaubukia a mla ea vio mabi. Ka vari vani kumemi bani sememi senanian ka bogo ne. Ka lelari tena mon ea kumemi jimbe kumemi ni mlelari kinimemi vite a mon ea tomu tealo. Ko vuri re kumemi ni van ea vio na jimbolimboian, ka laruri kumemi ka tava. Lord's Prayer

Epi: Baki BKI 1 Ilian mbo na Yesu Kirisito Atua Kinerino, togio nambeamu. 2 Jimbe ka beroveta Aisea mbivitauo rue, Kubi jio, na ila kiak atevi kamu ka miramo, Nai ri lavatigi jelemo; 3 Toro tai niono mbio ea vio iauo, Kubi lavatigi jeleno Tumbo, Kubi la kian marambo nalo a memedu; 4 Yoan mbinime, toro na mbabitaisi ea vio iauo mili babitaisiasn na viligiang ka a je lelarian na kialo karian. Mark 1:1-4

Epi: Biera BRJ Tambagana, na mbetin kin amunu, velauana mtoko mata Atua konana agelo mouna kin ata sa sekitu ga mbukuhi tnene. Luke 15:10

Epi: Biera BRJ Tamamai, Qiama t'e tene ham. Konama matamatanai t'eima. Ku lai tekin amai bog mouna gkamai taqana nekin bogana. Ku lailakati konamai felugkoana sa; finuti amai mbulu me mlailakati tekin atatu mouna konamai nivite mionoie la. Sua a se ku fut amai me venoie saveana. Lord's Prayer

Epi: Biera BRJ 1 Hukau lualima sua ilima nekin Taibirio Sisar kouana sumbaana. Bontio Bailato mbe sumba nekin Yutea, sua Herod mbe sumba nekin Calile, sua tahina Filibo mbe sumba nekin fiko Iturea sua Trakonaitis, sua Laisanio mbe sumba nekin Abilene, 2 bog Anas sua Kaiafas lo mbe o ham asombi, Atua konana houana mbeima kin Yoan natina Sakaraia ie fiko tutu. 3 Sue nigana mbeimae fiko mouna mdu ohi Yorotan, mhou beki la nibabitaisiana nekin vukuhiana kin lailakatiana nekin felugkoana sa; 4 namba le msiue mtokoe suksuk nekin beroveta Aisea konana houana mouna. Fata sakai ndona mkembiho ie fo tutu, Ke tolu mahana NSumba ana sonofiko, Ke tolu ana hamau mouna le momau. Luke 3:1-4

Epi: Tasiko, Lewo LWW Miasia God (De) sitomi yomarava sipa mla Narina wawa taga; pe na na lala pinuia na p+〺 a lelaga vani a a ve mare re, ana a ve kiela namalena na p+〺 pe uro re. John 3:16

Epi: Tasiko, Lewo LWW O lotu ni Yehova som+̃a De (God) o tam+̃ani ani a e taga. Matthew 4:10

Epi: Tasiko, Lewo LWW 1 A pogi telu naureena tai teke e Kana na Kalilea: 2 a Iesu anena teke ea: a a mie Iesu mena namio kiena nalogena lala a imi ni naureena. 3 A na pa waine tapa Iesu anena pisa vani a, pisa pe, Mala waine mrere sina. 4 A Iesu pisa vani a, pisa pe, Ita te kusi pæi suri tape, sira? John 2:1-4

Epi: Tasiko, Lewo LWW 1 Burupesia na lologena wo kie Iesu Kristo, Cod narina, 2 sipa napa a siria e tusi na Isaia provet, O loge ne pitetalia nailaena kiau sumoni marama, napa tapa riru mraba kiauma; 3 Pulugo ni yaru napa pio e yokurena, - A tapa riru mraba lepa kie Supe, a tapa kien' mraba lala a mesumesu; 4 Ioane pimi, napa baptiso e yo kurena, pisa kilalea baptisoena na sitomi-puiena. Pena a tamani lua milamulena piowa lala. Mark 1:1-4

Eromanga, Sie ERG 1 Ra potni Nobu yimetipe pokop munemap. 2 Im nemap yeti sumpelulya im nuru wokon, im nilebokevat yeti ran tan tok. Im Naviat eni Nobu yimiri ran tan tok. 3 Im Nobu yimenuwi memoku, Etepu nilara, im nilara yetepu. 4 Im Nobu yokesi pe nilara memoku aremi; im Nobu yetipe nugkon nilara im nugkon nilebokevat. Genesis 1:1-4

Eromanga, Sie ERG It Nōbū yemelentokonda losu tamas memovunora Netni pau siteven eni, ma iyi si umentavnirigi Iyi otuonamiap, ko, ampi nomurep ubruni. John 3:16

Futuna, Aniwa FUT Tamanomi taragi, Teigo tapu. Tshou tavaka komy. Tshou afasao erefia acre iafanua wararoni fakarogona hepe i taragi. Tufwa acime iranei tshome akai o nopogi ma nopogi. Touwaki nori maganisa tshome, hepe acime touwaki nori o maganisa o tagata iacime. Natshicina arafia acime ia teretu o maganisa, kaia kapare acime ia ane isa iotshi; ma tshou tavaka, ma tomatua, ma nokabisa, tau ma tau. Lord's Prayer

Futuna, Aniwa FUT 1 Ta nontafito o tafasao erefia o Iesu Kristo, ta Nontariki o Atua; 2 hepe neisiriace i tatapuria o ta aprofeta Kowcitia avau kowna fitshicou tshaku mokagi tshou foimata, aia kapenpena teretu tshou mokagi akoi. 3 Ta norio o tasi nokotapa i tugogau, Penpena acowa ta teretu o ta Teriki, aiseria totonu tshana aretu. 4 Joanes nibaptiso ia tugogau nifakairo ta baptiso o tagata keinatshicina ma feimagowa maganisa, ma keiamke nori amaganisa. Mark 1:1-4

Futuna, Aniwa FUT 1 Erufie tapu tatagata sefakarogoma i avisau o fakau nopena penaganea esa, eia senofoma i taretu o fakau esa iarea penaganea, sepukuma fatasiana ma fakau nofakahmana. 2 Kaie eia nokaniani i tavaga o Ihova; eia nomanatunea i tiona vaga i ao mapo. 3 Eia kafeipe i tarakau nihpura wei avai-tafe, noamoa anofua i tiona vajagara; semaroma foki tanorau: karufie anea oji neipena. 4 Fakau esa iarea penaganea sefeipera; kaie akirea feipe i ahvaonea tamtagi noeifiakea. 5 Fakau esa iarea penaganea serohtuma iei i tanohnea nofarigoina penaganea o tagata; fakau esa iarea penaganea serohtuma i tafatakina o fakau etotonu iarea penaganea. 6 Ihova mari noiroa penaganea o fakau etotonu apenaganea area: kaie kaiauiei fakau esa i apenaganea area. Psalm 1

Futuna: Aniwa FUT Esori mari tearofs o Teatua y tagata oji pe ēy nitufa tiona tariki tasyna pe fakā oji akiry nocrogo crufie ytey siromatema kie pe kaamo akiry tamāri ytā matā. John 3:16

Futuna: Aniwa FUT Ma Atua neicitiafakarafia sore fanua wararonei, pe aia neitufwa tsbans Nontariki tasi ana aia niamo, pe tagatotshi fakarogrogo aia setouwaki ia tiafi sore, kaia nokoamo ania mouri tou ma tou. John 3:16

Futuna: Aniwa FUT Akoe se fariŋoina ma ta penaŋa-nea nan-pena inapuŋinei; kaie akoe ka fariŋoina a tasi a napuŋi. John 13:7

Futuna, Wallisian WAL

Hano: Raga LML 1 La qatuna God ma dau amare i ataa. 2 Ataa nu mahavaga lenlena i ma du voroi; metmeto ma en goro matan lulu: i Vui non God ma ov goro ulun wai, 3 Hage God ma beve be, Gigitana: hage ma gigita. 4 I God ma gita gigitana be nu tavuha: i God ma hara bora gigitana nin metmeto. Genesis 1:1

Hano, Raga LML God ma dabe maragai ureure, ma lin Nituna voragaituwa, be ihei ma binihimasiginia vi hav mate tehe, take vi hago rahuana vai tuai. John 3:16

Hano, Raga LML Tata amare, ihama na sabuga. Nom te ute na mai. Nom doron na dum ataa kun amare. Lai garig lalai kamai ginaganiana vi dadariha huri garigi. Goi binihi kaburai vuromai, kun kamai gam binihi kaburai vurora. Govav liŋ te kamai lol kalkaliana; gov lai kamai nin gatigoro. Huri nom ute, i roroŋo, i sarisari vi togo vai tuai. Amen. Lord's Prayer

Lakona LKN Emam maken, Hahaŋ ni roŋ. Moŋ vitiga ni van ma. Moŋ mares ni wesis vaan mere maken. Le ma qirig mun game en sinag ga tu ehe qirig. Ke tretremwute pogeme, mere game ga tretremwate eu poge. Sao ukukrag game le galgalve; Ke la game tren en gasgasa. En moŋ en vitiga, sa en man, sa en heŋheŋ, ti ti tie. Amen. Lord's Prayer

Lonwolwol, Fanting CRC 1 Tiban vantin mewiti raharu lon vwira cha ge raligi ran book hurrohuan ne sisi co rayofwe toboli er, 2 Biali ge eo radigka bonaco merin a rasuto ral, radhigani meni er; 3 Ni nam deme mu cha ni narhu sisi tave ramtutoor meni nek, O Theophilus, vantin comutin, tiban ni nam-yo-kinte mu yin sisi tave nani cotemo; 4 Cha nek bwicha om kerberi sisi tave ramfitin co ge rad-hahara nek. Luke 1:1-4

Lonwolwol, Fanting CRC 11 A teca, vanten nu netin te ru, 12 a ta taon ta moan ne ŋero teca mene timian, Tata, oneŋene mene ni sise wo go nu go makonon ne ni nane heliŋim go muru a tefifine heliŋin mene ŋero 13 a wobuŋ toloe vite mon, ta taon tenaknakne sise bogon a tevan ru hetinten a o:r gole teto:ne helale heliŋin bogon tejemae duan go tehakebeten. 14 A bonego teto:ne helale heliŋin bogon tunjok ma:kerker toŋo:r turu ran vere gole, a tejeloŋne tenakebe ten, heliŋin tiaŋa. 15 A tevan a turu kirine jafu go hu go teheŋene ŋae van vere va:ne an barbar ŋe. 16 A teremelole toŋo:r ten go ca beane meleh go barbar rarjoane, a vanten su tolohon heŋene mene ŋae. 17 A bonego lon te ren, teca, vanten mevite go ramjogeh teba tata, a: melen moŋo:r ten ramjoen a tamsite muru, a ni namjomer o:r goli ma meate ni moŋo:r. 18 Nataura bwica navan mene tata a naca mene ŋae, tata, narmae tehakebe ten, God mikelbere a nek mon omkelbere, 19 nadlou ten, tolo konon lonle ca rake ni netum, ehe: nageh gon tebam, oheŋene wulu gehan gon biwenw vanten senan gon. 20 A tetaura a teme mene timian a bonego turu hetin ten kaheren timian teiŋka ŋae a lon tehaŋa ne ŋae a toro: a teliŋi veran goro aundon a teh imi boŋon. 21 A netin teca mene ŋae, tata, nammae hakebe bur, God mikelbere a nek mon, a nadlou ten ca rake ni netum. 22 A timian teca mene han terir ŋe, miaru me bamga ul go mu marten, a mikoro goro ŋae, a miliŋi 'riŋ' ran bagahun veran a miliŋi 'shus' ran jen ŋero. 23 A miaru me neti-'kau' go makolo muten, mitjue ŋae, loŋ jiane, ji loŋne buten, 24 teban go netUk goli temer, memau kebu mon tehelal du ram ho:kirine bur, a rartenbarite ca raloŋne buten. Luke 15:11-24

Maewo MWO Ge dodomasura, a qatagina a tunuqe ta wonana mo tatowora. Matthew 3:2

Maewo MWO Tata a woŋana, Nasasaŋa na roŋorono. Noŋa tunuqe na sumai. Noŋa tarani na lai le veina merea woŋana. Lai sumai qariki min kami na sinage u tarisa be qariki. Go tigi gina bugumi, mere kami mo tigi gina bugura. Go kare tektekerag kami tea ale galeana; Go lai kami dani na anseseta. Anoŋa a tunuqe, ti a sori, ti a siŋara, na toga na toga. Amen. Lord's Prayer

Malekula: Ahamb AHB Gavim batuh God agcan ga palog naur apen, iha agai ga ravi Anarun jekenene ili agai ga ravi sen, iha ili ruromi lon agai ga semba mats mats, bula ga tigcau nemaurin van vi suruai konkon. John 3:16

Malekula: Ahamb AHB 11 Mbela agai ga kare, Neren aven ga vi sen narehere ga ru. 12 mbela nakenarenin sen a van ga roh varah, ga kare visen nakeremen sen, Ita gcar sar nari gel nres visage. Mbela ga pepeh nari gel sato. 13 Mbela nambog sembanbelav varah, nakenarenin sen aven ga kiki ga sar mbonmbon nari gel sen ager van vi lon nembarvare aven a junr, mbela ai ga menrasi nari gel sen lon nari aven ga samb. 14 Mbela naur agai ga menrasi nari gel sen ai namer kekajen aven ga porah ni lon naur inen; mbela agai ga tombat naur ga mer kekaj. 15 Mbela agai ga van age roh nruan neren naur inen; neren aven ga juge vi lon nambugcau sen age vegan nambuas. 16 Ga palog par hanmbati kanen hen nambuas gail; neren nres semba ravi nari nres visen. 17 Naur ga nenov hi lon agai jembon ager kare, Neren geasin san nakeremenin sage ives, ata visen narogc ga lugcus ager tov mbus, mbela perjajc ahanau nat maj hen namer kekajen. 18 Nar ruagc ahanar vi nrov nakeremenin sage, ahanar kare visen, Nakeremenin, ahanau na kure nesambin lon nemav nruan lon nisen sam, 19 Mbela ne semba voi mi hen gcar kaikai ahanau kar nakenarenin sam: gear kure ahanau nar vi neren gcasin sam. 20 Mbela ga ruage ager van vi nrov nakeremenin sen. Naur ga ro vanvan a junr rohjer nakeremenin sen ga resi ga palog ga samb remben ga gcam van ager lugcumi nehaluen sen agar jumi. 21 Nakeremenin sen ga kare, visen, Ita, na kure ga samb lon nemav mbela lon nisen sam, semba voi mi karkar anarem hen ahanau. 22 Mbela nakeremenin isen ga kare visen neren gcasin sen, Metar van meto rav nasulu aven avoi nres gcemai, regi lon agai; regi nehai tetav lon naveren, nari mburmbur lon narin: 23 Metor van rav anaren menbuluk malohloh, metor tamsi; Nratar hani, nrator kemkem: 24 Vimbatih, narehere iha sage ga maj, mbela ager maur mi tetas. Luke 15:11-24

Malekula: Ahamb AHB 1 Ruani lon nambog niharurin ni rahin ga roh lon Cana sa Calili; ruani anen sa Iesu ga roh urni. 2 Ruani parni ato ato kaikai Iesu ruani neren ili ata usuri neligen sen vilon nirahin. 3 Ruani bogili ato ata palogni uain, Iesu anen ga kari ehini agai, uain sato gajikai. 4 Iesu ga karihini agai, Napnevur, nisevai ahanau na kuri lon eiugk? nambog sagk ga semba gcamai rohjer. John 2:1-4

Malekula: Aulua AUL Egko u lotu Namal Atua tahegko, hena ugi u busuri. Matthew 4:10

Malekula: Aulua AUL 11 Bila hena i beteni, Asmagk bohol i busi anetina inrua: 12 Naho tahtah i beten ahani atemen, Tita, u levi saheu niov tuhunu. Hena i bihvihinia sugsugcul tahen saherua. 13 Nambug se bisogk anetina tahtah i levi cortah sugsugcul butia tahen, i levi venevenene tahen buhu nuta temnisbar, i bulagcia sugsugcul tahen rien numene isamp. 14 Nigesaho sugsugcul tahen i mugca su nemar lombon i barlu rien nuta namigk, bila i dumbatihte ana doh rien mahavsian. 15 Bila hena i beneven ana uma sare asmagk ta nuta namigk naho i uri hena buhu tambui ana sahe balambal hera. 16 bila hena i mahavai ana muhi tamban i bura ana can nahuluh soh naho balambal i cania. Bila asmagk isiha ana levi sahe hena. 17 Nigesaho hena i bene buhu tevse hena sumban, hena i beteni, Asmagk numene imbisa ta tita tuhunu ara busi nelogk lombon emu rene hera ara mahavsia, bila anu ni mes, nemar i casiu bimbatihte! 18 Anu ni bur demarah ana beneven buhu tevse tita tuhunu, ni bur beten ahania, Tita, anu ni muhi nesah isamp ahani nemav mor, bimohoni egco, 19 anu ni se bu a balohoniu anetina tahegco: u muhi anu lahasi asmagk numene tahegco naho egoo u colia. 20 Bila hena i demarah, i bene buhu tevse atemen tahen. Nigesaho hena i doh temnisbar dimp, atemen tahen i lisia, i lelsambuia i nrov, i duahan varna core tavugan, i jimia. 21 Bila anetina betenahani hena, Tita, anu ni muhi nesah isamp ahani nemav mor, bimohoni egco, anu ni se bu a balohoniu anetina tahegco. 22 Bila atemen i beten ahani asmagk numene tahen, Mol levi molina i busa ana suvuh rion hena; u ligi deliga bohol rien corcorna tambavi nahuluhombui rien neluan; 23 Mol levi bene netih buluk naho i lemp; mol ravsia; antil tel bur can tel bur kalkalahania: 24 Bimbatihte navil antina tuhunu i mes su, i mor emu; hena bot, hena a colombosia. Hera ara dumbatihte ana kalkalahania. Luke 15:11-24

Malekula: Aulua AUL 1 Tui tui, Atua i mucia neten, nemav, netis, tambabe nesah hera butia ar tok rier. Atua i se levi nesah sende ti muci ahanera, i sur sumban; hera ara barlu. Re nambog nahabimo Atua i beteni: Nuta ti mier: bilbiltah nuta i masera. Re nambog nakiruahte Atua i ligi nemav ti mucia naviu ho lemeve ti mapot entene navui ho efetil. Genesis 1:1-4

Malekula: Kuliviu, Maskelynes KLV 1 Tumbatane nasuruan ivoi se Iesu Kristo, God Anatun: 2 Magoinan i tosi elan nalombulat se profet Aisea, Cinau ni sule nevanuan isagk ti lamu hini ceiugk, Ti gcole napisal isam; 3 Nantolon se nevanuan isua i is elan nalelehai, Ca mito mite vahavahari napisal se Iova, Mite gcole ti nur napisal isan; 4 Jon i gcemai, i baptais elan nalelehai i keluri baptaisian hini nevanuan lo rigi natite i sa ti rumbati tuvucini natite isa ceil. Mark 1:1-4

Malekula: Kuliviu, Maskelynes KLV od i lolosak navili apan mageinan, Cei levi Anatun sus agi, ceil lo sipaig elan lo sa mat pisi, avil lovusi namauran vanvan su tuei. Mark 3:35

Malekula: Meaun, Labo MWI 1 Nembute nohien ndaga ana Iesu Kristo Atua Itenoah. 2 Iman neprofet Esaia itis, Epili kapskoh me nemucut neskohiena ana kina metaha nopmom, ipiah me nala ndaga metaha nunk. 3 Nele tiana sei tipohau latembi, Apiah nala ndaga ana Vetla, apiah nala petete ana nie. 4 Jon itoh so ibaptais latembi, so ioha nebaptisien nene ranrauahien tele neskohtisien nene nohobo tipeloha. Mark 1:1-4

Malekula: Meaun, Labo MWI Tele wut simo sike niah nedagiena Atua, memucut tigca ivi tisunk so nalagkilepe, so sagkilei. Mark 3:35

Malekula: Orierh, Malfaxal MLX 1 Nimbatin naharian tile ti Jesu Kristo, Atua latin; 2 Ivohon wut neprofet Aisaia itus in, Catales, dasursur nambambaragcen misurian tigcina human nohom, Nancis nahal tahaiyugk nale human aiyugk. 3 Nuwutlon tuan iteg lonbunaindu, Catagcis nahal ti Norovun nale, Catagcis nahal tahai nanon. 4 Jon itoh an ibaptais lonbunaindu, an indighur nibaptisian nan nerogveverepian sirin nilipkasian nan nahatian. Mark 1:1-4

Malekula: Orierh, Malfaxal MLX Sirin wut marsut tinarar nete ta Atua irog in nambambaragcen tinan ivohon tasugk, an nanpinigk, an ciai. Mark 3:35

Malekula: Pangkumu, Rerep PGK 1 Daga vemu nan narijan mi bu sa Iesu Kristo, natin Atua. 2 Fere Aisea profet mi ri, Ba mbunsi, hina mue re moko naburan sug bi vemu cini nahom, hini bi pas uase nesar sam. 3 Rirao haris soko mi ke ra raronceteramb, Taba pasiuase maramaransar sa Iova, ta uase nesar san ra manmanon. 4 Jon vine ca baptais ra raroncetaramb, keketimat hini baptaisian ca haris rama gcirigcir ra naror ca ba revi tocini tovotovare. Mark 1:1-4

Malekula: Pangkumu, Rerep PGK Atua enjejaricini fenu apan berag, mi re Natin soko me san, ea bataga rerurime ran bi se mej, bi tori me mauran vec aig tue. Mark 3:35

Malekula: Sinesip, Southwest Bay SNS 1 Nimbatin nivagasien tile ti-Iesu Kristo, Atua Nivutun. 2 Inotei wut niprofet Esaia itus ei, Ales, nigcosursur nimorot tigkinagk nin nisursurien human ran noom, cogcur nahal tinunk tile human nunk; 3 Nelen tuan iteg lembusaivon, Agcur nahal ti-Nirovun tile, agcur nahal tiei cotitus; 4 Jon ito en ibaptais lembusaivon, en indighur nibaptaisien nin nirogmerivenien cen nisurkasien nin nisampien. Mark 1:1-4

Malekula: Sinesip, Southwest Bay SNS Andewer munhurvor tiparar neta Atua iwer, tinin tei tesu en vene en amo. Mark 3:35

Malekula: Unua ONU 11 Gco hini i verai: Mohoman soha hisen natin heru: 12 Gco hini vetuh hini raru verai hini temen, Tata mbu ravi jihi hina tavtaven i se rojroj sombon vi jihi hina. Gco hini tavtaven rojroj sen veh jihi rarau. 13 Gco nambog i semb gotor mu natin ga vetuh i ravi mburumbur jiten inogk gco i ha veh re vanu tara. Gco i jirte hini rojroj sen re tovoto vare. 14 Gco hini i piri tembige jiten sen, gco nemar i haji hini i ras re vanu ge, tetembatin rojroj sen inogc. 15 Gco hini i ha gco i betavu ares tin soha se vanu ge gco i verai hini mbi ha veh re mbue sen. 16 Gco hini i nugnug mbi hani jogon henen sombon se mbue, co ares i semb ravi re veh jihin. 17 Gco vasenega hini i vena gciri re hini verai, Ares majig vurin hevis hise tomoge hisen narogc i toh gco i tu amu gco hina mbe mij hini nemar. 18 Hina mbo tumerah gco mba ha veh jihi tomoge gco mba verai hini hini, Tata, hina no vase tovotovare, no se mbegvare mamirin. Gco re nahon hisom. 19 Gco no se vo re mu hai mbu kese hina natum, mbu vase hina mbe ve ares majigen som mbi soha hise vurin. 20 Gco hini i tumerah gco i vena jihi temen. Gco hini tara rumb gco temen i kei hini gco i vur hini rarjejen gco i gcom gco i rum re sernihen gco i romji hini. 21 Gco natin i verai hini hini, Tata no vase tovotovare gco no se var taragare mamrin gco nahom no se vo re mu mbu kese hina hini natum. 22 Gco temen i verai hini majig sen, Mbu ravi morin ga mi vo navirvir, mbu kare re; mbu kare hanvere re veren sen gco boroge tara re baragcon. 23 Gco mbu ravi natin kau ga mi ras gco mbu reviji mbuni gco rati ramh hani gco rati remb merhariv. 24 Mbatin natuge nige i mere i mej ju gco i maur mu, hini i jihe gco hina no kei mu. Gco tetembatin rati re merhariv. Luke 15:11-24

Malekula: Uripiv UPV Atua emrreni temijpale jinibb ne iel ngatan nir. Ko niko muloli ni mukoni inu, nga m̃esansan mevi ni natun mawos, vini iel ngatan. Ngok poro isi san pia-osuri inu, m̃ernen sete mia-mij, ko pia-la mauren nga muto tuwi ngok vini. John 3:16

Malekula: Uripiv UPV 1 Batun erijen ga me res se Iesu Kristo, Atua Natun. 2 Erepe Aisea profet oli, Kup elesi, nu koni jinib suk uomo nom, Ni pi vasenin sel som; 3 Drilan jinib san ekail rege lolon meruer, Kapa loli sel se Iova, Kapa loli sel sen para maus; 4 Jon evini, ni baptais rege lolon meruer, evuisuiseni baptaisien jinib nolor para lolului, para telasi tueni nanu ga mi sij. Mark 1:1-4

Malekula: Uripiv-Wala-Rano-Atchin UPV Meri ga pu loli nanu se Atua, ni evi tusk, ko jujik, ko tasu. Mark 3:35

Malfaxal: Orierh, Na'ahai MLX

Malo MLA 1 Ana cunjuna God mo vuoci na tukailangi mana verama. 2 Moiso verama nununa mo tetea, moiso mo tete cinau ale; moiso dondo vunivunici le toco ana nacoi tarusa: moiso Tanumueni God mo cocovi ana nacoi tarusa. 3 Moiso God mo re, Ava a rani: moiso mo rani. 4 Moiso God mo soari na rani mue nia mo ducu: moiso God mo ase na rani ana dondo rindi. Genesis 1:1

Malo MLA Matan Cod mo boi taueraci na verama, moiso mo sile Natuns cese, mue to savasava tamaloci ridi a domtaucia nia a to ticai, a bo lai na mauru losu. John 3:16

Malo: Atariboe MLA 22 Motete tamana ma ntaci na nona mare saha saha; "more" no lete iruru duci vosahi, etea ame toco aiso no rurua cinia, no lete ring asace ana limon mana shoes ana karuna. 23 aiso no lete kou etea ena baru no losua aiso da canio da be makoni. 24 Surin me natuku nia niko lo mate maiso me ta nouri mo thai moiso mo ta mae moiso nam tahuju nam makoni. 25 Moiso natuna ime uora talam, lo tuvu ona votalolu. Mo ronoa maiso, ma mae maravitui na vanua mo rono na veto: ma na velua. 26 Moiso mo toui no mara-sahasaha, etea mo dania cinia mo-re-time cinou rivo save. 27 Nia mo vitia cinia mo-re-time, tasim ma mae: moiso tamam mo losu na kau baru etea. Surime mo ta soaria lo rono mo duhi. 28 Mo vo tete mo lolovuna mo te jivo aimo. Maiso: tamana mo rasauru mae ma harea. 29 Motete mo reti mo tovalun tamana, mo-re-time. O, soari, ana sihou re verevere mo lo sahasaha nom mu lo te salasaleci cin te leom; moiso o lo te sile cinte venatui nani, etea me kamam mana tahisaku ka be tolu makona. 30 Moiso natum ime lo donovi na nom cina no vavine sasati, mo mule mae moiso, olosu no kau baru valena. 31 Moiso mo vitia cinia mo-re-time, Om, di lo ovi teleiou moiso vevesai noku cinou nom. 32 Mo duni me da be makoni, do avulaci surime tasim nivo mo mate moiso, mo to mauri mo ticai moiso mo to mai. Luke 15:22-32

Mota MTT 1 Alo qetegiu God me tiŋ o vunana wa o lalaŋana. 2 Pa o lalaŋana we gariawasa wa we wawae; wa o siliga avune nago qaraŋa. Wa o Vui non God me taqa avune nago pei. 3 Naŋ God me vava wa, Marmararan; pa ti marmararan. 4 Wa God me ilo o marmararan si we wia; wa God me vilewora o marmararan nan o siliga. Genesis 1:1

Mota MTT Mama avunana, Nasasama ni roŋo. Nom o marana ni mule ma. Nom o maros hi lai alalaŋana tama avunana. Le ma qarig mun kamam o sinaga we tira ape qarig. Ka nomvitag napugamam, tama ikamam we nomvitag napugara. Nipea ukeukeg kamam ilo galeva; Ka lav kamam nan o ganganor. Anoma o marana, wa o mana, wa o leŋas ti toga ti toga. Amen. Lord's Prayer

Nambas: Big NMB

Paama PMA 1 Koanik vi more longlongien onen Iesu Kristo, Natin Ahi. 2 Longlongien enek, vatte teni suval koa provet Aesea mutisi usil isei hesak mesen sise onen. Aesea mutisi vit, “!Kitaengoni! Nisila eiloheh onak vasak revi sise venuk. 3 En out volvol, meatin enek hehisohiso hehit, '!Sak revi sise ven Asuv heka ien! !Houmon sise onen hemal!'” 4 Ven koanek, meatin tai, koa isen Sion va en out volvol ka visohiso min meatin vasi vit, “!Mihehiles moulien onami ran tisaen! Mihemaenau nitang rindun kami ven mivatie kilea keke miheha ris ven Ahi. Hesakini, methos onen hetahos eris en kami.” Mark 1:1-4

Paama PMA Venkoan Ahi einvati meatin edle vasi houlu, kei san natinale tagesi, koan ceile indemeati keiye i re mate tei, at i kuri maulien liseges. John 3:16

Paama PMA 11 Ka viteni, "Meatin tai kuri natinali elu. 12 Tasito viteni min tamen, 'Itet , kisan tei taunaha keilek minau keke vahi onak.' Ka keiye riti min keilu taunaha keilek onen. 13 Ka avong ro mosap tei, tasite lahruaieni taunaha onen ka mea va nout soutin ka noutenek purun taunah vasi onen en tisaen. 14 Ka munak purun taunah keil onem ka amae houlu emai en noutenek, keiye sakrahoni amaekati. 15 Ka eva rovarei ven meatin tai tenoutenek, ka meatinek san keiye eva nah onen vengan vuas keil. 16 Ka envati vasien vungan votal anien keke vuas keil akan; meatin tovuol vosan anien mini. 17 Ka mundemi sasininges, keiye viteni, "Elohe onen itet houlu ka anienai houlu, ka enoutek inau vesesal momatek en amae. 18 Tahaus, nimea niharis ven itat nihiteni mini, "Itet, na mumoni tisa moniout nessa ka minuk enum, 19 na re tanaus tei mun ko va hiseinau en natumali, kisakinau nisuvali elohe onom.' 20 Ka mea, va ven tamen, ka munak mulesomau soutin, tamen les keiye, ka einmahisi, ka muloh, kavkue hirein ka musmusi. 21 Ka natinali viteni mini, 'Itet, na sakin tisa minout nessa ka minuk, na retahaus tei mun ko va hiseinau en natumali.' 22 Ka tamen viten elohe keil onen, "Mihekuri tai eisin koan tahaus imok, ka mihelingi en keiye, ka miheling ring en hein ka shu en alen. 23 Ka mihekuri tai kau koan rahu ka mihoasi ka reheani ka rehe si ire. 24 Venkoan natkuliek mat tuai ka moul eris, ka vuol ka navotini. Ka keil asakrohoni asi keil. Luke 15:11-24

Santo: Bay, Hog Harbour, Sakao SKU 1 Me na rani hina Jon Na Paptais monumai, molalaa me ra utahau hi Jutia, 2 moaso, Otojomi; suria ra sanu hi na tailahi vahatea timalua. 3 Suria iano inie na tajua Aisaia na provet moaso mine suria, moaso, Na loena tajua itea tomoore me ra utahau, Otovei vavanao na rio hi Na Moli, Otovei tataholo ra riona. 4 Na visivisi Jon inie na vuluna kamel, na sahisahina me na porona inie na pinina sanu; na hana hanihani inie ra lokast me na hane hi ra utahau. Matthew 3:1-4

Santo: Bay, Hog Harbour, Sakao SKU Atua momeje ra tajua hina ulu, suria morahu na Matuna motea hasa, sura va te tajua morohoroho mea mosamate maa molavi na mauri rwi tuitui. John 3:16

Santo: Bay, Hog Harbour, Sakao SKU 1 Me tenet nivdon Nwar Vokovok hov Iesu Kristo, Walth-in Ietar. 2 Isaia profet te me klep, Ca roc, Ien na sier-pun nasier hac ca tal morug, Ni ca racrac nehel-em. 3 Nui-en nathegun te m'il vel risa luthiath, Ce ca racrac nehel-en Nwatur, Ce ca res nehel-en notu. 4 Ion ma lam, ni baptais-in luthiath, ma saru nebaptais-in hur nuru-mun me ser ni hur nit-heth. Mark 1:1-4

Santo: Nogugu, Nokuku NKK 1 Ni wunan ne tavet ta lele ki Iesu Kristo, Notu Atua. 2 Soko ni ulul me i Isaia ne provet, vetiwa, Karu, na tili no vartila tea, Ma nikin a riom oonoki; 3 Lion tou ta ortoko me ne lep woroki, Vetiwa, Emiu a oonok rio Moli, A rion tetakolo; 4 Jon simae, mo i nikin paptais me ne lep woroki mo lanlan lion suri paptais kin popori am losuri nakavera. Mark 1:1-4

Santo: Nogugu, Nokuku NKK Atua om ro tou kin ne lepa sokon oti, nikin til i notun pulan mwer tewa, mo ti toua ta omtowa i nikin, ma sap aja, nikin meuri roprop. John 3:16

Santo: Tangoa TGP Matan God mo opoi na tamlohi na varama sohen harihi: mo sile Natuna sei enia vorahese, vara sava tamlohi mo rasua i pa sopo vano na komo, pani i pa lavi na mauri tui. John 3:16

