Laos Church of Jesus Christ

Jesus is the Son of God

Your Home - English

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຕອບເຂົາ​ວ່າ, “ເຮົາ​ນີ້​ແຫລະ, ເປັນ​ທາງ​ນັ້ນ ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ​ເປັນ​ຊີ​ວິດ ບໍ່​ມີ​ຜູ້ໃດ​ມາ​ເຖິງ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ຈະມາ​ທາງ​ເຮົາ

Alak
Bana'
Bo
Bru
In
Jeh
Jeng
Kaew Nguan
Kasseng
Katang
Khamu
Kuy, Souei
Lamet, Khamet
Lao
Laveh, Love
Loven
Lu, Thai Lu
Maleng
Mien
Nghe
Nyaheun
Oi
Phai, Tin
Phai: South
Phu Thai
Saek
Sapuan
Sawk
So, Makong
Ta-oi, Tahoi
Tong

Our Visitors

Audio

Country Play Lists


Is the Bible a blessing to you? Send this link to ten friends: Laos Hymns