Glory to Jesus the Son of God

Maldives Church of Jesus Christ

އީސާގެފާނު ދަސްކޮށްދެއްވި ނަމޫނާ ދުޢާ
އެއްދުވަހަކު އީސާގެފާނު އެކަހެރި ތަނަކަށް ވަޑައިގެން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދުޢާފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ދުޢާފުޅުން ނިމި ވަޑައިގަތް ވަގުތު އަސްހާބީންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ދުޢާކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވި މާތްސާހިބާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުޢާކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވާ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ދުޢާކުރާއިރު މިފަދައިން ދުޢާކުރޭ
ބައްޕާފުޅާ
އެންމެހައި މީސްތަކުން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަންފުޅަށް މާތްކޮށް ހިތާ ގަދަރު ކުރާނޭ ފަދައިން ހިންމަވާފާނދޭވެ
އިބަސުވާމީންގެ ރަސްކަންފުޅު މިދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވާފާނދޭވެ
އަޅަމެންގެ އެދުވަހެއްގެ ރޯދި އެދުވަހަކު ދެއްވާފާނދޭވެ
އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ނުބައިކޮށް ކަންކުރާ މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް އަޅަމެންގެ ހިތުން ފޮހެލާ ނައްތާލާ ފަދައިން އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން ކުރާ ކުށްތައް ވެސް ފުއްސަވާފާނދޭވެ
އަޅަމެން ނުބައި ކަމެއް ކުރުމަށް މެދުވެރިކޮށްފާނޭ ފަދަ މަގެއް އަޅަމެންނަށް ނުދައްކަވާފާނދޭވެ
ތެދުހިތުން އެދޭ މީހުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ދިންނެވުން ދެއްވާނެ


St. Christopher's Church, Gan, Addu

kithaabul muqadhdhis

Holy Bible

Friends visit GospelGo


Is the Bible a blessing to you? Send this link to ten friends: Audio Bibles

Muslims for Jesus

Every Language

Audio Bibles

Country Playlists

Our Visitors