Santo: Tangoa TGP Natana God mo oboi zea na tharana, mo tau Natuna voracese, vara enira isoiso la rasua ila, sobo komora, ila lavi na nauri tui. John 3:16

Santo: Tasiriki, Akei TSR 1 Tu'u turumuri 'inia lulusi vure'a noni Iesu Kristo, vouni God. 2 se'ena propeta Aiseia te ulia, I, nam tapatapai noku takuni tapatapa mo turumurim, i pai veivure'ia salam. 3 Loeni mo 'ese mo ulo na zara mpuru, Komim veipani'ia salani Moli, komim veira salana ri'iri'i ram tata'olo. 4 Jon te mai te paptizo na zara mpuru, te uleni susu'ia paptizo se'ena nora yakuni ra pai komia nora tetei, (God) i pai vatilovo'ia nora tetei matana. Mark 1:1-4

Santo: Tasiriki, Akei TSR Matana God te malena tano, te tovos Natuns mo 'ese nass, te takuni mo ronos, i psi kei mate, i pai vatia mauri mo le'ereki. John 3:16

Santo: Tasiriki, Akei TSR 1 Na muri God te veia tuka, tano. 2 Tano tele'e ozo tanopilo ; pon tumbumalate te le'e na bua'a: talumen God te Vovi na ului ai. 3 Talena God, I pai mamara : te mamara. 4 God te lesia mamara, inia mo vure'a : God te sinkalai mamara, koko'a. Genesis 1:1-4

Tanna: Kwamera TNK Ik areirei ipetmene narii yakamo; mata ik tipukerkuren ya napen abba reti. John 13:7

Tanna: Kwamera TNK Atua rokeikei nermama ya tanama pam, to nari ine in raveipehe Teni, in rukwahi in retia, menwa nakur hamahata ira tuape ne'meiien, se te-repuk-iwan-n'namuravien se te-repuk-iwan-n'ma. John 3:16

Tanna: Kwamera TNK Ik areirei ipetmene narii yakamo; mata ik tipukerkuren ya napen abba reti. John 13:7

Tanna: Kwamera TNK 1 Nukune navisauien-amasan te Yesy Kresto Yamati atua. 2 Rosi Aiseya yaprofeta remarai, menwa, Iau yak-a'ri kwanfaga seiau, te-rakupan ya niram, mapari swatuk mik. 3 Nari reti ramakwein ya rumunan, mameni menwa, Kemyaha ti-apari swatuk savei Yerumanu, mo atukwatuk swatuk min. 4 Jon ruvehe, in ketir ro nabaptisoien ya nermama ya rumunan, mauwasi nagkirien te nabaptisoien te nararegien ya reri yerama, ma kapa narupunien tafaga reraha savanraha tukwe. Mark 1:1-4

Tanna: Lenakel TNL Nar yakamol ik teneshinatinan uk, meri tenafhinatin oatisiŋ le nar min uk. John 13:7

Tanna: Lenakel TNL Mero in ka Wuhgin nanolkeikei mok lan ten uk moma ramofa Nerin ierem ramos nowau karena am, moma ierem tereni nuparhienan lan teresemisan, mero teros nemihwan lilen. John 3:16

Tanna: Lenakel TNL 1 Nerwowunan te nakaran ut te Iesu Kristo Neri Wuhgin. 2 Rolkoma kamrai le Aiseia profeta, Ahm ru, tiakhalita tahak ieremim raupan lam le nemram, in terepol ut suatu taham; 3 Noia ierem ramsak leluan, Arol ut suatu taha Ieremera, arol etuatu suatu tahan. 4 Jon rava ierem ramol nebaptisoan leluan, mameni apu nebaptisoan te nelelegan to nostean tehwaga tat. Mark 1:1-4

Tanna: Lenakel TNL 11 "Yerem 'ker:r 'nerin 'ki:u 12 I'resuas le i'lau nete'reni to 'rimin, "Tata, ofa kam i'o no'wanveri 'nauta 'yerem tenapofa kam i'o." An 'rimin nete'rofen kam 'in ta'kerin. 13 An re'soilan mo'mwa ru'hu an 'nerin i'resuas neter'hwafeŋen 'petem neteros 'mu:en le'en 'pu:sen netese'taken i:ken 'naute 'tahan le 'na:rikou'koulen. 14 An neteu'taken e'tahun an 'naumus neteri'bor le 'ten 'ka, an neterer'wo:w 'mamemek. 15 An me'rauin ka le'na:r uk netera'marik to ye'remin ke:r le ten ka, an neter'halipen le na'puman 'tahan inomwa te'rasia nepu'kas. 16 An neterol'keikei 'momwa tere'pol 'nemekan 'tahan terepu'ka le ;neviŋe na:r ni'ki nepu'kas, me'rau ye'remin 'ke:r resofe'nan kem 'in. 17 An 'nekin neter'ho: a'tu: nete'reni, "nolat'kokun na:r kuku 'taha 'tata ka'ros a'sul 'nauŋanan an i'o cape'mis le neme'kan. 18 Pas yaker'miŋ maka'van ma:hon ta:ta an me'peni, "Tata, i'o yake'nol ta'hwaŋa tat le ne'yai 'mene le nem'ram. 19 I'o yesevi'tan mun mo'mwa ta'peni lak mo'mwa ne'run. 'Ol i'o ka'mwa yolat'kokun 'na:r 'ke:r 'taham'." 20 An netere'miŋ 'muyen to re'min. Me'rau in i'sou ta'hman to 'nimwa an re'min nete'ra:hm in, an 'nekin nete'rasek 'ton. Netera'etkin 'mail 'tosiŋ 'in, nete'ram 'pen la nenelkenu'wan mo'paih 'hnulin. 21 Me'rau ne'rin nete'reni 'ton, "Tata, yake'nol ta'hwaŋa tat le ne'yai 'mene le men'ram." 22 Me'rau re'min nete'reni to nolat'kokun na:r 'tahan, "A'ros ma'reva na:r kama'va: lan 'yerem ira'vit ma'reviu 'in 'lan. 'Arofen 'riŋ le 'nelmin 'mene 'shu:s le 'nelkin; 23 A'ros ma'reva ne'ri kurima'tau 'yerem ka'mauŋen 'vi: ma'mahro; pas ka'ruŋan mamai'ŋien. 24 Me'rau-in-'ka nerik rame'mis mekne'miruh 'mun; in rame'luwe ke'na:hm mun." An netakar'wowun mamai'ŋien. Luke 15:11-24

Tanna: North TNN Tol nəhlan, Uhgɨn təmolkeike pɨk netəmim e nətueintən, tol-pən in təmos-ipa Nətɨn Noan Kitiəh Əm, məmə netəm mɨn u itəm koatahatətə lan, ilat okol kəsotɨmɨsən, məto okotos nəmegəhən itulɨn. John 3:16

Tanna: North TNN Itama onakotafuaki lanu: Timitima ia neai, pah narigam asim, pah negau raham otuva, pah okatol noam ia nafutani tolkama katol ia neai. Afato nauganien nagitima rauai mine nian arafuin. Apa nalupunien tafaga tara rahatima tolkama itimah mun iakinotaparakas nalupunien tafaga tara netamimi kautol ietema. Nasitipenien itima ia nefeifei-ien, meto nakevirakas itima ia narahien. Lord's Prayer

Tanna: North TNN Nati yau yakatol, ik nakaruru rawai, meto onakahrun o niyan keti. John 13:7

Tanna: Southwest NWI Ror məkneikɨn meinai Kughen rorkeikei narmamə m-fam ye tanɨmtanə mher-pə kɨn Yo, Tɨni kwənkwan kɨrikianə əmə, mə narmamə yamə mɨne kashatətə irak, tukhapəh nhamhəyen, mərɨg tukhavəh nɨmraghien rerɨn. John 3:16

Tanna: Weasisi, Whitesands TNP Kot tamolkaekae puk netamimi arafuin, tol lanu tamafa Netin in nloan katia, mama ilah arafuin naugat kautahatata lan okasohmisien, meto okotos namiagahien itulin. John 3:16

Tanna: Weasisi, Whitesands TNP 1 Natouinien ia nanusurien o Iesu Kristo Neti Kot. 2 Tolkama kamatae ia Aiseia iaprofeta, Iakahlipen rahak ietamimi otaupan lam, In otol apenapena suaru onik: 3 Noia ietam tatasak ialumunan, Autapenapena-to suaru raha larumanug, Mautol nati tapia o nelikn. 4 Jon tamuva, tamouaiu netamimi ialumunan iken matanus nouaiuien o nohrakasien tafaga tara raha netam kohtalig. Mark 1:1-4

Tolomako TLM

Torres Island, Hiw HIW God ma tep ne merema wak, ta nia ma vanaka ne Magola me tuwuwi tegolgol, ne dae ta ne vol tela ve dotgavowiae nia, tat lera, navagi tan ola ne ah vagaret. John 3:16

Torres Island, Hiw HIW Ma raina, Ne Ie ni ruar. Ne gamili ni ven me. Ne dotme ni mena na viena dawa na raina. Ola me dome hi kemam ne hinega ta hine dome. Ke duamvita ne heme kemem dawa kemem van duamvita ne hemehe. Tate vaŋvaŋake kemem li dagare kemem; Wola kemam da ne hiwhiw. Ne gamili, ni mena meke, mi ne heri ni toga ni toga. Amen. Lord's Prayer

Torres Island, Hiw HIW Ma, ne ie ni ruar; ne gamili ni ven me. Wola vol quan me hi kemem ne hinega ta hine pi vol quan. Wa duamvita namam hiwhiw pah; na kemam wela ve duamvita hi vol paie ne wura mi kemam ve toga raina. Pa tate vanvanaka kemam li dagera kemam. Lord's Prayer

NORTH AMERICA: Belize Belize

Creole: Belize BZI Yu si, Gaad lov di peepl dehn eena dis werl soh moch dat ih giv op ih wan ahn oanli Son fi dehn, soh dat enibadi weh put dehn fayt eena ahn wahn neva ded; insteda dat, dehn wahn liv wid Gaad fareva. John 3:16

Maya: Mopan MOP Pues te'i. A Dioso, top yaj u yuboo' a cristiano yoc'olcaba, mentücü, u c'ubaj u Mejen a jun tuul ilic tu bajili. Ti baalo'o, tulacal a mac a que'en u yool tu pach u Mejen a Dioso, ma' pula'anoo'i. Tz'abi ti'ijoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. John 3:16

Quiche: West Central QUT Ri Dios c'ut sibalaj queraj ri winak cho ruwächulew chi xusipaj lok ru C'ojol ri xak xuwi wa' u C'ojol c'olic, rech apachin ri cäcojon che ri Are' man cäsach tä u wäch, xane curik ri c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic. John 3:16

NORTH AMERICA: Canada

Abnaki-Penobscot, Abenaqui, Abenaki ABE Nmitôgwesna spempik aiian, sôgmowal negwadji eliwisian, K'tabaldamwôgan paiômwiji. Lord's Prayer

Abenaki ABE 1 U waji mõjatak sazos olõjmowõgan kchiniwaskw wnamõna. 2 Akwõbawikhõzik nikõniwawõjmowinnowikoktali, Lõbi, knikõni atkwai pjidakawlen noji kiwagimok, tõnwaji kata wlitokw akwõbõsaan. 3 Pazgo pizwakamigok pmi li kõgõlwa, Kataiwi kistokw akwõbosatji kzõgmõmna, sasagitokw wdõwdial. 4 Azõ pmi sognebõlwassa pizwakamigok ta kinohomassossa õnalzowi sognebõzwõgan waji anhaldamõwadimek saagawakõzwõganal. Mark 1:1-4

Algonquin ALG Apitc dac aiamieieg, mi oo8e ke ikido8eg: Nidadaminan, 8ak8ig ka tean, 8egona kakina a8iag kitci8a8endag kidijinikazo8ini. 8egona pijamagag kidogima8i8in. 8egona iji8ebag ooma akikag eji nda8endaman, tabickotc ka iji8ebag 8ak8ig. Mijicinam ogajigag midjim ke odji pimadiziag. Kasiamaocinam ka iji patadiag, tabickotc acitc ka iji ponenimagid8a igi8e kagi madji todago8ag. Ka8in pagidenimi8eken kidji pakebinigo8ag, 8ack8ebinicinam dac madji manidokag. Amen. Lord's Prayer

Algonquin ALG Ningota8asing8a saiakitosigok aking endagoni 8ak8ing daje okima8i8in o tibenindana8a. Matthew 5:3

Algonquin ALG Kije Manido mega epitci sagiadjin a8iagon, ogi pidjinija8an Og8izisan ka motci pejigondjin. Kakina dac a8iagog ke teb8eta8a8adjin Kije Manidon Og8izisini, ka8in kada8anicisi8ag, tiegodj oga aiana8a kagige pimadizi8ini. John 3:16

Assiniboine ASB Tuchiachttoobe machpiachta yaeoenshi ba-eninshi nabishi nietshalzilzi, Nitanwiadezi, ektyyaegnizi, yetshoeszizi aittshaiszi lenmachkoetzizi asêettshaiszi maehtpiachta Inkoem nangaah oezoezandie innimbechain, ezieyakink taniôzeni etchoengoebezie sinkimbishnitshaa ektaes etchoengoebezie. Youechtontjen tanniaesni etchoem goebishniet tchain, napéen giettshioenn ingninnaegé. Etechees. Lord's Prayer

Atikamekw TET 1 Ota kitciparin miro tipatcimowin, Cecoc Krist e arimomakaniwitc, Kice Manito Okosa. 2 Weckatc ki masinatew masinahikan. Peikw iriniw ka ki masinahak, Ésaïe e icinikasospan. Nikan tipatcimokopan, ohweriw ka itasinahak: "Itew Kice Manito: 'Ki ka iciticohamatin peikw iriniw ke nta tipatcimotc nin otci.'" 3 "Kata pamatisiw neta askik ka ici cipearik e micta rekawonik. Kata tepitepwew kitci itetc: 'Nisawikw kitci pe takocik Teperitciketc! Ocitawakw meskanariw, tipickotc kitci iticimonik, taci ke pimotetc!'" 4 Tapwe tca ki icinakon ani ka itemakak. Ki pe takocin iriniw. Capatis icinikasokopan. Pamatisikopan neta askik ka ici micta cipearik e micta rekawonik. Pa aicakopan e sikahatakespan kirika e aiarimwespan, e aitetc: "Kweskatisikw! Sikahasokw! Ki ka kasihamakowaw Kice Manito kipactatowiniwaw!" Mark 1:1-4

Beaver BEA Atunne zon kooh ghawoteassi ayi Nagha Tgha indi, ayi akye chu, ustye chu, unne chu. Mark 3:35

Carrier: North CAR Yak'usda ndi yun k'ut dunene buk'entsi' k'et 'aw 'ilhoghun duYe' 'en bugha ínilhti. Mbene la 'en ghun ooba 'alha' yint'ohne 'aw dalhótisa, 'ilhiz wheni hukhutinalh. John 3:16

Carrier: South CAF

Chilcotin CHI

Chipewyan, Dene Suline CPW ᓂᐅᐟᘚ ᐁᔨ ᐅᑫᓯ ᓂ ᐅᖢᓂᐁᕦ ᓂ ᐁᔨᕦ ᕞᔭᓯ ᓅᖢᓂᐟᕠ ᓂ ᐃᐢᕍᑑᓂ ᑰᕄ ᔦᑌᖉ ᓂᑌ ᐁᑎᐢᕠ ᐅᐟᘚ ᐗᕄ ᐃᕃ ᣮ, ᐃᒢᕍᓯ ᖠᓇ ᣮ ᐅᑲ John 3:16

Chipewyan CPW Pioltzi eyi okesi ni oganieta ni eyita teyasi nooganilti ni isladooni kooli yedekla nide edisti oltzi wali ile chu, ithlasi gena chu oka. John 3:16

Cree CRE ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᔅᐱᒋ ᓵᑭᑖᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᑭ ᒥᓕᐌᐤ ᑳ ᐯᔭᑯᓕᒋ ᐅᑯᓱᓴ, ᒥᓱᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᓕᒋ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᔮᓕᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ John 3:16

Cree: East CRE Weya Muneto ā ispeẻche saketảpun uske, kẻ mākew oo pāuko-Koosisana, piko una tapwảtowayitche numoweya oo ga nissewunatissẻty, maka oo ga ayẚty kakekā pimatissewin. John 3:16

Cree: French, Michif CRG Ton Periinaann, daan li syel kayaayenn kiichitwaawann ton noo. Kiya kaaniikaanishtamann peytoteiie kaandaweetamann taatochiikatew ota daan la ter taapishkoch daan li syel. Miinaann anoch mon paeniinaann poneeiiminaann kamachitotamaak, niishtanaann nkaponeemaanaanik anike kaakiimaiitotaakoyaakuk kayakochii'inaann, maaka pashpii'inaann aayik oche maachiishiiweepishiwinn. Kaaniikaaniishtamawiiaak, kishokishiiwinn, kaakichiteemiiak kiya aniie, anoch ekwa takiine. Answichil. Lord's Prayer

Cree: Moose CRM ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᔅᐱᒋ ᓵᑭᑖᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᑮ ᒥᓕᐌᐤ ᑳ ᐯᔭᑯᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓕᐗ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᓕᒋ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᔮᓕᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ John 3:16

Cree: Saskatchewan: North CRK

Cree: West CRP John 1:1

Cree: West CRP Wīya Kisemanitow espīhci-sākihtāt askiy, kī-mekiw opeyakokosisāna, piko awiyak e-tāpweyeyimat ekā kita misiwanātisit, māka kita ayāt kākike pimātisiwin. John 3:16

Delaware, Munsee UMU Ki Wetochemelenk, talli epian Awossagame. Machelendasutsch Ktellewunsowoagan. Ksakimawoagan pejewigetsch. Ktelite hewoagan legetsch talli Achquidhackamicke, elgiqui leck talli Awossagame. Milineen elgischquik gunigischuk Achpoan. Woak miwelendammauwineen 'n Tschannauchsowoagannena, elgiqui niluna miwelendammauwenk nik Tschetschanilawoquengik. Woak katschi 'npawuneen li Achquetschiechtowoaganüng, Tschukund ktennicen untschi Medhickung. Alod Knihillatamen Ksakimawoagan, woak Ktallowilüssowoagan, ne wuntschi hallemiwi li hallamagamik. Amen. Lord's Prayer

Dogrib DGB “Nǫ̀htsı̨ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ sıì goghǫneètǫ t'à, edeza ı̨łàet'ee dǫ tł'aàyı̨̀ı̨htı̨. Amı̀ı ehkw'ı adı yı̨ı̨hwhǫǫ sı̀ı wedıhołè ha-le, welǫ whı̀le ts'ǫ̀ eda ha. John 3:16

Eskimo: Mackenzie ESI 1 Tamedza okautsit tussanaktut pigiarningat Jesus Christ Godim Ergninganik. 2 Soglo Nellautaijut aglangini aglaksimangman: Ata Angeliga tilliyaga sivuningnun, Akpautiji apkotiksangnik itkanaiyaiji sivunangni. 3 Inum Ayokektuijum nippinga inukangitumi, taimak piyok: Atangum apkotiksanga itkanaiyaksiung, Apkosiningit nakiektissigik. 4 Inukayuitumi John baptaisiyok, ilitsautiblunilo baptaiyumik, kaipkalalekoyiyumik swinaunin piyautiksamnik. Mark 1:1-4

Gitksan NCG Nagwaudumlth zum lakagi An akbakaush lthu wan Amlth dum adiks lthi kingdom. Shagaud gun dum wil hanizokum nilthwil zum lakagi. Ginamlth laum a shatgun am lthabid lip wuneyum. Me gi sha gimklth hadadakum nilth wil sha gimk nalth hadak git laum. Gi houm za dadeunt gum alth spgait an speltgaud. Me gi akbagudum alth hadakq. Alth wilt nin ltha wilt alth kingdom, gunlth dakgiats: hunlth anlthaumsk git: nilth dum gi guniwilawil. Amen. Lord's Prayer

Gwichin: Tukudh KUC Kwuggut yoo kwikit Vittekwichanchyo nunhkug ketinizhin, ti Tinji etetvirzi etiyin kwuntlantshị, chootin te yi kinjizhit rsyetetgititelya kkwa kenjit, ko sheg kwundui tetiya. John 3:16

Inuit: Canada: East, Eskimo: Arctic, Inuktitut ESB

Inuit: Canada: East, Eskimo: Labrador ESB Silamiúme Gûtip ima asatigai ernitue túniutdlugo kinalunît tàussumúnga ugpertoк tàmarкunago, nâgssàungitsumigdle inũssuteкarкuvdlugo. John 3:16

Inuit: Canada: East, Eskimo: Arctic, Inuktitut ESB ᑏᒫᒃ ᑕᕝᕙ ᒎᑎᐅᑉ ᓯᓚᖅᔪᐊᕐᖕᒥᐅᑦ ᓇᒡᓕᒋᕖᑦ ᐃᕐᖕᓂᑐᐊᓂ ᑐᓂᖕᒪᒍ, ᓇᓪᓕᐊᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐅᒃᐱᖅᑐᖅ ᐊᓯᐅᖁᓇᒍ ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᒥᒡᓕ ᐃᓅᓯᖃᖁᓪᓗᒍ. John 3:16

Inuit: Canada: East, Eskimo: Arctic, Inuktitut ESB Tiimaak tavva Guutiup silaqjuarngmiut nagligiviit irngnituani tuningmagu, nalliat taatsumunga ukpiqtuq asiuqunagu nungusuittumigli inuusiqaqullugu. John 3:16

Inuit: Canada: East, Eskimo: Arctic, Inuktitut ESB 1 Tamadja okautsit tussarnertut pigiarningat Jêsuse Kristusemik, Gûdib Erninganik. 2 Sorlo nelautaijut aglangine aglaksimangmat: Ahâk, Engeliga tilivara sivunernut, apkotiksarnik âkiksoije sivunangne. 3 Ajokertuijub nippinga inukangitome imâk pivok: Nâlekab apkotiksanga âkiksorsiuk, apkosiningit naggotisigik. 4 Inukajuitome Jôhannese baptitsivok ajokertuivlunelo baptijumik kakialerkojijomik, ajortunit pêja utiksarnik. Mark 1:1-4

Inuit: Canada: West, Eskimo: Copper, Inuktitut ESC 1 Tamedza okautsit tussanaktut pigiarningat Jesus Christ Godim Ergninganik. 2 Soglo Nellautaijut aglangini aglaksimangman (titigangini titigaksimangman): Ata Angeliga tilliyaga sivuningnun, Akpautiji apkotiksangnik itkanaiyaiji sivunangni. 3 Inum Ayokektuijum nippinga inukangitumi, taimak piyok: Atangum apkotiksanga itkanaiyaksiung, Apkosiningit nakiektissigik (nalagoiëktisigik). 4 Inukayuitumi John baptaisiyok, ilitsautiblunilo baptaiyumik, kaipkalalekoyiyu mik swinaunin piyautiksamnik. Mark 1:1-4

Iroquois IRQ Aseken ne Niio tsini sakohnoronk8shon nonk8e, iah tatesakohnonhianiheki n’enskat ok ro8iraien, asakaon tosa aiahiheie tsini, iskon tiaka8etakon raonhake, ok eken tanon neh aiakoientake ne raonhake aiestsenri atsennonniat. John 3:16

Koyukon KOY Go Dinaahoto' hałdi go nin' kkokk'a hot'aana kkaa ditłiga tł'eegho ghonitsin'. Eedahaan gheelgo didin'aa' nin' kkokk'a neeneełtaanee. Go eeda' zo dibaa ee boho aaditogha deeyeet'aayee neetołdlilaa dahoon yagga donł oda hotoniy ts'o hoyaan'. John 3:16

Kwakiutl, Kwagutl KWK Kā God tāk+̱s aula ā tlāhwila nūq sa awīnāgwīsk+̱, lā gītl tsī, zaw sīs hīgāmā K+̱wanūq, kā kīsīkl tsī tlil klī da ū+̣qis klā kī lā glākl hīmunīs qilākl. John 3:16

Micmac MIC 1 Oola' wejipkotumkeak' ooleagunoodumakun oochit' Sasoo Goole, Nikskam Ookwisul. 2 Stuga' tan telewegasik neganikchijetegawenoo iktook: "Ankaptan', elkimk' nunokubem noodagunootk' kooskalook, tan neganeeladoodo' uktowhte kooskalooku." 3 "Petkowaat nadoo wen baktakumiktook, telooet: "Elaadookw' Ukchesakumow ootowhte! lookwodumookw' ookookwoten' ootowhteelu! 4 Sanok pegesinkubunak' etlebapteisawadegebunak' baktakumiktook, ak etlipsudoonkubunek' bapteisawadegemkawaek' oochit' apskwedaadakun, koolaman' uloowawoodeel ootabiksiktasinu. Mark 1:1-4

Montagnais MOE 1 Novtaovynan ca tayen Ouascoupetz: Kit-ichenicassouin sakitaganiouisit. Pita ki-ouitapimacou agoué Kit-outénats. Pita Kikitouin toutaganiouisit Assitz, ego Ouascouptz. Mirinan oucachigatz nimitchiminan, ouechté teouch. Gayez choueriméouiman ki maratinisit agoué, ouechté ni chouerimananet, ca kichiouahiamitz. Gayeuega pemitaouinan machicaouintan, efpich nekirakinaganiouiacou. Miatau canoueriminan eapech. Pita. Lord's Prayer

Naskapi NSK Lord's Prayer

Nass-Gitksian, Nishga NCG Gwiliksh-etē tqushim; althwil ltha gaiumgunlth lthe zaplth lakhage. Matthew 3:2

Nootka NOO O-nutl-û-nĭtc H. H. ĭh ya-ûk-ûp-ûtl o-kwĭlh hĭs-tcûk’-mĭlh-kŭn‘, hĭn-i-ûtl a něs-ûk dat-na, ûh-a-ûtl yûk‘-yûk-tsĭnı-wu-si ya-ût-ĭtk ta-kak-ût wĭkaktl kah-cĭtl, tĭtc-aktl-ka sa-tcĭn-ĭk. John 3:16

Ojibwa: East, Ottawa OJG Rpehi sakeat ukif reanihin Kelrmuneto, okeonhi mekewrnun unewi rtu trtrpinuwr kaneke okwisihin, wrkwrntik tul krtrpwrernimakwr' hionhipunatisisik, hiaeaf tul ewi kakekr pematisewin. John 3:16

Ojibwa: East, Ottawa OJG 1 Wahyashkud Keshamunedoo ooge oozhetooti ewh ishpeming, kiya ewh ahkeh. 2 Kah dush mahsheh wahwanahkahmegezesejegahda. senoogoobun ewh ahkeh, kiya kah hnahsheh kagoo ahyahsenoogoobun, kiya pesahkeeshkahgoobun emah wahgedahbeeg. Keshamunedoo dush Oojechogwun kemahmahjenewun emah wahgedahbeeg. 3 Keshamunedoo dush keekedooh, Tahgah, tahwahsayah: me dush goo kewahsayahnig. 4 Keshamunedoo dush ooge menahwenon ewh wahsayah: Keshamunedoo dush ooge nanahwenon ewh wahsayah, kiya ewh pasahkeeshkog. Genesis 1:1-4

Ojibwa: North OJB ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐲᒋᔕᐌᓂᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐊᑮᕽ, ᑮᒦᑭᐌ ᐁᐯᔑᑯᓂᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᑫᑌᐺᔦᓂᒫᒡ, ᐁᑳ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓯᒃ, ᒋᐊᔮᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂᒃ᙮ John 3:16

Ojibwa: West OJI Nosinan ishpimi eaivn, tvkkijiinenjigade iu kidishinikazouin. Kitogimauiuin tvpitvguishinomvgvt. Enendvmvn tvizhijigem oma aki, tibishko iuidi ishpimi. Mizhishinam sv nongum gizhigvk iu gemijiia. Gaie uebinamauishinam iniu nimbataizhiuebiziuininanin, ezhiuebinamauvidua igiu mejitotauividjig. Kego gvguedibenimishikaen ninguji jishobiziia, gaie mitaguenimauishinam mvjiaiiuishvn. Kin sv kitibendam iu ogimauiuin, gaie iu gvshkieuiziuin, gaie bishigendaguziuin, kakinik apine go kakinik. Amen. Lord's Prayer

Ojibwa: West OJI Aaniihsh Kishemanitoo ehpiihcishawenimaatc pemaatisinitc ahkiink, kii'miikiwe ehpeshikonitc oKosihsan, awenenan itahsh iko ketepweyenimaatc, ekaa cinihshiwanaatisihsik, ciayaatc itahsh i'iweni pimaatisiwin wiihkaa keishkwaahsehsininik. John 3:16

Plautdietsch GRN Dan Gott haft dise Welt so Leef jehaut, daut hee sien eentsje Saen jeef, daut aula, dee aun am jleewe, nich feloare gone, oba daut eewje Laewe habe. John 3:16

Plautdietsch GRN Uns Vader, de is in Himmel. Heiliget is dien Naam. Dien Riek sall komen. Dien Will doch doon, up Welt as dat is in Himmel. Gäv uns dis Dag uns dagliks Brod. Un vergäv uns uns Schuld, as wi vergäven uns Schuldners. Un bring uns nich in Versuchung. Aber spaar uns van de Übel. Denn dien is dat Riek un de Kraft un de Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. Lord's Prayer

Slavey SLA Tta Niotsi otie nun gonieto eyitta te yazi inthhgi zon nakhe ganiti, tene oyi ye keniethet nite tsiedethet ga ile, kulu ithlasi oonda ga olili. John 3:16

Slavey SLA ᒡᕦ ᐁᑲᐅᐣᕞ ᓂᐅᘚ ᓅᐣ ᘛᐃᓂᐁᕤ, ᕞ ᔭᓯ ᒢᕄᘗ ᔨ ᑯᘚᓂᕠ, ᕞᓀ ᐅᔨ ᔦᑫᐃᓂᒉᒡ, ᘚᐊᑐᒉᒡ ᑲ ᐃᕃ, ᐃᒢᕍᓯ ᑯᐣᑎ ᑲᒉᐅ ᐅᕄᕄ. John 3:16

Tsimshian TSI Awil gushgout shiebunt ga Shimoigiat ga Lakaga halizogut, gunt ginamsh ga gaulu lip da Lthgolthk gut ga, gunt ligit lip na ga shimhoudikshit gish niat althga dum gwatk gut, dum yagai gada da whati shabam gundidolshit. John 3:16

Tanana: Upper TAU

NORTH AMERICA: Costa Rica

Bribri BZD Ekapi Sibu to ko urítane darer-its, eto iara ekur-e-is iame-ot, eus ue urítsue to ibikitse, ke choua, era isen istseka-kra. John 3:16

Cabecar, Chirripo CJP Iwa rä Säkeklä wa̱ ka̱jiska wa shka̱l e̱e̱na, ite iyaba eklabä ma̱ksa̱ kje. Je rä yi te ije biketsa ra, jewa biköle ka weikanacha̱kläwa̱ kuna, ata jewa se̱naklä jekjeye. John 3:16

Teribe TFR Nopga šöng kjok ëre kjing go woyde Sbörë ara. E kjîshko ga ba Wa kjšaraso ëre ichara zrökoba nopga kjîshko wšo, ëye mär bor go ga jer ðëm wšo, ber šöng së îyado Sbö tjok wšo. John 3:16

NORTH AMERICA: El Salvador

Pipil, Nawat, Nahuat PPL 9 Yajika, ijkini shiktajtanikan ne Tiut: "Tuteku ka ikajku, ma inakan ka wey mutukay, 10 ma wiki mutatekimakalis, ma muchiwa mutaelewilis, ken tik ilwikak, nusan tik ne tal; 11 shitechmaka tik ini tunal tutamal pal timutekipanuat; 12 wan shitechishtili tujajjaranaj ken tejemet nusan tikelkawat tay techwikiliat; 13 wan maka shikajkawa ma techejekukan, wan shitechishti itech ne inteyek." Lord's Prayer

NORTH AMERICA: Greenland

Inuit, Greenland, Eskimo ESG Guutimmi silarsuaq ima asatigaa ernituani tunniussimallugu taassumunnga uppertoq kinaluunniit tammaqqunagu naassaanngitsumilli inooqqullugu. John 3:16

Inuit, Greenland, Eskimo ESG Silamiut Guutip ima asatigai ernitui tunniullugu kinaluunniit taassumunnga uppertoq tammaqqunagu, naassaanngitsumilli innuussuteqaqqullugu. John 3:16

Inuit: Greenland, Eskimo ESG Mássa silamiut Gùtip taima asagamigit crni-tue túniúpâ. nalingínak táussumúnga ugpertok támarkunago. nâgssáungitsumigdle inssutekarkuvdlugo. John 3:16

NORTH AMERICA: Guatemala

Achi: Cubulco ACC Rumal-i, queje iri chi tz'onoj che: Ka Kajaw chicaj, chocsax u 'ij a bi. Lord's Prayer

Achi: Cubulco ACC I Dios lic cʼax xe u na i winak chuwach i jyub taʼaj, rumal-i xu tak li u Cʼojol, chi xa jun ruʼ; queje ile xu ʼano man pachin jun cu cuba u cʼux che, n-ca sachsax tu wach, cu rik u cʼaslemal chi n-ca qʼuis ta chic. John 3:16

Achi: Rabinal ACR Ri Dios lic c'ax xebuna' ri e c'o che ruwachulew; y ruma c'u wa', xutak lo Ruc'ajol, ri lic xew Uc'ajol ri', cha' china ri cacubi' uc'u'x ruc' Rire na casach ta uwach, ma c'o uc'aslemal na jinta utakexic. John 3:16

Aguacateco AGU Cha'stzun te, yil cho'cu' tan nachle'n Kataj, cho'n cyuleju'e'j: Kataj yi atu' tcya'j, wi'nin xanil yi bi'u' Ta'. Sajku' tzone'j wuxtx'otx' tan cawu'n skibaj. Cawunku' tzone'j wuxtx'otx', chi na cawunu' tzi'n tcya'j. Tak' tzaju' kawa' tetz jalu'. Cuye'u' kapaj, chi na kacuy ketz chipaj yi e' mas wunak. Quil ko' stzakpninu' le il, ma na make'u' kawutz tan qui kabene'n tul. Amén. Lord's Prayer

