Creole: St Lucia New Testament

Creole: St Lucia Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Creole: St Lucia 1

Creole: St Lucia 2

John 3:16 Bondyé té tèlman enmen sé jan latè-a, i bay sèl Gasonʼy-lan pou yo. Tout moun ki kwè an li pa kay pèd lavi yo, mé yo kay ni lavi étonnèl.

English

All

Our Visitors