Koya, Godawari, Gondi

థేమండు ఈ లోకాతె మంథాని మనుసుర్కిని బెచ్చొ పేమిసనొ. అంత్కాటె ఓని ఒరోండే మర్రిని మనాంకి ఇత్తొ. బేనొ అతుకు ఓని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసిత్తోండొ, ఓండు పాడాసి థాయకుంట బెస్కెటికి బతికి మంత్తో. Koya John 3:16

Koya Bible - New Testament Unicode

Koya Bible - New Testament
Koya Bible - New Testament
John 3:16
Koya Bible - Gospel of John

గాబట్టి మీరు ఈలా పాదన తుంగాటీ: పరలోకతె మంథాని మా తప్పె, నీ పెథెరి గొప్ప ఆదవాలె; నిమ్మ పాలిసాని థేసమ్ వాదవాలె; నీ ఇస్టమ్ పరలోకాతె జరగతాటు బూమితె పొం్రొ గూడ జరగవాలె. మాకు కావలస్త థోడాతిని నేండుగూడ మాకు ఈము. మా రునస్తుర్కిని మమ్మ సెమిస్తాటు మా రునకినిగూడ మాకు సెమిసా. మామిని సోదనతికి నడిపిసకుండా కీడునుంచి మామిని తప్పిసా, అన్ని అథికారమ్ సకితి, గొప్పతనమ్ బెస్కెటికి నీకే ఆదవాలె, ఆమెన్. Koya Lord's Prayer

Koya Bible - New Testament Unicode