Aguacateco AGU Ya'stzun sbajok na wi'nin na pek' Ryos scye'j cyakil yi e' wunak yi ate' wi munt. Cha'stzun te saje'n ẍchakol yi jun tal ẍutuj Cy'ajl tzone'j. Nin alchok scyetz yil k'uke' c'u'l te yi jun tal ẍutuj Cy'ajl Ryosa'tz, nk'e'tz sotzel wutz sbne', ma na scambaje' yi itz'ajbil yi qui bajsbe'n tetz. John 3:16

Cakchiquel CKE Roma yalan xraje Dios ri ruvachulef, chi xuya ri juney Rucajol, richin chi ronojel ri xtiniman rija,man xtisach ta, xa xticoje rucaslen jumul. John 3:16

Cakchiquel: East CKE Ri Cristo jari' ri Rutzij ri Dios ri nk'alajrisan ri runa'oj ri Dios. Tok xtz'ucutüj c'a pe ronojel, c'o-vi rija'. Rija' c'o c'a riq'uin ri Dios, y rija' chuka' Dios vi. John 1:1

Cakchiquel: North CKC

Cakchiquel: South CKF

Cakchiquel: South Central CKD

Cakchiquel: West CKW Tek xtiquir c'a pe ronojel, can c'o chic pe ri Ch'abel;" y ri Ch'abel yari' ri Cristo. Riya' can c'o c'a riq'ui ri Dios, y Riya' chuka' can Dios wi. John 1:1

Cakchiquel: Xenacoj, Santo Domingo CKJ

Cakchiquel: Yepocapa: Southwest CBM

Chorti CAA Entonces che e Jesús: —E Dios meyra uyajta utob' e gente tara tor e rum y umen era uyeb'ta tari Uyunen xe' inte' taca ayan tua' achamay tamarob', y tamar era tunor tin e ac'otoy ac'upseyanob' tamar machi tua' asatpob' sino que c'ani uch'amiob' e cuxtar xe' machi tua' ac'apa. John 3:16

Chuj: Coatan, San Sebastian CAC Man̈ jantcoc schamc'ojlal Dios 'a eb' 'anma 'a yolyib'n̈q'uinl tic. Yuj cha, wach'xam jun c'otn̈ in an Yunnaln tic, in ya' coti, sec wach' jantcn̈ej eb' tzin 'a'n 'och 'a sc'ojol, ma'oj satcn 'el eb', palta 'ay sq'uinl eb' 'a jun 'ejmn̈ej. John 3:16

Chuj: Ixtatan, San Mateo CNM Yujto te xajan eb' anima d'a yolyib'an̈q'uinal tic yuj Dios, yuj chi' vach'chom a inn̈ej Yuninal in, palta in yac'coti yic vach' a eb' tzin ac'anoch d'a sc'ool, man̈ ol satel-laj eb', palta ay sq'uinal eb' d'a juneln̈ej. John 3:16

Ixil: Chajul IXJ Pues atx u Tiux sixe't u k'ij sak, tan ye'l ixe'tebal, atz ye'l iya'ebal u Tiux. Pues a'tzetz u tatin Tiux tan oxva'len nic elca'pun. Tan at u Balaal Tiux; at Vic'aol Tiux; at Vitiuxil Tiux. A'etz uva'e nic kal s-Ispiiritu Saanto. C'ux oxva'len u tatin Tiux, poro va'l cux Tiux stoxil. Genesis 1:1-4

Ixil: Cotzal IXL Tan kat itxum u Tiixhe' ivatz unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. Esti'e' kat taq' tzan Aak unch'i'til viK'aole' ti' ikame', aq'al uva' jank'al unq'a uxhchile' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' viK'aol Aake' as ye' la tz'ejxi. Pet at itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. John 3:16

Ixil: Nebaj IXI Tan kat itxum u Tiixhe' ivatz unq'a uxhchile' uve' at vatz u tx'ava'e', esti'e' kat taq' u Tiixhe' unch'i'til Vik'aole', aq'al uva' ab'il la niman u Jesuse' as ye'xhkam la kami pet at itiichajil uva' ye'l iyateb'al. John 3:16

Jacalteco: East JAC Wal xin, caw xahancano ay anma ay yul sat yiban̈kˈinal tiˈ yu Comam Dios, yuto yati Comam hunpilan Iscˈahol coxol, yuxinto macn̈eticˈa chichahni yul yanma, mach chicˈaytoj, to caw chischah huneˈ iskˈinal mach istan̈bal. John 3:16

Jacalteco: West JAI

Kanjobal: East KJB Xiwil camc'ulal Dios yin anima bay yulyibank'inal ti'. Yuj tu', caxc'al jun in ch'an c'otan ayin is C'ajol in ti', palta max quin yatek, yet watx' a masanil mac chin aon oc yin is c'ul, c'am chi c'aycan el is k'inal eb, palta a ti yet eb, tol chi yican eb is k'inal tol ayc'al yin tojbalk'inal. John 3:16

Kanjobal: West, Acateco KNJ Yu caw ey scam cʼulal Dios yin eb yul yiban kʼinal tiʼ, yuxan jix yatej jun qʼuetxan Scʼaal. Jaʼ mac txequel chi yaoc scʼul yin naj Scʼaal Dios tuʼ, man oj qʼuey el oj, ey skʼinal yin tobal kʼinal. John 3:16

Kekchi KEK Jo'ca'in nak quixra li Dios li ruchich'och, nak quixq'ue chak li Ralal junaj chi ribil, re nak chixjunil ani tapabank re a'an, inc'a' tasachk, cuank ban xyu'am chi junelic. John 3:16

Kekchi KEK Li Dios c'ajo' nak quixraheb li cuanqueb sa' ruchich'och' nak quixq'ue li Ralal junaj chi ribil re nak chixjunileb li ani te'pabank re inc'a' te'sachk. Tacuank ban xyu'ameb chi junelic. John 3:16

Mam: Central, Comitancillo MVC Qu'n nimxix tq'aq'b'il tk'u'j Dios kyi'jxjal tzalu'n twutz tx'otx', ma chin tzaj tchq'o'n, a ayi'n Tk'wal junch'in, tu'ntzin kykyaqiljo a kchi nimil wi'ja nlay chi naj, qala' ktenb'il kychwinqil te jun majx. John 3:16

Mam: North, Huehuetenango MAM Ku'n tu'nju' tc'u'jlalil Dios nimxi'x cyi'j xjal, ku'mtzun ma chin tzaj tchk'one', ayine' o'cxcu' jun Tc'ual, tu'ntzun lalun che' naj ccyakil ju' ma che' ocslan weye', nok o'cx tu'n tten cchwinklal te jumajx. John 3:16

Mam: North, Huehuetenango MAM Kun ictsunju ulakjtanmi Dios quij xjal, tun tsunju tsajtgkon ocxcujun Tkual, tuntsun jniju intxontanmi tij, mlai cubxitj, tuntsun titen angkbil jumajx. John 3:16

Mam: North, Huehuetenango MAM Porque cyja'tzun tten ma tc'ujla Dios ke xjal, ma chin tzaj k'o'ne tu'n, ayine o'cxcu jun Tc'ua'l, tu'ntzun mi'n tnaj tcyakilju alcye ma tz'ocslan wi'je, nok o'cx tu'n tten tchwinklal te jumajx. John 3:16

Mam: North, Huehuetenango MAM Cyja'tzun che na'n Diose ic jalu: A Kman ate tuj cya'j, tenwt tchiyilal tbiya keye. Cu tzaj ju tcaubila. Bant-xwit ju tajbila twitz tx'otx' ic tza'n in bant tuj cya'j. K'ontza kwaye ja'lo, aju inajben junjun k'ij. Ex najsama aju mya ba'n in kbincha'ne twitza, ic tza'n keye in cub knajsa'ne cyeju in cybincha'n mya ba'n ki'je. Ex mi'n tak'a ambil tu'n koque tuj joybil ki'je, pero ko tcloma teju mya ba'n. Porque teya ju caubil, ex ipumalj, ex ajwalil te jumajx. Icxwitju. Lord's Prayer

Mam: North, Huehuetenango MAM T-xe' tnejel attok ju Yol; ex ju Yol attok tuc'il Dios, ex ju Yol ax Dios te. John 1:1

Mam: South, Ostuncalco MMS Ku'n tu'nju' tc'u'jlalil Dios nimxi'x cyi'j xjal, ku'mtzun ma chin tzaj tchk'one', ayine' o'cxcu' jun Tc'ual, tu'ntzun lalun che' naj ccyakil ju' ma che' ocsian weye', nok o'cx tu'n tten cchwinklal te jumajx. John 3:16

Mam: South, Ostuncalco MMS T-xe tnejel tej na'mxtok tbinchet tcyakil, atitoktl ju' Tc'ual Dios ex atok tbiju' Yol, atzun ju' Yol atitok junx tuc'i'l Dios, ex aju' Yol axte Diosju'. John 1:1

Mam: Todos Santos MVJ Nimxsen oc cyakˈ cykil xjal te Dios, bix juˈ tzunj e tzaj tkˈoˈnxin jaj junx Tcwalxin cye xjal. Juˈ tzunj, alcyej xjal ma tzˈocslan tiˈj Tcwalxin, ckˈojeltzen tchunkˈlal te junx maj, bix miˈn txiˈ tuj cyamecy te junx maj. John 3:16

Maya: Mopan MOP C-Yum yanech tej caano', quiliichcuntaac a kaba'. Talac toon a ajawil. Betaac a wolaj jebix tej caano', beyxan ti le luuma'. Dza toon bejelae' u wajil sansamal. Saates toon c-p'axoob jebix xan toon c-saasic le c-aj-p'axoob. Yetel ma' a p'atic c-lubul ti tuntaj-ol, baale' tocoon ti tulacal kas; tumen ati'al le ajawilo' yetel le pajtalilo' yetel le nojbeenilo' uti'al jaaboob minaan u xul. Ca beyac. Lord's Prayer

Pokomam, Pocomam: Central POC

Pokomchi: East, Pocomchi POH Nok xtz'uhcric chalok i wachac'al, xa wilic wo' chic chalok i Ato̱blaj K'oric. Eh re' reh xa wilic wo' chalok ruc' i T'ios pan pet ar pan taxa̱j, eh T'ios wo'hok. John 1:1

Pokomchi: East, Pocomchi POH Re' Dios ma' k'isiin ta xuk'ax i tinamit wach ak'al. Ruum, xiruyeew chee hin chi kaj Ko'loom i hin Rak'uun jinaj chi wib'il wiib' chuwach, reh chi chu'nchel i naakinimaniik weh, ma' naa ta rusahchiik kiwach, naa la' ruwihiik kik'achariik chi juneliik. John 3:16

Pokomchi: West, Pocomchi POB Je' re' k'uru' ru'um chi re' Dios k'e̱' wo' chic kojric'ax cho chi'nchel i hoj c'acharel, re're' xitak'a̱' cho ayu' wach ac'al i xa jenaj wo' ti chi rAc'u̱n chiwach, reh chi xa hab wach i c'acharel erich'ica̱' ric'ux chiri̱j ma' eta chic nquimic chi junpech naric'acharic la' chi junelic ar ru̱c' i Dios. John 3:16

Quiche: Central QUC Chi' cäkil wi chi ri Dios sibalaj quebulok'ok'ej ri winak cho ri uwächulew, rumal rech chi xuya ri u C'ojol, ri xa jun, rech conojel ri quecojon che, man casach tä qui wäch, xane cäc'oji junalic qui c'aslemal. John 3:16

Quiche: Central QUC Rumal jé-g'u rì xulok'ok'ej ri Dios ri wachuléu, chi u yom ri xajun u G'ojol xalg'ualaxic, rech g'u ronojel ri cucojou raré, man casach taj, xa g'o junalic u g'aslemal. John 3:16

Quiche: Joyabaj QUJ Rmal la' 'alaj chic che Dios mas quiulo'oj injel unak cho ruwach ulew, rmal rech che xusipaj lo u C'jol che xajun. Quinjel chin quicjon che xa csachtajt cwach, que quic'je' junelic cc'aslemal chbe 'ij sak. John 3:16

Quiche: West Central QUT Aretak mäjok cäban ri cajulew, ri Cristo, ri cäbix "u Tzij ri Dios" che, ya c'o chic ri Are'. Ri Are' ri cäbix "u Tzij ri Dios" che c'o chic ruc' ri Dios, are c'u kas Dios wa'. John 1:1

Quiche: West Central QUT Ri Dios cˈut sibalaj queraj ri winak cho ruwächulew chi xusipaj lok ru Cˈojol ri xak xuwi waˈ u Cˈojol cˈolic, rech apachin ri cäcojon che ri Areˈ man cäsach tä u wäch, xane curik ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. John 3:16

Sacapulteco, Quiche: Sacapulas QUV

Tectiteco, Tekiteko TTC Te Qtata Dios nkyeqet tgani' kyaqil xjal twitz tx'o'tx', astilji otzaj tlajo' te Tk'wa'al aj cha jun tuq, otzaj tlajo' tzan k'on kyexiknaj kye aj nkye'okslan ti'j sinoke tzan kyanq'in te jun-ele'x. John 3:16

Tectiteco, Tekiteko TTC 9 Ntons etetz pe exnaq tzan waq ikxjani: “Qtata Dios aj atichjax tuj kaj, intqet xjani xwit yatz abi. 10 Intkaj xwit kyaqil tuj aqab naj. Intb antikxwit tzani twitz txotx kyaqil iktzax yatz agan, iktzax nbantik tuj kaj. 11 Instzaj asi chinajnal te qwe aj noken bajqij. 12 Bix intqet anajsa chinteqchoj iktzax qetzanqet qnajsa na tenyatx galan aj nkyek ulun kye txqanky qija. 13 Bix kon atzoqpij chintzan tok qen twitz jun tidi aj oqotel tzaqik titza sinoke qo el akolo chintij kyaqil aj nyatx galan.” Lord's Prayer

Tzutujil: East, San Pedro Laguna TZJ Ja Dios congana nerajo' canojelal ja winak rmalc'ari' tok xutakto wawe' chwach'ulew ja Ralc'wal, xarari' jun. Queri' xuban utzc'a chi canojelal ja winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' maquetakel chipan ja rpokonal, nyataj na chique jun utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. John 3:16

Tzutujil: West TZT Ja Dios congana nerajo' canojelal ja winak rmalc'ari' tok xutakto wawe' chwach'ulew ja Ralc'wal, xarari' jun. Queri' xuban utzc'a chi canojelal ja winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' maquetakel chipan ja rpokonal, nyataj na chique jun utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. John 3:16

Uspanteco USP Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tijlokˈaj juntir cristian xtakch Kakaj Jesús wich ulew ri xike jun chi Jcˈajol wiˈ. Y juntir ri tijcubˈaˈ jchˈolak chirij taˈ tisaach jwichak, tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. John 3:16

NORTH AMERICA: Haiti

Haitian Creole: French, Aiysyen HAT Paske Bon Dieu telman rinmin le monn, ke Li te bay sel Pitit Gason Li, ke ninpot moun ki koue nan Li, pap peri, min yo ginyin lavi etenel. John 3:16

Haitian Creole: French HAT Paske, Bon Die telman rinmin lezom ki sou late, li bay sel Pitit li-a pou yo. Tout moun ki va mete konfians yo nan li, pap mouri. Okontre ya gin lavi ki pap janm fini an. John 3:16

Haitian Creole: French HAT Paské, Bondié sitèlman rinmin lézòm li bay sèl Pitit li-a pou yo. Tout moun ki va mété konfians yo nan li pap pédi lavi yo. Okontrè ya gin lavi ki pap janm fini an. John 3:16

Haitian Creole: French HAT Papa nou ki nan Sièl-la, Sé pou yo réspékté non ou, Sé pou yo rékonet sé ou ki roua, Sé pou volonté ou fèt Sièlla. Pin nou bézouin chak jou-a ban nou li jodi-a. Padoné sa nou fèou, tankou nou padoné Moun ki fè nou ki chóy. Pa kité nou pran nan pièj, Min délivré nou ak sa ki mal. Amen. Lord's Prayer

NORTH AMERICA: Honduras

Carib: Black, Garifuna CAB Liburu karajungtiu Iesuse Kristu leraju dabid, leraju abraam. Matthew 1:1

Carib: Black, Garifuna CAB Aba lasigirun Hesusu ariñaga: «Ladüga wéiriti hínsiñe gürigia ha ubouagubaña lun Bungiu darí lun lóunahani Liráü le ábanrügüti, lun lounwen luagu hafigoun, lun sun lan ha afiñerutiña luagu, meferidirun hamaamuga, gabagarirügü hamaamuga aban ibagari le magumuchaditi. John 3:16

Tol, Jicaque JIC Tjevele wa: —Dios pajal quelel lis tjiji nosis casá patjá, mpes Jatjam jis tje'yaya. Dios pjaní Jatjam. P'a len̈. Mpes Dios Jatjam lal japon na, malala jis mpalas tulucj tecya'lin̈ na. Lovin ca mpatjam Dios lal. John 3:16

NORTH AMERICA: Jamaica

Creole: Jamaica, Jamiekan JAM Kaa, yu si, Gad lov di worl so moch dat im gi op im wan dege-dege Bwai Pikni, so enibadi we chos iina im naa go ded bot a-go liv fi eva. John 3:16

NORTH AMERICA: Mexico

Amuzgo: Guerrero AMU Nquii Tyo'tson t'man jndyi vaa na vi'nchjii jon nn'an tsonnangue, jo' nquii Jnda jon na nincüii ts'onhin, tyincyaa jonhin na ndyion jon jnan nn'an. Ndö' vaa na its'aa jon, cha' min'cya ro ts'an na vantyja ts'on juuhin, tyi'xe'quitsu ñuaan' juu, tsixuan juu na tyi'quintycüii na vando' juu. John 3:16

Amuzgo: Oaxaca AZG Tyë' na m'an' quiñoon'ndue, quits'aahan' na ninnquii'chen cüit'maan' xue'. Juu na matye'ntjon', quindyo co'xenhan' na vja na m'an. Quindui 'nan na nt'ue tson' nnon tsonnangueva cha'xjen na conduihan' quiñoon'ndue. Ncya' 'nan na icanhan' na ntcü'á xeevahin. Quitsit'man tson' já yo 'nan tyia na jndë jnt'á cha'xjen conan't'man n'ö'n nn'an na conan'tjahin ndë'. Quitejndei' já na tyi'ntyii'han' ng'eehan' ja' na nt'á 'nan na tyi'quichuhan', majo' quitsiquindya' já tsoñ'en nnon 'nantyia na nin'quitsi'ndaa'han' já. Ng'e ntyjantyi xjen na tquen' tsoñ'en, 'u' condui na maco'xen', ndo' condui 'u' najndu', ndo' tsixuan' na tsoñ'en na tquen' na cüit'maan' 'u' ntyja 'naanhan'. Quindui na mac'an. Lord's Prayer

Amuzgo: San Pedro AZG Nquii Tyo'tson t'man jndyi vaa na vi'nchjii jon nn'an tsonnangue, jo' nquii Jnda jon na nincüii ts'onhin, tyincyaa jonhin na ndyion jon jnan nn'an. Ndö' vaa na its'aa jon, cha' min'cya ro ts'an na vantyja ts'on juuhin, tyi'xe'quitsu ñuaan' juu, tsixuan juu na tyi'quintycüii na vando' juu. John 3:16

Chatino: Highland: West CTP ’Su'we 'a nka tiye Ndiose ña'an Ni 'in nten chalyuu, kan' cha' msu'wa Ni 'ñaǎn, skaǎn tiǎn nu lkaǎn Sñi' Ni cha' ndijyaǎn lo chalyuu, cha' ja tsaa 'a nten lo jwlyaa xa nu xñi ne' cha' 'ñaǎn; kaja chalyuu su'we 'in ne' kan', chalyuu nu ja tsaa tii 'a ―ndukwin Jesús―. John 3:16

Chatino: Tataltepec CTA ’Ntsu'u tsa tyiquee ycui' Ndyosi ña'a Ni ji'i ñati chalyuu, bi' cha' cua nda ycui' Ni jna' nu laca̱ Sñi' ycui' ca Ni lijya na' chalyuu. Ná tsaa ñati ca bilyaa si xñi ngu' cha' jna', nu laca sca ti Sñi' ycui' Ndyosi; caja chalyuu tso'o ji'i ngu' bi', chalyuu nu ná nga'a cha' tye ―nacui Jesús―. John 3:16

Chatino: Yaitepec CUC

Chinanteco: Comaltepec CCO ’Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ cacuǿøiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do e laco̱ˈ cajúngˉ dseaˋ do cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈnáiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ cøømˋ nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜. John 3:16

Chinanteco: Lalana CNL Bi²³ 'néen² dsa³ mɨ³¹güii³ Dios. 'E³ jo̱³ ca²³cuǿn² Jo̱o̱³¹, juø'n³ quie'²³ jø̱n³ gui³ xen³. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ rɨ²³gua'²³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³ quia̱'² Jo̱o̱³¹. 'E³ quie'²³ rɨ³ji'̱²³ ca³cuaa³ dsa³ 'í³. Joh 3:16

Chinanteco: Lealao CLE ’Hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ gá⁴cuóy² Ja̱á̱² gu³xɨ³ ba² ja̱y³ ba² xe̱y³, duh³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. John 3:16

Chinanteco: Ojitlan CHJ

Chinanteco: Ozumacin CHZ ʼJëëhꜘ chaˉmiihˉ hnääꜗ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ, heˉja̱ˉgaꜙkwa̱a̱yꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ ko̱o̱ˉ mëëˈ kya̱a̱yꜗ, mahꜗ läꜙjaˉ̱ läꜙjëë̱ ꜙ̱ hiˉ̱ jmeeꜗ dsooꜘ dsëꜗ kiyhꜗ saꜙ he̱e̱yꜘ, läꜙcha̱a̱yˉ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ baˊ. John 3:16

Chinanteco: Palantla CPA Hiug¹² hnio¹ Diú¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Hi² jøng² ca¹cuan¹dsa jan² jøng² báh³ jong¹²dsa. Mi³jøng² ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa, tsa¹dsa¹hén² dsa² héi². Li¹chian² dsa² héi² tiá² ja³cog² Diú¹³. John 3:16

Chinanteco: Quiotepec CHQ ’Tsʉ 'áa¹mo gali'iin²¹²in Dios tsá² taain²¹² fu juncwii²¹, tsʉ 'wii'¹³ joon gacwóo¹i 'in jaan²¹mo Jóon¹on ijúun²in 'wii²¹² tya' tsá². 'E tya' jileei'²¹ 'in jai'² lɨɨ́ i² 'ii jo itsáa¹a fu lɨ 'ii²¹ pe taa'²¹a juncwii²¹ tya'a coon²¹ tøø²mo. John 3:16

Chinanteco: Sochiapan CSO ”Sá¹nɨ²́ jɨe³, la³ lá² bíh¹ ca³ma³hnio³ Dió³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², ca³la³ hi³ ca³cuen³ máh³ tsú² Jon² Tsá² jan² tán¹, hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² cha³² cáun² tsɨ³́ ñí¹con² hí³ dí² tiá² lɨ¹́ ³ yáh³ hi³ tsa³háɨn³, tɨ³la³ lɨ¹́ ³ lɨ³ zian² tsú² cun³ jmɨ¹́ hi³nio² bíh¹. John 3:16

Chinanteco: Tepetotutla CNT ”Sá¹nɨ²́ jɨe³, la³ lá² bíh¹ ca³ma³hnio³ Dió³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², ca³la³ hi³ ca³cuen³ máh³ tsú² Jon² Tsá² jan² tán¹, hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² cha³² cáun² tsɨ³́ ñí¹con² hí³ dí² tiá² lɨ¹́ ³ yáh³ hi³ tsa³háɨn³, tɨ³la³ lɨ¹́ ³ lɨ³ zian² tsú² cun³ jmɨ¹́ hi³nio² bíh¹. John 3:16

Chinanteco: Usila CUS ’Quie¹ eu⁴³ ra⁵hnio³⁴ Jon⁴dai¹ a³m⁵cu³, i⁴jon³ a⁴sain⁴i³ A³jon⁴³, a³jan³ hain⁴, canh⁴a² sa⁴si⁵hain⁴ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ i²con²³i³, quie¹ canh⁴a² hyieh⁴i³ con³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. John 3:16

Chol: Tila CTI Como chþßþch tiß wen pßuntyþ Dios jini añoß bþ ti mulawil. Ti yþcßþ cojach bþ i Yalobil. Majchical jach muß bþ i chßujbin ti i pusicßal i Yalobil Dios machßan mi sajtyel. Miß tyaj i cuxtyþlel machßþ yujil jilel. John 3:16

Chol: Tumbala CTU Come che'i tsi' wen c'uxbi jini ano' bv ti panimil Dios; Tsi' yvc'v cojach bv i Yalobil; Majqui jach mi' nop i Yalobil, ma'anic mi'sajtel; Mi' taj i cuxtvlel mach bv anic mi' jilel. John 3:16

Chontal: Oaxaca: Highland CHD ’ȽanDios i'nujuais'mola' lan xanuc' nomana' li'a ƚamats', ixim'mola' acuanuc'la. Tipa'a ma le'a anuli ƚi'Hua. Icupa iƚque, aimejac'mola' iƚniya no'huaiyijmpá ƚi'Hua ȽanDios, tepi'im'mola' al ts'e liƚpitine aimijouya. John 3:16

Chontal: Oaxaca: Lowland CLO

Chontal: Tabasco CHF Dios tä' u yajna'tan upetejob pancab, jin uc'a u yäq'ui u juntul Ajlo' uc'a upete machcatac u tz'omben uneba mach sätic, unejob paq'uin cuxlecob. John 3:16

Cora: El Nayar COR ’Ayaa pu Dioj ayan hua'utaxe'eve aɨme ɨ mej yan huachaatɨme iiyan chaanaca japua tɨ i ayan nyaja'utaityaca'a inyeetzi, nyej nyaa nyana'a caj ti'iyaujra'an, nyej ni neyan huamɨ'ɨni hua'a jetze ma'acan mej mi cai antipuá'are silu tɨ ayan tihua'ucɨ'ɨti mej mi meyan ruuri huatyaturan tɨj na'a rusen cɨme'e, a'achu maj pua'amua meyan na'ara'astijre'esin inyeetzi. John 3:16

Cora: Presidio COR ’Ayee pu Dios ayén hua'utaxɨ'́eve a'ɨḿ ej ɨ ́mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua tɨ i ayén neja'uta'íteca'a ineetzi, nej nee nena'a caj tí'iyaujra'an, nej ni niyen huámɨ'ɨni huá'a jetze me'ecan mej mi caí antipuá'are sino tɨ ayén tihuá'acɨ'ɨti mej mi miyen ruuri huateáturan tɨj́ na'a rusén jɨme'e, a'achú mej pua'amé miyen na'ará'astijre'esin ineetzi. John 3:16

Cora: Santa Teresa COR A'yaa pu eenye'que' huatyooche i nyuucari ti a'yan tyaaxa a'ijna i Jesus i bCiriistu'u ti ajta yojra' pue'en ci Dios. Mark 1:1

Cuicateco: Teutila CUT Tihca, te ama yahino Dendiohs ihyan iyehnse, ne andahre ama ndiyahn ra Daya ye, ate chihco mendahn ye ihyan, cava che nducoyaca ihyan che cotahno ye ihyan min ne, ndevahn ye, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. John 3:16

Cuicateco: Tepeuxila, Papalo CUX Caati chuū dínéⁿ'e Dendyuūs 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e íⁿ'yeēⁿdī chí dichó'o yā 'aama n'dyáⁿ'ā Daiya yā, caati nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chí cu'téénu yā 'iiⁿ'yāⁿ nguɛɛ́ ́ cuuvi ndái yā. Níícú cunduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ. John 3:16

Huarijio VAR No'o Noono Riosia tísia nakikamepua weeechi mochikameo, ahkasi ahpo piiripikoi ahpo Taanao, pu'kawichio nehjakamepua, aaataoi weeechi mochikame ahpo Taanachi paparakameo, ki kokosari saaemichiopua no'o Noonoeo, ohso kaawe ki wahjiame ahjarikamera kiapuawichiopua. John 3:16

Huasteco: San Luis Potosi HVA Cum a Dios lej ichich hual in tsu'tal an inicchic, jaxtam in aba' in lej juncats Tsacamil ca chich teje' tsabal. Patal jitats quim bela' in Tsacamil a Dios ne'ets ca pithan i it ejattalab abal ca ets'ey c'uajiy c'al a Dios yab ca q'uibey. John 3:16

Huasteco: Veracruz HUS ʼNa Dios in kʼanidha' tʼajat xi kʼwajattsik ban kʼay'lá. Jaxtám tin aba' nin junkax Chakámil ka tsích teché' ti kʼay'lá, abal ejtal xita' kʼál ti ka belan, yab ka kʼaletsik ban kʼibeltaláb, tokot kin kó'oytsik an xe'chintaláb xi yab in ko'ol in okʼontal. John 3:16

Huave: San Mateo del Mar HUV Teat Dios xeyay ajiür lasta intera nipilan wüx mundo. Por aag ayaj tüüch miün anopü'yan Micual nej para ngo mamb tiül castigo jangantanej leaw apmataag nej creer, pero apmapac meáwan tiempo niüng ajlüy Teat Dios. John 3:16

Huichol HCH Cacaüyari 'ipaü tinivanaqui'erieca cuiepa memütama. Yunive muyuxevi caniyetuani memücatatümaiyarienicü yunaitü yuri memüte'erie hesiena, tucari mücaxüve memexeiyanicü püta. John 3:16

Lacandon: Lacanja LAC ’Mʌ' ja wirej, a C'ujo' jach manan cu yajquintic tu cotor mac ich yoc'ocab. Rajen tu tuchi'taj u parar turiri'. Rajen tu cotor mac a cu yacsic tu yor ti' cu bin tacbir soc mʌ' u bin erar ich c'ac'. Chen cu bin ts'abʌr u cuxtar munt q'uin. John 3:16

Maya ITZ Tu yo'lal tu sen yabiltilac Jajal Dios yokolcabe', tu dzaj u juntulili' Pal, uti'al tulacal le max cu yocsic u yol tie', ma' u saatal, baale' ca yanac ti' cuxtal minaan u xul. John 3:16

Mayo MAY Cacaüyari 'ipaü tinivanaqui'erieca cuiepa memütama. Yunive muyuxevi caniyetuani memücatatümaiyarienicü yunaitü yuri memüte'erie hesiena, tucari mücaxüve memexeiyanicü püta. John 3:16

Mazahua MAZ Mi jinguã 'ma dya be mi ät'ä Mizhocjimi e jens'e 'ñe ne xoñijõmü, ya exmi bübü e Jña'a. E Jña'a ngueje o̱ T'i Mizhocjimi E Jña'a mi bübüvi Mizhocjimi. Ngueje Mizhocjimi nu e Jña'a. John 1:1

Mazahua: Michoacan MAZ Mizhocjimi me s'iya texe yo cãrã cja ne xoñijõmü. Nguec'ua va nzhö c'ü nu T'i c'ü 'natjo para o ndũ va ngõtcü ín nzhubüji; nguec'ua texe c'o ra 'ñench'e o̱ mü'bü angueze, dya ra ndũji, ra bübütjoji. John 3:16

Mazateco: Ayautla VMY Ngat'a Na'enchana 'ñu= kitsimején xuta tse'e ngasun'ndio ka'nda kitsja Ki'ndi jngututure, tuxi ngatsi'i xi ku̱akjainre ngat'are kui bi cha̱jani, tusa s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a. John 3:16

Mazateco: Chiquihuitlan MAQ Tsëhë xi jemu catsihmu cacun Nina xuta ne, hisca casua me Quihndi ngu rë me, cojo sa xi yëjë ni xuta xi cumangu cacun me cojo me vëhë ne, hacuiin cjue hasen rë me xcun cjuañihi ta sacú rë me cjuahñu xatsë xcun Nina. John 3:16

Mazateco: Huautla de Jimenez MAU John 1:1

Mazateco: Huautla de Jimenez MAU Nca⁴ Ni³na¹ cˀoa⁴sˀin² coan³tsjca³que³ son³ˀnte³ nca³ qui³tsjoa³ je² xi³ to⁴jnco³ ˀnti¹-le⁴, jme¹-ni³ nca³ nca³tsˀi³-si¹ni³ xi³ ma³cjain¹-le⁴ tˀa³tsˀe⁴, li²coi³ cha⁴, to⁴nca³ tjin¹-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai². John 3:16

Mazateco: Jalapa de Diaz MAJ Nkjin nkjun maha xuta xi kuma mjehe nga k'uet'a xujun ch'inch'in ni kuma ijinni. Luke 1:1

Mazateco: San Jeronimo Tecoatl MAA Ijyee kjin ma-ni xita ra tsikinda-te xajon jna kjoa kixi ra kjoma ajin naxinda ra a'ta 'tse Cristo. Luke 1:1

Me'phaa: Acatepec TPX Me'phaa: Azoyú TPC Me'phaa: Malinaltepec TCF Mixe: Coatlan, Camotlan MCO Ooy mɨjcajee Dios tzocy jɨhuɨÿ yɨ naaxhuiñyjäy co yecy y'ung tügpajcpɨ mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Paady pɨnjaty mɨbɨjcp mɨjpɨdacp yɨ' y'ung, ca' yjugy'ajtɨn ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy tüccɨ'yɨ. Hue' janchtɨy y'alma ypaadɨpy tüg jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ni mɨna ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy. John 3:16

Mixe: Guichicovi MIR Xjiaanch. tehm. chojc xjiaanch. tehm. pia.hayoow.am ja.a Dios hajxy nagox.ia, maduhn.tia hajxy yaa nhijtam hadaa yaaba naax.wiin; paadia tiu.ughuung nahdujcy. Coo ja.a madia.agy hajxy hamuumdu.joot nmab.jcamat ja.a Dioshuungcoxpa, caba nhaanamahajxy manaa quiuhdagooyyamat. Jaduh. hajxy cojxta.axioo njugyhajtamat nebia Dios jiugyhatian. John 3:16

Mixe: Juquila MXQ Ja'a ko yu Dios nugoo oj t'oktsojknu ja naxwinudu ja'ayuty, paaty ttuknigejxy ja tyu'uk'U'unk, es punaty myubujktup jiky'attup winu xuu winu tiempu es kyaj kyutugoydyut. John 3:16

Mixe: Northeast MVE

Mixe: Tlahuitoltepec MXP ’Janch møk ja Dios tsojkɨn tjagyepy, jøts tpɨkta̱'a̱ky ja pya'ayo'owɨn ya̱ na̱xwiiñ ku ja y'U'nk tkexy midi tu'umchɨ, jøts ja kyawɨndɨgø'ødyɨt pønɨ pøn ja tjanchja̱'wɨdɨp, jøts ja xemɨkøjxp ja kunuu'kxy chɨna̱a̱'yɨn ja kunuu'kxy jujky'a̱jtɨn tpa̱a̱ttɨt. John 3:16

Mixe: Totontepec MTO Tyuntso̱jk'o̱o̱'k xa ve'e je̱ Nte'yam je̱ naxviijnit jayu, paaty tse'e du̱kejx pa̱ne'e tun to'k y'Onu̱kip. Ve'emts je̱'e̱ ve'e du̱tuujn je̱ts pa̱n pa̱ne'e du̱jaanchja'vip je̱ Nte'yam je̱ y'Onu̱k, je̱tse'e kyavintó̱kiyu̱t, je̱'e̱ ve'e je̱tse'e du̱jaye̱jpnit je̱ joojntykin juu' ve'e xa̱'ma ka̱jx ijtp. John 3:16

Mixteco MIZ Ni cundahu xaan ini Yandios yivi ñuyivi. Ja yucan cuu ja ni taji ya Sehe ya ni quii ya, vasu maa iin ya ni cuu Sehe Yandios. Ni quii Sehe ya nuu ñuyivi nava taca yivi na candixia ya, ti tucaa jnahnu ndatu i, ti cunchucu i jiin Yandios ja cuu taca tiempu. John 3:16

Mixteco: Alacatlatzala MIM Tyuntso̱jk'o̱o̱'k xa ve'e je̱ Nte'yam je̱ naxviijnit jayu, paaty tse'e du̱kejx pa̱ne'e tun to'k y'Onu̱kip. Ve'emts je̱'e̱ ve'e du̱tuujn je̱ts pa̱n pa̱ne'e du̱jaanchja'vip je̱ Nte'yam je̱ y'Onu̱k, je̱tse'e kyavintó̱kiyu̱t, je̱'e̱ ve'e je̱tse'e du̱jaye̱jpnit je̱ joojntykin juu' ve'e xa̱'ma ka̱jx ijtp. 1 John 1:1

Mixteco: Atatlahuca MIB

Mixteco: Coatzospan MIZ ʼE vánchu'ūn ntío Xuva ko ñūxiví sa ne, tā'xi ña I'xá mii ñā, vata koo é un ntɨ'ɨ ñā'a, ña é kakuinti'xe i ña ne, ñá kunāá ña, tsí ntii dañu ntuvi kuntoo ña ni Xuva kō. John 3:16

Mixteco: Diuxi-Tilantongo MIS ʼYo kue'e n-xemani Ianyuux ñayiu ñuñayiu. Xijan kuu xa n-taxi-ia Da'ya Yɨɨ-ia. Medini-ia n-kuda'ya ña'a Taa-ia Ianyuux. Ntdaa ñayiu ka jandixa mee-ia, ma kuú-i. Kutuu va'a koio-i andɨu kuia ma jɨn ndɨ'ɨ. John 3:16

Mixteco: Guerrero: Coastal, Ayutla MIY

Mixteco: Guerrero: Highland MIM

Mixteco: Jamiltepec: East, Chayuco MIH (Cahan ca ra Jesús, ta catyi ra:) Cuñi xaan ra Ndyoo sii ñiyɨvɨ, ta i saha ra sii sa minoo tuhun ñi zehe ra vatyi tandɨhɨ ñiyɨvɨ, ñu sino iñi sii ra, ma cunaa ñu. Cua cundito ñu tandɨhɨ tyiemvu sihin ra. John 3:16

Mixteco: Jamiltepec: West MXT ’Vatyi Nyoo cuñí xaan ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ.̱ Yucuan cuenda chaha̱ ra vatyi cúvi Sehe mañi ra nu cruzi cha cuenda ñu. Tacuhva vatyi tandɨhɨ ñu cha chinó iñi chi Sehe ra, ma cunaa ñu, soco coo ñu noo ñayɨvɨ ̱cha ma naa ca maa. John 3:16

Mixteco: Metlatonoc MXV

Mixteco: Mixtepec MIX

Mixteco: Ocotepec MIE Chi Yāā Dios nī ncundáhví ndasí inī yā nchivī ñayīví. De jā ñúcuán nī ntají yā Sēhe yā nī nquiji, vísō mátúhún-ni yā íyó, tácua ndācá nchivī jā cándíja ji jā scácu yā ji, mā tánū tāhvī ji chi sa cutecū ji níí cání andiví. John 3:16

Mixteco: Penoles: East MIL Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní-gá ñáyiu ñuyíú-a. Te ɨɨⁿdìi-ni Déhe-gá ndécú, te ní tendaha ñàha-gá ní quixi-gá ñuyíú-a, te núu na quɨǹ dáá iní ñáhá ñǎyiu, te vá cuǐta nihnú-yu, chi nduu táhǔ-yu cundecú-yu ndɨhɨ-gá nɨ caa nɨ quɨh́ ɨⁿ́ . John 3:16

Mixteco: Pinotepa Nacional MIO [Ni vii cahan ra Jesuu:] ’Cundahvi xaan ini ra Ndioo chi ñivi ñuñivi. Chacan cuu cha ni tava tiñu ra chi sehe ra, ta iin tuhun ni sehe ra iyo. Chacan cuu cha ña cua ndoyo ñuhun ñivi chinu ini chi ra, soco cua coo ndito ñi chi ra Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. John 3:16

Mixteco: Puebla Sur MIT ’Vàchi ñà-cuàhà guá cuú ini Yua-nda Dios sàhà nèhivì ñuhìví, nì sàhatahvì-yá mindaa Dèhemanì-yá (ñà-cui-yà), dandu nsidaa nèhivì xiníndísá-xí-yâ, mà sáà-nè ndañuhu-né, còó, nicanicuahàn icúmí-nê cutiacu-nè. John 3:16

Mixteco: Putla: South MZA

Mixteco: San Juan Colorado MJC ’Nyoo cuñí xaan ra tsi tandýhý nyývý iyó nu ñuhu ñayývý. Yacan cuenda tsahå ra tsa cúu Sehe mañi ra nu cruu tsa cuenda ñi. Tyin tacan tan tandýhý ñi tsa tsinú iñi tsi Sehe ra, ña cunaa ñi, tan coo ñi ñayývý nyito tsa ña cua naa maa. John 3:16

Mixteco: San Miguel MIG

Mixteco: Santiago Yosondua MPM Ni kunda'u xaan ini Yandios yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ja yukan kuu ja ni taji ya se'e ya ni kii ya, vasu maa ɨɨn ya ni kuu Se'e Yandios. Ni kii se'e ya nuu ñuyɨvɨ nava taka yɨvɨ na kandixia ya, ti tukaa jna'nu ndatu i, ti kunchuku i jiin Yandios ja kuu saa ni. John 3:16

Mixteco: Silacayoapan MKS ʼJáchi ̱ sa̱ha ̱ ña ̱ naq̱ uiẖ vi ̱ ndiva̱ha ini Ndióxi ̱ ñay̱ ivi ndúu ñuyíví sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱chindahá mé á in túhún jiṉ i ̱ já ja̱hyi a ñuyíví yóho. Já quéa̱ tá ná candeé ini na mé á cuu ca̱cu ndaa ínima̱ ná já ná catacu na a̱nda ̱ ama cáa quiv̱ i. John 3:16

Mixteco: Tezoatlan MXB ’Chi ̱ sa'̱ á ña ̱ kú'u̱ nda'̱ o ini Ndios sa̱'á ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, sa'̱ á ño̱ó ni ̱ xi'̱o na iin tó'ón dini ̱ de'̱ e na ni ̱ kas̱ áa ̱ na ̱ ñayuú yó'o, dá kíaṉ ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱'ón o̱ ku̱ú na̱. Di'a koni na̱ kataki chíchí ná. John 3:16

Mixteco: Tlaxiaco: North MEH

Mixteco: Tonahuixtla MIT

Nahuatl: Central NHN Tej, Dios sanoyej oquintlajsojtlac on tlalticpactlacamej hasta oquitemacac isenteConetzin para nochi on aquin quineltocas xpolihuis, yej quipias yencuic nemilistli para nochipa. John 3:16

Nahuatl: Central NHN ToTajtzin aquin tinemi ne ilhuicac, ma mitzyectenehua nochi tlacatl. Ma huajla on tonaltin ijcuac ticmandaros nochi tlacatl. Ipan in tlalticpactli on tlacamej ma quichihuacan on tlen ticnequi ijcon quen nochihua ne ilhuicac. Aman xtechmaca tlen ticuasquej on yejhuan mojmostla ica tipanotoquej. Niman xtechtlapojpolhuili totlajtlacolhuan ijcon quen tejhuamej tiquintlapojpolhuiyaj on yejhuan tlajtlamach xcualji techchihuiliaj. Niman xtechpalehui para ma ca titlajtlacosquej, yej xtechejcuanilij nochi tlen xcuajli. Lord's Prayer

Nahuatl: Classical, Aztec NCI Tat nupal tey tinemi tic en ylhuicatl Qualtilia nite titukey Tihuitz naja ueytlatocayotl. Lord's Prayer

Nahuatl: Durango, Aztec NLN Namech ilhuia yûcon yezqui huey paquiliztli in mixpan in i Angeltzitzihuan in Dios ipampa ce tlâtlacoani qui chihua tlamâ cehualiztli ipampa i tlâtlacol. John 3:16

Nahuatl: Guerrero, Aztec NAH Tej, Dios sanoyej oquintlajsojtlac on tlalticpactlacamej hasta oquitemacac isenteConetzin para nochi on aquin quineltocas xpolihuis, yej quipias yencuic nemilistli para nochipa. John 3:16

Nahuatl: Huasteca: Central NCH Toteco nelía miyac quinicnelía nochi masehualme ipan ni taltipacti huan yeca quititanqui Icone iyojtzi para miquis por inijuanti. Huan quiyampa nochi cati quineltocase, amo polihuise, pero quipiyase nemilisti cati yancuic para nochipa. John 3:16

Nahuatl: Huasteca: East NAI Cristo tlen tenextilía Toteco ya ipa itztoya quema aya pehuayaya nochi tlen onca. Huan Cristo senitztoya ihuaya Toteco huan yajaya eli Toteco. John 1:1

Nahuatl: Huasteca: West NHW Cristo catli tenextilía Toteco ya ipa itztoya quema ayamo pehuayaya nochi catli onca. Huan Cristo senitztoya ihuaya Toteco huan yaya Toteco. John 1:1

Nahuatl: Isthmus: Mecayapan, Pajapan NAU Toteco nelía miyac quinicnelía nochi masehualme ipan ni tlaltipactli, huan yeca quititlanqui Icone iyojtzi para miquis por inijuanti. Huan quej nopa nochi catli quineltocase, amo polihuise, pero quipiyase nemilistli catli yancuic para nochipa. John 3:16

Nahuatl: Michoacan NCL ’Unca pampa Dios quinnequic míac moxtin yehuanten pin lalticpan. Huan yoje unca quinami quinnequic: Quitemacac ixolol, in se san hual quipía, quitemacac pa miquis, pa yoje aqui yes quilalía ilaneltocalisli ca yihual, yoje in se amo polehuis pa yajmo yulis ca yihual. Huan amo inon san. Noje canas Dios iyulilisli hual amo quiman lamis. John 3:16

Nahuatl: Oaxaca: North NHY ’Dios sa tekitl kintlasojtla in tlaltikpaktlakaj, iwan por yonik okitemakak in san Yej se iKone, para ke nochtin akinmej kineltokaskej, amo ma mopolokan, sino ma kipiakan nemilistle katlej mach keman tlamis. John 3:16

Nahuatl: Puebla, Southeast NHS

Nahuatl: Puebla: Highland AZZ Huan cuac ayamo tzinpehuaya in talticpac, ijcuacón ipa yoltinemi in Tajtoltzin de Dios. Huan ne Tajtoltzin ipa yetinemi iixpantzinco Tajtoltzin Dios. Huan ne Tajtoltzin Yejuatzin ne no catca Dios. John 1:1

Nahuatl: Puebla: North NCJ ’In Dios oquintlasohtlaloc tequin in tlalticpac tlacamen, onechualtitlaniloc nehhuatl aquin Tetlasohconetzin ic manechneltocacan nochten, ic ahmo mapolihuican, huan ijcon maquipiyacan in nemilistli nochipa. John 3:16

Nahuatl: Tetelcingo, Tlamacazapa NHG Pos Deus lalebes quentlasojtlaque tlöltecpactlöca, hua por inu tiemacuc tiesente Conietzi, para que noche tli moneltoca ca yejuatzi, majcamo ixniempolebecö, tlöcamo ma quepeacö nemelestle nochepa. John 3:16

Nahuatl: Zacatlan NHI Ihquin opeu in yancuic tlahtoltzin tlen temachita de Jesucristo, iConetzin Dios. Mark 1:1

Otomi OTE Matá ahe goguibyi àmahêtzi, dahnaen manhò ànimachâ thuthû, dabaêhe, àmaxihè nuaningunguepahà. Dadacha aninahnê nugua anximahay, teangugadichá amahêtzi. Lord's Prayer

Otomi: East, Sierra OTM Nguetho ɛm̨ mɛ di huɛg̨ ahʉ Oją gue dí 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi. Janangue'a bi 'dajʉ rá 'dats'ʉnt'ʉ ngue ma yąntehʉ, n'damhma hin da nu ran ʉnbi maząi to'o gätho di däp rá mbʉi a, pɛgue din t'un ra 'da'yote maząi. John 3:16

Otomi: Mezquital OTE Ante da nja mahets'i ne ra ximhai, nú'a to'o go ra Noya ya mi 'bui, y nu'a̱ mki 'buhui Ajua̱, ne nu'a̱ go guesɛ'a Ajua̱. John 1:1

Otomi: Mezquital OTE Nurá mùdi nuna tßofonâ ma da mâ toßo gueßù yá mbøxita ra Jesucristo. ßNa de gueßù ndu ra Davi ne ndu ra Abrá. John 3:16

Otomi: Queretaro, Northwest OTQ Jö xa bi mö ya meximha̱i, jange bi unga nö'ö n'ase̱ ár T'u̱, ne njap'u̱ gatho nu'u̱ togo da ñ'emu̱i, hinda m'e̱di, ma da me̱'sa ar te hiñham'u̱ da göts'i. John 3:16

Otomi: State of Mexico, San Felipe Santiago OTS

Otomi: Tenango OTN Ja̱njua̱ni ̱ ngue di ̱ma ̱ Oja ̱ yø ja'̱ i ̱ 'bʉcua ja ra ̱ xim̱ häi. Ja̱na̱ngue bá̱ pɛnhua rá̱ 'dants'ʉnt'ʉ ngue da̱ du̱, n'namhma̱ ngue nu̱ to gä da̱ 'yɛc̱ 'ɛi̱ ̱ na,̱ hiṉ di ̱m'mɛdi, sinoque di ̱ nja ra̱ 'da'yo te para za̱ntho. John 3:16

Otomi:

Pame: Central PBS Dios lik'ajam ndone'et re leet se vo'oost conji quimbye'p copo', asta que ndottuempt ne lije sanda Ngodui se lommei. Y voccjap caa nda lee se manaqqueje'p joi se Ngodui, cade malame moot, cuas manammei ne vinkjio manoop se ni xi'ap mavattjogn. John 3:16

Popoloca: Ahuatempan PCA

Popoloca: East, Atzingo POE ’Kíxin Dios mé imá tjuèhe ch'án chojni chjasintajni ntá kjuanjon ch'án jnkoko̱áxón Xje̱en ch'án, kíxin ntá jnkojnko chojni tsinkáchónki tí Xje̱en ch'án mé ts'itjáyanhya sín tsochónta sín kjuachón jnkochríxín. John 3:16

Popoloca: North PLS

Popoloca: Tlacoyalco PLS ’Dios anto rinao cainxin chojni ngataha nontte, mexinxin joanjo tti nacoaxinxon Xenhe para que cainxin chojni que ditticaon ngain jehe Xan tsjiha na ngain infierno, sino que rrochonda na iná vida naroaxin que ẍonhi tiempo tsjexin. John 3:16

Popoloca: West POW

Popoluca: Sayula POS

Popoluca: Sierra POI ’Dios tsa̱m itó ypa itú ̱mpɨy jém pɨxiñtá m jém itý ajwɨɨp yɨṕ naxyucmɨ. Jeeyucmɨ ijɨć iga accaata ̱ jém tú ̱mpɨc iMa̱nɨc iga itú ̱mpɨy jém icupɨcneyajwɨɨp jém Dios iMa̱nɨc d́a togoypa, mas ipɨctsoŋpa jém vida jém d́apɨc cuyajpa. John 3:16

Purepecha TSZ Tata juchari, t'ungui auandarhu jaka, eski chiiti jakangurhikua jananarhinaaka eski t'u juramuaka ini parhakpeni. ka eski chiiti uandakua ukurhiaka ixu echerindu eski na ukuarhini jaka auandarhu. Intskujtsïni iasï juchaari t'irekua pauani pauani anapu. Puachintajtsïni juchari k'amanarhintskuechani ka juchajtu isï puakuantaaka iamindu ts'ïmangijtsïni no sesi uchejka. Kuajpentajtsïni eska jucha no ambe ukuarhenchaaka. Ka ni jucha nosesi uni ambe. Lord's Prayer

Seri SEI Tiix ihiisax com cöcacaaatj zo haquix piihx ihiisax com hant quih quicoopol com contsamaha. Iquiisax quih cmaa quiih quih hacx immiih taax cösiisaxaha Yooz quij cöpoofpx. John 3:16

Seri SEI Yooz iti hmitat hamiime com ano quiij ziix quih cameepit quih iti cömiha ac ziix z iscontopl. Ziix quih cömeaal ac hino camjc. Hamiime com ano cöiihca ac hipi ziix quih iti cöihapacta moomzo quih iti commapacta hant com mos taa cöhapacta. Ziix quih hapahit quij zaah quih pti ipac caao tintica iti cöhasiitoj xah taax hisolca coi ic cösmahcail. Ziix quih mizj hant imap quih he caaizi quih cöhayomaxapxat taax ziix quih mizj hant imap quih hayaaizi quih he cmaxpx mos tahac oo cöhamisot. Hicot haai hant quih hapaii ziix quih mizj hant imap quih cöhisaaizi taax hisolca coi oo cocmah. Taax oo compacta taax hant quih iti mihiij ac hipi moaaliha. Ziix quih cameepit tintica hipi nyaaha. Ziix quih iti me sahcooyama taax hipi misoj quijo iti cahcaha. Hant quih imiyat tintica iti cöiihca ac hipi nyaaha. Taax oo cöspacta taax oo cöspacta. Lord's Prayer

Spanish SPN Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no perezca, mas tenga vida eterna. John 3:16

Spanish SPN Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lord's Prayer

Tarahumara: Baja, West TAC Onorúgameka 'we galele ralámuli, alekeri bo'né bi'lepi Inolá júlale napurigá alué 'símala ralámuli gu'iria. Suwábaga ralámuli napu ekí 'la Onorúgame Inolá oyérame ju, alueka tabilé simámili júkuru injiérnochi. Alueka 'pa rewagachi simámili júkuru ejperélimia nabí. John 3:16

Tarahumara: Central, Samachique TAR Mapujiti echi Walubela Riosi ne wabé galeli jena'í wichimóbachi piréami pagótami. Echijiti nijali bilepi kepu Raná, mapurigá ne si'néami pagótami mapu ikí galá bichíiko echi Binói jiti, ketasi mapurigá suwíami niráa níima, chopi sinibí piréami níima Riosi yuwa. John 3:16

Tarasco, Tarascan TSZ 1 Isa uenasti ambakiti eiaŋkperakua Jesukristueri eŋga jindëka Diosʌri Uajpa, 2 eska na karakata jaka uandajtsʌkpiti Isaiasiri libru jimbo eŋga aɹijka: "Ji ašašaka juchïti jantspirini eŋgakini niuaka oɹechipani parakini sesi jantskachini chïti šaŋaruni, 3 ka i jindësti imëri uandakua. Eŋga uiŋachaparini uandäka jima eŋga no nema irekaka: 'Sesi janyskanta je juchäri Tatëri šaŋaruni ka juɹimberantsʌ je imëri šaŋaruechani.'" 4 Ka Juanu bautisarpisʌramti jimesisʌ eŋga no nema irekapka, ka istu eiaŋguasʌramti k'uiripuechani eskaksʌ bautisarikuaɹipiriŋga paraksʌ šaɹatani eskaksʌ moantaspkia ka isʌksʌ puamiŋantani ts'ʌmëri pekaduechani. Mark 1:1-4

Tepehua: Huehuetla TEE Ju Dios chunchach ju apumapaini ju lapanacni ju ani lacamunutpa' ni quilhitap'uxlh ju quit'in ju lakatami ists'alh icjunita. Ju chunch tachi chun ju aquintalhilaca'anach jantu cats'ank'aya'. Alin is'atsucunti'an ju conk'alhiyanta lact'iyan. John 3:16

Tepehua: Pisa Flores TPP Aniya a'taynilh an laj'oxi chiwinti yu lhichiwiniy Jesucristo, isTs'alh Dios. Mark 1:1

Tepehua: Tlachichilco, Veracruz TPT ’Ni Dios va por ayaj ixjalakpaxkay xalapanakni aniy lakamunukpaß, va maqxtaqlhi yu vamun yuß istsßal. Ex chuncha tachun yu katalhakapußanaß ni yucha jantu katatsßanqayaß, va katalhitsukuyaß jatsukunti yu jantu aqtaun kamißoyaß. John 3:16

Tepehuan NTP Diuusi s^^lic^d^ oig^dai ^oodami oidigi daama oidacami casc^d^ ootoi ^gai g^mara, mosali^^maduga ^gai marad^, dai g^muaatu sai tomasioor^ sioor^ vaavoitudagi is^gai ^r^c^^gac^r^ vuviadami camaiimi agai ^Diaavora ^^madu baiyoma imia agai t^vaagiamu dai Diuusi ^^madu oidaca agai tomastiugaco. John 3:16

Tepehuan: North NTP Diuusi sʌʌlicʌdʌ oigʌdai ʌoodami oidigi daama oidacami cascʌdʌ ootoi ʌgai gʌmara, mosaliʌʌmaduga ʌgai maradʌ, dai gʌmuaatu sai tomasioorʌ sioorʌ vaavoitudagi isʌgai ʌrʌcʌʌgacʌrʌ vuviadami camaiimi agai ʌDiaavora ʌʌmadu baiyoma imia agai tʌvaagiamu dai Diuusi ʌʌmadu oidaca agai tomastuigaco. John 3:16

Tepehuan: Southeast STP Na gu' giilhim tɨix ja joi'gɨ'n gu Dios bɨɨx na jɨ'k gu ja'tkam, pui' kut ba' bha joot gu dai maa'n maraa'n ya' dhi oi'ñga'n, na sap ba' bɨɨx gui' nam jɨ'k tɨ jɨɨ'ñdha' buiñor, cham tu' kam tulhiiña' am, dai nam ba jimia' jix dhaam ja'k. John 3:16

Tlapaneco: Huizapula TLL

Tlapaneco: Malinaltepec TLL

Tlapaneco: Tlacoapa TLL 1 Ri negi'du gitro'o meha' numu Hesukristu, Adio su Dio. 2 Xuri neguma letra na' Isaia su ga'yoyo Dio: Xeme' eku'ngwa' su nakayo ahngo' na' ina' ikan, su ma'nimbanula kamba' ikan. 3 A'o su nanja'hwa na' mixkawi'. Unimbanula kambo Senu. Unihmbula kamba mako. Ne'ke Xuan, su ne'nika'u na' mixkawi' ga ne'tra'e ri gika'u ri gitangamanahu'la mu magoa'gala a'kan. Mark 1:1-4

Tojolabal TOJ Como ja Diosi, jel yaj huax yab juntiro spetzanil ja cristiano, jayuj seca con ja único yunini. Jaxa spetzanil ja ma' huas sc'uan ja yeni, mi ni oj ch'ayuquea. Oj ni stae ja svida jau ba mi ni nunca huax ch'aqui. John 3:16

Totonaco: Coyutla TOC ’Porque Dios luu snu̠n ca̠pá̠xquil̠ h cristianos xala caq̠ uilhtamacú, pus huá xpa̠lacata lim̠ acamá̠sta̠lh xma̠n cha̠stum xkahuasa laq̠ ui ̠ naca̠pa̠lacaníy cristianos y chuná catih̠ uá hua̠nti ̠ nalip̠ a̠huán ni ̠ catilaktzánka̠lh, huata nakalhiy̠ a̠má lip̠ a̠xúhu latámat̠ hua̠ntu̠ nec̠ xni catiláksputli. John 3:16

Totonaco: Highland TOS A'cxnī' nī na'j tū xa'nan, huā' xuanī't nTachuhuīn. Chā nchū' yu'mā' nTachuhuīn, huā' xtā'huī' Dios, chā nchū' nTachuhuīn, hua'ti'yā' Dios xuanī't. John 1:1

Totonaco: North TOO

Totonaco: Papantla TOP Sampi Dios luhua paxquikolh tachixcuhuítat, pus huá tilimacamástalh xman chastum xCam laquimpi napalacanikoy, chu chuná, catihuá huanti nalipahuán, ni catínilh xlistacna huata nakalhiyachá c-xpaxtun Dios yama lipaxuhu latámat huantu niucxni nalaksputa. John 3:16

Totonaco: Patla-Chicontla TOT Jesús cāhuanipālh: ―Dios cāpāxquī' ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't xalanī'n nac cā'quilhtamacuj. Ū'tza' līmāstā'lh tī ixlīmān ī'Ska'ta' ē chuntza' tī natalīpāhuan xla', xlaca'n jā makstin catitasputli. Nataka'lhī xasāsti' ixlatamatca'n tū jā ka'lhī ixlīsputni'. John 3:16

Totonaco: Sierra TOS “Sa̱mpi ̱Dios luhua pa̱xquiḵ oḻ h tachixcuhuíṯ at, pus huá ̱ tilim̱ acamá̱sta̱lh xma̱n cha̱stum xCam laquim̱ pi ̱ napa̱lacaniḵ oy̱ , chu̱ chuná, catiẖ uá ̱ hua̱nti ̱ nalip̱ a̱huán, ni ̱ catíniḻ h xlis̱ tacna huata nakalhiy̱ ac̱ há ̱ c-xpa̱xtu̱n Dios yama ̱ lip̱ a̱xuhu latámaṯ hua̱ntu̱ niucxni ̱nalaksputa. John 3:16

Totonaco: Xicotepec TOO ―Dios lej cāpāxquī' ixlīhuākca'n huan tachi'xcuhuī't xalanī'n nac quilhtamacuj. U'tza' līmāstā'lh ixO'kxa' a'ntī xmān kalhatin ixuanī't para que chuntza' ixlīhuākca'n a'ntīn talīpāhuan xla', xlaca'n tū' maktin catitasputli. Nataka'lhī xasāsti' ixquilhtamacujca'n a'ntū natāyani' para pō'ktu. John 3:16

Trique: Chicahuaxtla TRS

Trique: San Juan Copala TRC Dan me se 'e̱e̱ uxrá rá Diose̱ ni'yaj̱ Diose ̱ man ní' sij̱ ma̱n rihaan chumii ̱ nihánj, ne ̱ nda'̱ se oṟ ún' ta'níí Diose̱, tza̱j ne̱ rqué u̱u̱n Diose̱ ta'níí so' yo', ca'na̱' ta'níí so' rihaan chumii ̱ nihánj, ne ̱ cataj Diose ̱ se vaa nij yuvii ̱ amán rá ni'yaj̱ man ta'níí so' ro', se̱ cavi' nij so' daj chiha̱a̱ míj ma'. Tana̱nj cane̱ nij so' ga̱ Diose̱ nu̱' cavii nu̱' ca'anj na̱nj ado̱nj. John 3:16

Trique: San Martin Itunyoso TRQ Ni ̱ gataj ru̱hua' yún Jesús gunun Nicodemo: ―Hué dan ni ̱ ducu gahuin 'i ̱ ruhua Yan'anj ni'ya ni ngüi ̱ma̱n chruhua xungüi.̱ Ngaa ni ̱ riqui Yan'anj urin da'ni ga'na'̱ sí' chruhua xungüi ̱ nan. Ngaa ni ̱ daran' ni ngüi ̱ guxuman ruhua ni'yaj da'níj Yan'anj, ni ̱ si ̱ ga ni'ya ni sij mánj. Sani ̱ ga̱ne nig̱ anj ni sij nga̱ Yan'anj. John 3:16

Tzeltal: Bachajon TZB Como hich c'ux ta yo'tan Dios te bahlumilal te la sticon tal te hip jtuhl Snich'an, scuenta yu'un spisil te mach'atic ya sch'uhunic ma ba ya xch'ayic, ay scuxlejalic sbahtel q'uinal yu'un. John 3:16

Tzeltal: Chilon TZH Como lom bayel c'uxu'baj ta yo'tan Dios te bahlumilale; Ja' yu'un laj yac' tal te jip jtuhl Sni'ch'ane scuenta yu'un spisil te ma'ch'atic ya sch'uhunique ma' ba yax ch'ayic; Ya me xcuxajic sbahtel q'uinal yu'un. John 3:16

Tzeltal: Highland, Oxchuc TZH

Tzotzil Lum ep laj sc'uxubin scotol cristianoetic ti Jtotic Diose, jech yu'un laj yac' ti milel ti Snich'one. Jun no'ox Snich'on oy. Scotol ti much'utic sch'unojic ti icoltaat xa yu'une, ja' mu sch'ayic. Ja' cuxul sbatel osil. John 3:16

Tzotzil: Chamula TZC Yu'un ti Diose ep laj xc'uxubin ti cristianoetique. Jech o xal laj yac' talel ti jun no'ox Snich'one. Buch'uuc no'ox ti ta xch'unic ti ja' Jpojvanej yu'unique, mu xch'ayic. Ta sta scuxlejalic sbatel osil. John 3:16

Tzotzil: Chenalho TZE ’Li Jtotic Diose toj c'ux ta yo'nton scotol cristianoetic ta banamil jech la stacun tal, vu'un li Xnich'onune. Pero c'ajumal jtuc. Scotol boch'o ta xch'un ti vu'un ta jcoltae ja' mu ch'ayeluc ta xbat. Ja' ta xcuxiic o sbatel osil. John 3:16

Tzotzil: Huixtan TZU Lum ep laj sc'uxubin scotol crixchanoetic ti Jtotic Diose, hech yu'un laj yac' ti milel ti Snich'one. Jun no'ox Snich'on oy. Scotol ti much'utic xch'unojic ti icoltaat xa yu'une, ja' mu xch'ayic. Ja' cuxul sbatel osil. John 3:16

Tzotzil: Larrainzar, San Andres TZS

Tzotzil: Zinacanteco TZZ Ti Rioxe bats'i sc'anoj scotol crixchanoetic, yech'o ti istac tal ti junjun Xch'amale. Ti much'utic ta xch'unic ti ja' itojbon li smulique, mu x'ochic ta c'oc', ta xcuxiic ta sbatel osil. John 3:16

Yaqui YAQ Bwe'ituk ju'u Lios, inim aniapo juka' yoemrata, tua a' nakekai, aapo juka' wepul a' yoemiata, jiokot au a' bitne' betchi'bo a' su'u tojak. Junuen beja, si'ime jume' a' sualeme, inime'e, ka jiba betchi'bo kokkoka, taa ala inime'e, jiba yuu jiapsiwamta bem bitne' betchi'bo. John 3:16

Yucateco YUA Tumen bay tu yacuntah Dioz le yokolcab, ca tu ɔaah u p+̸el mehenan Mehen, utial tulacal le max cu yoczictuyol ti leti, ma u kaztal, uama ca yanacti cuxtal minanuxul. John 3:16

Zapoteco Z01 Laasii guhca nadzii'hi sto' Dxiohs la'h ra' bwiinn guidxyiyuh, ni'chin guxe'hla Ñi'h yu'pi Llii'n Ñi'h loh guidxyiyuh, tin garaa ra' bwiinn ra' nin chechiisto' ra' ñi'h xchi'dxyi Ñi'h ayi ñichiloh ra' ba loh Dxiohs, sino que gapa ra' ba tuhbi guelnabahan nacuubi nin ayi ñichilohtii'. John 3:16

Zapoteco Z01 Pues de tanto gunàshihí Dios Guixhilayuh, bidih tubilucha Shinigana, nessu cadi guinitiluh túh gacacreer lah; sino guibaní né Dios para siempre. John 3:16

Zapoteco: Albarradas ZAS ’Guial tant rën Dios bénguidxliuj, majsi tijbzi xi'nman, per guxhaalaman laaman loj guidxliuj, din graczi bén chililadx laaman ad zanijtt reeman loj Dios, gap reeman guialnaban tiblayaa con laaman. John 3:16

Zapoteco: Aloapam ZAQ Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tijlokˈaj juntir cristian xtakch Kakaj Jesús wich ulew ri xike jun chi Jcˈajol wiˈ. Y juntir ri tijcubˈaˈ jchˈolak chirij taˈ tisaach jwichak, tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. John 3:16

Zapoteco: Amatlan ZPO Nu mkedoola Dios rese xaa yizhyo ne, zee mxaal xaa Xgann xaa, xaa techosa lo xaa, zee loka xaa tubka wii lo xaa nayeta xaa, sinka le xaa gan yalnaban kwaan tira. John 3:16

Zapoteco: Cajonos ZAD

Zapoteco: Chichicapan ZPV ’Laasii guhca nadzii'hi sto' Dxiohs la'h ra' bwiinn guidxyiyuh, ni'chin guxe'hla Ñi'h yu'pi Llii'n Ñi'h loh guidxyiyuh, tin garaa ra' bwiinn ra' nin chechiisto' ra' ñi'h xchi'dxyi Ñi'h ayi ñichiloh ra' ba loh Dxiohs, sino que gapa ra' ba tuhbi guelnabahan nacuubi nin ayi ñichilohtii', John 3:16

Zapoteco: Choapan ZPC ’Biz̃i tanto nedyë'ë Diuzi yaca benë' nita' lao yedyi layu, use'elë' tu litza' z̃i'inë' tacuenda nutezi ben' nao xnezë', bicuiagui'yaquë', den' gata' yela' neban quiejë' tuzioli. John 3:16

Zapoteco: Guelavia ZAB ’Ne de tant ni rcaaz Dios bniety guɨchliu ax masquɨ tubyzi Lliinny, per bxiaaldny Lliinny te par irate ni chaldilaaz laany quɨt inittideb lo Dios sino que gapdeb guelnabány par chazy nez lony. John 3:16

Zapoteco: Guevea de Humboldt ZPG

Zapoteco: Isthmus ZAI

Zapoteco: Lachixio ZPL

Zapoteco: Miahuatlan ZAM Tac Diox axta arid nazin' mèn no nque' lezo' Diox ñèe Diox mèn loo izlyo'. Por cona, mtel' Diox angoluxte xgan' Diox loo izlyo' par gàca le' ryete mèn co' yila's loo xgan' Diox, ne'quexù'de Diox mèna par co' xà' Diox mèna loo Diox yiloa. Ndxe'leque', yòo ban no mèna Diox thidtene yiloa. John 3:16

Zapoteco: Mitla ZAW ’Sa'csi huinälazduxh Dios rebejṉ guedxliuj, ni'cni badeedni biääd Xinxtebni lo guedxliuj, te guiraa renani chalilajz xtiidxni direni nit lo Dios, sa'csi sajpreni yäḻnabajṉ par tejpas. John 3:16

Zapoteco: Mixtepec ZPM ’Sa'csi huinälazduxh Dios rebejṉ guedxliuj, ni'cni badeedni biääd Xinxtebni lo guedxliuj, te guiraa renani chalilajz xtiidxni direni nit lo Dios, sa'csi sajpreni yäḻnabajṉ par tejpas. John 3:16

Zapoteco: Ocotlan ZAC ’Dios nalë́ rac shtú'ui' ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu; bëshe'ldë më tubsë shini më parë grë́të' narialdí ldu'i lë'ë shini më, adë tsagnítidi'i rall sino napë rall vidë nadë rialúdi'i. John 3:16

Zapoteco: Ocotlan: East ZAC

Zapoteco: Ozolotepec ZAO Ne tak kwathoz mke leettsoo Diox reta men kuu nzi lo yezlyu ree, kona mtaal Diox thibka Xgann Diox kuu nkeno Diox myaad lo yezlyu ree, ne lee zha kuu yelaaz Xgann Diox, gatht zha, sinke keno zha yalnaban kuu thitanax. John 3:16

Zapoteco: Quioquitani ZTQ

Zapoteco: Rincon ZAR Tuʼ bidxíʼideʼenëʼ Dios bönachi yödzölió, buzáʼ ládxëʼë quéguequi Zxíʼinëʼ laʼ buduínëʼ, para cabí ilaʼniti yúguʼtë nupa ilaʼyéajlëʼ Lëʼ, pero gataʼ yöl-laʼ naʼbán idú quéguequi. John 3:16

Zapoteco: Rincon: South ZSR Le bdxí'itsquinë' bunách yödzlyú Dios, budödë' la'z dui Zxi'në', cui la'nít yúgu'të nup la'yejlë' Lë', san gata' quequë' yöl-la' na'bán gdu. John 3:16

Zapoteco: Sierra Juarez ZAA

Zapoteco: Tabaa ZAT Dios nazrí'ile̱'e̱ne̱' beniache, na' chee̱ le̱ na' bdee̱' Zri'ine̱' tu licha' chee̱ quebe xelebía xi' xúgute̱ benne' dxeléajle̱'e̱ chee̱', pero xelape̱' xela nabán da zeajlí canna. John 3:16

Zapoteco: Texmelucan, Xanaguia ZPZ ’Gun Ñgyoozh tona' la rcam de ru mbecy nu yu' gyishlombecy ii. Nde' nu gal briic lam ya̱ i'ñ mi nu tub zi zu nim ni der. Gun orze' de mbecy nu gyicy cup consuel lo̱, de yu ze' wanit lo dey, sinu gad nu cui mbañ dey tub la. John 3:16

Zapoteco: Villa Alta ZAT Nach Jesús gozhen: Beyeaj juxiye, la enjiog le shtizhe Dies, juelao Señor Dios chio, na toze le juelaogo. John 3:16

Zapoteco: Yalalag ZPU ’Ka'n nllie' Diosen' lli'o be'nnach, na'llen' bse'le' Xhi'nne' ti'chen' nench noteze be'nne gonlira'lle Le'e bi kwiayie', na' ga't yel nban zejlikane ke'e. John 3:16

Zapoteco: Yatee ZTY Naž wnná Jesusen': —Dan' nží'iḻe'el Dios benách yežlyó nga, bdie' tlícha'tekze Ẕi'ne' ḻo yeḻa' got, nich bi kwia yi'gak benne' ka' chejḻé'gake' chie', san gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chégake'. John 3:16

Zapoteco: Yatzachi ZAV

Zapoteco: Zoogocho, San Bartolome ZPQ ’Ḻeca chaque Diosen' chio' beṉac̱h, na' gwseḻa' Xi'iṉe' beṉe' tliša' cont note'tez beṉe' chejnilaže'ne' bi cuiaye'e, san gata' yeḻa' mban c̱he' toḻi tocaṉe. John 3:16

Zoque ZOC Porque Diosis algo syuñaj nascøsta'mbø pøn, y por eso tzi'ocuyaj øjtzi tumbø 'Yuneti chønø, va'cø jana tocoy ni iyø o'ca va'njamba øjtzi, sino manba quen mumu jamacøtoya. John 3:16

Zoque: Copainala ZOC

Zoque: Copainala: Ostuacan ZOC

Zoque: Francisco Leon ZOS ”Porque Diosis algo syuñaj nascøsta'mbø pøn, y por eso tzi'ocuyaj øjtzi tumbø 'Yuneti chøṉø, va'cø jana tocoy ni iyø o'ca va'ṉjamba øjtzi, sino maṉba quen mumu jamacøtoya. John 3:16

NORTH AMERICA: Nicaragua

Mayangna, Sumo Bahang YAN Papang laih muih yakat dalani palni talna, bahang Walanibis al aslah kidika kalana, kidika balna witing yakat kukulwarang bitik kidika laih dauwas atnin, kaunah sangka ban atnin kidika dunin. John 3:16

Miskito MIQ Bamna Gâd tasba ra uya latwan kaikan, bara witin mita ai Luhpia kumi baman bri kan ba yan; bara baku mika ani uplika writin ra kasak lukbia ba, sut pali tanis tiwbia apia, sakuna raya ban kaia laka ba bribia. John 3:16

NORTH AMERICA: Panama

Buglere SAB Chube no no kwian ulita ole, malen ama mo Kirolla gdaitre alin kagu nga dba ai giti kwian ulita alin, ene kwian ulita bai kaire Chube Kirolla gai ulia mi chege sugekare Chubege ji chuge, be toi no chui tangle diali Chube ole nga ngaña giti. John 3:16

Catio, Katio CTO Daizezebara ẽjũãne b'era k'ãbãẽã kʉãg'aba diasia zhi Warra ab'a b'ʉta, izhid'ebemata ĩjãbʉrʉra adua ẽbamarẽã, awuarabʉrʉ erub'amarẽã Daizeze ũme b'ai jõ ẽãta. John 3:16

Embera, Empera: North, Choco, Pedea EMP Wãrãda Ãcõrẽba ẽberãrã bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idji Warra ab̶a b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesia jũma idji ĩjãbʌdara aduarãnamãrẽã, ãtebʌrʌ idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. John 3:16

Eperac Pedea, Saija SJA Tachi Ak'õrepa na p'ek'au eujãdepemaarã audú k'inia iru bada perã, ichi warra apai iru bada pëiji piumerã eperãarã pari. Eperãpa iru Warrade ijãa bɨ pɨrã, atua–e. Jai–idaak'ãri, Ak'õre eujãde banait'ee. John 3:16

Guaymi: East GYM

Guaymi: Valiente GYM Kisete Ngobo'we ko tarebare kroro, ayekore Ngobo+̄+́' küe ngrobe biani, akisete ni drewe niara kadretote ñakare rikiadre ngwarbo, kowe noadre kore kore. John 3:16

Kuna: Border GYM “Imi Pab Tummad peyedzhe pel-kwapa tule-iti-napkinpukmalad-pilalgus. Al Pab Tummad iti-napche e-Machiwalkwénnagwad-palminoni, tulemal-anal iskuedgin purkwegal. Al meke-ibi-tule Pab-Tummad-Machigin penzhul-kunonikil, ilagwen-nadgu tullego, e-iskuedbal Pab Tummadzhe sapejul pal kwen oturdalegojul-kuo. John 3:16

Kuna: Paya-Pucuro KUA

Kuna: San Blas CUK Ar Pap Tummat neik tirpir nait nue sap sokku, E Machi warkwenna kueti uiksa ye, ati toa tule ulup ki keke penkueti E ki nikkus tipe, keik yokkule ye, ar purpa keik perkueti nikkuleko ye. John 3:16

Waumeo, Waunana NOA

NORTH AMERICA: United States of America

Abenaki ABE Nemitòksena Spemkik aiian sògmòwal meguadich aliwisian, ketebaldamwògan pa iòmwich, kalaldamwògan likitòguadich tali kik tahòlawi tali Spemkik, nòmilina nikuòbi pamgiskak nedattosg iskuè abònmena, ta anahaldamawina nebalalòkawògaunenewal tahòlawi niuna ali anahaldamawòàk palika dòguagik, ta akui losalina wenemihoduòganek, weji kaduinahadaki tèni majigek. Nialach. Lord's Prayer

Ahtena AHT Nosina wakwing ebiian, apegish kitchitwawendaming kidanosowin, apegish bidagwishinomagak, kidogimawiwin, enendaman apegish ijiwebak, tibishko wakwing, migo gaie aking. Mijishinang nongo agijigak nin pagwejiganimina minik eioiang memeshigo gijig, bonigitedawishinang gaie ga iji nishkiinangi, eji bonigitedawangidwa ga iji nishkiiiamindjig, kego gaie ijiwijishikange gagwedibeningewining, atchitchaii dash ininamowishinang maianadak. Apeingi. Lord's Prayer

Aleut ALW Агу́г̂ух̂ъ слю́м-иму́ну́ ҟаг̂ах̂та́чхузакумъ ма́лихъ, Льля́нъ ата́ҟанъа́лихъ аг̂ана́ а́г̂нах̂ъ, тама́дагъ А̊ма́нъ и́лъ маҥиюна́ маг̂аҟадалага́х̂та, та́г̂а анг̂а́г̂имъ иначаг̂и́улахъ маг̂и́х̂та. John 3:16

Aleut ALW Ма́ликъ Аг̑уг̑уҟъ у̑анъ слуҟъ итух̑таса́даликъ, ма́ликъ Льля́нъ ата́ҟанъ-а́ликъ-аг̑ана́ а́г̑наҟъ, А̊манъ маҥиюх̑та́намъ тамада́га, и̑килага́х̑та, та́г̑а анг̑а́г̑имъ инадука́юлюкъ мата́х̑та ҟули́нъ. John 3:16

Aleut: Kodiak ALW Lord's Prayer

Algonquin ALG Kije Manido mega epitci sagiadjin a8iagon, ogi pidjinija8an Og8izisan ka motci pejigondjin. Kakina dac a8iagog ke teb8eta8a8adjin Kije Manidon Og8izisini, ka8in kada 8anicisi8ag, tiegodj oga aiana8a kagige pimadizi8ini. John 3:16

Apache: West APW Bik'ehgo'ihi'nan ni'gosdzan bika' nnee dazho bil daanzhoohii bigha biYe' dala'ahi yaa yinltii, aik'ehgo dahadin bosdlaadihii doo da'ilii hileeh da, aida' ihi'naa doo ngonel'aa dahii yee hinaa doleel. John 3:16

Arapaho ARP Hanau waunauthathee hadnedanuu hejadenenau hadjenanuu hauthase vavesee hauthedau liena hayauhuhau nanāe hājavaānethauwuthajauthaunin. Luke 1:1

Arapaho ARP Hāsaunaunene Nananede hanedaude hejavaa, Vadanauha Nananene haneseede. Nananene hanajanede hanājaunauau. Nananene hathanavāane hadnaasedaunee hasauau hejavaa, nau jee nuu vedauauwuu. Hejevenāa hadauchusenee hayauwusenee vethewau. Nau jejaegudanauwunāa hewauchudaudenedaunau hanau nechau nejaegudanauwunade haunauude hanesāde nethāesayānedanauwunuade. Nau jevaechauhāa nedauvasehadee; hau haugaunayauhāa hehethee hadau wausauau. Lord's Prayer

Arikara ARI Tnacitak' kahunacitu nanunapirihun nikutiracit a nhau noneri't wenaaku, na taku ninitss+́wiua nikukakirahunacit, natsu kukogirana nacs+́icitu kananirawiksu. John 3:16

Assiniboine ASB Tuchiachttoobe machpiachta yaeoenshi ba-eninshi nabishi nietshalzilzi, Nitanwiadezi, ektyyaegnizi, yetshoeszizi aittshaiszi lenmachkoetzizi aseettshaizi maehtpiachta Inkoem nangaah oezoezandie innimbechain, ezieyakink taniozeni etchoengoebezie sinkimbishuitshaa ektaes etchoengoebezie. Youechtountjen tanniaesni etchoem goebishniet tchain, napeen giettshioenn ingninnaege. Etechees. Lord's Prayer

Blackfoot, Piegan BLC espoota kinnona nadowabis ketanikgooye oodakeennon. kestowa anechiss kechestane anom chakoomma espoocheka netooye anechiss kippesookinon napayen eeseenmokinon kechenaponsako dakeboochekimma madapeewa. mookamochepewkinon kamochepewkinon makepeyeneenakeestapoo. Kinnaye. Lord's Prayer

Cherokee CER ogidoda galvladihehi galvquodiyu gesesdi detsadovi tsagvwiyuhi gesv wigananugoi anielohi witsigalisda hadanvtesgvi nasgiya galvladi tsinigalisdiha nidadodaquisv ogalisdayvdi sgivsi gohiiga digesgivsiquono desgidugvi nasgiya tsidigayotsinaho tsotsidugi ale tlasdi udagoleyediyi gesv widisgiyatinvstanvgi sgiyudalesgesdiquosgini uyo gesvi tsatseligayeno tsagvwiyuhi gesvi ale tsalinigidiyi gesvi ale etsalvquodiyu gesv nigohilvi. e men. Lord's Prayer

Cherokee CER ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏂᎦᎥᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᎨᏳᏒᎩ ᎡᎶᎯ, ᏕᏅᏲᏒᎩ ᎤᏤᎵᎦ ᎤᏪᏥ ᎤᏩᏒᎯᏳ ᎤᏕᏁᎸᎯ, ᎩᎶ ᎾᏍᎩ ᏱᎪᎯᏳᎲᏍᎦ ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎬᏂᏛᏉᏍᎩᏂ ᎤᏩᏛᏗ. John 3:16

Cheyenne CHY Ma'heo'o tséxhoháeméhotaétse hee'haho ného'eanȯemétaenone. Tséne'étamé'tovótsese hee'haho tsea'eneametanéneo'o. John 3:16

Chinook CHH Kewa klaxta mamook ikta Saghalie Tyee tikke, yaka nika ow, pe yaka, nika mamma. Mark 3:35

Chinook CHH 1 Okook kloosh yiem kopa Jesus Christ; Sah-a-lee Tyee tenass. 2 Kakwa okook ankutee prophets mamook tzum, "alki nike mash ikt man elip kopa mika, spose mamook kloosh mika wayhut." 3 Kakwa spose hyas wawa midlite kopa wilderness, "kloosh mesika mamook wayhut kopa Sahalee Tyee, mamook delate yaka wayhut." 4 John yaka baptize tillicum kopa wilderness, pe yaka yiem spose killipi tumtum, pe mash klaska mesatchie mamook. Mark 1:1-4

Choctaw-Chickasaw CCT Chihowa yʋt yakni a̱ i̱ hullo fehna kʋt, kʋna hosh yʋmma i̱ ymmikmʋtik illo hosh, amba ai ikcha̱yʋt bilia yo̱ pisa hi o̱. Ushi achʋfa illa holitopa ya̱ auet ima tok. John 3:16

Comanche COM 1 Haya'ükünaahrü ma' tsaatü narümu'ipü Jesus Christ-kahtü God-ha Tua'. 2 Sinihku tsa' surü Isaiah God-ha türü'awewapi ma voo'i, me yükwi ku: Kavúuni. Ümunakwühu nü' nü nütühyoiwapiha tühyoiitü, [ümunakwühi] pühtu ü miaru'iha ü maka'mukikütu'ha. 3 U tü'apeto'ikana tsa' pianümüwahtütu piarekwahkitü, me yükwitü: Taa Narümi'aka pu'e maka'muuki. U pu'eniika tunaa müü. 4 John-se' suku pianümüwahtükü nüpawühtianu. Surüse' John püü suana atahpu wümüühtsi, navawühtiahtsi, ai'ku nahanipünüükühu urüü ta tüsu'naaru'ikahti puhárekwanu. Mark 1:1-4

Creole: Hawaii HWC God wen get so plenny love an aloha fo da peopo inside da world, dat he wen send me, his one an ony Boy, so dat everybody dat trus me no get cut off from God, but get da real kine life dat stay to da max foeva. John 3:16

Dakota, Sioux DHG Ate unyanpi maḣpiya kin en; Nicaje wakandapi kte; Nitokiconze u kte; Nitawacin ecen econpi nunwe, maḣpiya kin en iyececa, nakun maka akan: Anpetu kin ḋe anpetu woyute unqu miye: Qa waunḣtanipi kin unkicicajuju po, tona waunkiciḣtanipi wicunkicicajujupi kin he iyececa: Qa taku wawiyutanyan un kin en unkayapi śni po, tuka taku śice cin etanhan eunhdaku po: Wokiconze kin he niye nitawa, qa wowaśake kin, qa wowitan kin, owihanke wanica. Lord's Prayer

Dakota DHG Otokahe ekta Wicoie kin hee; Wicoie kin he Wakantanka kici un, qa Wicoie kin he Wakantanka ee. John 1:1

Dakota DHG Wakantanka oyate kin cantewicakyan, heon Cinhintku ísnana icage ein wicaqu, qa tuwe awacin kinhan owihankekte sni, tuka owihanke wanin wiconi yuhe kta. John 3:16

English ENG For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. John 3:16

English: Negro ENG Ma di joe de so brokokouroe, di joe no de kouroe ofoe faja, vo da hede mi sa spiti poeloe joe na ini mi mofo. John 3:16

Eskimo: Kuskokwim ESU Whotten taugam petsakitse: Atavut kilagmitlra, atran kintsiknarile, angaiyokauvin tikitle, piskutsin nunam kaingane piule kilagmitun, nekkamtnik unuakuakan tsikegkut; asilingumtniktlu awariskut, whongkutsetstun whongkutnun ashilingilret awaritlautsumtstun; pitstarutmuntlu pifkaktsaunata, taugam ashitlramuk aviuskut. Angaiyokauvik, pinektlu utsogunagkutsektlu itlpitpikngafke, nangyuilingogmuk. Amen. Lord's Prayer

German: Pennsylvania PDC Im ohfang voah's Vatt, un's Vatt voah bei Gott, un's Vatt voah Gott. John 1:1

German: Pennsylvania PDC 9 So dann, dess do is vi diah bayda sellet: Unsah Faddah im Himmel, dei nohma loss heilich sei. 10 Dei Reich loss kumma. Dei villa loss gedu sei, uf di eaht vi im Himmel. 11 Unsah tayklich broht gebb uns heit. 12 Un fagebb unsah shulda, vi miah dee fagevva vo uns shuldich sinn. 13 Un fiah uns naett in di fasuchung, avvah hald uns fu'm eevila. Fa dei is es Reich, di graft, un di hallichkeit in ayvichkeit. Amen. Lord's Prayer

Gros Ventre, Hidatsa ATS Ee thi na neet I gab nee ni don Ba da aa nee si eet In aa bee da ow Ah dun na ha seen ee gee nin Ee gab ah dun na ha tha Bee nayats no wani Bay dan gyatsa In nee tsi ni een i geets Da ni an ni bay in Inoh wa tsin Ni een i geen Nee da woo that's Da da tsi tha nin Wa seen i geet I di nay ats In wa seen i geet ~Ah ho. Lord's Prayer

Gullah, Cajun GUL Cause God lob all de people een de wol sommuch dat e gii we e onliest Son. God sen we um so dat ebrybody wa bleebe pon um ain gwine dead. Dey gwine lib faebamo. Lord's Prayer

Gwichin KUC Kwuggut yoo kwikit Vittekwichanchyo nunhkug ketinizhin, ti Tinji etetvirzị etiyin kwuntlantshị, chootin te yi kinjizhit rsyetetgititelya kkwa kenjit, kọ sheg kwundui tetiya. John 3:16

Haida HAI Shanung-itlagadas hēt-tligai kwoyādagun alth, Gitang swonshuns tla ga il isdagun, la nung yetdasdlu gum il gū-uns gien, il hēnung-a-swonung-ai una. John 3:16

Hawai'i: Creole: English, Creole: Hawaiian HAW God wen get so plenny love an aloha fo da peopo inside da world, dat he wen send me, his one an ony Boy, so dat everybody dat trus me no get cut off from God, but get da real kine life dat stay to da max foeva. John 3:16

Hawaiian HWI No ka mea, ua aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana Keiki hiwahiwa, i ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke ola mau loa. John 3:16

Hidatsa HID Maḣupai'tiaš ik awa hakaheta kidešits, beešawa idiša kadušewa ukuikapati'ka kaheš, heešawa tapediaduša šeetahaaduk adnkideše'ketaats, hi maaduiidi aduataka deša aduaats. John 3:16

Hopi HOP Pi Susöqaltutuyqawḣqa sinmuy amumi pas unáwaitaqė ōviy pas putsa ti'taqėy tavi, nāphaqawa aw túptsiwėqa qa hoválniwht qatsit qaso'taqat himúivaniq'ö. John 3:16

Illinois ILL Nossak Pemenke Kitaope, ceckimitousegnia tepará kissolimi, kirah debeheretamocané, cecki nironan, kirah cehecki deberetan ouahé, aposi pemenki. Inoki micipeneh miricane. Oueni perà kirò cehecki mereo akek kisi tojangh rapini-irà ni oueni piraki cehecki mereo akek nivoesit tacou. Catanossa deboe tavieh cané mereo akek kekoa sitojangh. Cecki macf mereo akek pakitamocané peroi nironan. Ouajak deboata ouiakann. Lord's Prayer

Inuit: Alaska: North, Eskimo: Kotzebue, Inupiaq ESI Agaayutim nunam iñui piqpagivagitḷugich, Iġñitualuni aatchuutiginiġaa. Kisupayaaq ukpiqsrił̣ikun turviñiktuaq ilaanik tuquyumiñaitchuq, aglaan isruitchuamik iñuugisiruq. John 3:16

Inuit: Alaska: North, Eskimo: Mackenzie, Inupiaq ESI Avatimni iksivayut illiniaktinni takkonakpait okaklunilo; Tautuk! tapkoa anananga kattangotitkalo-itut. tahapkoa. Mark 3:34

Inuit: Alaska: North, Eskimo: North Slope, Inupiaq ESI God-im piviuttaġivaiłługich nunam iñuŋi aitchuutigiŋagaa Iġñitualuni, kiñaliqaa ukpiqtuaq iġñiŋanun tammaquŋił̣ł̣ugu aglaan iñnuggutiqaquvlugu isuitchuamik. John 3:16

Inuit: Canada: East, Eskimo: Labrador ESB Imâk Gûdib sillaksoarmuit nagligivait, Ernetuane tunnilugo, illûnatik okpertut tâpsomunga assiokonnagit, nungusuitomigle inôgutekarkovlugit. John 3:16

Kalispel, Salish, Flathead FLA Nełi łu t K̓ʷlncutn łu x̣menčis łu sqelixʷ u xʷic̓łtc łu i sčnaqsi łu sqʷseʔs. tas skʷuĺsts łu sqʷseʔs qs čc̓xʷeplʔems łu sqelixʷ u pn qs xʷlxiltms. John 3:16

Keres: East KEE She emi taa Iusi gaishibishra tinye-tyu, hemaku nowe ishike iatrakunishi ga-mutyi hau tyikuya, emi heya sai heme gaapishra tsiuhimatyishi tsatsi tu naaftrakunu, etyu tsiyakamitsi iani naaku. John 3:16

Keres: West KJQ

Kutenai KUN Katitoe naitle naite, akiklinais zedabitskinne wilkane. Nishalinne oshemake kapaik akaitlainam. Inshazet luité younoamake yekakaekinaitte. Konmakaike logenie niggenawaishne naoisaem miaitéhe. Kekepaime nekoetjekoetleaitle ixzeai, Iyakiakakaaike iyazeaikinawash kokaipaimenaitle. Amatikezawês itckkestshimmekakkowêlle akatakzen. Shaeykiakakaaike. Lord's Prayer

Malecite-Passamaquoddy, Maliseet MAC Eebu+̆chu+̆l Nu+̆kskam e+̆dooche-moosajítpu+̆n ooski+̆tku+̆mi+̆kw we+̆jemelooe+̆tpu+̆n wi+̆hwebu Ookwo+̆o+̆su+̆l, we+̆laman ″wseu we+̆n tan we+̆la+̆msu+̆tu+̆k oohu+̆ke+̆k, skatu+̆p u+̆ksekāhāwe, kānooku+̆loo ootei+̆np asku+̆mowsooagu+̆n. John 3:16

Mandan MHQ Tate haakits, didase ohopinihede kedes, ininksahe huhadsta, ininksahe isekta maank hankedo haakita okaśkanśhadata. Lord's Prayer

Menomini MEZ Monenau Keseko Apejon, Nas ta kat kaz Apetaneton Kiwiswon Nas ta kat esekemakat enenetamon Jos ahkihe. Meseja jope as keseka nepakisekaneme nau Atamakin kesekaton Misik ta poneketataweja kaies nakehe kajon poneketatawin kaies nakihiametoa pon ta miniu ishiaseja kakiztipanitwone Miakonamoweja ta meta. Amen. Lord's Prayer

Mesquakie SAC

Miami, Illinois ILL Oussemiranghi Kigigonghi apiani cousseta mourinikintche kiouinsounemi, Kiteperinkiounemi piakitche. Kigigonghi kicou echiteheianiri nichinagatoui, akiskionghi napi nichinagouatetche, acami ouapankiri eouiraouianghi kakieoue miriname. Kichiouinachiaminghi ichi punikiteroutakianki, rapigi pounikiteroutaouiname kichiouinariranghi kiaheoueheoueghe toupinachiamekinke chinche ouihiname mareouatoungountchi checouihiname. Vouintchiaha nichinagoka. Lord's Prayer

Micmac MIC Mǔdǔ Nĭkskam tĕlĭksătkǔp oosĭtkǔmoo' wĕjeĭgǔnǔooĕogǔb'ǔnǔl nāŏŏktoobĭstăjŭl Ookwĭsŭl, koolaman' 'msĭt wĕn tan kĕdlămsŭtkŭl ootenĭnk, moo ŭksŭgawĭs, kadoo ooskos' ăpchememăooŏkŭn. John 3:16

Micmac: Abenaqui MIC To+̌nba to+̌nwattahaji alalokat ali wlaldak Kchiniwaskw enna nijia, nido+̌pso, ta nigawes. Mark 3:35

Micmac MIC Nujjinen wa'so'q, epin jiptek, teluisin mekite'tmek; wa'so'q ntelitanen jiptek iknmuiek wla nemulek wletesenen na'te'l. Wa'so'q eykik, telisqataskik jiptek; elp ni'nen ntelisqatulek maqamikek eymek. Telamukapnikl esemiekl apj ni'kej kiskuk telamuktej penekenmuin nilunal. Teliapiksiktaqajik wekwayuinamejik elp ki'l Niskam tliapiksiktuin. Elue'lultiek, melkinin me'j; winsuti'l mu ktika'lin kesinukuamkl, winjikl koqoe'l jikla'tuin, na tliaj. Lord's Prayer

Mikasuki, Seminole MIK Enchewaatke Feshahkeek-omehchot yaal-yakne chokoolekan hashoote eshtoklan ommomektawa. Okon motoshchahchon yaamek yakne laapkon apooyoolektawa. Maamehen, Feshahkeek-omehchot onkakat, "Hayatlehchot eełétesh," enkakan, hayatlehchokaaye eełomektawa. Maamehen, Feshahkeek-omehchot maame heechakaaye heéłooshesh, aklek heechomektawa. Genesis 1:1-4

Mohawk, Kanienkeha MOH Aseken ne Niio tsini sakohnoronk8ahon nonk8e, iah tatesakohnonhianiheki n'enskat ok ro8iraien, asakaon tosa aiahiheie tsini iakon tiaka8etakon raonhake, ok eken tanon neh aiakoientake ne raonhake aietsenri atsennonniat. John 3:16

Mohawk MOH Iken ne Yehovah egh ne s'hakonoronghkwa n'ongwe, nene rodewendeghton nene raonháon rodewedon rohháwak, nene onghka kiok teyakaweghdaghkon raonhage yaghten a-onghtonde, ok denghnon aontehodiyendane ne eterna adonhéta. John 3:16

Muskogee CRK Hesaketvmese ekvnv vnokece mahat hiyomen orvtet omekv: E'ppuce hvmkuse heckuecvte emvtes, mvn estimvt o estomet oh vkvsamat estemerkekot, hesaketv yuksvsekon ocvren. John 3:16

Muskogee CRK Pu'rke hvlwe liketskat, ce hocefkvt vcakekvs. Cem ohmekketvt vlvkekvs. Mimv hvlwe nake kometske momat etvpomet yvmv ekvnvn oh momekvs. Nettv vrahkv tvkliken mucv nettvn pu'mvs. Momet pum ahuervn es pum wikvs, vhuericeyat es em wikakeyat, etvpomen. Nake pu naorkepuece taye eskerretv 'sep oh ahyetskvs; momis holwakat a sepu'ssicvs. Ohmekketvt, yekcetvt, momen rak'ketvt cenake emunkvt omekv. Emén. Lord's Prayer

Navajo NAV Hálah, God êi nihoka dineh t’ai’yisi ayoayo ‘nigo banh Biye ‘t’ ala ‘i bayîzcîn’ igiyenîltnh, t’ a-hai-dah bodlan’igi ei do á dodine dah nidih hola’go inah hwe hodolel. John 3:16

Navajo NAV Háálá Diyin God éí nihokáá’ dine’é t’áá’íiyisí ayóó’ájó’níigo bąą haYe’ t’ááłá’í há yizhchínígíí baazhníłtį́, áko t’áá háiida boodlą́ągo baa dzólíhígíí éí doo ádoodįįł da, ndi iiná doo nińt’i’ii bee hólǫ́ǫ dooleeł. John 3:16

Nez Perces NEZ Atka Godnim ikuiku hatauitki watashph, kunki init awaka lumtai Miats, ka ishinm ipna himtsukuinaku, ipi watu tinulrnú, matu kunkusin wakeswit autsaya. John 3:16

Ojibwa OJB Apeech zhahwaindung sah Keshamunedoo ewh ahkeh, ooge-oonje megewanun enewh atah tatabenahwa Kahoogwesejin, wagwain dush katapwayainemahgwain chebahnahdezesig, cheahyong dush goo esh kahkenig pemahtezewin. John 3:16

Ojibwa OJB Gaapij shauendv sv Kishemanito iu aki ogionjimigiunenvn iniu baiezhigonijin Oguisvn aueguen dvsh getebueiienimaguen jibvnatizisig jiaiat dvsh iu kagige bimatiziuin. John 3:16

Ojibwa OJB Kahahpeech-shahwandung owh Kesha-Muhnedoo ewh uhkee oogeöonjemegewanun tebenuhwa oogwissnu nuhyatahwezenejin, ahwagwan dush duhyabwayanemahgwan chebahnahdezesig, cheähyaung suh dush ewh Kahgega-bemahdezewin. John 3:16

Ojibwa OJB Manito azhe sȃgitō áke, me wanje megewat onezheka oguisun, owwagwan ga tabwatumōwan kȃ tuh wunnisshinze, tuh gȃgegȃ bemátizze. John 3:16

Ojibwa: South OJB Wah ya shkud ge ah yah owh E ke doo win gah ya owh E ke doo win oo ge we jah yah waun e newh Ge sha-Muhnedoon, gah ya dush owh E ke doo win ge KIe sha-Muh ne doo we. John 1:1

Ojibwa: Western, Saulteaux OJI

Oneida ONE Tagwaienha ne garonhiake tesiteron; a-iesasennatokentiste; a-onwe ne Sawenniiotsera; Tsini-sanikonroten etho ni-iawenn nonwentsiake, tsiniio ne garonhiake. Lord's Prayer

Osage OSA Anashiatv Indache ikshi agaratv, koikelakipshe t tamiksheo, Indache, Maheh Mvshihta, shehnikshe skhi iragrahna au. Luke 15:18

Osage OSA Chihova ʌkha mɔshɔ lakewɔlapɔ, Shĩga okhʌnche wɔkiu-hiulapio, eh howɔle ekho-ashĩhle tsashe, ɔhshi ni-shõhshõheh tatshio. John 3:16

Otoe, Ioway OTO Wdkuntl mlel nlnce one, Eeffa klsnuhca woko, wyarlhso meka kdha hineahwa owaskoninei, nokl elmu ehu kljonei. John 3:16

Otoe OTO Hínka, Mangrída sdánse náha; Ráye ritáwe waxóñi to. Wirúgran ritáwe jí to. Mangrí náΩe t^únt^un ^ún, Urígiweñešeg. Máyanda ihgé aréko^o urígiweñe to. Waruje táhñi wówak^un ga re. WawágiruthaΩe náha t^únt^un ^ún Hinwágirušdan hinréwišge Aréko^o wawágirušdan réhi ho. Eda gistánke náha aré wayín ré škúñi ho. Nú^a pí škúñi dáha wawágirudhe ho. Wirúgran Bríxe kó^o Wóhdahi ritáwe aréhsji. Gašhún táho. Lord's Prayer

Paiute: North PAO Te Naa no'oko numu ka teepu-koobatu besa soobedyana, tu besa dooa tamme-koobatoo nemawuni. Tooe haga tooe nu-kwi tunaka'oedyukudu gi ya'ekwu ooosapa gwetzoinnummekwu. John 3:16

Papago-Pima, Tohono PAP Gd hu i si wehpeg ash d thoakam hegai mach hab a'aga Jiosh Ne'oki. Ith ash d Jiosh ch am wehmaj g e-ohg Jiosh. John 1:1

Papago-Pima, Tohono PAP Pegih neh, ab o si t-tatchua g Jiosh ch hiwigi g e-alithag mat am i e thagito k e muhkith am t-wehhejed mach d pi ap chu'ijkam. Kut pi wo bei g s-ko'ok e-namkithadag matp hedai ab wo hiwig k wabshaba g pi ha huhugetham thoakag wo bei. John 3:16

Papago-Pima, Tohono PAP T-ohg Jiosh, an ap kihthag thahm kahchim ch ed. Kuch ab si has m-elith ch si ha'ichuchuth g m-chehgig. Ab ach m-tahni mapt wo i ge'ethaj g e-kownaltalig ia t-shahgith mat g m-tatchui am hab wo e junihith ia jewed thahm hab masma mo an hab e wua m-kihthag ed. Ab g i s-t-ho'ige'ith k ab wo t-mahkath g ha'ichu hugi wehs tashkaj. Gam g hu hab juhni g pi ap t-chu'ichig hab masma mach gm hu pi chechegitod g ha-chu'ichig hegam mat hedai pi ap has chu'i ab t-wui. Pi g an hiwgith g Jiawul mas am wo t-shul pi ap'ekam ch ed. Ahpi ap d kownal wehs ha'ichu thahm ch wehs edgith g gewkthag. Kutt ab wo si has m-elithath chum hekith. Lord's Prayer

Potawatomi POT Otihi Hesus okenan, Nkohe, lean, Mihiminrto, otukqli rlwunuperkatrk, numrketo'w Tr prnmuguein, Klrminrto wentino kerpmitwut. Matthew 4:10

Sea Islands Creole English, Gullah GUL Cause God lobe all de people een de wol so much dat e gii we e onliest Son. God sen we um so dat ebrybody wa bleebe on um ain gwine ded. Dey gwine libe fa true faeba mo. John 3:16

Seneca SEE Neħ să̱ħ'ă̱h ne' sòħjih' hanò'o̱hgwaħ Na'wĕnniyòħ' he'yo̱ă̱njadeħ, Neħ No'awak neħ' sho̱' kuh sgat howi'yă̱yă̱ħ totgaħwā̱h' hao̱'gweħdawiih heh yo̱ă̱n'jadeħ'; neħ neh, So̱n'dihgwa'naħot ă̱o̱wa̱'iwagwēnniyòs, tă̱ħă̱h' taye'iwahdo̱h', neħgwaa', nă̱yò'iwadadyeħ' ă̱ya'goyă̱ndaħt' ne' yo̱hheħ'o̱weh. John 3:16

Shawnee SJW Xvga yone u tasi vhqalatv Mvnatu ini yalakuqvh-kvmigigi, waciganvhi meliwa u nakudo-srkvnvli u Qihfvli, wvhsi goqa-nafvgrci dapwahtv-wrta nili bur iqinaci, wakv bonvgi goqa-lrqvsi lanvwawewa. John 3:16

Shoshoni, Shoshone SHH

Taino Guakía Baba turey toca, guamí-ke-ní, guamí-caraya-güey, guarico guakía tayno-ti, bo-matún; busicá guakía para-yucubía, aje-cazabi; juracán-uá, maboya-uá, yukiyú-jan; diosá naboria daca. Jan-jan catú. Lord's Prayer

Tewa TEW Apa makrene me saura sarax-tka. Elekpux-men im rakat. Sakan makrene men sarax asuei numan urun makari pire-ka numaban sarax-tka. Poluma makrene souhai naltis ana-t makrene, Nena ya ana-nit makrene makrek ekwet makari numaban makre ana-n nu marote xasemper makrene. In ekwe tamuniri inam tataxne ikat-arka onie-t makrene ekwet. Nakaritkun otc a Jesus. Lord's Prayer

Tewa TEW Yôesi Táḏáḏí t'ähkí t'owa hânho ovâyséegíḏí iví wîˀ ayḏaˀ̖ ûnˀä́ndiˀ imäǵ i, heḏiho toˀwên t'ä̖hkí iví ayvíˀpiyeˀ dívíwhäy̖ uˀ̖ in háˀto dipeḏée-í hewänbo wówátsi nahándepíˀin dâymáˀve-í. John 3:16

Tiwa: North TAO

Tiwa: South TIX

Tlingit TLI

Tongva TGV

'Eyoonak 'Eyoonak, 'eyooken tokuupanga'e xaa; hoyuuykoy motwaanyan; moxariin mokiimen tokuupra; maay mo'wiishme meyii 'ooxor 'eyaa tokuupar. Hamaare, 'eyoone' maxaare' 'wee taamet, koy 'oovonre' 'eyoomamaayntar momoohaysh, miyii 'eyaare 'oovonax 'eyoohiino 'eyooyha'; koy xaare' maayn 'iitam momoohaysh, koy xaa mohuu'esh. 'Wee menee' xaa'e. Lord's Prayer

Tsimshian TSI Awil ǥushǥout sheībunt ga Shimoigiat ga Laḵāga halizogut, gunt ginamsh ga gaulū lip da Lthgōlthk gut ga, gunt ligit lip nā ga shimhoudikshit gish nīat althga dum gwātik gut, dum yaǥai gāda da whati shābām gundidōlshit. John 3:16

Tuscarora TUS Skwah-ree-eh ooreh-year-ker:-chee reh Thah-seh-nah-doh-keh-deeh Chyah-nah-cheh- eheh-nah-weh eeth-thtah-jeen-hah-keh-neah:-Haf-nah-kyeah hah-dee-yut: hah: oh-reh-yeah-heh. Nah Kweh: Kyeh-weh: hah: dah-weh-deh: yeh- kwen-heh-keh Dee-snah: na-kwah-ree-wah-heh-tah'th: hah-dah-weh-deh: Kwah-ree-wah-ree-neh yeah-Kwah-ree-wah-neh-dah' ha-kah-neah: wah-seah: dyeah-kee-yeah-nyeh-rah-dee: Dee-sneh:doh-ten: heh-toh: year0skwah-hah-weet: hah-eh weh: Ah-yeah-Kwah-dee-Keh-rah-tyeah-neuh heh-ree-seh: nah-kwah-yeah-soh: hah: ka-dee-k'eh-rah-k'seh Ee'th-syeah-nah-cheh dee-sneh: see thah-thl sneh-stee-yu dee-sneh: thah-go-wah-naut: hah-yeh-wah. Oo-neh. Lord's Prayer

Unami, Delaware, Lenape DEL Nititechquo Getanittowit wtelgiqui ahowalap Pemhakamixit, wtelli miltinep nekti mehittachpit Quisall: wentschi wemi wulistawachtit mattatsch tawongellowiwak, schuk nachpauchsischtit hallemiwi Pommauchsowagan. John 3:16

Wampanoag, Massachusetts WAM Newutche GOD wussaúmowomantam muttáok, newaj maguk wunnukquttegheonoh onk howan wunnamptauont matta who awakompanau, qut who ohtau micheme pomantamóonk. John 3:16

Wampanoag, Massachusetts WAM Genesis 1:1-5

Wampanoag, Massachusetts WAM Lord's Prayer

Wampanoag, Massachusetts WAM Nooshun kesukqut, wunneetupantamuch koowesuounk. Peyaumooutch kukkeitassootamoonk. Toh anantaman ne n-naj okheit, neane kesukqut. Asekesukokish petukqunnegash assaminnean yeu kesukok. Ahquontamaiinnean nummatcheseongash, neane matchenehikqueagig nutahquontamanóunonog. Ahque sagkompaguninnean en qutchhuaonganit, webe pohquohwussinnan wutch matchitut. Newutche keitassootamoonk, kutahtauun, menuhkesuonk, sohsumoonk micheme kah micheme. Amen. Lord's Prayer

Winnebago, Hocak WIN Hisgexji Maura managre wogixetera deshesgena, Eshana Hinigra herera wogarna, higu peshe harnaxgungi inke d'arnikjanena, eshi wankshighoi hisgeja unkjanena. John 3:16

Wyandot WYA Squahehsteh yahrohnyihyeh ihstah reh, Oohrahmeh tih shehshehndoohtih Oohtahwahtehsteh sahrehwah Tehzhoohtih tehkyooh tih yahrohnyihyeh. Tahwahnohnt nohmahkehntahteh hahmehntihyeh kyahtahndehtahqueh dahwaheshroh’nyeh Nahnehngk sehsahdehyoohhehnk sahrehzhahkohndih, tehzhoohtih nehhehndih tsohmahdehyohhehs Nahnehngk wahstahtooh tohmah squahnyohdeh tehzhahshoohtahquahndehyeh, tahwahtahtehrohnteh kahoohfkeh: Sahahhehsahmeh doohrahmeh, nahnehngk deh yahwihshrah, nahnehngk deh doohrahmeh, hehyehhahkeh. Kohndih. Lord's Prayer

Yaqui YAQ Bwé'ituk júu'u Liós, 'iním 'ániapo júka'a yoémraata, túa 'á'a nákekai, 'áapo júka'a wépul 'á'a yoémiata, jiókot 'áu 'á'a bítnee'ebetchí'ibo 'á'a sú'u-tójak. Junúen-béja, sí'ime júme'e 'á'a súaleme, 'iníme'e, káa jíba-betchí'ibo kókkoka, táa 'ála 'iníme'e, jíba-yúu-jíapsiwamta bém bítnee'ebetchí'ibo. John 3:16

Yaqui YAQ 'Itóm 'áchai Liós, téekau kátekame. 'ém yó'orinaa'u 'éu lútu'uuriatunee. Ché'a yó'otaka 'ém nésaunee'u, 'inim 'itómaktunee. Júu'u 'ém jóo'íi'aa'u 'iním yá'atunee. Jíba junáen téekau 'á'a jóowa'abénasia. Júka'a bwá'awamta jíba 'itóu bé'eemta, 'í'an 'itóu 'aútuanee. Káa-tú'iik 'itóm yá'arit 'itóm jiókoinee. Junúen 'itóm júme'e káa-tú'iik 'itóu yáakame 'itóm ám jijíokoe'ebénasia. 'Únnaa 'ítom 'áe jí'obilaanaa'u, káa 'itóu 'aútuanee. 'Ala, bébeje'erita-bétana 'itóm jínne'unee. Bwé'ituk júu'u ché'a yó'otaka sí'ime 'útte'ata jípweeka 'ém nésauwee'u, 'íntok júu'u yó'orisi-maísi 'ém 'éiyaanaa'u, jíba-yúu-betchí'ibo 'éu 'áunee. Túa junúentunee. Lord's Prayer

Yokuts YOK Apa maken erinix-mo, tasuni-mak em rakat. Xinin eksei maken unisin-mak maken kitiene sotei-ma erinix-mo. Sumi-mak maken hamxamu xinan wara Ayei sunu-n maken kitiene sunu-mak aya-kma. Ake-ktsem unisimtak nininti eket-mini, Xurina maken eket-mini. Emen. Lord's Prayer

Yupik: Central, Eskimo: Kuskokwim ESU Nutim ītlrane kanerearak wetatlrok, kanerearakdlo Agaiutme wetatrok, kanerearakdlo Agaiutngūlune. John 3:16

Yupik: Central, Eskimo: Kuskokwim ESU Toiten Agaiutim tlamiut kinikkapigtshamíke kçngan Kitunrane tsikiutika, kina imna itlçnun ukfalra tamaskifkinako taugam nangiyuílingoramik unguvankriskluko. John 3:16

Yupik: Central, Eskimo: Kuskokwim ESU Toiten Agaiyutim tlamiut kinikkapigtsamike kingan kitunrane tsikiutika, kina imina itlenun ukfalra tamaragkaunregluko, taugam nangyuilingogmuk unguwankiskkluko. John 3:16

Yupik: Central, Eskimo: Kuskokwim ESU Tuaten Agayutem ellamiut kenkaqapigcamiki kiingan Qetunrani cikiutekaa kina imna elliinun ukvelria tamaasqevkenaku taugaam nangyuilngurmek unguvangqerresqelluku. John 3:16

Yupik: Central, Eskimo: Kuskokwim ESU Atavut kilagamitlra, atran kintsiknarile. Angaiyokauvin tikitle. Piskutsin nunam kaingane pile kilagamitun. Nekkamtnik eginegpak tsikegkut. Ashilngumtniktlu awariskut, whongkutnun ashilingilrit awaritlautsimtstun. Pitstarutmuntlu pifkaksaunata, taugam ashitlramuk aviuskut. Angaiyokauvik pinektlu utsogunagkutsektlu itlpit pikngafke nangyuilingogamuk. Amen. Lord's Prayer

Yupik: Pacific Gulf, Eskimo EMS

Yurok YUR

Zuni ZUN Le'na' benan k'okshi banan kwayi. Jesus Christ, ho'n a:wan Datchu God an Tsawak'ona andepbe:'a. Mark 1:1

Zuni ZUN Ho’n a:wan Datchu God le:wi’ demł a:ho’i lił ulohnannan a:de’on a:wichem’anan akkya yam dobinde Tsawak illona lukno dinakwin iyk’yanan, ya’kya. Akkya dens chuwan hoł aniłdemana:wona kwa’ a:wan binna: a:wotdishukwa. Isha’małde dek’ohannan chimon illa:wa. John 3:16

NORTH AMERICA: West Indies

Creole: Dutch NVI Want ſoo Godt ka hab dic Weereld lief, dat hem ka giev ſie eenig gebooren Soon, dat ſellie almacl die gloov na hem, no ſal kom verlooren, maer ſal hab die eewig Leven. John 3:16

Creole: Islander ICR Yu si, God lov aal di pipl iina disya worl so moch ihn gi ihn ongl Son; so enybady weh chros iina him no gwain ded; dehn gwain liv wid im fareva. John 3:16

Creole: Saint Lucia, Dominica DOM Car Bon Dieu té r’aimé créatures-li si tant, que li baille seul Pitite-li, pour que ça qui croit-n’en li pas perdu, mais pour li gagné la vie éternelle. John 3:16

French: Dominica DOM Epi li gâdé ces mounes là qui 'taient ka assises öond li épi li dit yo: Gâdé mama moin épi fouaies moin. Mark 3:34

Papiamentu, Papiamento PAE Pasoba Dios a stima mundu asina tasta qu El duna su uniett Yin, pa tur qu quere den djé; no bei perdí, ma haya bida eternu. John 3:16

Papiamentu, Papiamento PAE Pasobra Dios a stima mundu asina tantu cu El a duna Su unico Yiu, pa tur cu kere den djE, no bai perdi, ma hana bida eternu. John 3:16

SOUTH AMERICA: Argentina

Abipon AXB Gretaa, encaañiaegmeegue keera hipiguem: Chigrieecát raaguiat gracalatahuichit: Tit la anaguagaeam guercapichkegoa acami. Lord's Prayer

Chorote: Iyo'wujwa CRQ Lapakawo ti Sinia' wuj ti yimijne'n napo i'nio' yi' ape'e 'ni ajnat, it'imina'ne ti yikial siunie Jlas ti ijwienjli, ja'nakayeyijpe siunie i'nio' ja ke inkakiu ja ke inetia'n, 'wenajliyi jla'am ti japoye siojona in'wasankiye ti laj jlaja. John 3:16

Mapudungun ARU Fey tüfa ta feyngey Ngünechen am rume piwkeyefilu ta kom mapu mew mülechi pu che, feymew wüli ñi kiñen Fotüm femngechi kom tati feyentulu kisu mew chumkawnorume ñi lanoael, welu may ñi nieael ta rumel mongen. John 3:16

Mapundungun, Araucano ARU Fey tüfa ta feyngey Mapundungun, Inchin-taiñ chao huenu meu ta-mleimi, urchigepe tami ghui, Eimi-tami reino inchiñ meu cùpape, chumgechi tami piel vemgekei ta huenu-mapu meu; vemgechi cai vemgepe ta tue-mapu meu. Chai elumoiñ tain vill antù couke. Perdonnanmamoiñ taiñ huerilcam chumgechi inchiñ perdonnakeviiñ taiñ huerlicaetcu lelmokiliñ taiñ huerlicanoam huelukemai vill huera dugu men montulmoiñ. Lord's Prayer

Mocovi MOC Ma' ñi qota'olec ỹaatqajam 'xoico' da lauochaxa quena qomyipi, ca ỹaanec na 'oonoqui' llaalec, qaiyi se ileu cá'ogue cá'maq huelec na'maxare. Ta'ta'a quiyim 'ue da lca'laxa sqaica lqodoc. John 3:16

Ona ONA Ikuakain, Shìon haspen, Kìawnen mat yon. Vuenen ikùá mak kaw. Wikam mak warren arwen has mèrènèn shìon. Karten ikùakar keren makes karpaint ikùamá anákenek. Ikùakar hachkom kayíkùama', mèrènèns ikùá yopenso ikùokar kayen. Kuairen's íkarkaim son, wauske ishìon. Newe ayen. Lord's Prayer

Quechua: Argentina QUH

Pilaga PLG Qá'a jiñi'me Dios ỹátaqta sa lec'óxotolec da' loqopi'chi na' siỹaxadipi, tadeno' ỹan jen'me 'oonolec lec'óxot, qaidi ỹima jen'me ỹ'amaqten jen'me, qana'chi sa ỹileu. Na'chidáta da' 'uo da'me lec'alaxa 'me qaỹa 'te loiquiaqa'. John 3:16

Toba TOB

Wichi Lhamtes: Guisnay, Mataco MZH Dios wuj tä ihumnhen häp wichi tä i'pe honhat, wet hi'wenho Lhäs tä weihalha, wet häpkhilek elh at che häpe che t'ekhaye lham, 'yinhit'ala, mat ikatej le'watshancheyaj tä t'un. John 3:16

Wichi Lhamtes: Guisnay, Mataco MZH Tsi hap Dios wuj ta ihumnen thenai taj itpe honat, wet am iwenho Thŏs ta way'hatha, wet hap khi lek o-eth chik hape chik ichaye, hap nem la tai, mat am ihiyej ame lewatsancheyaj ta tun. John 3:16

Wichi Lhamtes: Guisnay, Mataco MZH 9 Dios tä olhamel Ojcha tä lhe puleye, is chik õyen t’amajcheta ey. 10 Is chik Aniyatyaj in’oyejen Is chik õ’woye ämet honhatena, mälhyej tä õ’woye tä ipuleye. 11 Wén n’ohomche olhäk fwalana. 12 Täyhat n’oyejen otes, mälhyej tä olhamel otäyhtejen letes iyhäj tä iwoyej n’oyehen m’ak tä ni’isa. 13 Yej ch’anlhaye chik ikalh n’ohiche n’olhelhshayaj, mat fwayhat n’oyehen häp ahättaj. Lord's Prayer

Wichi Lhamtes: Nocten MTP

SOUTH AMERICA: Bolivia

Araona ARO Dia eabetsotacatapo tseiñeo Tadicatapoa baepa, eohua eimea. Genesis 1:1

Aymara AYM Diosajj aca mundor wal munatap laycuw ma sapa Yokapar qhitani, take qhitinacatejj jupar iyawsapqui ucanacajj jan chhakanapataqui, jan ucasti winay jacananinapataqui. John 3:16

Aymara AYM Nanacana aukiha alapacha cancta sutima hamppatita cancpa kapac cancañamo nanacaru hutpa munañama lurata cancpa cami-sau alapachansa alaphansa utkamaraqui. Huruna ttanttaha nanacaru churita. Huchanaha pampacha kita cami-sau nanacaru huchachasirinaca pampachapta utkamaraqui: Hani hucharu tincuistati: Take nankata kespiakita. Amen. Lord's Prayer

Ayore AYO Iji taningai uje Dupade pesu cuchade iji taningai enga pesu jnumi, gate ore jnese. Genesis 1:1

Ayore AYO Enga Dupade chijnorapise erámi jogosórone ore. Jecute tẽra dajnacare ugurui ome ore. Ujetiga gosi changureta enga gajneque pucuecaringué eyúgojmai iji deréjnane jnese. Enga a ca chimo Dupade ujuyaquedatei jne ome re. John 3:16

Baure BRG

Cavinena CAV Yusuratu dutya dyaque iyuhueda baya. Jadya tibudya tujatu tuja peadyaque Ebacuaque ecuana jiteque maju ishu cuadishahua. Tuja Ebacuaque queja ni ecuana catyatiya, ijahuaja etiquiju ecuana judirubuque ama. Yusu tsehue ecuana anisiribuque. John 3:16

Chacobo CAO Jabi jatiroha ca maí ca nohiria Diós noiniquë. Noixo tsi quiha jahuë jahuësti baquë ja aniquë no bax na. Jahuë baquë chahahuahi tsi rëso-rësoyamahi quiha noa. Jama, bëso-bësopaoxëqui noa. John 3:16

Chipaya CAP Yooz Ejpqui tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz ancha okz̈quichipanc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan niiz̈ zinta Majch cuchanz̈quichic̈ha, z̈oñinacz̈quiz ew kamañchiz cjiskatzjapa. Jakziltat niiz̈ zinta Majchquiz criyac̈haja, ew kamañchiz cjequic̈ha Yooztan wiñaya kamzjapa ana infiernuquin sufrajo. John 3:16

Chiquitano CAX Taruku nikuasɨrɨkɨx ɨmoti Tupax axɨna kɨx, sane naukiche toxioti uiti axti naki kunauntañati Aɨtoxti, nauki axɨbama ikokoromati tapɨ ensoro nausɨpɨxɨma, tari abaityux nisɨborikixhimia. John 3:16

Chiriguano: Izoceno GUI Tumpa ohaîhu yeae îwî pegwa reta ramo, ome Taî jae vaeño, oipotagwe jese gwîrobia va, agwîye vaera oyemokañi tein, erei atu tekove iyapîmbae va gwînoi vaera. John 3:16

Ese Ejja ESE

Guarani: Bolivia GNW Echa Tumpa oaɨu yae ɨvɨ pegua reta. Jae rambue omee Taɨ jae vaeño, oipotagüe güɨrovia jese vae güɨnoi vaera tecove opa mbae vae. Ngaraa ojo cañɨtei pe. John 3:16

Guarayu GYR Supiete Tüpä osaɨsu iteanga opakatu ava, sese ombou Gwa'ɨrɨ ñepëi va'e, tokañɨ tëi eme che Ra'ɨrɨ reroyasar yuvɨreko oya, iyavei tovɨreko tekovesa apɨre'ɨ̇ o'esa pɨpe. John 3:16

Ignaciano IGN Taicha ema Viya, tétavikawa'i eta máemunasira'avi viti achaneana te juka apake'e. Eta máemunasira'avi, máijaraka'i ema makarichukene'i Machicha, eta máukupaisira'i eta ani viye'e. Tíjaraka'aviya eta vítaresiraya máichekuarakinepa eta vitaresira. John 3:16

Itonama ITO

Movima MZP

Quechua: Bolivia QUH Dios chay jinatapuni mundota munacorka, c'ata Churinta korka, pillapis paypi creejka ama wiñaypaj pierdecunanpaj antes wiñay cawsayniyoj cananpaj. John 3:16

Quechua: Bolivia QUH Dioska tucuy runasta maytapuni munacorka; Chayraycumin c'ata Wawanta korka; Cay pachaman payta cachamorka paypi tucuy jap'icojka ama winaypaj wanupunanpaj astawanri winay causayniyoj cananpaj. John 3:16

Quechua: Bolivia QUH Imaraicuchus Dios chai jinatapuni cai mundota munacurka c’ata Churinta Korka tucuy jakai paipi creej ama huañan-a1, antes huiñay causaynijoy cananpaj. John 3:16

Quechua: Bolivia: North QUL Kallariypeka Palabra carkanña, Palabrataj Dioswan carkan, chay Palabrataj Dios carkan. John 1:1

Quechua: Bolivia: South QUH Diosqa jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj k'ata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kausayniyoj kanqa. John 3:16

Quechua: Bolivia: South: Chuquisaca QUH

Siriono SRQ Dios que nyesecua tuchɨte mbia ja rese ra. Nyebe nguiirĩ mɨɨ mbu nguiã mbia je. Eriirĩ ɨcua sa ra manoa. Siqui beɨ rae. John 3:16

Tacana TNA ‘Tata Diusu ja pamapa cristiano cuana ebia su ibuneda batana putsu, mesa piada quita ebacua ye mundo su beitutana mecuana sa jucha cuana jepuiti emanu puji. Quebata tu peje su jei epuani su, aimue matsejiji epu mahue. Tueda da d'eji su pu putsu, cielo su Diusu neje eid'e yanienitiyu. John 3:16

Trinitario TRN Ma Viya 'chopegienejicha to muemnasravco no 'chañono. Taco'e mavonico ma etonagne maChicha te pjoca 'pog'e puejchu no t-sopano namutu muitocoresiyre to naetorisra ene votacuquicña to nachanevono. John 3:16

Tsimane, Chimane, Moseteno CAS Tsintyi' Jen' mayedye'chhe' bae'ityi' misi' santo ti'imij paj jaem' pheyakij tsin misi' reino paj tsinwej ayij anikh mij raise' me' jaem'tyewa' jeñej mayedye'chhe' chhome' jakhchhe' tsintyi' tantaj raej mayedye' tsinmin tyitikha' mij tsinsi' jichaj ñibe'yitikha' mij anikh wajtsin ñibe'yitikha' tsin pajtsa' tyi'khan jam jo'chhaij tsin ñi'tyitikha' mij chhome' raej a'chi'si' me'yityitikha' mij amen Khesos. Lord's Prayer

Tsimane CAS Mu' Jen' fer mạ'jeyacsi jacchety muntyi' in, me'dyes qui mu' yụ'taqui mu' yiritytyity Ạva' mu'. Tyi chuc anicjete in mu'in ra' jam cạve' sän'dye' in, räjĉan ra' Jen'ya' bä'yi in. John 3:16

Weenhayek MTP

Yuracare YUE Diosja maj-mapacca mahuilalatila elleibëshëu, bache aBonto lëttatijsha lana ellechi tuhuishtatila mammui madojola achaya naa aBonto canlelejbëshëuja nish shamamash limlishtautila maj-mapënnëtë. John 3:16

SOUTH AMERICA: Brazil

Apalai APA Ritonõpo sero nonopõkõ pyno ipunaka. Morara exiryke Tumũkuru toirõ tonehpose eya, emero porehme jenetupuhtohme tosẽkõme, orihpyra ehtohme, jũme ymaro ehtohme. John 3:16

Apinaye APN Tirtum kam pika piita hkot me apiita me ajape htyx, Ne me ajape xaj na pre ixpe Kra ha ixpyxi ha me awyr inhme. Ka me ato amnhi kaxyw ixkot ajamaxper ne ixkot amnhi xam. Hamri ne nhyrma atyk ta nhum Tirtum akupym ato atir ka wa ixkuri atir tum ne amex raha ne apa ho apa. Hamri nhum Tirtum aa amnhi ne nhyhym amenh ket kumrex. John 3:16

Apurina APU —Teoso iteene tiretari ikini itixiti auakani, ininiã iokanatari imatonõkari imi kãkitimoni. Ininiã iua sãkire auiãkanirako kona ipinaikako. Ãtipirika auapikako. John 3:16

Bakairi, Bacairi BKQ Idânârâ Deus kywynedyly. Awylygue urâ tymery tokaleom ugonodyly. Idânârâ yeinwântaynrim modo eyam âzemakeoze. Deus agâpa tyetunebamo ise, aunlolâ ise eagâ awylymo. John 3:16

Bororo BOR Inaba boere ducodiba Aroe Midjera mearuducurire boe djamedu boedje tchare ure tonareguedo mitodo rogo macu, mare boe eiamedu boe emearutoruwo dji, boe ewogwadoducawo boe eragodji boe etamagadu inoduo ure. John 3:16

Bororo BOR Pao, rakojere baru tadawu, Boe eiamedu boe etaidudo akieji; Mato cˆedae apemega tabo; Boewo nono akaidu reore Woe moto Keje, oe magai aru tada du reore. Meri jamedu jiwu cˆege maku cˆenai awuji, Awudugugo cˆei cˆega boeji, Nono cˆewudugugodu magai Ro pegare cˆeiwuge ei du reore. Akaba cˆewududo boe pegareuto, Mare cˆeginorudo boe pegareu boe piji. Oino godu. Lord's Prayer

Canela RAM Taamã Tejopir, ipê Ruc, pa wa Jeju na amã ihhôc. Pê ampeajkam me hàhtô ne hãn ne Jeju na, ame ampopupu atajêa na mehhôc to me ipa. Luke 1:1

Carutana, Urubu CRU

Chasu-Pare ASA

Gaviao: Jiparana GVO

Guajajara GUB Parapi Tupan mimutara-i japo-harae+̱e uiko heriwirawe+̱, herinirawe+̱ no, he hi no. Luke 3:35

Guajajara GUB Ta'e Tupàn uzamutar katu tuwe teko ywy rehe har paw a'e wà xe. A'e rupi umur kar wa'yr ko ywy rehe a'e. Pitài zo ta'yr. (Ihe aiko ta'yr romo ihe.) Aze teko uzeruzar ta'yr rehe wà nehe, Tupàn nuzepyk kwaw wanehe nehe. A'e teko wiko putar tuweharupi (Tupàn pyr) wà nehe (tatahu pe oho 'ym pà wà nehe). John 3:16

Guarani: Brazil: South, Mbya GUN Mba'eta Nhanderuete yvy re ikuai va'e oayvu vy ome'ẽ Gua'y peteĩ'i va'e, hexe ojerovia va'e okanhy e'ỹ aguã, ha'e rã tekove marã e'ỹ oupity aguã. John 3:16

Hixkaryana HIX Kxenye rma haxa nehxakon hamà, Khoryenkomo. Àro ke, buru ro txko yàmye. Towenyxanotho txko yàmye, àhona xenytxoho me, kàwyanye. Àhona xeny komo ryhe, àwayehpànà ro me natxhe ha. Karyhe roro harha natxhe ha. John 3:16

Kadiweu KBC Aneotedoɡ̶oji eliodi me yemaa okotigi digoina iiɡ̶o, joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi me yajigo niɡ̶ijoa oniniwatece me Lionigi lemaanigi, eotedibige minatawece niɡ̶ina anoyiwaɡ̶adi aɡ̶alee nigo, pida jiɡ̶ida lewiɡ̶a ane daɡ̶adiaaɡ̶ica liniogo miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji. John 3:16

Kaingang KGP Topẽ vỹ ga kri mũ ag to há nĩ, hã kỹ tóg ã kósin pir fẽg, vẽnh kar tỹ ti ki ge jé, ag tỹ tũ' he tũ nĩ jé, ag tỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ ẽn ven jẽ. John 3:16

Kaiwa KGK Nhande kwéry va'e-pe nhande rayhu tee rei-ma va'ekwe Nhandejáry. Upéa-gwi nhande rayhu-gwi, ombou ime'ẽ-vy va'ekwe nhande-vy gwa'ýry ha'e anho oiko va'e. Upéixa ramo jajerovia va'e gwive hese, nanhane mondói va'erã mombyry ojéhegwi. Jaiko meme ete va'erã ae Nhandejáry ndive. Japave e'ỹ reheve jaikove joty va'erã voi. John 3:16

Karaja KPJ Deuxu Riòre sohojihyyle rare. Deuxu bede ludu mahãdu ibutumy iluutyhyre. Tai tahe tariòre diteònyde iny rityhynykremy. Inyõ tii rityhynyre-wana, umytueõnahakỹ ritakre. Tii ruruõtyhy rubu bina bede-ò. John 3:16

Kariri, Kiriri KZW Oré rúb, ybákype tecoár, imöeté pyramo nde rêra toicó: Töúr nde Reino: Tonhemonhang nderemimotâra Lord's Prayer

Kariri, Kiriri KZW Bocù-Padzua dibàri mò arakie: Dò netsowonhe adze inhàa: Dò dì ecanghitè hidyodè: Dò moro acatè mò radà morò mò arakie. Dò dì hiamitëdè enà hidiohodè do highi: Dò prieré mò hibuânghetëdè. Morò siprihirède dò dibuangheri hiaide: Dò dikyè ená hihebupide nosumarä anhi. Dò nunhe hietzade enà boburetè. Lord's Prayer

Kayabi KYZ Janeruwarete 'ga iporomutat nanimenime pẽ nee. A'eramũ 'ga a'eramũ wa'yramũ je mua 'au ywy pe ikue. Majepei tee agawewi je 'ga ra'yramũ. A'etea 'ga je mut 'awa ywy pe je jukaukaa pẽ nupe. A'eramũ je rerowiaara 'gã amanũmũ numiamũ. A'ere 'gã oi oferapa Jarejuwarete 'ga rupaw ipe 'ga pyri amanũu'jape'ema futat. Peu futat 'gã jemogyi nakwaparimũ ete rũi — 'jau Jejui 'ga Nikutemu 'ga upe. John 3:16

Kayapo TXU Metĩndjwỳnh ne kum pykakam me kunĩ jabê:. Mỳj ne kum me abê on? Bir, nãm me kadjy Kra djwỳnh jano. Kra pydji jano nhym arỳm pykamã bôx ne me kadjy ty. Mỳj kadjy ne ty? Bir, dja me kwỳ ĩ pỹnhkôt tu amim Kra markumrẽx nhym arỳm me utà. Dja me biknor tokry djàkam me biknorbê me utà nhym kam me Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Ja kadjy ne ty. Nãm ã Metĩndjwỳnh kum me kunĩ jabêo ane. John 3:16

Kulina CUL Diopa madijadsa huati cahanari canahi. Pohua Bedi ojari naraha da inadsapa huapima pohuadsa pajissa quinajaridenipa tocassiejerahijine; camitteheri naco cajimana-dsanapohuijine. John 3:16

Maxakali MBL Yã Topa te mõ'yãyxe'ẽgnãg hãm xexka yõg xohix xop, hu yãy kutok pit puxehnãg nũ'kutnãhã' hãm xexka tu', puyĩy xohix 'ũm 'ũkuxa mãm ka'ok Topak-tok kopah, hu' xakix ka'ok putup'ah, pa' hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg putup, ha' kux 'ohnãg. John 3:16

Munduruku MYU Deus xe wuykukpin cĩcã ajop. Imẽnpuye jekpot o'g̃udot wuykay. Pũg̃ ma ipot. Ixe ipot kay wuyetabut pima, soat em g̃u wuye'ũ acesop. Ce'ũ'ũayũm g̃u acesop. Waram acejetait. Soat em wuyetait acesop Deus xe — io'e. John 3:16

Nadeb MBJ Tak'ëp badäk hahỹỹ hã habong do P'op Hagä Do kamahä̃n. Ti hyb n'aa taban'oo däg kän sét hadoo do ta T'aah, sahõnh hẽ ta hã h'yy ka'eeh do tabanesaa hẽnh ranahõm hyb n'aa, rabedëb had'yyt hyb n'aa hỹ pong jé P'op Hagä Do pa kä. John 3:16

Nambikuara: North, Mamainde MBG Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³kxai³lu² a³lxi²nẽ³na³la². A²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ki̱³nãu³xai²na² whãi²na¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³kxai³lu² a³lxi²nẽ³na³la². A³lxi²nẽ³jau³su², A²ta²hai²na² hãi¹nxe² wet1sa²te²na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² a²ten³te²su² te² ĩ̱³nxãn²tu̱³, yxo²ĩ²in¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³txi³ju³ta² yxau²sa²tẽ³nxãn³tho³la². Nxe³te² ĩ³nxa²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³xa̱n³txi³ju³ta² yxau²sa²tẽ³nxãn³kxe³su², ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ hãi¹nxe² yxau²sa²tẽ³in¹tu¹wa². John 3:16

Nhengatu, Nhengato, Tupi YRL Oré r-ub, ybak-y-pe tekó-ar, I moeté-pyr-amo nde r-era t'o-îkó. T'o-ur nde "Reino"! T'o-ñe-moñang nde r-emi-motara yby-pe Ybak-y-pe i ñe-moñanga îabé! Oré r-emi-'u, 'ara-îabi'õ-ndûara, e-î-me'eng kori orébe. Nde ñyrõ oré angaîpaba r-esé orébe, oré r-erekó-memûã-sara supé oré ñyrõ îabé. Oré mo'ar-ukar ume~ îepé "tentação" pupé, oré pysyrõ-te îepé mba'e-a'iba suí. Lord's Prayer

Nhengatu, Tupi YRL 1 Yaue oyopiro koa inyenga porangauaa Jesus Kristo rese koa Deus raira. 2 Yaue ompinima koxima koa otitikauaa Izaia, aete kori hamondo neronde kiti yepe ombeo aramauaa omakatoro arama. nerape. 3 Yaue osasemo kampo ope. Pemokatoro yaneroixaua rape, pemosatambika sape. 4 João Batista osika kampo ope, omboe miraita obatizari ainta sasiara reseuara aintaomaa aintapoxiuerasaua Deus ombori arama aintasoi ae. Mark 1:1-4

Pakaasnovos, Pacaas Novos PAV

Palikur PAL

Parecis PAB Enore atyo tyotya halitinai awaiyetita hoka haisani haterore axikatya halitinai koni waini enomanaha maheta hoka tyakekohenerenenai maisa wainita maheta hoka tyaonaha mene matyotenehare maheta. John 3:16

Paumari PAD Deus va'ora nakaidivavini arafiaki adani ija'ari hahavi, oniani ida kidisai-ra karonavini hija vakadiania. Hoarana ada Deus kaisai. Ija'ari Deus kaisai kania abononi gahinai nihahi; mahi ja'dini anokhomiriki-ra vahojahi Deus kania. Ni-Deus kahagihi-ra anakamadaki ida ija'ari, ni-Ibavi Jaharika'oakia okhaki. John 3:16

Piro PIB 1 Yinuwakikolu kigler-potu-nanu tokanchi Geso Kristo pirana Goyakalu Wgene. 2 Wane rixa yonatkaluru Gisayiyaya Goyakalu tokanu genelkewatachri, Petanu. Gita yokanatlu notowreru pixa penute. Wale gal-pokotanru patnu-gapote. Mpotukatanru gigapkaka. 4 Gwa katlewata pochke-wakaya. Runkakletlu katlu genshinikanru kaspuk-mukochiretikolupa pirana. Mark 1:1-4

Piro: Manchineri PIB 1 Gyinuwajikolu kigler-potuko tokanchi Geso Krishto pirana Goyakalu Wgene. 2 Wane rixa yonatkaluru Gisayiyaya Goyakalu tokanu geneklewatachri, Petanu. Gita yokanatlu notowreru pixa penute. Wale gal-pokotanru patau-gapote. 3 Pochke-waka saplewaxyachri tokanu: Gal-pokotanru Gitsru-kacchi gatnu-gapote. Mpotukatanru gigapkaka. 4 wane rixa. Gwa katlewata pochke-wakaya. Runkakletlu kaxikolupna, renshinikanrewlena chinanu, kaspuk-mukochire-xikolupna. Mark 1:1-4

Portuguese: Brazil POR Antes de ser criado o mundo, aquele que é a Palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. John 1:1

Portuguese: Brazil POR Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. John 3:16

Portuguese: Brazil POR Pai nosso, que estais nos Céus, santificado seja o Vosso nome; venha a nós o Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dal hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentacão; mas livra-nos do mal. Amém. Lord's Prayer

Rikbaktsa ART Yhỹ, Deus mybarawy ezektsa humo tsimypokzitsiarẽta. Nawatsa humo tsimypokzitsiarẽta babata. Iwatahi tatse zipeha. Estuba zuba itse babata. Asaktsa kahumo mospirikponaha zeka Deus tuk mynapykyryknaha, ituk tahawahi mozurukunaha. Deus tuk mynapykyryknaha ba zikykbazonaha. John 3:16

Satere-Mawe MAV Katu­pono Tupana ti'a­tu­ky'e kahato miit'in haype tutum Tosa­'yru wẽtup ok takat i'atuepe e. Mi'i pote uwe uwe imohey mi'i haria wyti aru yt iku'uro sese i ma'ato wuat'i e'at pe ra'yn i'atue­hãite hap toĩne'en e Iesui. John 3:16

Surui SRU

Talian VEC Pare nostro, che te si in celo, santificà sia el to nome, vegna el to regno, sia fata la to volontà, come in celo cosi in tera. Dà a noi, oncò, el pan cotidiano, e perdona i nostri pecati, come noantri perdonemo ai nostri debitori, e nò lassarne cascar in testassion, ma libera a noi dal male. Lord's Prayer

Tenharim PAH A'ereki Tupana'ga oarõ hete yvyakotyve'g̃a. A'ero ga gwa'yra'ga mbuhuri yvyakotyve'g̃a pyri ikwehe. Gara'yra'ga ko ojipeji hete ko ga rekoi ga pe. Emo Tupana'ga ga mbuhuri nhande pyri ga momanomouka nhande repyga toho ti g̃a yvagi pe nehẽ javo. Nurã nhandejikogame Tupana'ga ra'yra'ga rehe po ti nhande rekoi Tupana'ga pyri avuirama nehẽ. Ndiahoi po ti nhande hahyva'ea ruvihava pype a'ero nehẽ nhanemanorame nehẽ. John 3:16

Terena TEA Vo'oku yupíheovo ákoyea omótova okóvo Itukó'oviti ne xâne yara kúveu mêum, énomone pahúkinoa ne Xe'éxa, ákoti po'ínu, ivókinovahiko, maka hákone yonôpo ipihóponovokutike ne uhá koeti xâne kutipoâti, itea itúkapune xoko Itukó'oviti yonópohiko ákotinemo hunókoku. John 3:16

Ticuna: Brazil TCA Rü Tupana rü poraacü nüxü nangechaü i nhama i naanecüax i duüxügü. Rü jemacax inanamu ga Nane ga nügümaa wüxicacü, na guxama ja texe ja nüxü jaxogüxe rü tama itarütauxexücax rü tüxü nangexmaxücax i maxü i taguma guxü. John 3:16

Tukano: Brazil TUO Õ-âkɨ̃hɨ a-ti nukúkãkãharãre ɨpɨt́ ɨ ma-ígɨ, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ ni-kɨ́ niigɨŕ e o-ôo-kɨ niîwĩ. Teé me-ra niî pe-tirã kɨ̃ɨ̂ makɨré ẽho peórã, pekâ me-epɨ wa-âsome. Naâ kɨ̃ɨ̂ me-ra katî nu-kukã-rãsama. John 3:16

Urubu-Kaapor URB Komezẽ ywy keruhũ pe har ta rehe Tupã ipyza katu te hũ. Azerehe Tazyr ke aze muwyr. Tazyr peteĩ har ke muwyr. Azerehe amõ jurujar katu ehe rahã, mupyraraha renda pe oho ym te ta. Tupã namõ ixo katu ta. John 3:16

Waiwai WAW 1 Taa, oroto takĩ wekatĩmyasĩ Ciigusu Kraysutu yehtoponho takĩ ha, wihciyasĩ sakĩ he kapu, kahworetopo tan wekatĩmyasĩ. Kaan mumuru rma mĩkro Ciigusu Kraysutu. 2 Noro poko rma wa kekñe Ayseya pen he, ekatĩmñe pen he, "'Noro men ka weñepesĩ yarĩ awesamaka, awekayporeñe,' kekñe kasn. 'Awesamarĩ yakiřwamañe mĩkĩ noro weñepesĩ,' kekñe takĩ Kean. 3 Kařpe nay noro mtapotarĩ, ponnĩntaw ro makĩ kesĩ. "Kporin komo yeramarĩ ka yĩnankacoko, pataw ña men yĩnankacoko ha,' kesĩ takĩ awekayporeñe," kekñe takĩ ha tĩ Ayseya pen. 4 Ero ke takĩ tĩ wa Caan mokyakñe Kemicinoñenhĩrĩ he, pohnĩntake. Iito makĩ ŝakñe pohnĩntaw. "Kicicime awehtoponhĩrĩ komo takĩ poŝunkacoko ha," kekñe tekĩ noro. "Ero wa aweŝiche so takĩ ñetĩrwoŝinkesĩ Kaan apoko so. Ero wa Mark 1:1-4

Wayampi: Amapari OYM

Wayampi: Oiapoque OYM

Xavante XAV Wamama, höiwa u, te 're ahöimana mo. Danho'uma a'ãma 're dawata dza'ra mono bö, anhitsi w na. We wama 're anhamra mono bö Wanhim' hö'a da. Ama w na 're höimana dza'ra mono bö höiwa u hã, ti'ab dzéma. Bötö nhidöpötsi watsa, a te wama 're anhomri mono. Wawatsédé böre, a te wawi 're anhamra mono. Ãne watsiré hã wa'ãma 're watsété dza'ra monomhã, atsa, wa te 'ru ãna. Wa'uburé, te te wa'wapé dza'ra monomhã wawatsété da, a te wawi tsawi na. Mar w' õ hã, a te wawi 're anhitsitsi mono. Ãne. Lord's Prayer

Xavante XAV 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're da'azawi pese uptabi. Taha wa, ma tô ti'ra hã misi nherẽ, we tisõ, dazada dâ'â da. Tawamhã ĩ'ra, da te dasina 're umnhasi za'ra mono wamhã, dadâ'â ãna te za hâiwa ãma ĩ'rata 're dasi'ubumroi u'âsi. Ropipa ãma ĩsiti 're dasi'ubumroi mono õ di za. John 3:16

Xerente XER

Yawanawa YWN

SOUTH AMERICA: Chile

Yahgan YAG

SOUTH AMERICA: Colombia

Baniwa, Baniua, Banawa BAI 1 Ñethe João Batista iañikaua likadzeekata haalepókoli rikole Jodeya liko. (Koaka liêhe inoparotakada piketemi Jezo nako.) 2 Liako nalio, ikambia iuapinheetake iauaada inona ipekadoni ima prontokena hinaana iomakaro ithálikanaua liêhe eeno iminali. (Koame João Batista iako nalio.) 3 Ikatsa liêhe likaiteri inako liêhe inoparotakaita Izaía, liako nalio, apepa ikaite uatsa keedzáko haalepókoli riko, likaite uatsa imatsiataka iMinali iapóa, imadzakanta iMinali iapoua matsia. (Koame Izaía inoparota linako liêhe ikaitekaita Jezo nako.) 4 Nethe liêhe João kamelo iidzomi liropaniri, liuali riko lisintorãoni iitsiri iyami. Liiñha tsákara, mapa tsaka haiko likithedali. (Koame lioûaka liêhe João Batista oopi.) Matthew 3:1-4

Barasano BSN Ñajediro masare maimasucõagý ñari, ð macù sðgýne ñagýre ðre cõañumi Dios, “Masare rijabosato” yigù. To bajiro ð yire ñajare, “Jesucristo ð bajirocare sùorine yùre ðavariqußnacõari, qußnaro yirùcùmi Dios” yitùoðarãma, ðna rijato berojù “Tudirijabeticõato” yigù, Dios ð catisere ð ðsiriarã ñarãma. John 3:16

Barasano: North BSN

Cacua CBV “Dios nihat cã́acwãdih bʉ́dí ã oina caá. Pánih bʉ́dí oina, queétdih ã peéh chãjat déedih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, weém ã wʉ̃ʉ́h biíc jʉmnidih ã wah deyanap jĩ. Páant ã wahachah, det weemdíh jepahnit iiguípna bejnit déeji Diosjeéh páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. John 3:16

Camsa, Sibundoy KBH Mënts̈ánaca Jesús tojánayana: —Bëngbe Bëtsá quem luare ents̈ángbioye ts̈a yojánababuanÿeshanayeca, chë nÿe canÿe Uaquiñá ibobomná, bë́ngbioye tbojichmó, nÿetsca chábeñe os̈buáchiyënga ndoñe chamondóbanama, y aíñe chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida chamotsebomnama. John 3:16

Carapana CBC Dios pʉame ati ʉmʉrecóo macããna nipetiro camasãrẽ bʉtioro maiñami. Bairo marĩrẽ mairĩ, cʉ̃ macʉ̃ jĩcãʉ̃ã cʉ̃ caãnimiatacʉ̃ãrẽ, cʉ̃ joyupi ati yepapʉre, nipetirã cʉ̃ macʉ̃rẽ catʉ̃goʉsarã na yasieticõãto ĩ. Cʉ̃ mena caroaro ãnicõã ninucũgarãma tocãnacã rʉ̃mʉa. John 3:16

Cubeo CUB Coyʉre nʉrejamed̶a Jesús: —Quécʉra, cũinácʉrabu yʉ Jũ̶menijicʉi mácʉ. Pare baju ijãravʉcavʉre ʉcʉ, yʉre darorejame Jũ̶menijicʉ yore. Jaʉrabeda toabo cũiméboi ne nʉmenajiyepe ayʉ, yʉre jʉ aivʉre jãravʉ cũiméjãravʉ baquinóre cʉre d̶aibi Jũ̶menijicʉ cavarõ mearoi. John 3:16

Curipaco KPC 1 Panaya noiniitaca liaji iacoti machiadali Jesucristonac o, liaji Dios iri. 2 Cayo lidana oopi liaji inoparotacaita Isaías, icatsaotsa nomerenaca pipeyale apada icaitecaita piacona licadaacaroatsa naua pa nacoadataca pia naji inaique. 3 Cai-liaco caida macadauerico liaji icaitecaita, imachie taca iuaopiaque icoadatacaro Uaminali, icadaacaro iuaopiaque ma yacan linaco. 4 Juan ibautisaa inaiqui macadauerico, licaitena libaut isaacana nacanyaata-shopa nacambiaquena nauaopiaque napecado iuya, Dios ipeecocaro nauyan. Mark 1:1-4

Desano DES Eropa arĩtuha õpa arĩnemopʉ Jesu: ―Goãmʉ árĩpehreri yeba majarãre turaro mahimi. Eropigʉ yʉre ĩgʉ magʉre yujugʉ ta árĩgʉre Goãmʉ obeomi árĩpehrerã yʉre umupeorã peamegue erã wabiriborore. Eropirã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩrãcoma erã. John 3:16

Embera, Empera: North, Choco, Pedea EMP Wãrãda Ãcõrẽba ẽberãrã bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idji Warra ab̶a b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesia jũma idji ĩjãbʌdara aduarãnamãrẽã, ãtebʌrʌ idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. John 3:16

Epena: Saija, Epera Pedea SJA Tachi Ak'õrepa na p'ek'au eujãdepemaarã audú k'inia iru bada perã, ichi warra apai iru bada pëiji piumerã eperãarã pari. Eperãpa iru Warrade ijãa bɨ pɨrã, atua–e. Jai–idaak'ãri, Ak'õre eujãde banait'ee. John 3:16

Epera, Catio CTO

Guahibo GUH Icatsia Jesús pijacuata nayabarajumaitsi Nicodemojavabelia: —Pinijicuenia Dioso asiva mapanacuapijivije. Bajaraxuata itorobica pepo caenë pexënato mapanacuayabetsicaje mapanacuapijivije Diosovecua penaxuabiyaniva. Pamonae sivanajamatabëcopata Dioso pexënatojavabelia, apo naxuabi tsane. Bajarapamonae matacabi apo pevereverecaejava, Dioso rajutsianatsi. John 3:16

Guambiano GUM ’Tiusbe yu pirau misagwan truba rruba isua undag køptø, nui kandø Nusrkawanguen tranig køn cha, møikkøben nun kørebiibe kaigyu kebeña pinab pinømøtø, masken managatig øsig kømigwan tøgagønrrain cha. John 3:16

Guanano GVC Ã ni tuhsu̶ õ sehe ni namori jire Jesu: —Cohamacu̶ jipihtina ahri yahpa macainare tuaro cahĩna. Ã jiro yu̶hu̶re to macu̶nore cũ̶irota jirirore Cohamacu̶ warocare jipihtina yu̶hu̶re wacũ tuaina pichacapu̶ ti wahaerahto cjihtore. Ã jia Cohamacu̶ ya catia mehne ã catirucuahca tina. John 3:16

Guayabero GUO Jesús pejme jʉm-aech Nicodemoliajwa: “Dios ampathatpijiw xabich nejxasink. Samata, xan kaekolnan, japon paxʉlnan, nato'akon ampathatasik xan tʉpaliajwan, mosliajwan ampathatpijiw babijaxan ispoxanliajwa. Xan nanaexasitpi, japi jiw asamatkoi tʉp wʉt, napelsaxili. Japi jiw pomatkoicha duilaxael Diosxotse. John 3:16

Inga: Highland INB Taita Dius, kai alpamanda tukui runakunata ña iapa kuiaspa, kikinpa suglla wambratami kachamurka; chasaka, paimanda tukui suma iuiagkuna, puchukaringataka, mana puchukaridiru kaugsaita iukangapakuna. John 3:16

Kogi, Cogui KOG Kasak zaiguéñki Jate jẽkkaldaxa izhukkaki kukkagálde aldéñgaba izhukka na naldá. Genesis 1:1

Koreguaje COE Ũcuaru̶mu̶ Jesús repau̶-te jo-e ija-che i-kaasomu̶: —Dios pãi ũcuanu̶kore ru̶a oiku̶jeku̶ chu̶-u̶re Repau̶ Mamaku̶-te ũcuate-eu̶ni chejana raosi-ku̶a-mu̶, pãipi chu̶-u̶ni cuasaju̶ vati toa uuma-ñe Repau̶ pa-ichejare ai sani paapu̶ chini. John 3:16

Macuna MYY ’Ñajediro masare bʉto maiyijʉ Dios. Ito bajiri ĩ Macʉ sĩgʉ̃ ñagʉ̃re cõayijʉ, masare ĩ goda ĩsitoni. No Jesure tʉorʉ̃nʉgʉ̃ti godabiquĩji, catitĩñagʉ̃ yiguĩji. John 3:16

Paez, Nasa Yuwe PBB Dyusa' naa quiwete nasaty iiméj wala peeygãjrra yuurráac tyajy Nchi'c teechrráasanava naa quiwete caaj, cyaj maava tyã'sna ũuste jypa'garra' bagachte yujva ptsumée ĩtyi fi'nzewa'ja's ji'pjucajn vitumée. John 3:16

Piratapuyo PIR Sa ni tuhasa ohõ saha ni nemoahye: —‍Cohãcjʉ̃ ijipihtiyequina ahri yehpa cjẽnare tutuaro cahĩne. Sa yero yʉhʉre tiquiro macʉre ihcʉ̃ta ijigʉre Cohãcjʉ̃ ohori ijipihtiyequina yʉhʉre wacũ tutuayequina pecapʉ tiquina “Wahaeracãhdo”, nino. Sa ye ijipihtiye decori Cohãcjʉ̃ mehna ijieta tiquina. John 3:16

Siriano SRI ’Marip̃ ʉ i ʉ̃mʉ marãrẽ bʉro mais̃ iã̃, ig̃ ʉ̃ magʉ̃ sugʉ ããrig̃ ṹ̶rẽ iriudi ããrim̃ í. Ĩgʉ̃rẽ bʉremurãno perebiri peamegue waabirikuma. Ũm̶ ʉgasigue Marip̃ ʉ merã perebiri okari gapʉre oparãkuma. John 3:16

Tatuyo TAV ’Dio ati yepa macanare seeto maii cʉ Macʉ jĩcaʉna cãcʉre cʉ cajooyupi. To bairo cʉ cáto noa una cʉ Macʉre canʉcʉbʉgorã yajiquetigarãma popiye tamʉorica paʉpʉre. Cʉ mena anicõa aninucugarãma. John 3:16

Ticuna: Colombia TCA Rü Tupana rü poraacü nüxü nangechaü i noma i naanecüax i duüxügü. Rü yemacax inanamu ga Nane ga nügümaa wüxicacü, na guxama ya texe ya nüxü yaxogüxe rü tama itarütauxexücax rü tüxü nangexmaxücax i maxü i taguma guxü. John 3:16

Tucano TUO Õ'âkɨ̃hɨ a'ti nukúkãkãharãre ɨpɨ́tɨ ma'ígɨ, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ ni'kɨ́ niigɨ́re o'ôo'kɨ niîwĩ. Teé me'ra niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂ makɨré ẽho peórã, pekâ me'epɨ wa'âsome. Naâ kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kukã'rãsama. John 3:16

Tunebo: Central TUF Síratan uw bahnaquin sehnacro. Uw sehnác rehquít, ima wacjá istán ey áyjacro. Caruc ojcor yehw̃ír yauwayta acu áyjacro. Etar bíyinat “eyat as bar síwataro,” síhw̃ayatan eyin sutá báreyra. Sir owár etiti ohbac ítayqueyra, -wajacro-. John 3:16

Tuyuca TUE Cõãmacũ̶ atibú̶reco macãrãrẽ bayiró maĩjĩ́gũ̶, cũ̶ũ̶ macũ̶ sĩcũ̶ niigṹ̶rẽ ticodiocorigu̶ niiwĩ. Teero tiirá, niipetira cũ̶ũ̶ macũ̶rẽ padeorá pecamepu̶ wáaricua; cũ̶ũ̶mena catirucujããdacua. John 3:16

Waimaja, Barasano BAO Ʉmʉreco Pacʉ, bojocare bʉaropʉra maima ĩigʉ, cʉ̃ Macʉ̃ jĩcʉ̃ra ca niigʉre, díámacʉ̃ cʉ̃re ca tʉo nʉnʉjeerã niipetirã cʉ̃ja bii yaiticãjato, caticõa niirique peere cʉ̃ja cʉojato ĩigʉ cʉ̃re tiicojoupi. John 3:16

Wayuu, Guajiro GUC Anuu sukuaippa saalii wayuu sainküin mmakat süpüshua nüpüla chi Maleiwakai: Naapüin chi Nüchonkai waa'u, chi waneeshikai Nüchoin. Niasa'a chi eekai nünoujain nünain, ee'iranajaweerü naa'in nütüma Maleiwa. Nnojoleechi amüloulin süchikijee ouktaa, eejeechi nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. John 3:16

Wounaan, Waunana, Waumeo NOA ’Pari magaagta Hẽwandamau hoowai mʌg durr gaaim k'ʌʌn t'um ya chi hok'oomta nʌm k'ap'ʌ harr haawai, hich garmuata ham peerdʌ haum k'õchgau mʌ hich Hiewaa hãbpai k'itʌmta ham kõit t'õmk'ĩir pʌ̈ijimgui hajim, magbarm gaaimua chi mʌrʌgta hamach peerdʌ haupi nʌm k'ʌʌn chan hok'ooba, mʌig heegarwejã hich dënk'anaa hich haar höbërwia hich mag hich dʌ̈i wënʌrramk'ĩir. John 3:16

Yucuna YCN Iqui'ija huani Tupana huátaca ina'uqué. Ñaquele rihuacára'a Ri'irí huani majó eja'ahuá chojé i'imacá. Pajluhuaja huani Ri'irí. Iná pechu i'imacachu caphí richojé, ri'imatá iná capichácajo liyá, iná i'imacáloje matajnaco rijhua'até je'echú chu raú penaje. John 3:16

Yuruti YUI

SOUTH AMERICA: Ecuador

Chachi, Cayapa CBI Entsa tusha chumu chachillanu Dios tsamantsa estyanchin ya' Na main juunuren yala' mitya engu erekemuwaave, tsenmalaa mun yanu keengue' bain livee iinuu tiya' naa-uwanuba Diosba ura' chunudetsu. John 3:16

Cofan CON Nane Chigaja va andeni'su a'ima tsain'bitsse in'jamba Tise Dutssi'ye fae'ccoama a'inga afemoen cuintsu poiyi'cco majan tise've in'jan'chota catiyembe'yi Chigai'ccu tsangae canse'faye. John 3:16

Colorado COF Diosi piyanlelaca duque laquirae. Tsancari laquirato, yachi mancari Naocanan erenue yape yabe cayaiminlachi tenca puyatuto numatotiya sonnato polelaisa. John 3:16

Cuaiquer, Awa Pit KWI Diosne au sukin uztuza kwisha pashinara akwa, usne paiña painkulta, mazain mîjmikasha, au akwa apa îninta, ussa nîjkulararuz ïnta îamanpa. Ussa nîjkulararuzne pailta payukima wat uzanazi. John 3:16

Quichua: Canar QQC Taita Diosca, cai pachapi causagcunata mai c'uyashpami, paipa shuglla Churita cai pachaman cacharca; Pipish paita crigca ama chingarishpa, huinai cuasaita charichunmi, chashnaca cacharca. John 3:16

Quichua Q06 Chasna cancunaman nini Diospac angelcunapac ñaupapi cushicuy tiyan, shuc yuyaita cutic juchayucmanta. John 3:16

Quichua: Chimborazo QUG Diosca cai pachapi causajcunataca ashcata c'uyashpami, paipaj shujlla Churitaca pipish paita crijca ama chingarishpa, ashtahuanpish huinai causaita charichun cai pachamanca cacharca. John 3:16

Quichua: Imbabura QHO Taita Diosca, cai pachapi causajcunata ninanda juyashpami, paipaj shujlla Churita caramurca; Pipash paita crishpaca, na chingaita chingagringachu, ashtahuangarin causaitami causagringa. John 3:16

Quichua: Lowland, Napo QLN Dios runacunata yapa llaquishpa, paipac shuclla churita paicunaman cuyarca, paita iniccuna ama chincarinuchun nishpa, ranti huiñai causaita charinuchun. John 3:16

Quichua: Pastaza: North QLB Yaya Diosca cai pachai causac runagunata yapa llaquishcamandami paihua sapalla churita caima cachamushca tucui paita quiric runaguna ama ucupachama chingarinauchun, astahuanbas huiñai causaita charinauchun nisha. John 3:16

Quichua: Shandia, Lowland, Tena, Oriente QUW Casnami Dios cai pachara llaquica, paihua sapalla Churira cuca, maicans paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huinai causaira charichu. John 3:16

Shuar JIV Yuska Ashí shuaran ti anea asa, ni Uchirin chikichik ana nuna Shuáran uwemtikrarat tusa tsankatkamiayi. Ashí shuar Niin Enentáimtana nu, jinium wécharat tusa, antsu Yúsnum tuke iwiaaku pujusarat tusa ni Uchirín Akúpturmakmiaji. John 3:16

Siona SIN Yureca, Riusubi si'a bainni ai ba'iye ai yëguë ba'iji. Ja'nca yëguë ba'iguëbi baguë Zin gaña hua'guëre maina raoni jo'cabi. Si'a bain baguë Zinni recoyo ro'tacua, ja'ancuabi huesëni si'ama'iñe caguë, si'arën ba'ijën ju'iñe beoye ba'ija'bë caguë, baguë Zinre ja'nca maina ro'taguë raobi. John 3:16

Waorani AUC "Edæ Wængonguï incæ inguipoga quëwënäni ïnänite në waadete pönengä inte tömengä Wengä adocanque onguïñængä ïñongante pönongä pongacäimpa. Ïninque æcänö tömengä ingante në wede pönëna ïñömö tömengä wë womönämaï inte cöwë wænämaï quëwencæcäimpa. John 3:16

SOUTH AMERICA: French Guiana

Arawak ARW Toho jia lan goba Wacinaci kansin ororo odoma abarli l'Iss l'isiks gobate, namakwa ikiduadid i maboadonwa man bia, tomoroa maiibonwatu kokkehu namunin bia. John 3:16

Arawak ARW Watchinatchi ayunumkundi; büssadalité bui iri; bui adayahiu-gaana andiabute; bànsissia banikitan harare lake ayumbanan din; bùsika wamiun wakalé kassaka buhuman; kan wawa kaiy bubalikitau, wai din, abalikiten nai wakaiyatchi ukunnanium; kan tetegeden ulukun massi- kinniba-n, tumarrua buburatepha-u wakayahoe oria. Kiduahein. Lord's Prayer

Palikur PLU A Tekoi a mlarngii ra uchelel, ma Tekoi a ulebengkel a Dios, ma Tekoi a mle Dios. John 1:1

Wayana, Wajana WAY 9 Malalë kaliponotom tamume ëtïkë. 10 Talë lo po ëwomi imoipoh kapunao imoipotop katïp. 11 Malalë emna ëninehpapokepïla eikë. 12 Malalë emna wïpïlïtpë pëk ëtenkapamkë, tïwëlënkom wïpïlïtpë pëk emna tenkapamëmëtoponpë katïp. 13 Malalë ipokela eitopke emna ënukukpola eikë. Emna ënipïnanïpkepïla eikë sitpïlï pëkëla emna eitohme, huwa, kaitëk ëwëtulukomohtao, tïkai Jeisu. Lord's Prayer

SOUTH AMERICA: Guyana

Akawaio ARB Totsaróra eweybiarreká pey makonáima wia kah kábopu, nohn nerra. Genesis 1:1

Macushi, Makushi MBC Sewu+̆ni Pêku Thekato+̆ng tha Pata thepurubê thening, mêrêrê theni+̆ng Mêkeêreê tha Tu Mu têrupeê sewu+̆ni etawbe thairê mêkêrê anêrê thathapidingthe bia etawbe ipatakaro+̆ng sama+̆nta+̆ntaw miabung, tuze ipatakaro+̆ng eno+̆ng mêkêkê bia etawbe. John 3:16

Patamona, Patamuna PBC Tù'nùn pe kulu kappon yamùk sàlà wolù pon kon kupù tùuya pàk Kaatù uya tewinan tù'nùn kulu tùmu tùlùppù ànù'là ailon tawon ipàk umatta pen, tùse tàwàlàlà iwemapù. John 3:16

Wapishana WAP Tominkaru marainpan idi manawun pidannao, utaa paudani bauda'apauzon. Ukau'an na'ia'oram pidan mishidan dono uruu, aona'o nii umawakauzon, mazan uikodan nii karikaonanu'o kakupa-karu. John 3:16

SOUTH AMERICA: Paraguay

Chamacoco CEG Wapkite Porrosht shiyokor poorc hn shiyokor hnimich. Genesis 1:1

Chamacoco CEG Eseekite hn Porrosht ich sahmũr pishɨ oso uje ode nãhu ĩ̵rmo heke shuu Deyjɨt tɨrẽtkite uje shɨ nohmɨra par uje nos wɨr uje ye olotiis ɨre ich ye otĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe. Shɨ õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. John 3:16

Chulupi, Nivacle CAG Eem ti nôque lhjunash ti uj ti yen lhacôm'a napi yie' na cotsjaat ja Dios, lhe'naa can jutey na ve'lha Lhaôs, secl'esh ca ni'nac'oyeesh jayu lhacôm'a papi nincacu na Lhaôs, pay vooy jayu pa lhmônhajayash ayjôlhôyech can jutey. John 3:16

Chulupi, Nivacle CAG Tata lhasôt'ajelhyish ti lhawji' pa vôôs, chiisiyan ca ey. Nacheelhyi pa anvacleyash. Asnatesh pava ca eetajesh pan lhjunash pa vôôs nan lhjunash shta na cotsjaat. Anjuteelhyi pa vatôc pan suyshelhshiyam nôqueesh. Avômjatelhch'eyam pava yifahishelhyivach nisisach'e, nanljunash yivaatsheelh javômjatelhemch'e papi yisnatshelhyam pa nisa'. Ya aj ca anvashanelhyi pa vatc'alhtanjayash, pa avômjatelhch'eyam pa nisa'. Lhayaash ti natsôt'ajesh pa anvacleyash, shi pa nat'unaj, shi pa vatôclôjqueyash ninvô'mesh jayu. Amen. Lord's Prayer

Guarani: Paraguay GUG Oime Tûpâ Nandeyára voí ojayjú tuvichaite gui umi ybypóra cuerape omeê Tayra peteî jaeñomívape, icatu jaguâ opa oyeroviáva guive Jesé anichene ocañy+̅, ojupitýnte jaguâ pe Tecove iyapyray+̅va. John 3:16

Guarani: Paraguay GUG Peichaite voi ohayhugui Tupa yvorape niko ome'e Ta'yra ha'enomiva, opa oyeroroviava hese ani onehunditei, hekove apyre'ynte haguas. John 3:16

Guarani: Paraguay GUG Tupf ¥andey ra ohayhu etere¡gui yvyp¢ra ku‚rape, ome'† va'ekue Ta'wra petexet‚, opa umi hese oyerovi va ani haguf o¤ehundi, oguereko haguf uvei pe tekove tapia guarf. John 3:16

Lengua LEG Likla+̆mo hñ. a+̆bwathwuk enthlit hithma+̆nka Dios, a+̆bmeschik hñ. a+̆kpkyitkya A+̆bwanthlaba+̆nko, kiltemo angyitsipuk time ma+̆gngyasehiam, kiltemo angka+̆tnengwume inethla yinna+̆kte a+̆bnengyik. John 3:16

Toba TOB Calaca gamachacayn yaluo dami lacataca Joñêemi Dios, machi naum yanoco lêo, chacagamî yanolê, chacagamî yat'ê. Mark 3:35

Toba: Sombrero Negro TOB

Tupi: Guarani GUG Peze pezemumiku pe pia pe. Peze peruzari Tupana rehe, peruzari He rehe. John 14:1

SOUTH AMERICA: Peru

Achuar-Shiwiar, Achual ACU Lord's Prayer

Achuar-Shiwiar, Achual ACU Yus mash nungkanmaya ainautin timiá anengkratu asa, ni uchirin kichkinak akupturmakmiaji. Tura asamtai mash nekasampita tusar, nintimtin ainauka tukeka mengkakachartin ainawai, antsu tuke Yusnum iwiaaku pujusartin ainawai. John 3:16

Aguaruna AGR Tiu nunáshkam: Aishman jimá uchintin. Ékiu tiu apajín: Apawá, suiustá waji minau átinua nu; akantuku wajijin. Dúltikam újumke sawante uchijí ékiu ijumjan ashí, atúshat wíu yajá nunkánum; nuanuí wasujiú wajijin ema pujútsuk. Luke 15:11

Aguaruna AGR Apajuik ashí aentstin senchi anejatu asa, ni Uchijí makichkiuchia nunak awetugmauwai, ashí niina dekas Apajuí Uchijimpapita tusa niinig kajinas anentaimaidauk, waitut nagkanchaunmag wechatnume, ayatak pujut nagkanchaunum Apajuijai tuke pujustin atinme, tusa. John 3:16

Amahuaca AMC Jau cuzahaamahtoxmun Dios jaztii japanhnixohnu. Genesis 1:1

Amarakaeri AMR Lord's Prayer

Amarakaeri AMR Aya' dakhuea' huaka'eritaj Diosa huakka'da di' o'maepo ke'nen nogtiyo'da huasi'po o'manigta'mona'uyatenok, kamanopo'yare'po o'manigta'mona'uyatenok. Aya'ada Diosen Huasi'potaj e'noknopoe'nayo kenpa'da bueyhue' o'nepo, Diosere on'noeonhuahuika'apo. John 3:16

Arabela ARL Jiyanohua cua Que Pueyaso paniniuucua puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa, nojuajaari Neyanujuanaa jiyaroquiaari puetunu pueyapueecuarajanaa mosocoriquiano. Puetunu cucua tiuuniaa pueyajanaari saniitioyaquishaanutaniya cutara. Nojori cutaraari pueyaracaanu rishijiaca quiniutianiya Pueyaso shuriucua. John 3:16

Asheninka, Campa CNI Inintasanojeitiri Tasorentsi maaroni atiri, irootaque itiancantaquenari aca quipatsiqui. Narotaque itomi irapintite. Incantaitatiyempani iraneajeitapaaje inquitequi maaroni quemisantajeitanari; eiro catsini ijatitsi ishaaviji maaroni quemisantajeitanari. John 3:16

Asheninka, Campa: Pajonal CJO Inintashireperotanteeriroña riraga Tajorentsi aakapaeni maawaeni atziri kipatsikika, rootaki rotyaanantakariri Itomi rapintzite jaka kipatsikika. Ninkarika aapatziyeeyaaririni rirori, eero riyaatzi paamariki kaari tsiwakanitatsini, inta ikanteetatyeeyaani ijeeki jenokinta itsipatapaeyaari Tajorentsi. John 3:16

Asheninka: Piches CPU “Tema jetakoperokitaari Pava osavisatzi, ishinetakeri irapintzite Itomi inkamimenteri, iro eero ikaamaneyetantaa inkarate kempisantairine, aña inkañaaneyetai. John 3:16

Asheninca, Pichis CPU Jiroka pinkante pinaanaatapiinte eeroka: Ashitanari, nampitarori inkiteki, Tasorentsi pinatzi eeroka. Lord's Prayer

Bora BOA Muuráhjáa Píívyéébe mítyane míamúnáake iwájyúnéllii Ílli apáábyéré íjcyáábeke wallóó ííñujívú dibye idsíjíve diityé wájyuri ditye iwágóóóvétu teene cáhcujtsómé múijyú idsíjívéjúcóóítyúne bóhí iújcuki. John 3:16

Candoshi-Shapira CBU Na novsha anoa yadakori atina. Apall Vaanamad Vip tpotsia chinaragiya. Da kapiatamam zadaragiya; tpotsia tapachidamam zadaragiya. Ashiroch vaanatsi vip kamogshishiam zaganiragiya. Vip minamtatsta da vatsiponoam pachidaragiya. John 3:16

Capanahua KAQ Nai nequebihabo hihti queenxon ta jahuen baque hea huesti Papan raannishqui, hinamehxon nincacoinaibo jatihibi queyoyamanox mananon, tsoabi mehtexehtaxma jihuenon. John 3:16

Caquinte, Campa COT Aapani Irioshi caaviji ipintsamajatari maasano caquintejiatsica, irootaquequea ipantajiacarica Irijanite irapatiroritsite irimetojaventajiaqueri, aatonijite ipejaijaa maasano aventajiaquemparineca, incoguitempaniqueate iranijajiaje. John 3:16

Cashibo-Cacataibo CBR Camabi uni asérabi nuibaquin ca Nucën Papa Diosan aín Bëchicë achúshi ënë menu xuacëxa, uicamax cara ami catamëtia axa nëtëtimoi abë 'inun. John 3:16

Cashinahua, Kashinawa CBS Jesúsun ana Nicodemo shinanmakin yuikin: –Yuda betsa betsapa dasibi jiwebaunabuwen nuijaidakin Diosun eska shinantan ea jawen bake bestichai yununkin taxnimaniwen taexun tsuabunda ea ikunwankin jawen jiwea kayabi benutima bitan mawa kayabiama Diosbe jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan. John 3:16

Chayahuita CBT Yosëri ya'ipi piyapi'sa' pa"pi nosoromiatërin. Napoaton a'naichin hui'nin nipirinhuë', isoro'paquë a'paimarin chiminacaso marë'. Ina natëtëhua', “Ca marë' chiminin,” topatëhua', co parësitopiquë pa'sarëhuahuë'. Yosë nohuitatëhua', nanpimiatarëhua huachi. John 3:16

Cocama-Cocamilla: Cocama COD 1 Iquiaca eran cumitsa yupuni Jesucristoarin. Jesucristo Dios Taíra. 2 Riá Isaías amíra aquita ra-tsuri ra cuatiaranguara. Isaías amíratsuri Dios cumitsarin icuatahuara. Riá ra cumitsa puratsuri: "Tsenu cai, íatira tiumunu íhuatitsuin ta ahua utsu. Uri eratamira na pecuararan. 3 Tsatsatsíma ra cumitsa yuti chindananin tupaca: Erataca epe Yara pecuararan epe. Yumatitaca epe Yara pecuararangana epe. Ná ra cumitsa yuti." Riá Isaías amíra aquita ra-tsuri ra cuatiaranguara. Mark 1:1-3

Cocama-Cocamilla: Cocama COD 1 Icuruma-puca emete ra-tsuriai. Tana tsenu ra-tsuriai. Tana umi ra-tsuriai. Tana chitsacuarapu tana umi ra-tsuriai. Tana camata ra-tsuriai tana puhuapu. Rari tana icuata epe, Jesucristoari. Uri yucán cumitsa uringa caquíríta ini. 2 Uringa caquíríta ini, uri catupetsuriai inica. Uri ini caquíríran. Uritin tana umitsuriai. Rari tana icuata epe, ini caquírítataran cumitsari. Uringa catupetsuriai inica, emete ra-tsuriai ini papaca. 3 Tana icuata epe tana umimburari. Tana tsenumburari tana icuata epe, upi yatírí epe ucuatsen tanamuqui. Ai tana ucua ini papamuqui upi yatírí. Ai tana ucua ra taíramuqui Jesucristomuqui. 4 Riá tana cuatiarayara yuti eretsu, tsaríhua epe iyatsen epe iyacuaramuquica. John 1:1-4

Huambisa HUB Yuuska ashi shuartin tii senchi anenmau asa, ashi niina chichamen nekaspapita tusa umiruka megkakacharti, antsu pujut tuke atinan jukitin aarti tusa, niina Uchiri chikichkichia nunaka suramsauwaitji. John 3:16

Huitoto: Minica HTO Jesús naɨ úrillano daɨde: Juzíñamui nana comɨ́nɨna ɨere izíruite. Afe ɨere izíruillamona Juzíñamui ie daade Jitó caɨmo ite. Ua, afémɨe ie caɨmo ite, nana afémɨemo ɨ́ɨnotɨno jaca nɨnomo féiraiñeillena; mei jɨáɨfodo ñue zíiñona íaɨoɨ íllena. John 3:16

Huitoto: Muinane HUX Mɨɨro Moocaani sihidɨ jiinɨje miyamɨnaaco agaijɨɨboro ɨdɨɨboro iicaabo Illico acɨuhi. Jaaboco paryɨ imiyaavogomo mɨtajitɨhi. Jaamo ifinɨjitɨno fiivoma icaji. John 3:16

Huitoto: Murui HUU Jusinamuidi cominina eo isiruilla jira, comini dine ie damiede Jitona orede. Ie Jitona naimaci iinollena, naimiena orede. Naimiena iinuamona, monamo jaca iitimaci. Jiai faifineitimaci. John 3:16

Iquito IQU 1 Quísaaquii evangelio; jɨ́ɨ́tarááta Diúúsa niyíní miiyááriquɨna taaranɨ́ɨ́yaajáá; Jisucríístu. 2 Núúquiica purujííta iiquiááriquɨna íínáná ɨ́ɨ́yaaca tááriquɨna Isaías. Nuunáájuuquiaaquáná simiimɨ-jíná nááji: Cáriirɨ́ɨ́. Quíjiquii químensajéro quiáácuji. Núú amáquá iricatáájuurɨ́ɨ́; 3 naqui-jíná rurucuuyáána: "Iricatáájuu amáquá pacúmari áácuji. Tacújataqui núú." 4 Átiina sihuáánɨcuiaaquáná naqui-jíná Juɨ́á; aacatáánuuyɨ́ána. nuátuuyááriquɨna cacyácá: Quinɨ́ɨ́ sɨ́ɨ́sa quinamííni-íícuaji inɨ́ɨ́ Diúúsa apɨrááni-ííra quináája. Jahuáári quíí quinaacatáánuurɨ́ɨ́. Mark 1:1-4

Machiguenga MCB “Yogari Tasorintsi pairotari yavisake itasanovageigakarira maganiro matsigenkaegi, nerotyo itigankantakaririra Itomi panirorira inkamaventaigakerira kameti ganiri ineaigairo igamane maganiro kematsaigakerinerira onti inkantakani intimaigake. John 3:16

Matses MCF Aden Esusën abided cuidadec unëste chuipondash. Nuquin Papan: —Ma adec abided cuidadec unësnu —quequin Esus chomepanëdash. —Unësquio iquec —quequin matses abitedi tantiaquidquio icquin Nuquin Papan cudasenquio icquin matsesmeshun aton Mado abentsëcquiobi abided cuidpanëdash. —Ëmbi adoaid con Mado tantiaquid unësacsho icsaido cuidacno nidmenquio icquin ëbëdi tabadmendambi —quequin aton Madoded cuidpanëdash. John 3:16

Nomatsiguenga, Campa NOT —Tojaisonorinta Tosorintsi inintasanoiguiri matsiguengajegui, igáquena yaca quibatsica. Naro Itomi paniro. Igáquena arota pairiraca quemisanquinane nantimacagajiri, quero iáti Sharincabeniquë, carari përosati intiomoquena Jonogaguitequë. John 3:16

Ocaina OCA Nahááxohmu tya uuhyodyúna juhxon Xámoon tyá bucoohsána bumionnamóójún anoonhún. Genesis 1:1

Orejon ORE Dios mai ɨbese manisaoquɨnade ñiaquɨ mano nui oiquɨbɨ ñimamaquɨ tei ñide baquɨta ɨbese mase daoguɨ. Cama mase daoguɨde ñi jɨqui asajɨ baiquɨna ñi janu doe baiha iquɨ daquɨ. Cama iquɨ itijuna ñi baidadi baijɨde jeomayihɨta. John 3:16

Quechua: Ambo-Pasco Q05

Quechua: Apurimac QEA Diosqa ancha-anchatan kay pachapi runakunata munakuran. Chaymi sapallan Wawanta kay pachaman mandamuran, pipas paypi creeqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyoq kananpaq. John 3:16

Quechua: Ayacucho QUY Diosqa runakunatam kuyarqa, sapallan Churinta qumunankama, pipas paypi iniq mana puchukanampaq, aswan winay kawsayniyuq kanampaq. John 3:16

Quechua: Ayacucho QUY Yayayku hanaq pachakunapi kaq, sutiyki much'asqa kachun; qhapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun, munayniyki rurasqa kachun, ima hinam hanaq pachapi, hinallataq kay pachapipas. P'unchawninkuna t'antaykuta kunan quwayku. Huchaykutari pampachawayku, ima hinam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina. Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq, yallinraq tukuy mana allinmanta qispichiwayku. Lord's Prayer

Quechua: Cajamarca QNT Chaqa Tayta Dyusqam kay mundupi yumbay tiyaqkunata ancha kuyashpa, sapalan Churinda kach'amurqan wañunambaq, paypi yumbay kriyiqkuna ama chingananllapa; ashwan tukuy tyimpu kawsananllapa. John 3:16

Quechua: Classical QCL

Quechua: Conchucos: North QXN Dios Yaya llapan runacunata alläpa cuyarmi, cay patsaman japallan cuyay Tsurinta cachamurgan. Tsaymi payman llapan criyicugcunaga, infiernuman manana aywayanganatsu, sinöga mana ushacag cawaytam tariyanga, cieluchö imayyagpis shumag cawacuyänanpag. John 3:16

Quechua: Conchucos: South QXO Cuyacog Tayta Diosllantsic runacunata alläpa cuyaparninmi cay patsaman cachamurgan cuyay japallan tsurinta. Pipis payman yäracog cagcuna infiernuman manam aywayanganatsu, sinöga gloriamanmi aywayanga imayyagpis tsaychö cawayänanpä. John 3:16

Quechua: Cuzco QUZ Manaraq imapas kamasqa kashaqtinmi Simiqa karqanña, Simitaq Dioswan karqan, Simitaq Dios karqan. John 1:1

Quechua: Cuzco QUZ Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan, chaymi sapan Churinta kachamurqan, pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyoq kananpaq. John 3:16

Quechua: Huallaga QUB Tayta Diosga runacunata fiyupa cuyarmi japallan cuyay wamranta cachamuran Payman pipis yäracoj cäga mana wañunanpaj chaypa ruquenga imaycamapis cawananpaj. John 3:16

Quechua: Huamalies QEJ Runacunata cuyashpanmi Tayta Dios cachamorgan cuyay surinta. Saynöpami pipis Tayta Diospa surinta chasquicur payman yäracog cäga infiernuman gaycushganasu cayanga, sinöga gloriamanmi chäyanga imayyagpis saycho cawayänanpä. John 3:16

Quechua: Huanuco QXH Jina caynupam cuyargan Diosninchic pachata (runacunata) jucnaylla Churinta goycurgan llapan tagaychu yaracujjcunata, mana chincanampajj astau mana ushiay cahuayta charanampajj. John 3:16

Quechua: Huaraz Q03

Quechua: Huaylas Q02 Porqui que patsacho nunacunata allapa cuyarninmi, Dios jucllella tsurinta cachamorqan, peman marcäcoqcuna mana condenashqa cayänanpaq sinoqa wiñepa cawayänanpaq. John 3:16

Quechua: Huaylla, Wanca QVW Tayta Diosñatacmari jinantin pachäćhu lluy nunacta sumä-sumä cuyal, japallan cuyay chulinta caćhamula payman chalapacücunaca juchanćhu manaña wañunanpä, aśhwanpa wiña-wiñaypä allin cawsaycäćhüña cawsananpämá. John 3:16

Quechua: Imaynataracsi Q01 Dios tecsimuyuta ccuyarcan, phihui Churinta ecorccan tucuy saccay paypi iñicpa mana muchuspa huiñay causayniyoc canampac. John 3:16

Quechua: Junin, North QJU Chaura Tayta Diosga alisca cuyacugla carmi, cuyasha cay pachachru lapan runata. Chaymi cachramusha chay japalaylan Dios-mayinta lapan pi maysi “Payga razonpa Diospitam shamusha” nir, yupachicugcuna mana juchalanchru wanupäcunanpag, antis Dioswan imaycamas cawapäcunanpag. John 3:16

Quechua: La Union Q04

Quechua: Lambayeque QUF Tayta Dyusqami tukuy runakunata kusalata munashanrayku uklayla Wamranmatapis kachamuran. Chayna tukuyla paypi kriyiqkunaqa amana wanurchu tukuy tyimpupaqna washakar kawsananllapapaq. John 3:16

Quechua: Margos QEI Runacunata cuyashpanmi Tayta Dios cachamorgan cuyay tsurinta. Tsaynogpami pipis Tayta Diospa tsurinta chasquicur payman yäracog cäga infiernuman manana gaycushgatsu canga, sinöga gloriamanmi chayanga imayyagpis tsaycho cawananpag. John 3:16

Quechua: Panao QEM Tayta Diosninchi llapan runata llaquipashpan cay pachaman japallan Wawanta caçhamuran. Pipis Wawanman yupachicur, ushyacayman mana çhayangapächu. Manchäga imaycamanpis cawanga. John 3:16

Quechua: Pastaza, South QUP Chasna kashpanmi chay Jesuspi sinchikushpanchi kay riksishkaykichi rikuhushkaykichi runata aliyachishka. Jesús yanapashpan paypi sinchikushpanchi kay runaka sumakta ampirishka, imashnami kunan payta rikuhunkichi. John 3:16

Quechua: San Martin QSA Tata Dioska tukuy runakunata sukaman kuyawashpanchikuna kay allpaman chaylla wambranta kachamurkan uchanchikunarayku wañunanpa. Chashna wañushpa tukuy payta kreyik runakunata wañunanchikunamanta salvawanchisapa Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsananchikunapa. John 3:16

Secoya SEY Si'a pa̱ire oi do'ire Maija'quëpi i̱ mamaquë te'i macani i̱sipi, si'a pa̱i i̱te, nuñerepa i̱re papi, cajë cuasacohua'ipi ne huesëma'pë, ti pani huesëja̱jë caquë. John 3:16

Sharanahua MCD Unfin Upa Diosin Facu fustiquin. Ascafiashu nantifi yorafohuun fasi noiquin ua nichini atohuunoashu un nanon. Nan ua icoinra huafoti omitsiscapatamarocon Upa Dios fu ipasharanonfo. John 3:16

Shipibo-Conibo SHP Jatíbi nato netemea noa jonibora, non ochan imayamaa, jahuequescatashbi Dios betan jaconshaman noa iamaqueana iqui. Jascara ochayabo noa iquenbira, Diosen noa aconbiresquin noique. Noa jascáaquin noishonra, jahuen jabicho Baque nato main noa raanshona iqui; non toan mahuáshon non ochabo soanon ishon. Ja Jesucristora, noa raanshona iqui, ja iconhataanan rama, itan jatíbitianribi onitsapiyamai jaash, Dios betan jaconbires noa jacannon ishon. John 3:16

Ticuna: Peru TCA Rü Tupana rü poraãcü nüxü nangechaü i ñoma i naãnecüãx i duüxügü. Rü yemacax inanamu ga Nane ga nügümaã wüxicacü na guxãma ya texé ya nüxü yaxogüxe rü tama itarütauxexücax rü tüxü nangexmaxücax i maxü i taguma guxü. John 3:16

Urarina URA Jataain caa chauratane que nenacaauru cachaauru belaitoha Cana Coaunerana jaunte, acaihanejein calaohi nichaaunne letoae caa chauratane que Cana Coaunera, nitajenaachara nejeein niha quesenetaain cacoitucuurera cachaaurune coina. John 3:16

Yagua YAD Tapi savatada Judenu daryasaraju riy mucadiva vichavay, supajada variñi jidyenu vinu tiq ui, tit idye rat uvac husara simu, ne saparutachara, santya jnujeyasara junareju variy. John 3:16

Yaminahua YAA Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Epa Niospa keyokõi yorafo noikĩ ãfe Fake fisti ato nĩchixoni nai mẽraxõ nono mai anoax atoõnoax naiyonõ. Nãskakẽ nã chanĩmara faafo tii omiskõipakenakafoma afe nĩpanakafo. John 3:16

Yanesha, Amuesha AME Sanapa' atetcha'na cohuen sema'yochana sa: 9 Yompore Partso ñeñŧeƥ pe'ntaño'tsen, yentapepa'ch ƥa atarr Partsoƥ. 10 Ċhapuepa'ch Nompore allempoch atarr ƥa'yochrechaŧterra arr patsro. Yetsotonapepa'ch arr patsro ñeñŧ ateŧ pemnen ƥa Nompore ñeñŧ ateŧ penet ñaḿa all e'ntaño. 11 Ċhocmuepa'ch Nompore ƥapueney ñaḿa yocrraḿ ñeñŧ allpon yepallta'yena paŧe'tets yeŧ. 12 Peƥretna'huonayepa'ch Nompore allohuen yo'chñar ñeñŧ ama pocteye' pentapretenye atŧo Nompore yapa'ċho'ña yeƥretnannena ñerra'm esempo erroŧ yeƥannena. 13 Ñaḿa amach Nompore pemnatatsche sosya'tsañ o'ch atarr topateney. Añcha'ña ċhoch Nompore ƥa'ypo'ñataterrey allohuen sosya'tsañeċhno. Lord's Prayer

Yanesha AME Lord's Prayer

Yanesha AME Atto atarr morrentenya Yompor allohueney acheñeneshay arr patsro ñeñto'marna apuey Puechemer ñeñt po'patrror pen, allochñapa' allohuen ñerra'm esesha' ame'ñerraya ña amach chenquërreto, ñetñapa' corretsetach pocsheñeshocmañen e'ñe tayoteñ errponañohuen. John 3:16

Yine, Piro PIB “Wane rixa galuklepotutna Goyakalu tye psolchijne gajeneko, giyagni renekna satupjerutu Gituru, wa pejnuruneko ralixjene ma mamginitipa, wa waneyapna ruwekinrina gike rixiniko mnikawnakatupa. John 3:16

Yine, Piro: Manchineri PIB

SOUTH AMERICA: Surinam

Aukaans, Aukan DJK So! Da u luku ya fa u mu begi. U mu begi taki: 'Kee! Wi Tata, Masaa Gadu a tapu! Meke ala sani sa kon lesipeki yu nen, wan apaiti fasi. Lord's Prayer

Aukaans, Aukan DJK Mi tata disi de na emili Yu nen musu de santa, Yu konde musu kon Yu wani musu de na golontapu so leki da emili Gi wi tide de be lele Gi wi palaton so leki wi gi palaton tu Na den di moke paiman na, wi, den na tyali wi na ini na tesi ma losi wi na na ogi. Lord's Prayer

Aukaans, Aukan DJK We, bika Masaa Gadu lobi goontapu te, ne a gi den a wankodo Manpikin fi en, fu ibiiwan sama di e biibi ne en á mu go lasi, ma fu den fende a libi fu tego. John 3:16

Javanese: Caribbean JVN Awit katrésnané Gusti Allah marang manungsa gedé banget, nganti Dèkné masrahké Anaké sing ora ènèng tunggalé, supaya saben wong sing pretyaya marang Dèkné ora tiba ing karusakan, nanging nduwèni urip langgeng. John 3:16

Saramaccan SRM Wë biga Masa Gadu lobi libisëmbë sö tee a da de di wan kodo Womi Mii fëën di a abi. Nöö ee wan sëmbë i ta biibi a di Mii fëën aki liba, nöö ja o lasi go kaba a sösö möönsö, ma i abi di libi u teego kaa. John 3:16

Sarnami, Hindustani Caribbean HNS Parmeswar doenia ke etana pjaar karies kie oe aapan ekahie Beta deis, djeme har ek djaun okare me bieswaas kare hai, oe Parmeswar se na alag karal djaai, bakie hardam khaatien okare sanghe rahe. John 3:16

Sarnami, Hindi: Caribbean HNS Sansaar howe se pahiele Koi raha. Okar naam Baat raha. Oe Parmeswar ke saath rahat raha aur oe Parmeswar raha. John 1:1

Sarnami, Hindi: Caribbean, Hindustani HNS John 1:1

Sranan Tongo SRN Gado lobi ala libisma na ini eri grontapoe so foeroe dat A gi den En wan Manpikin. Ibri sma san e bribi na ini En abi a libi foe tego, a no e go lasi. John 3:16

Trio TRI 9 Irëme serë apo ëturutë ija, Pahko kaputaono, Irïpïmïn ëmërë, Kurerën ëeka tïrïpo. 10 Ëjanoroton imonkë ëwemoitïmatome. Ënehtë rïto kaputaontomoja, irë aporopa nonopontomoja tïrïpokë. 11 wei wararë ainja uruntëkë. 12 Ainja irïpïhpë waken tïrïkë. Ainja ihkërënmatoponpë tïwërënoroja, eponata ainja iwehto aporopa. Ainja inkuhpoewa ehkë irïpïrïja, Ainja ipïnmakë irïpïpëe; Lord's Prayer

SOUTH AMERICA: Venezuela

Carib, Kalihna CRB Poto me ero nono pynary ke ty'wa, Tamusi 'wa mo'ko o'win'konombo tymuru tyje man. Iwara pa'poro mo'karon amyikanamon utapy'pa kynaita'ton. Moro i'matypyn roten amano apyita'ton te. John 3:16

Carib, Kalihna CRB

Cuiba CUI Equeicha Jesús nayabara paeba poxonae Nicodemo tsipaebatsi. Jesús jeye: “Nacom antobe bichocono daxita carepaya jiwi xua barapo cae pin nacuathe. Daxota Nacom Pexanto itoroba pon yatsicaya compa tatsi. Pon Nacom Pexanto tatsi jume cowʉntatsi, bapon jopa weraweracae tsane. Bapon peajʉntʉyapusʉwa xeinaena, po peajʉntʉyapusʉwa ataya tsiteca. John 3:16

Maquiritare MCH 9 Edääjeene Wanaadi wwä adha'deutäcä'de: Jaaja caju ñano, Töwaanadiiyöcoomoje adhe'tä'ña'to soto; 10 töcaajichaanaichomooje ayöödö'ña'to. Ämjummadö woije nödö'ña'to edä nono de'woncomo, caju ñancomo tönnöe weneenetoodöje mmaja. 11 Ñaa ewanshiñö änu'cä edä anootoi'chädö awä. 12 Ñaa cone'nadiiyö encwanno'jocä, ñaa mmaja töjääcä conemjönö tödöödö tönencwanno'jo ñaa weneenedööje mmaja. 13 Ñaa mäiñunaacajoi'che; tösancwajoone ñaa sancwajoocä conemjönö jonno. Ñäädä mma amäädä Cajiichaana Jäduujato, aashichato wa'deuto'mato mmaja, yeichöödäje. Amén; quee caichäcä'de. Lord's Prayer

Panare PBH

Pemon AOC

Piapoco PIO “Máiní cáinináca Dios iicáca macái èeri mìnanái íná cài imànica nalí: ibànùaca nalí Iiriwa abéerita yéewanápiná macáita cawinácaalí wenàiwica yeebáidéeyéica Dios Iiri itàacái càmita náucawa Dios íicha càiripináta, néese nadènìaca nacáucawa càmíiri imáalàawa Dios yáapicha. John 3:16

Piaroa, Huo Ttǒ̧ja PID 9 Ją'huąnǫ̌ ją'ąttǫ̌ pą'ąnǫ̌ ucuocuǎ̧tucui: Tǎ̧'o Dios, mǫrǫją̌rą'ą kǫ̌ją̌. Ucu cui̧mi̧mą̌ adihuǎ̧ cui̧mi̧ pǎ̧'ǒ̧ ttucuotaja. 10 Ucu o'a toi'ǒ̧nǎ̧ ttųrųhuą pǎ̧'ǒ̧ cųjąją, mǫrǫją̌ną̌ jęttǫ̌'ąnǫ̌. 11 Iyitǒ̧ cuǎ̧cuǎ̧huǎ̧ mǫrǫji̧nǫ̌ ą'ųcuą̌ kǫ̌ną̌. 12 Ją'huątąnǫ̌ ujutu suronǎ̧ jętǫ̌mą̌ jępǫ̌ icu unichi'i, korotǒ̧mǎ̧ ujuturu suronǎ̧ jępą̌tǫ̌rǫ̌ jęttǫ̌ tunichi'ǒ̧'ąnǫ̌. 13 Ją'ątą̌mą̌ tocu'ǎ̧tǒ̧ ǎ̧huettǎ̧ suronǎ̧ jęą'ąną̌mą̌. Yabocutǎ̧ surojǒ̧ttǒ̧ ejǎ̧dǒ̧ icuitǒ̧. Iso pǎ̧i'ǒ̧nǎ̧ ucu o'ca juiyǒ̧nǎ̧ hue'ǒ̧jǎ̧. Ją'huątąnǫ̌ o'ca juiyǒ̧nǎ̧ jųrųhuąją̌. Ją'huątąnǫ̌ 'cuǎ̧opǒ̧nǎ̧ o'ca toi'ǒ̧nǎ̧ ucuru tteseǎ̧cuǎ̧huǎ̧cuotǒ̧. Amén. Lord's Prayer

Puinave PUI 1 Doomat jajuiawrg naa moyerog ijei Jesucristo jaa, naa dios Waa. 2 Ojera idnaglig bŕn naa mawaiat Isaías, omya nam jashicuinu majuprta itrm ebushipini majaa, cadjalirgjeeya mabatcatairig mam nat epinolat. 3 Ojera jamog iwairügjet boibatep naa ebushipini, yabigshayu yaujeicon jabatyataijee Biŕri. Yabigshayu yalirgjee ishalalig-jet jajaa. 4 Juanat bautizado carg epinot boibatep. Bautizado cadjarg jet-jatadrca cabigshayu cacambiarg capecado shrt Dioat janaamjeeya cashrt. Mark 1:1-4

Sanuma XSU

Warao WBA Hihi obonote Kai'idamo Kanonatu kokotika hi'kobe aisiko; kokotika hi 'meyhowkohi aisiko; kokotika 'tairaa aisiko; kokotika h'obonan aisiko. Hihi obonote hi 'warow hihi munika. Luke 10:27

Warao, Guarao WBA Karima, najamutuata jakutai, Jiwai yatomanetekunarai. Jirujuna rujanu rijana. Najamutuata jiaobojona eku abaya. Raina eku monukajase jiaobojona eku abakunarai. Kanajoro ama saba jakutai taisi kamoau. Kaisiko asiraja nonajakutai taisi kuare barinaka kaobojona bereaoko. Taisi monuka kaobojona asirajasi kuare barinaka bere. Kayakara minaka jau. Tiarone asiraja arotuma amojekumo kejeronu. Iji are Airamo tane rujakitane ja. Iji are jijara taeraja. Iji are Airamowitu. Amén. Lord's Prayer

Warao, Guarao WBA 1 rio aukama jakutai Jesukirito isia re yakerajasi akua. 2 Tane jabátae tia Isaia Rio kuare aribatu Isaia isia. ajabata ribane: Mainataba jiaebikaya inatabayaine Jiomunoko yakaratamejerei. 3 Jarawaja tata rokojotayakutai ribane, airamo omunoko yakaratakotu. ajojisi nomeraja abakotu, tae. 4 Juan joni ekobiaja jarawaja tata rewarae. Yatu joni ekobiaja yatu aobojona kãbiatakotu, Rio yatu aobojona asiraja jakutaisi kuare barinaka jamejerei, tae. Mark 1:1-4

Yanomamo, Guajaribo, Guaica GUU Teusö anö sanöma makö pewö pi ipa salo, kama hai ĩ pelupö sa sami maaki, sanöma makö na sa totoköma. Önö kutenö, “Jesus a pitili” makö pi kuu kuköma, makö õsi noma mai ha, makö õsi palimipaso kitäö! John 3:16

Unicode

Latin Script Letters